DREZDENECKA.pl - IMPRESJA Studio Reklamy, Drezdenko

Transkrypt

DREZDENECKA.pl - IMPRESJA Studio Reklamy, Drezdenko
DREZDENECKA.pl
w numerze: XXXIV i XXXV sesja RM I Obchody święta Konstytucji 3 Maja I Drezdenko zwycięża w marszu
gazeta
numer 4/5
gazeta samorządu drezdeneckiego
GAZETA DREZDENECKA
kwiecień/maj 2013
SPORT
• Miejsko-Gminne Zawody OSP • Siatkarki ZSP obroniły srebro
• VI Memoriał „Dziekana”
• Debiut D. Perzanowskiego
• VIII Jarmark Kasztelański 2013 • ALPS - zakończona
STRONY POWIATU
• XXVIII sesja Rady Powiatu
• Heliosy 2013 i „Ratajada”
• Relacja z 22. MTT Market Tour
2D
REZDENECKA.pl | kwiecień/maj 2013
OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO
W związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2012 r. ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach
osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407) zmianie uległy zapisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 ze zm.). Na mocy nowej ustawy wprowadzono zmiany dotyczące wykonania obowiązku
meldunkowego:
– Aby dokonać zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu stałego lub czasowego. Wymeldowanie to następuje automatycznie przy zameldowaniu w nowym miejscu.
– Czynność zameldowania na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się
pełnomocnictwem udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego na piśmie lub zgłoszonym do protokołu w urzędzie gminy właściwym ze względu na nowe miejsce pobytu osoby. Obowiązek zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego
ponad 3 miesiące musi nastąpić najpóźniej w 30 dniu zmiany miejsca pobytu.
Burmistrz Drezdenka
Maciej Pietruszak
WITAMY WAKACJE
Stadion Miejski im
. Józefa
28 Czerwiec 2013 Nojiego w Drezdenku
- Gr
y i zabawy dla dzie
ci
- Warsztaty tanecz
ne
- Strefa PlayStatio
n
- Zabawa taneczna
- Muzyka '80'90-2
013
info: K. Wielgosz - 692 493 433
OFF ROAD ENDURO RALLY
O PUCHAR NOTECI
Zmagania miłoœni
ków jazdy w tere
nie.
28-30 Czerwiec
2013
Baza zlotu: Park
Harcerza nad Not
eci¹
Pojazdy 4x4 - Q
uady - Motocykle
Enduro
info: J. Kuchowicz - 604 511 709
SEBASTIAN DUKACZEWSKI
XXXIV sesja RM w Drezdenku
Zapoznając się z porządkiem obrad XXXIV sesji RM w Drezdenku nie miałem wątpliwości, że najciekawszym, przyciągającym największą uwagę, wywołującym wiele emocji
i prowadzącym, w efekcie końcowym, do wniosku, że nadzieja umiera ostatnia był punkt obrad związany z omówieniem harmonogramu budowy i modernizacji dróg
wojewódzkich na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem obwodnicy Drezdenka.
Na sesję został zaproszony dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Henryk Napierała. Można było
snuć obawy, że dojdzie do sytuacji z XVII sesji RM z lutego 2012 roku, kiedy to zaproszony na sesję p. H. Napierała
nie zaszczycił nas swoją obecnością i w swoim zastępstwie
przysłał, delikatnie mówiąc, osobę niezbyt przygotowaną
do tematu. Tym razem dyrektor ZDW stanął na wysokości
zadania i sam opowiedział o planach modernizacji i budowy dróg wojewódzkich, jakie zostały podjęte przez Zarząd
Województwa w formie stosownej uchwały w listopadzie 2012. Na samym początku zaznaczył, że jest to szkielet działań i należy spodziewać się corocznych aktualizacji,
których powodem będzie budżet ZDW i wysokość unijnych
dotacji. Budżet ZDW to kwota niewiele ponad 12 mln złotych a większość zadań jest realizowana przy wsparciu programów unijnych z 85 % dofinansowaniem.
Na lata 2014-2019 zaplanowano wzmocnienie istniejącej
SEBASTIAN DUKACZEWSKI
XXXV sesja RM w Drezdenku
W dniu 24 kwietnia 2013 roku o godzinie 15-tej w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Drezdenku miała miejsce XXXV
sesja Rady Miejskiej. Obrady sesji poprzedziło wspólne posiedzenie wszystkich komisji, gdzie szczegółowo dyskutowano między innymi nad projektami uchwał.
Jako wiodący temat, zarówno komisji, jak i samej sesji, można wskazać nowe stawki taryf na zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Drezdenko.
Należy zaznaczyć, że stawki taryf są przedstawiane Burmistrzowi do zatwierdzenia przez Zarząd Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drezdenku. Burmistrz ma za zadanie sprawdzić czy przedstawione taryfy są zgodne z przepisami ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Następnie, jeśli nie ma żadnych zastrzeżeń, zasadnym jest
przedstawienie projektu uchwały radnym celem ich podjęcia. Burmistrz nie ma wpływu na wysokość taryf, a jego
obowiązkiem jest zatwierdzenie taryf przedstawionych
przez PGKiM w wypadku zgodności z ustawą. Rada Miejska
w tym temacie też nie ma żadnych możliwości, tzn. nie ma
DREZDENECKA.pl | kwiecień/maj 2013
jezdni na odcinku Drezdenko- Międzychód, której koszt
przewidziany jest na kwotę 14,5 mln złotych a realizacja, ze
względu na sporą długość odcinka, będzie przebiegała etapowo. Na lata 2015-2017 zaplanowana jest przebudowa
drogi nr 174 na odcinku Drezdenko- Stare Bielice; koszt 6
mln złotych. Wzmocnienie drogi nr 157 w miejscowości
Goszczanowo (do wysokości mostu na Noteci) zaplanowane jest na rok 2015, koszt 2 mln złotych. W roku 2017 zaplanowana jest przebudowa 3,5 km drogi 181 DrezdenkoWieleń; kwota 6 mln zł. Plan budowy obwodnicy Drezdenka został podzielony na IV etapy. Koszt całości to ponad 200
mln złotych. W planie na lata 2014-2020 zostały ujęte etapy I- III, których koszt opiewa na kwotę 88 mln złotych. IV etap najbardziej kosztowny (115 mln), który ma
połączyć ze sobą dwie drogi wojewódzkie; od trasy nr 160,
od Klesna do 158 Trzebicz został przesunięty w czasie i nie
znalazł miejsca w okresie 2014-2020.
W przyszłym roku ma się rozpocząć budowa I etapu. Jest
to 800 metrowy odcinek, który łączy dwie drogi wojewódzkie nr 158 w kierunku Trzebicza z drogą nr 160 w kierunku
Międzychodu a jego koszt to 10 mln złotych. II etap jest
przewidziany na lata 2018-2019 i ma kosztować 25 mln złotych a połączy ze sobą drogi nr 160 do Międzychodu z drogą nr 181 na Niegosław. III etap to realizacja
w latach 2019-2020 kosztem 53 mln złotych odcinka łączącego drogi nr 181 w kierunku Niegosławia z drogą nr 174
w kierunku Krzyża Wlkp.
Opinie przedstawione przez radnych RM w Drezdenku,
po wystąpieniu dyrektora ZDW, jednomyślnie prowadziły
do wniosku, że planowane rozpoczęcie budowy obwodnicy Drezdenka nic nie wnosi dla mieszkańców. I etap nie ma
żadnego znaczenia strategicznego dla transportu przez miasto. Najważniejszy, zdaniem radnych, odcinek łączący drogę z Klesna z drogą w kierunku Trzebicza, który znacząco
odciążyłby transport przez miasto, został pominięty. Radni
wyrazili opinię, która stawia realność inwestycji pod wielkim znakiem zapytania.
Nam, mieszkańcom, pozostaje nadzieja i oczekiwanie
na rozpoczęcie budowy.
znaczenia, czy projekt uchwały zostanie przez RM przyjęty
czy nie, ponieważ nowe taryfy i tak zaczną obowiązywać
w określonym terminie. Takie mamy prawo wyższego rzędu. Radni w głosowaniu nie przyjęli nowych taryf, a więc
zgodnie z prawem, wejdą one w życie po upływie 70 dni
od dnia złożenia wniosku przez PGKiM, czyli od 01.06.2013r.
