język angielski

Komentarze

Transkrypt

język angielski
Rok szkolny 2016/2017
Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego
Stosowany przez Wiolettę Kokocińską, Danutę Koronowską, Roberta Chmieleckiego, Krzysztofa Węglickiego
Stosowany we wszystkich klasach
I.
Oceny cząstkowe
1. Ocenie przedmiotowej podlegają czynności uczniów takie jak:
a. Czytanie i słuchanie.
b. Samokształcenie i docieranie do informacji.
c. Świadomość językowa.
d. Tworzenie własnego tekstu (mówienie i pisanie).
2. Osiągnięcia edukacyjne ucznia są sprawdzane w następujący sposób:
a. Sprawdziany kompetencji (egzaminy półroczne, próbne, trzyletnie) badające długotrwałe nabywanie
wiadomości i umiejętności, waga 2.
b. Prace sprawdzające (w tym wypracowania klasowe) oparte na szczegółowych wymaganiach z danego zakresu,
badające bieżące osiągnięcia uczniów, waga 2.
c. Referaty, prezentacje, zadania związane z samokształceniem, wyszukiwaniem i selekcją informacji oraz
prezentacją swojej pracy, w tym Liga Naukowa, waga 1.
d. Kartkówki oparte na celach pojedynczych lekcji, badające opanowanie pojedynczych utrwalanych lub
wprowadzanych umiejętności, waga 1.
e. Wypracowania domowe na zadany, omówiony temat, waga 1.
f. Odpowiedzi uczniów zapowiedziane (patrz prace sprawdzające) i niezapowiedziane (patrz kartkówki), waga 1.
g. Praca w klasie: indywidualne i grupowe, oparte na celach pojedynczych lekcji, szczegółowych wymaganiach z
danego zakresu, waga 1.
h. Prace domowe, oparte na celach pojedynczych lekcji, szczegółowych wymaganiach z danego zakresu waga 1.
i. Aktywność na lekcji, waga 1.
i inne- ustalone przed oceną z uczniami.
3. Uczeń może poprawić każdą pracę z języka angielskiego wg wskazówek nauczyciela i w terminie przez
niego wskazanym. Do średniej ważonej wliczana jest tylko ocena poprawiona z wagą przewidzianą dla
danego zadania. Poprawa może nie zostać przyjęta i oceniona po przekroczeniu wskazanego terminu.
4. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie przebiega
następująco:
a. Każda ocena z pracy pisemnej jest uzasadniona przyznaną punktacją, a w miarę potrzeb dodatkowym pisemnym
komentarzem do niej, co uczeń zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.
b. Każda ocena za odpowiedź ustną jest uzasadniona ustnie na forum klasy, ze wskazaniem obszarów poprawnie
wykonanych i umiejętności wymagających ćwiczenia.
5. Przekazywanie rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach
ucznia przebiega:
a. poprzez dziennik elektroniczny, gdzie w komentarzu do oceny lub w wysyłanych wiadomościach można
zamieścić informacje na ten temat.
b. drogą e-mailową, przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie z inicjatywy nauczyciela lub rodziców.
c. na spotkaniach zorganizowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodziców w czasie dni otwartych lub w innym
ustalonym czasie.
6. Progi procentowe dla poszczególnych ocen cząstkowych:
 0%-39%- stopień niedostateczny
 40%-59%- stopień dopuszczający
 60%-74%- stopień dostateczny
 75%-84%- stopień dobry
 85%-94%- stopień bardzo dobry
 95%-100%- stopień celujący
7. Skala ocen cząstkowych:
stopień
Wartość do średniej
Celujący
6
Celujący z minusem
5,75
Bardzo dobry z plusem
5,5
Bardzo dobry
5
Bardzo dobry z minusem
4,75
Dobry z plusem
4,5
Dobry
4
Dobry z minusem
Dostateczny z plusem
Dostateczny
Dostateczny z minusem
Dopuszczający z plusem
Dopuszczający
Dopuszczający z minusem
Niedostateczny
3,75
3,5
3
2,75
2,5
2
1,75
1
II.
Prace ucznia
1. W razie nieobecności w dniu przedstawiania lub wykonywania danej pracy uczeń musi wywiązać się z tego
zadania w ustalonym z nauczycielem terminie nie później niż w ciągu 10 dni roboczych po ustaniu
nieobecności.
2. Uczeń otrzymuje na przechowanie wszystkie sprawdzone i ocenione prace pisemne zgodnie z terminami
zawartymi w Statucie ZS 54. Uczeń jest zobowiązany do przechowywania ich do dnia, w którym mija roczny
termin zgłaszania zastrzeżeń rodziców, jeżeli stwierdzą, uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Uwagi
dotyczące nieprawidłowej punktacji mogą być zgłaszane w dniu oddania pracy uczniowi.
3. Uczeń przechowujący swoje prace udostępnia je swoim rodzicom.
III.
Nieprzygotowania
1. W przypadku zdarzeń losowych uczeń ma prawo dwa razy w trymestrze skorzystać z tzw. nieprzygotowania
bez wyjaśniania jego powodów.
2. Rodzice mogą w miarę potrzeb korzystać z prawa pisemnego zgłoszenia w dzienniczku informacji o
nieprzygotowaniu dziecka z podaniem powodu i terminem nadrobienia, którego rodzic zobowiązuje się
dopilnować.
3. Nieprzygotowania zgłasza się z miejsca, ustnie w trakcie sprawdzania obecności na początku zajęć.
IV.
Oceny klasyfikacyjne
