Załącznik nr 7 .............................................. OŚWIADCZENIE O

Transkrypt

Załącznik nr 7 .............................................. OŚWIADCZENIE O
Załącznik nr 7
..............................................
pieczątka firmowa Wykonawcy
OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIANIU PONAD 50 % OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Oświadczam, że w moim zakładzie ponad 50 % pracowników stanowią osoby
niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych.
..............................., dnia ................ 2013r.
...............................................................
podpis osoby uprawnionej lub osób
uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

Podobne dokumenty