W czasie posiedzenia komisji miała miejsce obszerna dyskusja w tym temacie. Nowe taryfy, mające wejść w życie
od 01 czerwca 2013 roku, zakładają dość spory wzrost cen.
Obecna taryfa to 7,19 zł za 1m³ za dostawę wody i odbiór
ścieków. Nowa taryfa to już 8,54 zł za 1 m³, czyli cena wzrasta o 1,35 zł za 1m³. Na wzrost cen, jak informuje Zarząd
PGKiM, ma wpływ: prognozowany wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych, podatek od nieruchomości, opłaty za korzystanie ze środowiska, zwiększenie opłat
za energię elektryczną, amortyzacja oraz inne opłaty gwarantujące świadczenia usług przez PGKiM nieprzerwanie
i na odpowiednim poziomie. O tym wszystkim mówił prezes spółki p. Leszek Jaśków. Zaznaczył również, że obowiązujące obecnie stawki taryf doprowadziły do ponad 100 tys.
złotych straty w tym sektorze działalności i zapewnił, że sza-
3
R
A
D
A
M
I
E
J
S
K
A
4D
R
A
D
A
REZDENECKA.pl | kwiecień/maj 2013
M
I
E
J
S
K
A
cowanie a następnie ustalenie nowych taryf na okres
od 01.06.2013r. do 31.05.2014r nie doprowadzi do kolejnych strat. Prezes PGKiM przedstawił także porównanie cen
wody i ścieków do cen w skali województwa i kraju w oparciu o portal www.cena-wody.pl. Z tych danych wynika, że
ceny taryf w naszej Gminie należą do najniższych w skali zarówno województwa jak i skali kraju (489 na 571 sklasyfikowanych). Informacje o cenach wody w naszym
województwie są na stronie http://www.cena-wody.pl/index.php?p=5&iw=08. Mając na uwadze sytuację społeczno-ekonomiczną mieszkańców Gminy Drezdenko i ochronę
ich interesów, postanowiono częściowo odciążyć gospodarstwa domowe w opłatach poprzez ustalenie dopłat do cen
uiszczanych przez mieszkańców. Burmistrz zdecydował się
na przedstawienie radnym projektu uchwały, który zakłada
dopłaty z budżetu Gminy do cen za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych w wysokości 0,72 zł za 1m³. Radni,
w głosowaniu, jednogłośnie przyjęli ten projekt. Tak więc
większą część tegorocznej podwyżki cen za wodę i ścieki
pokryje Gmina. Dla 1 mieszkańca oznacza to miesięczny
wzrost wydatków za wodę średnio o 2,20 zł (przy średnim
zużyciu 3 – 4 m³ na miesiąc), 4-osobowa rodzina zapłaci
miesięcznie za wodę o ok. 9 zł więcej. Budżet Gminy będzie
to kosztowało w tym roku ok. 150.000 zł, natomiast na następny rok trzeba będzie na ten cel przeznaczyć
ok. 300.000 zł. Kwoty te wynikają z przewidywanej (na podstawie sprzedaży w 2012 r.) ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych.
Na sesji poruszono temat sytuacji bezrobocia na terenie
Gminy Drezdenko. Z informacji przedstawionej przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. wynika, że poziom
bezrobocia w naszej gminie jest bardzo wysoki. W PUP
Strzelce Kraj., na dzień 31.03.2013r., było zarejestrowanych 5068 osób bezrobotnych, w tym 1586 osób w Gminie
Drezdenko. Zastępca dyrektora PUP mgr inż. Tadeusz Kałuziak zaznaczył, w swojej wypowiedzi, że PUP nie jest
od przeciwdziałania bezrobociu a jedynie od łagodzenia
skutków bezrobocia. Trudną sytuacją na rynku pracy obarczył pracodawców, którzy jego zdaniem, zbyt słabo się rozwijają i nie inwestują. Nie bez winy, jego zdaniem, są sami
bezrobotni. Część osób nie chce podjąć pracy (nie ma takiego obowiązku) a część bezrobotnych, korzystając z przywilejów, uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez
PUP nie podejmując pracy po ich zakończeniu.
W części przeznaczonej na interpelacje radni zgłaszali wnioski i postulaty do Burmistrza.
Radny M. Czekajło zgłosił brak osłon w studzienkach ściekowych wzdłuż mostu na Noteci przy ulicy Kościuszki (parkNetto).
Radny K. Kupczak zgłosił problem z ruchomą osłoną studzienki kanalizacyjnej na ulicy Poznańskiej w Trzebiczu, która pod wpływem najeżdżających na nią samochodów,
przemieszcza się stwarzając zagrożenie. Poprosił o wyrównanie nawierzchni ulic: Poprzecznej, Kowalskiej i Nadrzecznej w Trzebiczu.
Radny K. Siuda poprosił o interwencję w Starostwie Powiatowym w sprawie fatalnej jakości technicznej drogi GościmSowia Góra.
Radny K. Jaśków poprosił o renowację pomnika
T. Kościuszki.
Radny R. Świekatowski zaproponował, zainspirowany działaniem mieszkańca ulicy Poznańskiej, akcję edukacyjną
pod hasłem „Posprzątaj po swoim pupilu” obligującą właścicieli zwierząt do sprzątania po nich.
Harmonogram spotkań z mieszkańcami gminy na temat tzw. nowej
ustawy śmieciowej
l.p.
SOŁECTWO
1
Lubiatów
3
Goszczanowo, Kijów
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gościm
Goszczanowiec, Zielątkowo
Goszczanówko, Duraczewo
Trzebicz, Bagniewo, Trzebicz Młyn
Zagórze
Lubiewo
Górzyska, Modropole
Kosin
Stare Bielice
Drawiny, Przeborowo, Lipowo
Osów
Trzebicz Nowy
Rąpin
Grotów
Niegosław, Marzenin, Czartowo, Karwin
Lipno, Lipno - Tuczępy
Klesno, Nowe Drezdenko
Drezdenko
Miejsce spotkania
Termin
Restauracja Lubiatka
22.05. środa, godz. 16:30
Sala w Goszczanowie
23.05. czwartek, godz. 16:30
Sala wiejska
Sala w Goszczanowcu
Sala w Goszczanówku
Sala w Trzebiczu
Sala wiejska
Sala wiejska
Wigwam w Górzyskach
Sala wiejska
Szkoła
Sala w Drawinach
Sala wiejska
Sala wiejska
Sala
Szkoła
Sala w Niegosławiu
Sala wiejska
Centrum Promocji Kultury
Centrum Promocji Kultury
22.05. środa, godz. 18:00
23.05. czwartek, godz. 18:00
24.05. piątek, godz. 16:30
24.05. piątek, godz. 18:00
27.05. poniedziałek, godz. 16:30
27.05. poniedziałek, godz. 18:00
28.05. wtorek, godz. 16:30
28.05. wtorek, godz. 18:00
29.05. środa, godz. 16:30
29.05. środa, godz. 18:00
31.05. piątek, godz. 16:30
31.05. piątek, godz. 18:00
03.06. poniedziałek, godz. 16:30
03.06. poniedziałek, godz. 18:00
04.06. wtorek, godz. 16:30
04.06. wtorek, godz. 18:00
05.06. środa, godz. 16:30
05.06. środa, godz. 18:00
DOROTA NOWAK
DREZDENECKA.pl | kwiecień/maj 2013
Jak będzie wyglądał nowy system gospodarki odpadami komunalnymi
z dniem 1 lipca 2013 roku w Gminie Drezdenko
5
W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach również na terenie Gminy Drezdenko obowiązywać
będą nowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi.
Zmiany objęły teren całego kraju i wszystkie gminy zostały zobowiązane do ich wprowadzenia z dniem 1 lipca 2013r. Gmina przejmuje odpowiedzialność za odpady komunalne i będzie
zarządzać całym systemem gospodarki odpadami komunalnymi
na swoim terenie. W celu realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi został utworzony Celowy Związek
Gmin SGO5. W skład Związku weszły następujące gminy: Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn.
