Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 29 października 2016 r.

Transkrypt

Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 29 października 2016 r.
Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 29 października 2016 r.
kierownika Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Bernie
z siedzibą w Zurychu
w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji uczniów na rok szkolny 2017/2018
Zasady rekrutacji uczniów
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 7).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie
organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
( Dz.U. 170, poz. 1143) z późniejszymi zmianami.
3. Statut szkoły.
§1
1. Rekrutację prowadzi kierownik szkoły.
2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzącej uzupełniający program
nauczania przyjmuje się dzieci spełniające obowiązek szkolny w szwajcarskim
systemie edukacji.
3. Pierwszeństwo przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej mają dzieci 7-letnie.
4. Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 trwa od 4 marca 2017 r. do 31 maja 2017 r.
5. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń oraz warunki finansowe,
lokalowe i kadrowe.
6. W przypadkach szczególnych, w miarę możliwości lokalowych, kierownik szkoły ma
prawo przyjąć ucznia do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego.
7. Uczniowie przyjeżdżający bezpośrednio z Polski przyjmowani są do klasy, do której
otrzymali promocję w roku poprzednim (na podstawie dostarczonego świadectwa
szkolnego); pozostali przyjmowani są do klasy odpowiadającej poziomowi wiedzy
oraz znajomości języka polskiego (na podstawie testu).
8. Szkoła nie przyjmuje zgłoszeń telefonicznie.
9. Wychowawcy klas nie przyjmują ani nie przekazują zgłoszeń.
§2
1. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka składają do kierownika szkoły w terminie,
o którym mowa w § 1 ust. 3, wymagane dokumenty.
2. Zgłoszenia (ze skanem kwestionariusza, o którym mowa w § 3 ust. 1) należy wysyłać
pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
§3
Wymagane dokumenty
1. Kwestionariusz zapisu – do pobrania ze strony http://www.szkola.ch/4632.php (kopię
należy przesłać pocztą elektroniczną w chwili zgłoszenia, a oryginał przekazać
wychowawcy w chwili rozpoczęcia roku szkolnego, jeśli dziecko zostanie przyjęte do
szkoły).
2. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły szwajcarskiej (należy złożyć u wychowawcy
klasy w chwili rozpoczęcia roku szkolnego).
3. Kopia odpisu aktu urodzenia (należy złożyć u wychowawcy klasy w chwili
rozpoczęcia roku szkolnego; oryginał odpisu aktu urodzenia do wglądu).
4. Kopia dokumentu zawierającego numer PESEL dziecka lub inny dokument
stwierdzający tożsamość dziecka, np. kopia dowodu osobistego lub paszportu (należy
złożyć u wychowawcy klasy w chwili rozpoczęcia roku szkolnego).
§4
1. Kierownik szkoły może odmówić przyjęcia ucznia do danego oddziału szkoły, jeżeli:
a) uczeń nie zna języka polskiego na poziomie umożliwiającym mu naukę i realizację
programu zgodnego z ramami programowymi;
b) w szkole nie ma odpowiednich warunków lokalowych, kadrowych i finansowych.
2. W razie braku miejsc dziecko może oczekiwać na przyjęcie do szkoły na liście
rezerwowej.
3. W razie zwolnienia się miejsca dla dziecka oczekującego rodzice zostaną
poinformowani pocztą elektroniczną.
§5
1.
Informacja o terminie rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz
z informacją o wymogach formalnych zapisu do klasy pierwszej szkoły podstawowej
i wykazem niezbędnych dokumentów do zapisu zostaje podana do publicznej
wiadomości:
a) na stronie internetowej szkoły;
b) na profilu strony zamieszczonym na portalu społecznościowym Facebook.
§6
2.
Kształcenie w szkole jest nieodpłatne.
kierownik SPK w Zurychu Agnieszka Vavriček-Banaś

Podobne dokumenty