do pobrania - samodzielny publiczny zespół zakładów opieki

Transkrypt

do pobrania - samodzielny publiczny zespół zakładów opieki
PROFESJONALNA FIRMA
Kombatantom
Szpital Przyjazny
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Wyszkowie
07 – 200 Wyszków
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Kancelaria Dyrekcji - (029) 743 76 11 (bezpośredni), (029) 743 76 00 (centrala) i nr wew. 311;
FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: [email protected] ; http://www.szpital-wyszkow.com.pl
Wyszków, dnia 10/06/2016 r.
DEZ/P/341/ZP- 18/2016
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:
Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie- pakiet nr 6 i 8.
W odpowiedzi na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015, 2164), dotyczące powyżej wskazanego przetargu
Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:
Pytanie nr 1: Pakiet nr 8:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Endoprotezy połowicznej stawu biodrowego typu AUSTINMOORE’A, 1 rozmiar trzpienia protezy- standard, średnica głowy protezy od 40 do 55 mm.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 2: Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – DEZ/P/341/ZP- 19/2016. Wnosimy o dopuszczenie
możliwości zaoferowania w przedmiotowym postępowaniu zamiast wyrobów medycznych określonych w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, oferty równoważnej o poniższych parametrach. Prośbę swoją
motywujemy względami zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Dodatkowo ewentualne zmiany lub dopuszczenie w opisie przedmiotu zamówienia innych parametrów, jest
zasadne również ze względów prawnych, ekonomicznych i medycznych i nie powoduje obniżenia niezbędnego
Zamawiającemu standardu, jakości lub jest neutralna w tym zakresie:
Pakiet nr 8 - ENDOPROTEZA
Trzpień cementowany (samocentrujący) w pięciu rozmiarach. Głowa bipolarna o rozmiarze śr. zewnętrznej od
40 do 58 mm. Modularna metalowa głowa wewnętrzna w rozmiarze 22 i 28 mm., na stożek 12/14, blokowana
polietylenowym pierścieniem i dodatkowo metalowym zamkiem.
Jednocześnie, prosimy o rozszerzenie kryteriów zapisanych w SIWZ w pakiecie 8, o pozycję:
- cement kostny 1 x 40g, sterylizowany EtO, w którym monomer barwiony jest Chlorofilem dla lepszej
identyfikacji w strukturach kostnych.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary, o której mowa w §11 ust. 1c) do 1%
wartości niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień opóźnienia?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 15/06/2016 do godz.10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15/06/2016 roku o godz. 10:15.
Wojciech Żubrowski
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
1

Podobne dokumenty