Do zadań Związku należy m.in. planowanie i wykonywanie zadań
w dziedzinie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz prowadzenie wszechstronnej działalności promocyjnej i edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami. Zgromadzenie
Związku Celowego podjęło uchwały w sprawie: wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty, wzoru
deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Z chwilą wejścia w życie uchwał zostanie przeprowadzona akcja informacyjno-edukacyjna na temat
nowego systemu gospodarowania odpadami. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania systemu zostaną przekazane
w terminie późniejszym.
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi
w pierwszym okresie jego obowiązywania będzie dotyczył wyłącznie nieruchomości zamieszkałych. Natomiast właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest podpisać
stosowną umowę na świadczenie usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem (firma wpisana do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez
Burmistrza Drezdenka).
Stopniowo realizowane są kolejne etapy tzw. „rewolucji śmieciowej”, będącej wynikiem regulacji zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zawarte w niej
postanowienia wywołują określone skutki dla Gminy i jej mieszkańców. Na lokalny samorząd, nie po raz pierwszy zresztą, zostało nałożone nowe, bardzo trudne pod względem prawnym
i organizacyjnym oraz niezwykle kosztowne, zadanie. Mieszkańcy również zostaną obarczeni nowymi obowiązkami i opłatami.
Jednym ze znaczących czynników cenotwórczych jest ustawowy
obowiązek dostarczania odpadów do wyznaczonych składowisk,
tzw. Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W przypadku Gminy Drezdenko jest to ZUO Gorzów Wlkp.
Nasze Przedsiębiorstwo, posiadając własne składowisko odpadów, ma obowiązek utrzymywania go i jednocześnie wożenia
śmieci do Gorzowa, co zresztą już czynimy. Ale to nie jedyne konsekwencje wprowadzonych zmian. Nowe prawo śmieciowe nie
jest łaskawe dla małych, lokalnych przedsiębiorstw komunalnych.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Drezdenku, którego Gmina Drezdenko jest większościowym
właścicielem, zostało powołane właśnie w celu świadczenia
na rzecz mieszkańców tego rodzaju usług. Niestety, z mocy ustawy jest ono traktowane na równi z innymi krajowymi
i międzynarodowymi korporacjami, posiadającymi przecież niewspółmiernie większe środki finansowe i możliwości i musi z nimi się zmierzyć stając do przetargu. Ponadto, aby „tych małych”
już na wstępie pozbawić złudzeń, wydane zostało Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy, aby móc odbierać odpady komunalne
od mieszkańców. Nie będę wymieniał całej listy. Wspomnę tylko, że jednym z warunków jest dysponowanie pięcioma pojazdami do odbierania odpadów, w tym dwoma do odpadów
zmieszanych, dwoma do segregowanych i jednym bez funkcji
kompaktującej. Jest to minimum bez względu na wielkość
obsługiwanego obszaru. W rozporządzeniu są też określone
rygorystyczne wymagania w stosunku do bazy transportowo – magazynowej. PGKiM posiada dwa specjalistyczne pojazdy i ilość ta w chwili obecnej w zupełności wystarcza. Co więc
zrobić? Mimo wszystko zakupić lub wziąć w leasing kolejne pojazdy (ceny takiego sprzętu specjalistycznego to setki tysięcy
złotych) oraz ponieść znaczne nakłady inwestycyjne na modernizację bazy bez gwarancji wygrania przetargu? A jeżeli uda się
wygrać przetarg teraz, a będzie on obowiązywał tylko przez rok
i później nastąpi zmiana odbiorcy? Z czego spłacimy wieloletnie,
zaciągnięte na ten cel zobowiązania? Oczywiście, cały czas należy pamiętać, że utrata tego zakresu działalności wiąże się z likwidacją określonej liczby etatów. Dla mnie nie są to tylko liczby, ale
konkretni ludzie wraz ze swoimi rodzinami. Dlatego też zrobię
wszystko, co będzie możliwe, by nadal działać na lokalnym rynku odpadów komunalnych, nie narażając jednak przy tym całego przedsiębiorstwa.
Jeszcze krótkie wyjaśnienie wobec licznych informacji (a raczej
dezinformacji) podawanych w ostatnim czasie przez środki masowego przekazu. W imieniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drezdenku informuję
klientów Spółki, że w przypadku gdy zostanie wyłoniony, w drodze przetargu organizowanego przez organy Gminy, nowy odbiorca odpadów komunalnych, a dotychczasowe umowy
na odbiór odpadów nie zostaną wcześniej wypowiedziane,
PGKiM Sp. z o. o., z mocy zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaprzestanie ich realizacji. Ponieważ
świadczenie usługi stanie się niemożliwym do realizowania,
Przedsiębiorstwo nie będzie mogło domagać się z tego tytułu zapłaty. Nie ma więc niebezpieczeństwa tzw. „podwójnego płacenia” dwóm odbiorcom odpadów.
Oświadczenie swoje opieram na dyspozycji zawartej w art. 495
Kodeksu cywilnego:
„Art. 495 § 1. Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić,
nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je
już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów
o bezpodstawnym wzbogaceniu.”
Jednocześnie pragnę poinformować, że przetarg na odbiór odpadów komunalnych, który Gmina jest zobowiązana przeprowadzić, dotyczy wyłącznie nieruchomości mieszkalnych. Wszyscy
pozostali nasi klienci (przedsiębiorstwa, sklepy, warsztaty, biura,
itp.) nadal będą obsługiwani przez PGKiM Sp. z o.o. na podstawie obowiązujących obecnie umów.
Rynek śmieciowy
Prezes Zarządu
Dyrektor PGKiM Sp. z o.o.
Leszek Jaśków
6D
REZDENECKA.pl | kwiecień/maj 2013
EDYTA GRZECHOWIAK
„Drzwi Otwarte” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
towej.
Już po raz kolejny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Drezdenku zorganizował dla swoich młodszych koleżanek i kolegów Dzień „Drzwi Otwartych”.
W tym roku szkolnym dyrekcja, grono pedagogiczne
i Samorząd Szkoły zaproponowali młodzieży gimnazjalnej aż dwa
terminy „Drzwi Otwartych”, tj. 21 marca i 20 kwietnia, co zostało podyktowane zainteresowaniem gimnazjów z naszego
regionu.
W pierwszym dniu wiosny na młodych ludzi i ich opiekunów już od godziny 12.00 w głównym holu szkoły czekali nauczyciele i uczniowie, którzy po gorącym powitaniu przybyłych
gości, zorganizowali młodzieży zwiedzanie naszej placówki oświaEDYTA GRZECHOWIAK
Wielka „mała Ojczyzna”
5 kwietnia 2013 roku w Gazecie Lubuskiej ukazał się, już
po raz kolejny, ranking liceów województwa lubuskiego, który
jednoznacznie wskazuje najlepsze licea ogólnokształcące naszego regionu.
Kryteria, którymi kierowano się przy typowaniu najlepszych szkół, to m.in. wyniki uzyskane przez uczniów na egzaminie maturalnym z języka polskiego i matematyki, zarówno
na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Drezdeneckie liceum
zdobyło łącznie 634,69 punktów, zajmując tym samym 12. miejsce (dla porównania Liceum Ogólnokształcące w Strzelcach Krajeńskich miejsce 20., Liceum Ogólnokształcące w Dobiegniewie
miejsce 34.).
Nie dziwi zatem fakt, że ZSP w Drezdenku należy do grona bardzo dobrych szkół w województwie, a na pewno jest najlepszą placówką oświatową w powiecie, czego potwierdzeniem
są ubiegłoroczne wyniki maturalne uzyskane przez uczniów naszej szkoły: na poziomie podstawowym osiągnęliśmy najlepsze
wyniki z języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, geografii, fizyki, historii i wiedzy o społeczeństwie. Na poziomie rozszerzonym najlepsze wyniki uzyskaliśmy z języka
angielskiego i chemii. (Szczegółowe wyniki egzaminów dostępne są na stronie internetowej szkoły)
W tym miejscu należy wspomnieć, że już tegoroczne
osiągnięcia uczniów drezdeneckiego liceum są imponujące,
wspominając choćby zdobyte laury w trzech konkursach powiatowych z języka angielskiego, języka polskiego i matematyki,
a także osiągnięcia w konkursach wojewódzkich czy rejonowych.
