OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PROMOCJI „EKOKONTO

Transkrypt

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PROMOCJI „EKOKONTO
OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PROMOCJI „EKOKONTO BEZ KOSZTÓW 500+”
(dalej: Promocja)
Ja, niżej podpisany/a, przystępuję do Promocji oraz oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Promocji
„EKOkonto bez Kosztów 500+”.
DANE UCZESTNIKA PROMOCJI:
___________________________________________________________________
Imię i nazwisko
___________________________________________________________________
PESEL
Miejscowość, data i podpis Posiadacza Rachunku
Bądź Eko – to się opłaca!

Podobne dokumenty