1. Podstawą wystawienia oceny klasyfikacyjnej jest wskazana w dzienniku elektronicznym średnia ważona z
ocen:
 w przypadku oceny trymestralnej- z danego trymestru;
 w przypadku oceny końcoworocznej lub końcowej – z całego roku.
2. Propozycję oceny klasyfikacyjnej wystawia się wg poniższej skali:
Ocena
średnia ważona
klasyfikacyjna
Celujący
6-5,76*
Bardzo dobry
5,75-4,76
Dobry
4, 75-3,76
Dostateczny
3, 75-2,76
Dopuszczający
2, 75-1,76
Niedostateczny
1,75-1
*Możliwe jest wystawienie oceny celującej przy średniej niższej niż wskazana, jeżeli uczeń:
a. jest laureatem konkursu języka angielskiego MKO lub OJAG;
b. o swój rozwój przedmiotowy, realizując zadania Ligi Naukowej i inne niż Liga Naukowa zadania
dodatkowe co najmniej dwukrotnie w każdym trymestrze,
 przygotowywał się na zajęciach dodatkowych do konkursów związanych z przedmiotem,
 uczestniczył w zajęciach instytucji promującej naukę danej dziedziny i przedstawił w ustalonej z
nauczycielem formie pisemnej zebrane w ten sposób informacje,
 przeprowadził efektywną lekcję wg własnego konspektu zatwierdzonego przez nauczyciela i wg
własnych poprawnych merytorycznie materiałów.
c. w przypadku oceny końcoworocznej lub końcowej – uzyskał ocenę celującą z co najmniej dwóch
trymestrów i wykonał trzy etapy Ligi Naukowej na stopień celujący.
3. Jeżeli uczeń nie spełnia kryteriów opisanych w pkt. IV. 3 niniejszego PSO, końcoworoczną/ końcową
ocenę wyższą niż przewidywana może uzyskać jedynie w wyniku egzaminu sprawdzającego opisanego
w Statucie ZS 54 § 50 a § 11 pkt. 16-18.
V.
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych ocen:
Stopnie
Opis
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający niedostateczny
•Testy i
egzaminy
zaliczone na
poziomie 95100%
•samodzielne i
sprawne
posługiwanie się
wiedzą
gramatyczną dla
celów
teoretycznych i
praktycznych
•poprawny język,
styl, swoboda w
posługiwaniu się
terminologią
zaawansowaną,
precyzja
wypowiedzi
•wykonanie
zadań
dodatkowych i
Ligi Naukowej
na ocenę
celującą oraz
uczestnictwo w
konkursach
językowych z
sukcesami
(laureat,
finalista)
•zawsze
prowadzi notatki
z lekcji i
wykonuje prace
domowe,
również
dodatkowo
uczeń wykonuje
zadania o
podwyższonym
stopniu trudności
•Testy i egzaminy
zaliczone na poziomie
85-94%
•samodzielne i płynne
konstruowanie
wypowiedzi ustnych i
pisemnych
•samodzielne i
sprawne posługiwanie
się wiedzą
gramatyczną dla
celów teoretycznych i
praktycznych
•poprawny język,
styl, swoboda w
posługiwaniu się
terminologią
zaawansowaną
•przygotowanie
projektu językowego
na temat uzgodniony
z nauczycielem
•udział w konkursach
i olimpiadach
•zawsze prowadzi
notatki z lekcji i
wykonuje prace
domowe, również
dodatkowe
•Testy i egzaminy
zaliczone na
poziomie 75-84%
•uczeń posiada
dobrą znajomość
podstawowego
słownictwa oraz
umiejętność
stosowania struktur
gramatycznych
•wypowiedzi i prace
ucznia są w
większości
poprawne językowo,
treściwe,
samodzielne i
logiczne
•wypowiedzi ucznia
są zadawalające w
zakresie
podstawowych
struktur, z błędami,
które nie zakłócają
rozumienia treści
•wykonuje prace
domowe i prowadzi
notatki z lekcji
•Testy i egzaminy
zaliczone na
poziomie 60-74 %
•uczeń posiada słabą
znajomość
podstawowego
słownictwa oraz
nikłą umiejętność
stosowania struktur
gramatycznych
•uczeń wykonuje
typowe zadania o
średnim stopniu
trudności
•wypowiedzi ucznia
są zadawalające w
zakresie
podstawowych
struktur, z błędami,
które nie zakłócają
rozumienia treści
•wykonuje prace
domowe i prowadzi
notatki z lekcji
•Testy i egzaminy
sprawdzające
zaliczone na
poziomie 40-59 %
•uczeń posiada
wiadomości w
bardzo
ograniczonym
zakresie
•uczeń jest w stanie
wykonać korzystając
z pomocy
nauczyciela bardzo
proste zadania
•wypowiedzi ucznia
( pisemne bądź
ustne) są ubogie i
obfitują w błędy
•wykonuje część
prac domowych i
prowadzi notatki z
lekcji
•Testy i egzaminy
sprawdzające
zaliczone na
poziomie poniżej
39%
•uczeń nie posiada
wiadomości w nawet
w bardzo
ograniczonym
zakresie
•uczeń nie jest w
stanie wykonać
korzystając z
pomocy nauczyciela
nawet prostych zadań
•wypowiedzi ucznia
są niespójne,
niezrozumiałe i
obfitują w błędy
•uczeń nie opanował
wiadomości i
umiejętności
określonych w
podstawach
programowych
nauczania języka
angielskiego dla
danej klasy
•uczeń ma
lekceważący
stosunek do
przedmiotu, nie
wykonuje prac
domowych i nie
prowadzi notatek z
lekcji
VI.
Postanowienia końcowe
1. We wszystkich kwestiach nieujętych w PSO obowiązują przepisy Statutu ZS 54 § 50 a.
2. We wszystkich kwestiach nieujętych w PSO i w Statucie ZS 54 § 50 a decyzję podejmuje nauczyciel
wystawiający ocenę po zasięgnięciu opinii zainteresowanych uczniów.