Należy jednak podkreślić, że na tak fenomenalne wyniki szkoły składa się wiele istotnych czynników, ale przede wszyst-
Obok zwiedzania, oglądania szkoły młodzi ludzie z klas
III gimnazjum mogli pozyskać wiedzę na temat zaproponowanych przez szkołę kierunków kształcenia na rok szkolny
2013/2014. W poszczególnych gabinetach i częściach budynku
zostały przygotowane prezentacje multimedialne, które w doskonały, ciekawy i przejrzysty dla młodego człowieka sposób
przedstawiały naukę w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum
Budowlanym, Hotelarskim i Zasadniczej Szkole Zawodowej w obliczu nowej podstawy programowej. Dodatkowo nauczyciele danego typu szkoły udzielali odpowiedzi na nurtujące młodzież
pytania czy niejasności, wynikające z danego profilu klasy czy kierunku kształcenia.
W głównym holu szkoły utworzono również centrum informacyjne, w którym gimnazjaliści i ich opiekunowie mogli dowiedzieć się wiele o funkcjonowaniu i organizacji naszej szkoły,
porozmawiać z nauczycielami czy pobrać ulotkę informacyjną.
Przybyła do naszej szkoły młodzież z drezdeneckiego
Gimnazjum nr 1 i nr 2 bardzo entuzjastycznie i ciepło przyjęła
pobyt w naszej szkole. Jak sami młodzi ludzie podkreślali, miejsce edukacji jest przestronne, uporządkowane, ma nowocześnie
wyposażone gabinety, doskonałą lokalizację i dużo miejsca do
odpoczynku.
Sądzimy, że tegoroczna oferta edukacyjna jest na tyle
ciekawa dla młodego człowieka, że liczne grono gimnazjalistów
bardzo chętnie podejmie naukę w miejscowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, czego im życzymy i zapraszamy.
kim zaangażowanie uczniów, którzy chcą i pełni młodzieńczego
zapału, determinacji osiągają liczne sukcesy. Zwieńczeniem ich
ciężkiej pracy są często „drzwi otwarte” prestiżowych uczelni: artystycznych, humanistycznych, medycznych, lingwistycznych czy
technicznych, m.in. w Krakowie, Poznaniu czy Wrocławiu. Nie
dziwi zatem jeszcze jedna wnikliwa obserwacja, że już tegoroczni maturzyści myślą „po cichu” o zagranicznych uczelniach, za co
oczywiście trzymamy mocno kciuki.
Jak można zauważyć, na każdym etapie edukacyjnym
drezdenecka młodzież jest doskonale prowadzona przez swoich
nauczycieli, wychowawców, czego potwierdzeniem są bardzo dobre wyniki uzyskane w kolejnych egzaminach. Możemy zatem
pokusić się o stwierdzenie, że w miejscu zamieszkania można osiągnąć bardzo wiele, jeśli tylko stawiamy sobie odpowiednie cele i chcemy je w pełni zrealizować. Nie trzeba na starcie
młodości opuszczać „rodzinnego gniazda”, aby poczuć się kimś,
gdyż nic tak nie wpływa dobrze na rozwój młodego człowieka
i na poczucie jego bezpieczeństwa, jak bycie z najbliższymi, pośród znanych i najcenniejszych miejsc swojej „małej Ojczyzny”.
Jak podkreślił pan starosta Wiesław Pietruszak w swoim ostatnim artykule („Oświatowe refleksje”): „W małych miasteczkach także możemy stworzyć piękny świat i jak widać
po wynikach naszych uczniów, a także obserwując losy absolwentów, liceum drezdeneckie to dobra placówka dająca szanse kontynuowania edukacji w dobrych uczelniach Polski. Być
absolwentem tej szkoły naprawdę brzmi dumnie”.
EDYTA GRZECHOWIAK
DREZDENECKA.pl | kwiecień/maj 2013
Projekt „Nowa jakość szkolnictwa zawodowego w gminie Drezdenko”
Od kilku lat obserwujemy w polskiej edukacji szczególne zainteresowanie młodzieży szkolnictwem zawodowym i technicznym. Takie skupienie uwagi na uzyskaniu zawodu nie jest
przypadkowe, gdyż dzisiejszy, wymagający rynek pracy poszukuje młodych, odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają wiele uprawnień czy umiejętności.
ZSP w Drezdenku wychodząc naprzeciw młodym ludziom – uczniom Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum,
od nowego roku szkolnego 2013/2014 proponuje bezpłatne kursy w ramach realizacji projektu „Nowa jakość szkolnictwa zawodowego w gminie Drezdenko”, m. in.:
• dodatkowe zajęcia z języka angielskiego;
• dodatkowe zajęcia z matematyki;
• Księgowość od podstaw;
• Systemy rezerwacyjne IATA (kurs przygotowuje do pracy
w agencjach turystycznych, biurach i agencjach podróży w charakterze personelu rezerwującego bilety w linii lotniczej lub innej organizacji obsługującej pasażerów);
• Jakość obsługi w turystyce;
EDYTA GRZECHOWIAK
Bliżej Uniwersytetu Szczecińskiego
Nowoczesna i przyjazna młodzieży szkoła nie ogranicza
się dziś jedynie do tradycyjnej realizacji programu nauczania,
przekazania treści wynikających z nauczania danego przedmiotu, egzekwowania wiedzy, ale dba również o zainteresowania
i pasje młodego człowieka. Dyrekcja i nauczyciele z drezdeneckiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych sumiennie dbają nie tylko o kontakt młodzieży z kulturą „wysoką”, zaznajomienie
z przyszłym rynkiem pracy, świadomość edukacji prozdrowotnej,
cykliczność wystaw i spotkań ze znanymi osobami, ale podejmują również ścisłą współpracę z ośrodkami akademickimi w kraju.
Szczególnie ważnym elementem dla młodego człowieka – ucznia
szkoły średniej jest „żywy” kontakt z wyższą uczelnią, w której
być może będzie on kontynuował swoją edukację. Takie też wyzwanie podjął ZSP w Drezdenku, który z inicjatywy pani Beaty
Tatur, rozpoczął współpracę z Uniwersytetem Szczecińskim.
Pierwsze spotkanie z wykładowcami akademickimi odbyło się 10 kwietnia 2013 roku i składało się z dwóch części: wykładu w łączniku szkoły i warsztatów dziennikarskich w małej
grupie ćwiczeniowej.
Wykład na temat: „Język młodzieży wobec współczesnej kultury popularnej” wygłosiła pani doktor Adrianna Seniówprodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Pani doktor zwróciła szczególną uwagę na zjawisko współczesnej kultury popularnej
(kultury masowej, popkultury) jako na charakterystyczny typ kultury powszechnie dostępny i praktykowany (faworyzowany, lubiany) przez „masy”, „lud”, czyli liczne i szerokie rzesze ludzi.
Zwróciła również uwagę na cechy kultury masowej i jej zasięg.
7
• Kurs VCC – spawacz;
• Obsługa wózka widłowego VCC;
• Kelner-Barman;
• Obsługa kas fiskalnych;
• staże zawodowe i doradztwo zawodowe.
Dodatkowym elementem, stanowiącym atut powyższych kursów jest 150 godzin realizacji stażu u pracodawcy, dla
szczególnie ambitnych kursantów. Należy podkreślić, że niektóre kursy kończą się uzyskaniem certyfikatu w języku angielskim,
co dodatkowo umożliwia podjęcie pracy w firmach
zagranicznych.
Bez wątpienia, propozycja bezpłatnych kursów, dających dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, zwiększa
szansę na ciekawą i dobrą pracę w wielu zawodach.
Inicjatorce przedsięwzięcia pani Karolinie Waszak (nauczycielce języka niemieckiego) i firmie gorzowskiej:
Zachodniemu Centrum Konsultingowemu Euro Invest sp. z o.o.
gratulujemy pomysłu i innowacyjnej edukacji.
