8 - Czytelnia Online

Transkrypt

8 - Czytelnia Online
CONTENTS – TABLES DES MATIERES
Jan Barcz
Intergovernmental measures consolidating the euro area (in the light of Judgment of
the Court of Justice of the EU in Pringle case)
Les mesures intergouvernementales de consolidation de la zone euro (à la lumière de
l’arrêt de la Cour de justice de l’UE dans l’affaire Pringle)
Antoni Hanusz
Review of the principle of trust in tax authorities by administrative courts
Le contrôle juridictionnel de l’application du principe de confiance aux autorités
fiscales exercé par les tribunaux administratifs
Dorota Dzienisiuk
Influence of insured persons on the right to parental benefits
L’influence des assurés sur le droit aux prestations liées à la parentalité
Małgorzata Skórzewska-Amberg
Combating sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography
(against the background of Directive 2011/92/EU)
La lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la
pédopornographie (à la lumière de la directive 2011/92/EU)
Przemysław Ostojski
Application of direct coercion in administrative enforcement of non-financial
obligations in Poland and in Germany
L’application de contrainte physique dans le cadre de l’exécution administrative des
obligation non pécuniaires en Pologne et en Allemagne
Stanisław Tosza
Draft model rules of criminal procedure for the European Public Prosecutor’s Office
Le projet des règles modèles de la procédure pénale pour le Parquet européen
Joanna Kuźmicka-Sulikowska
Relationship between contractual and tortious liability in English law
Les relations entre la responsabilité contractuelle et délictuelle en droit anglais
DISCUSSION ON CRIMINAL LAW REFORM
DISCUSSION SUR LA REFORME DU DROIT PENAL
Łukasz Pohl
On suggested changes in general part of (Polish) Criminal Code (selected issues)
Sur les changements proposés dans la partie générale du Code pénal (problèmes
choisis)
BOOK REVIEWS – COMPTES RENDUS
Jan Majchrowski: The Evolution of Province Governor’s Function as Government
Representative
L’évolution de fonction de voïvode en tant qu’un représentant du gouvernement
(Mirosław Stec)
Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert: Family law
Le droit de la famille (Mirosław Nazar)
156
PAŃSTWO i PRAWO 8/2013
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
Ян Барч
Международные меры, консолидирующие зону евровалюты (в свете решения Tрибунала
справедливости Евросоюза по делу Pringle)
Антони Гануш
Судебно-административный контроль применения принципа доверия к налоговым органам
Дорота Дзенисюк
Влияние застрахованных на право выплат на основании отцовства
Малгожата Скужевска-Амберг
Борьба с злым обращением с детьми в сексуальных целях и сексуальным использованием
детей, а также детской порнографией (на фоне директивы 2011/92/ЕС)
Пшемыслав Остойски
Применение непосредственного принуждения при административном взыскании неденежных
обязательств в Польше и Германии
Станислав Тоша
Проект модельных правил уголовного процесса для Европейской Прокуратуры
Йоанна Кузьмицка-Суликовска
Соотношение между договорной и деликтной ответственностью в английском праве
ДИСКУССИЯ О РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА
Лукаш Похль
Касательно предлагаемых изменений в общей части уголовного кодекса (избранные
проблемы)
РЕЦЕНЗИИ
Ян Майхровски: Эволюция функции воеводы как представителя правительства
(рец. Мирослав Стец)
Аркадиуш Кшиштоф Белиньски, Мачей Паннерт: Семейное право (рец. Мирослав Назар)
PAŃSTWO i PRAWO 8/2013
157
TREŚĆ ZESZYTU 8/2013 „PAŃSTWA I PRAWA”
Prof. dr hab. Jan Barcz, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Środki międzyrządowe konsolidujące strefę euro (w świetle wyroku Trybunału
Sprawiedliwości UE w sprawie Pringle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Prof. dr hab. Antoni Hanusz, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Kontrola sądowoadministracyjna stosowania zasady zaufania do organów
podatkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Dr Dorota Dzienisiuk, Uniwersytet Warszawski
Wpływ ubezpieczonych na prawo do świadczeń z tytułu rodzicielstwa. . . . . . . . . . . . . . . 36
*
Dr Małgorzata Skórzewska-Amberg, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania
seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej (na tle dyrektywy 2011/92/UE). . . . . . . 52
Mgr Przemysław Ostojski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zastosowanie przymusu bezpośredniego w egzekucji administracyjnej obowiązków
niepieniężnych w Polsce i w Niemczech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Mgr Stanisław Tosza, Uniwersytet w Luksemburgu
Projekt modelowych reguł postępowania karnego dla Prokuratury Europejskiej. . . . . 77
Dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska, Uniwersytet Wrocławski
Relacja między odpowiedzialnością kontraktową a deliktową w prawie angielskim . . . . 92
DYSKUSJA NAD REFORMĄ PRAWA KARNEGO
Prof. dr hab. Łukasz Pohl, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
W sprawie proponowanych zmian w części ogólnej kodeksu karnego (zagadnienia
wybrane). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
RECENZJE
Jan Majchrowski: Ewolucja funkcji wojewody jako przedstawiciela Rządu
(rec. Mirosław Stec) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert: Prawo rodzinne (rec. Mirosław Nazar). . . . . 116
SPRAWOZDANIA
Prawo lotnicze (Międzynarodowa konferencja naukowa, Warszawa, 5–6 IX 2012)
(Małgorzata Polkowska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Aktualne problemy zbiorowego prawa pracy w Polsce i w Niemczech (Konferencja
naukowa, Toruń, 31 V – 1 VI 2012) (Beata Rutkowska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy (Konferencja naukowa, Wrocław,
14 XII 2012) (Jacek Mazurkiewicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Przyczyny niesłusznych skazań w Polsce (Konferencja naukowa, Warszawa, 9 VII 2012)
(Wojciech Czajka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
Glosa Katarzyny Wlaźlak do wyroku z 12 XII 2011, P 1/11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Z ORZECZNICTWA IZBY KARNEJ ORAZ IZBY WOJSKOWEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO
Glosa Piotra Gensikowskiego do postanowienia z 12 X 2011, WZ 30/11. . . . . . . . . . . . . 135
Komunikat o XX Konkursie imienia Profesora Manfreda Lachsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
158
PAŃSTWO i PRAWO 8/2013

Podobne dokumenty