Warszawa, dnia 11 stycznia 2007 r. 3/2007 odwołanie

Transkrypt

Warszawa, dnia 11 stycznia 2007 r. 3/2007 odwołanie
Warszawa, dnia 11 stycznia 2007 r.
3/2007 odwołanie Członka Zarządu
Spółka pod firmą: Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny spółka akcyjna” z siedzibą w
Warszawie (dalej jako „Fundusz”), informuje, że w dniu 10 stycznia 2007 roku Rada
Nadzorcza Funduszu, uchwałą nr 3, odwołała Pana Piotra Wielowieyskiego ze składu zarządu
Funduszu.
Równocześnie Rada Nadzorcza wyraziła podziękowanie Panu Piotrowi Wielowieyskiemu za
Jego wkład w rozwój i dotychczasową działalność Funduszu.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 21) i § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych (Dz. U. z dnia 26 października 2005 r.)
................
Grzegorz Kubica
Prezes Zarządu

Podobne dokumenty