W czasie wykładu pani doktor podkreśliła również, czym jest nasz
język (mowa), w jaki sposób posługujemy się nim, czym jest znak
językowy, jakie są reguły łączenia i tworzenia znaków, a wszystko dodatkowo wzbogaciła ciekawą prezentacją multimedialną.
W dalszej części wykładu pani doktor Adrianna Seniów zdefiniowała język młodzieżowy i określiła jego najważniejsze cechy, podając bogactwo przykładów językowych. Zwróciła również uwagę
na popularne wśród młodzieży akronimy (skróty utworzone
od pierwszych liter wyrazów pewnego stałego wyrażenia) czy
emotikony (smiley’s), czyli ciągi znaków dostępne z klawiatury
komputera lub telefonu i służące do wyrażania emocji i stanu ducha piszącego. Wykład okazał się na tyle ważny, gdyż po pierwsze stanowił usystematyzowanie wiedzy przed egzaminem
maturalnym, a po drugie wyjaśniał w prosty i rzeczowy sposób
wszelkie zagadnienia językowe.
Drugim elementem spotkania były warsztaty dziennikarskie, adresowane do młodych uczniów-dziennikarzy, skupionych wokół gazetki szkolnej „Niecodziennik”. Spotkanie
prowadziła pani mgr Agnieszka Szlachta, doktorantka Wydziału
Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Młodzi ludzie w czasie warsztatów mogli m.in. poznać istotę doskonale zbudowanego artykułu, zaobserwować na czym polega atrakcyjność treści
danego tekstu, a dodatkowo, jak napisać dobry artykuł, czym zaciekawić odbiorcę, jaki jest język artykułów prasowych czy poznanie istoty lidu (wstęp; pierwszy, wprowadzający akapit
artykułu lub informacji prasowej, streszczenie treści i zachętę
do zapoznania się z całością) itp.
W czasie spotkania młodzież z zespołu redakcyjnego została podzielona na grupy tematyczne i musiała zmierzyć się z redakcją
tytułu, podtytułu i treścią tekstu, np. na temat awarii prądu, zima w mieście czy lód na rzekach. Spotkanie stało się również okazją do wymiany doświadczeń czy „żarliwej” dyskusji na temat
mediów współczesnych.
Spotkanie edukacyjne okazało się ważne, znaczące i potrzebne, tym bardziej, że obie panie zadeklarowały chęć współpracy z naszą placówką oświatową, zapraszając drezdenecką
młodzież do udziału w otwartych wykładach uniwersyteckich,
na zajęcia kół naukowych czy skierowały specjalne zaproszenie
na Dzień Otwarty Języka Ojczystego. Jak same panie podkreśliły,
liczą na współpracę i miło im będzie gościć młodych ludzi na Uniwersytecie Szczecińskim.
8D
REZDENECKA.pl | kwiecień/maj 2013
AGNIESZKA KAZIMIERCZUK
Dbamy o najmłodszych
Z okazji obchodzonego 21 marca Ogólnopolskiego Dnia Talentów,
w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się konferencja
„Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole” zorganizowana w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego
systemu pracy z uczniem zdolnym”, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
RENATA KOZŁOWSKA
Rankingi, rankingi…
Rozpoczęły się rankingi szkół różnych typów. Praca uczniów, nauczycieli i rodziców zaowocowała sukcesami w różnych kategoriach.
W tym roku, podczas wyłaniania szkół podstawowych z najlepszymi wynikami dydaktycznymi, wzięto pod uwagę następujące
kryteria:
• wynik sprawdzianu zewnętrznego,
• punkty za laureatów konkursów przedmiotowych,
• punkty za finalistów konkursów przedmiotowych.
MAŁGORZATA SADOWSKA
Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy szkół i nauczyciele – Liderzy zdolności ze Szkół Odkrywców Talentów z całego kraju – oraz zaproszeni goście i prelegenci. Celem konferencji było zwiększenie
wiedzy dyrektorów szkół oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
w zakresie identyfikowania i rozwijania zainteresowań, predyspozycji oraz zdolności najmłodszych uczniów w szkole, a także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy szkołami w ww.
obszarze. Podczas konferencji Joanna Berdzik, wiceminister edukacji narodowej, wręczyła dyrektorom i przedstawicielom szkół nominacje do wyróżnień za podjęcie działań związanych z rozwijaniem
zdolności uczniów podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych już od I etapu edukacji.
Szkołę Podstawową w Trzebiczu podczas konferencji reprezentowała pani Agnieszka Kazimierczuk – lider zdolności w tej szkole. Szkoła
Podstawowa w Trzebiczu jako jedna ze 140 szkół z całej Polski i jako
jedna z 3 szkół z województwa lubuskiego otrzymała taką nominację. Nominacja jest dla naszych nauczycieli inspiracją do wzmożonej
pracy, tak by pod koniec roku móc znaleźć się w gronie 50 szkół, które odbiorą z rąk pani minister wyróżnienie za swoją pracę w zakresie
rozwijania zainteresowań i zdolności najmłodszych uczniów
w szkole.
Miło nam, że dwie nasze gminne szkoły osiągnęły znaczące wyniki.
Na 299 szkół podstawowych z województwa lubuskiego, Szkoła
Podstawowa w Niegosławiu zajęła 27 miejsce, najlepsze w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Nieco dalej, na 37 miejscu, znalazła
się Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku.
Uczniom, nauczycielom i rodzicom uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Niegosławiu oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku
gratulujemy.
„DRZWI OTWARTE” DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Jak co roku, także i w tym Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku zaprosiła specjalnych gości. Przedszkolaki, które już w przyszłym roku szkolnym staną się uczniami, licznie przybyły
na organizowane przez tę placówkę DRZWI OTWARTE. Wraz z wychowawcami każda z grup zajęła specjalnie przygotowane dla nich
EKOZESPÓŁ Z GIMNAZJUM NR 2 W DREZDENKU
Przypominamy o ciągłej
zbiórce elektroodpadów, która ma miejsce w Zespole Szkół im. H.
Sienkiewicza w Drezdenku, ul. Portowa 1. Można do nas dostarczyć wszelki zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który zostanie odpowiednio zabezpieczony do czasu odbioru przez firmę
recyklingową. Dzięki temu korzyści odniesie nie tylko środowisko
(sprzęty zostaną rozebrane i sporo ich elementów podda się recyklingowi), ale też szkoła. Nasza placówka bierze bowiem udział
ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
miejsce i niecierpliwie oczekiwała na rozpoczęcie przygotowanego
przez starszych kolegów i nauczycieli artystycznego programu. Kółko teatralne prowadzone przez panią Emilię Szczęsną wystawiło z tej
okazji „Kopciuszka” w nowoczesnej wersji. Dzieci w pięknych strojach w zabawny sposób przedstawiły perypetie bajkowej królewny
i jej towarzyszy. Nieco starsi koledzy porwali publiczność, śpiewając
i tańcząc, natomiast Świetliki, prowadzone przez panią Małgorzatę
Sadowską, oprowadziły młodszych gości po całej szkole opowiadając przy tym ciekawe historie. Dzieci przedszkolne otrzymały w prezencie pamiątkowe foldery szkoły i zakładki do książek. Spotkanie
zakończyło się słodkim poczęstunkiem. Przedszkolaki przywitała i pożegnała pani pedagog, Grażyna Sobieraj, natomiast całe spotkanie
dokumentowała pani Sylwia Czyczyro. DRZWI OTWATRE dla przedszkolaków stały się już swego rodzaju tradycją w naszej szkole. Każdego roku przyszli uczniowie licznie odwiedzają progi placówki,
poznając przy tym jej klimat i wygląd, a także zaznajamiając się z bogatą ofertą edukacyjną.
w konkursie polegającym na zbiórce elektroodpadów,
za które zdobywamy fundusze np. na zakup nagród
dla uczniów szczególnie zaangażowanych w działania ekologiczne szkoły.
Apelujemy więc do mieszkańców miasta i gminy
Drezdenko o wyzbycie się wszelkich elektrośmieci.
Można je dostarczyć do naszej placówki od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 16.00.
DAMIAN PASZKOWSKI, DAMIAN KACZMARCZYK
Sejm Dzieci i Młodzieży – jak to pięknie brzmi
DREZDENECKA.pl | kwiecień/maj 2013
9
Od 1994 r. 460 młodych posłów i posłanek zbiera się
w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, aby obradować na tematy
przewodnie. W roku 2013 odbywa się już XIX Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Dwóch uczniów Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego w Drezdenku – Damian Paszkowski i Damian Kaczmarczyk
postanowili spróbować swoich sił i kandydować na stanowiska
posłów na Sejm Dzieci i Młodzieży.
Tematem przewodnim obrad Sejmu w bieżącym roku
jest „Lokalny ekorozwój”. Przez dwa ostatnie tygodnie marca (nie
pomijając świąt) pracowaliśmy nad stworzeniem wspaniałej debaty, która miałaby na celu wypracowanie konkretnych rozwiązań w sprawie odpowiedzialnej konsumpcji w sklepiku szkolnym.
Owocna współpraca doprowadziła nas do przeprowadzenia rozmów na temat lokalnych producentów oraz włączenia ich produktów do szkolnego sklepiku. Debata miała widowiskowy
charakter i zachęcała do czynnego udziału. Zaczęliśmy od przyDOROTA JESSA, GRAŻYNA WĘGRZYN
witania oraz przedstawienia wyników ankiety. Kilka dni wcześniej
przeprowadziliśmy sondę na temat sklepiku szkolnego. Pojawiły
się w niej pytania o świadomość spożywania produktów ze sklepiku szkolnego czy o nowe w nim produkty. Po wytłumaczeniu
zasad debaty zaczęliśmy obradować. Każdy mówca miał coś ciekawego do powiedzenia, każdy mądrze i dobitnie przedstawiał
i argumentował swoje przekonania. Po debacie spisaliśmy
wszystkie wnioski i opublikowaliśmy relację na stronie internetowej Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nie obyło się oczywiście
bez drobnych problemów technicznych przy dodawaniu formularza, ale wszystko skończyło się dobrze. Teraz wystarczy czekać
do 22 kwietnia na listy posłów i posłanek.
Mamy nadzieję, że nasza debata zdobędzie uznanie
wśród komisji sędziowskiej i otrzymamy mandaty posłów
na Sejm Dzieci i Młodzieży. Wystarczy tylko wierzyć.
Nie ulega wątpliwości, że prawdziwy sukces wymaga
wysiłku. Wielu gimnazjalistów podejmuje trud przygotowań
do konkursów. W tym roku szkolnym uczniowie Gimnazjum nr 1
im. Józefa Nojiego w Drezdenku reprezentowali szkolę w wielu
konkursach przedmiotowych: język polski – Zuzanna Klatt (2b), Joanna Przylepa
(2b) i Paulina Śpiewak (3b); język niemiecki – Łukasz Kucharski (3b), Sylwia
Miliszewska (3d) i Jacek Neumer (3b); język angielski – Łukasz Kucharski (3b); historia – Damian Kaczmarczyk (3c)
i Bartosz Płusa (3d); matematyka – Jakub
Bednarz (1c), Filip Con (3d) i Jacek Neumer (3b); fizyka – Wiktoria Kociumbas
(3d); biologia – Damian Paszkowski (3b);
geografia – Monika Golińczak (2b). Tytuły finalistów uzyskali: Joanna Przylepa,
Paulina Śpiewak i Damian Kaczmarczyk.
IWONA DRZYMAŁA
Bardzo miłym zaskoczeniem jest sukces ucznia klasy
pierwszej Jakuba Bednarza, który 15 marca 2013 r. w Zielonej
Górze został laureatem wojewódzkiego etapu konkursu przedmiotowego z matematyki. Zdobył 37 punktów na 40 możliwych
(co stanowi 92,5 %) „bijąc na głowę” starszych od siebie. Jakub zdobył tytuł
LAUREATA i będzie zwolniony w klasie
trzeciej z konieczności pisania egzaminu
gimnazjalnego w części matematycznej
(dzięki wygranej otrzymał z niego maksymalną liczbę punktów).
PER ASPERA AD ASTRA
MITY? TAK, TO MOJA PASJA!
Każda dawna cywilizacja tworzyła własną odrębną kulturę. Wiele z nich przepadło w mrokach dziejów. Tylko jedna z nich – grecka – nie poddała się upływowi czasu i stała się
podwaliną kultury europejskiej. Dzisiaj – czyli 25 stuleci później – nadal jest ona obecna w wielu dziedzinach życia codziennego (również w języku potocznym).
Każdy z nas ma – czasem znikomą – wiedzę na temat
mitologii greckiej, która w starożytności tłumaczyła Hellenom ich
Gratulujemy Kubie (tym bardziej, że
jest on dopiero uczniem klasy pierwszej)
oraz mgr Grażynie Węgrzyn, pod opieką
której przygotował się do konkursu.
Życzymy dalszych sukcesów naszemu
GENIUSZOWI.
świat. Natomiast wybitnymi znawcami „tematu” są od dekady
uczniowie gimnazjów naszego powiatu, którzy corocznie biorą
udział w konkursie organizowanym przez Publiczne Gimnazjum
w Strzelcach Kraj. Tegoroczna edycja okazała się – kolejny
raz – sukcesem dla reprezentacji Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego w Drezdenku. Spośród 6. gimnazjów nasi uczniowie wypadli najlepiej. Zwycięzcą (już drugi raz) został Damian
Kaczmarczyk (3c), natomiast laureatem Damian Paszkowski (też
po raz drugi). W gronie naszych trzecioklasistów była również
Kinga Kaczmarek (1c), która „zaczyna przecierać” konkursowe
szlaki.
Świetna organizacja, miła atmosfera i atrakcyjne nagrody książkowe zachęcają uczniów i nauczycieli z gimnazjów powiatu strzelecko-drezdeneckiego do udziału w strzeleckim
konkursie mitologicznym.
Dziękujemy Dyrektorowi szkoły p. Waldemarowi Borkowskiemu, który zawsze znajduje chwilę, aby pogratulować
zwycięzcom i wręczyć im nagrody. Szczególne podziękowania należą się przede wszystkim p. Bożenie Harazińskiej (wicedyrektor
szkoły) oraz p. Elżbiecie Jankowskiej -organizatorkom IX edycji
konkursu „Mity? Tak, to moja pasja!”.
10 D
REZDENECKA.pl | kwiecień/maj 2013
EMILIA STASZAK
Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich w Bibliotece Publicznej
23.04.2013 r. dzieci z grup Biedronek i Misiów wraz ze
swoimi paniami Emilią Staszak i Renatą Kozielec odwiedziły po raz pierwszy Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. J. Tischnera w Drezdenku. Okazją do spotkania
z panią Danutą Halicką był Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich.
Pani Danuta przeczytała dzieciom list w formie zagadki,
której rozwiązaniem było hasło „książka”. Przedszkolaki
dowiedziały się ciekawostek na temat tego święta, oglądały krótką prezentację multimedialną, różne książki
przeznaczone dla najmłodszych, rozwiązywały zagadki,
a następnie wysłuchały bajki pt.: „Zajęcza chatka” oraz
wiersz „Ptasie radio” Juliana Tuwima. Dzieci bawiły się
w zabawę „Chór ptaków”, a także zaprezentowały pani
Danusi zabawę ze śpiewem „Glowa, ramiona”.
Na zakończenie pani bibliotekarka zaprosiła dzieci do odwiedzania biblioteki z rodzicami. Wspólnie z panią Renatą wręczyłyśmy pani Danucie „Kilka zagadek, łamigłówek
o książkach, baśniach i nie tylko…” (pomysłu pani Renaty) wykonanych w formie książki oraz komplet zakładek
do książek.
W. REGA, L. ZAJĄC
„Zasadź drzewo w Internecie”
Po raz kolejny biblioteka w Gościmiu wzięła udział w kampanii
Tygodnia z Internetem, który przebiegał pod hasłem „Zasadź drzewo
w Internecie”.
Tydzień z Internetem to ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez sieć
organizacji Telecentre-Europe, która ma na celu zachęcenie jak największej
liczby osób do zaznajomienia się z Internetem. Uczestnicy spotkania mieli
za zadanie odnalezienie miejsca, w których mieszkają rodziny o tym samym
nazwisku oraz skąd pochodzi i co oznacza imię.
Rozwiązywano quiz, który dotyczył znajomości terminologii relacji między
członkami rodziny.
Kolejnym zadaniem było
stworzenie na kartce
drzewa genealogicznego
swojego rodu, a następnie umieszczenie go
w serwisie My Heritage.
Na zakończenie spotkania młodzież otrzymała
pamiątkowe dyplomy
oraz czekał na nich słodki poczęstunek.
DREZDENECKA.pl | kwiecień/maj 2013
M. BUSZA
„Muzyka ma koronę w niebie, ale korzenie w ziemi”
fot. L. Oleśniewicz
Wprowadzając tę myśl w życie, Stowarzyszenie Chór Kameralny Cantus Firmus na przełomie roku 2012/2013 uczestniczył w projekcie unijnym, mającym na celu zachęcić
do aktywności muzycznej mieszkańców wsi i małych miejscowości. Warsztaty prowadziła p. Elżbieta Turostowska – dyrygent
chóru oraz gościnnie p. prof. Krystyna Domańska-Maćkowiak – związana z Akademią Muzyczną w Poznaniu. Zwieńczeniem warsztatów muzycznych, które cyklicznie były prowadzone
od września, były koncerty chóru w Bobrówku (20 kwietnia br.),
Drezdenku (11 maja br.) oraz w Trzebiczu (26 maja br.), również
z udziałem „podopiecznych” uczestniczących w warsztatach – dzieci oraz dorosłych. Majowy koncert, podczas którego
chór wystąpił w nowych strojach, odbył się w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku. Został on zarejestrowany,
a rezultatem będzie ukazanie się w czerwcu płyt CD i DVD.
Pieśń zawsze towarzyszyła ludziom w ich wędrówce
przez życie. Sięgnijmy do Biblii – począwszy od pierwszych wieków modlitwą Ludu Bożego stały się psalmy i inne pieśni. Psalmy to prośby, błagania, uwielbienia kierowane ku Bogu. Psalmy
stały się wzorem dla chrześcijańskiej poezji religijnej, były też tłumaczone przez wybitnych poetów. W czasie koncertu chór zaśpiewał: pieśń o charakterze psalmu dziękczynnego „Czego
chcesz od nas, Panie”; psalm „Radujcie się” – oba utwory w tłuREDAKCJA
Drezdenko zwycięża w marszu
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Drezdenka okazała się
najlepsza w konkursie marszowym w czasie VII Międzynarodowych Spotkań Orkiestr Dętych Alte Kameraden w Gorzowie
Wlkp. Orkiestrę tworzy 40-tu muzyków w wieku od 12 lat wzwyż.
Są to głównie uczniowie gimnazjów i ZSP w Drezdenku. Konkurs
odbył się 11 i 12 maja, a startowały w nim także orkiestry dęte
z Czech, ze Słowacji i z Niemiec. Imprezę w sobotę, o godz. 14.00
przed ratuszem, otworzył prezydent miasta, Tadeusz Jędrzejczak.
Po nim wszystkie orkiestry wykonały razem dwa utwory „Alte Kameraden” i „Marsz- Styczeń 1863”. W pierwszym dniu, w konkursie marszowym, orkiestra z Drezdenka wykonała następujące
utwory: Białe róże, Pochód, Benton Hall, Airbus, Marsz śląski
i Happy Marching Band. W drugim zaś: Speedy Gonzales, Tiger
Rag, Smooth, Orkiestry dęte, Tequila, Szkoda Laski i Jambalaja.
Jury doceniło umiejętności zespołu, pełne dynamiki i werwy wykonanie repertuaru i nadało orkiestrze tytuł Laureata w konkursie marszowym.
Osobne wyróżnienie, w postaci oryginalnego dyplomu,
otrzymała sekcja perkusji wchodząca w skład Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Drezdenka. Sekcję perkusji stanowią: Mateusz
Francuzik, Katarzyna Rabiej, Paulina Śpiewak, Damian Paszkowski i Aleksandra Sauermann.
Sukcesy orkiestry dętej z Drezdenka i sekcji perkusji są
możliwe dzięki upartej i mozolnej pracy kapelmistrza Mieczysława Sorbala, który od 2000 r. systematycznie podnosi jej poziom
i doskonali umiejętności repertuarowe. Sam zaś jest zagorzałym
miłośnikiem trąbki i to do tego stopnia, że codziennie
11
maczeniu Jana Kochanowskiego; pieśń „Canticorum Jubilo”
z muzyką G. F. Haendla; XVII- wieczną pieśń niemiecką „Głoś imię
Pana”.
My, z naszą niedoskonałą wiarą, małością serca, ubogą
miłością, spotykamy największą możliwą miłość – miłość Boga
objawioną w Krzyżu Jezusa Chrystusa. Na Krzyżu- kilka chwil
przed śmiercią, Jezus powierzył matce swojej, Maryi, całą odkupioną przez Niego Ludzkość. Pod płaszczem Maryi znajdujemy
pocieszenie i schronienie. Pieśni, które zaśpiewał chór, pięknie
podkreśliły te rozważania: pieśń pasyjna „Krzyżu święty”; pieśni
maryjne „Z dawna Polski Tyś Królową”; irlandzka pieśń „O Matko łaskawa”; „Ave Maria” Giulio Cacciniego.
Oprócz wielowątkowych, o wielu zwrotkach pieśni sakralnych istnieją krótkie formy, oparte na kontemplacji, modlitwie i refleksji. Przykładem mogą być kanony z Taizé.
Charakterystyczny śpiew, oparty na prostym, najczęściej jednozdaniowym tekście, będącym najczęściej cytatem z Biblii, to wyróżnia modlitwy rodem z Taizé. Większość śpiewów to ostinata
i kanony. Chór Cantus Firmus zaprezentował kilka kanonów, niektóre to kanony z Taizé: „Confitemini Domino”- dziękujcie Panu,
bo jest dobry; „Dona nobis pacem”-daj nam pokój (do muzyki
W. A. Mozarta); „Będę śpiewał Tobie”; „Jezu ufam Tobie”.
Na zakończenie koncertów, we wspólnym chóralnym
śpiewie zaprezentowali się uczestnicy warsztatów wokalnych.
W wykonaniu połączonych sił goście, sympatycy i przyjaciele chóru usłyszeli: kanon „Jak wielką moc posiada śpiew” do muzyki
L. van Beethovena; pieśń „Łamdarej”, kanon „Z Cantus Firmus”
oraz „Alleluja” L. Cohena do słów M. Zembatego.
Członkowie chóru z wielką starannością przygotowują
każdy występ, ponieważ odbiór i aplauz słuchaczy buduje i pozwala forsować kolejne stopnie wtajemniczenia w tej trudnej
sztuce. Bowiem „sukces to zazwyczaj coś, co nie pochodzi od artysty, lecz od publiczności” (E-E Schmitt).
przed snem, aby się zrelaksować i wewnętrznie wyciszyć, gra jakiś czas na tym instrumencie.
12 D
REZDENECKA.pl | kwiecień/maj 2013
11 maja 2013r. na boisku sportowym w Gościmiu,
w ramach eliminacji do zawodów powiatowych, odbyły się Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Po zbiórce jednostek OSP przy sali wiejskiej
w Gościmiu nastąpił uroczysty przemarsz na boisko. Otwarcia zawodów dokonał Burmistrz
Drezdenka Maciej Pietruszak i wiceprezes Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Lech Cabel.
Po weryfikacji drużyn rozpoczęły się zawody w konkurencjach: ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami. Komisję sędziowską
powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Kraj. mł. bryg. Andrzej Cacek, a sędzią głównym był mł. bryg. Tomasz Górniak. W zawodach miejsko-gminnych wzięło
udział 13 drużyn, w tym 1 kobieca, a w młodzieżowych zawodach sportowo-pożarniczych 4 drużyny,
w tym 1 dziewczęca. Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
DZIEWCZĘTA
1. OSP Trzebicz
CHŁOPCY
1. OSP Trzebicz
2. OSP Goszczanowiec
3. OSP Niegosław
Zawody Sportowo-Pożarnicze
1. OSP Trzebicz
2. OSP Niegosław
3. OSP Trzebicz Nowy
4. OSP Drezdenko
5. OSP Stare Bielice
6. OSP Gościm
7. OSP Goszczanowie
8. OSP Rąpin
KOBIETY
1. OSP Stare Bielice
OLDBOYE
1. OSP Drezdenko
2. OSP Rąpin
3. OSP Trzebicz Nowy
4. OSP Trzebicz
Burmistrz Maciej Pietruszak i wiceprezes Lech
Cabel wręczyli zwycięzcom puchary i dyplomy.
Na zakończenie zawodów przewidziano zabawę
strażacką przy dźwiękach zespołu Adonis. Catering
przygotowała firma MAXI.
Miejsko-Gminne Zawody SportowoPożarnicze w Gościmiu
DREZDENECKA.pl | kwiecień/maj 2013
JOANNA SOBCZYŃSKA
13
POWIATOWY FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA
W RUCHU DROGOWYM
W dniu 13 kwietnia 2013 r. zostały przeprowadzone eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym w Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego oraz w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka. Udział w turnieju wzięli reprezentanci szkół podstawowych
i gimnazjalnych z terenu powiatu strzelecko – drezdeneckiego.
W turnieju uczestniczyło 60 uczniów ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych z miejscowości: Drezdenko, Niegosław, Trzebicz,
Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Ogardy, Tuczno, Bobrówko, Wielisławice, Gościmiec, Górki Noteckie, Zwierzyn i Dobiegniew.
Uczniowie musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami związanymi zbezpieczną jazdą narowerze,
będąc jednocześnie uczestnikami ruchu drogowego. Policjanci z Komendy Powiatowej w Strzelcach Krajeńskich
przeprowadzili test dotyczący znajomości znaków drogowych,
sytuacji wruchu drogowym, zasad ruchu pieszych irowerzystów
oraz z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Po części pisemnej, która odbyła się w Gimnazjum nr 1, uczestnicy
wasyście Orkiestry Dętej podkierownictwem Mieczysława Sorbala igrupy choreograficznej „Dziewczęta z Buławami”, pod kierownictwem Natalii Nadwornej, przemaszerowali ulicami miasta doSzkoły Podstawowej
nr 1, gdzie odbyła się część praktyczna turnieju.
Z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej egzaminowały
uczniów pielęgniarki ze Szkoły Podstawowej nr1 oraz z Gimnazjum nr1.
Miasteczko ruchu drogowego uczestnicy pokonywali w dużym skupie-
Dobiegniew, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn.
W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa
w Starym Kurowie, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa
w Dobiegniewie, a trzecie uczniowie z naszej gminy – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka.
W kategorii gimnazjów pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego z Drezdenka, drugie miejsce Gimnazjum wDobiegniewie, trzecie
Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich.
Indywidualnie etap powiatowy Turnieju
Bezpieczeństwa wRuchu Drogowym wygrali:
• w kategorii szkół podstawowych – Grzegorz
Grzankowski (Szkoła Podstawowa w Dobiegniewie),
• w kategorii gimnazjów – Michał Łabuda (Gimnazjum
w Strzelcach Krajeńskich).
Sponsorami turnieju byli:
• Nadleśnictwo Smolarz,
• Nadleśnictwo Karwin,
• Stacja Kontroli Pojazdów Zygmunt Ziętek,
• Stacja Diagnostyczna Wiesław Widera,
• Alfa s. c. Hurtowania art. biurowych, papierniczych i papierosów,
• Adam Kiona,
• Starostwo Powiatowe.
BRD
niu, stosując się do ustawionych znaków drogowych. Także na rowerowym torze przeszkód nie był istotny czas, ale precyzja, a najlepsi
rowerzyści nagradzani byli głośnymi brawami. Nadprawidłowym pokonaniem miasteczka i toru przeszkód czuwali policjanci z Komendy Powiatowej oraz Komendy Policji w Drezdenku.
Turniej zorganizowany został przez Gminę Drezdenko, przy współpracy
z: Gimnazjum nr 1 , Szkołą Podstawową nr 1, Komendą Powiatową Policji w Strzelcach Krajeńskich, Starostwem Powiatowym, Ochotniczą
Strażą Pożarną zDrezdenka, Powiatowym Zespołem Ekonomiczno – Administracyjnym w Strzelcach Krajeńskich, gminami: Stare Kurowo,
14 D
REZDENECKA.pl | kwiecień/maj 2013
Obchody święta Konstytucji 3 Maja
Uroczystości w Drezdenku rozpoczęły się mszą św. o godz. 10.00 w kościele pw. Przemienienia Pańskiego. Po mszy św. w intencji Ojczyzny zebrani
przemaszerowali, w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej, pod kierunkiem
Mieczysława Sorbala, na pl. Wileński i dołączyli do zgromadzonej tu wcześniej
publiczności. Niezwykle uroczystego charakteru nadawały obchodom poczty
sztandarowe. Po odegraniu hymnu okolicznościowego przemówienie wygłosił Burmistrz Drezdenka, Maciej Pietruszak.
Mówił on o uchwaleniu przez Sejm Czteroletni, 222 lata temu, ustawy rządowej, zwanej później Konstytucją 3 maja, regulującej organizację władz
państwowych oraz określającej prawa i obowiązki obywateli. Burmistrz uwypuklił okoliczności i uwarunkowania, w jakich zrodziła się nowoczesna, pierwsza w Europie i druga na świecie, po Stanach Zjednoczonych, konstytucja.
Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie szlachty i mieszczan oraz brała chłopów w ochronę prawną, łagodząc w ten sposób najgorsze nadużycia
pańszczyzny. Znosiła liberum veto, wolną elekcję, konfederacje, nadmierny
wpływ sejmików szlacheckich.
Mimo rozbiorów pamięć o Konstytucji 3 maja pomogła podtrzymać
polskie dążenia do niepodległości i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa.
Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 r., mówił dalej burmistrz, święto
Konstytucji 3 Maja było obchodzone jako najważniejsze święto państwowe.
W okresie zaś PRL- u oficjalne obchody kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji były zakazane.
Dziś, w wolnej Polsce, możemy oddawać należny hołd tej historycznej ustawie zasadniczej.
Po wystąpieniu burmistrza delegacje przybyłe na uroczystość, złożyły wieńce i kwiaty przed pamiątkowym obeliskiem na pl. Wileńskim. Następnie Młodzieżowa Orkiestra Dęta odegrała „Rotę” F. Nowowiejskiego.
W części artystycznej Hanna Krawczyk zaśpiewała dwie piosenki, tj. „Powrócisz tu”
i „Jeszcze się tu żagiel bieli”. W „Marszu śląskim” zaprezentowały się Kadetki ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Drezdenku, a w utworze
„Muzykant był tata” popisywały się Małe Mażoretki, którym towarzyszyła orkiestra. Nie
zabrakło także Dziewcząt z Buławami. Podziwiano je w utworze marszowym „Airbus”. Uroczystość uświetnił występ zespołu „Paradise”
z orkiestrą w utworze „Happy Marching Band”.
Marsz Młodzieżowej Orkiestry Dętej zwieńczył
tegoroczne obchody święta Konstytucji
3 Maja.
W roli moderatora, z niezwykłym wdziękiem, wystąpiła Magdalena Sawicka.
Siatkarska śmietanka w Drezdenku
Adrian Hunek, Michał Kocoń, Krzysztof Śmigiel, Paweł Łasocha, Maciej
Polański, Wojciech Janas, Krzysztof Kocik, Paweł Maciejewicz to
zawodnicy, którzy grają lub grali w przeszłości w liczących się klubach.
Większość z nich przyjechała po raz kolejny do drezdeneckiej hali, aby
uczcić pamięć Pawła Dziekanowskiego, wspaniałego zawodnika,
sympatycznego człowieka. Takim był, kiedy jeszcze nie tak dawno
występował na boiskach siatkarskich, tak jak i ci, którzy przyjechali 11
maja, aby zagrać dla niego. Chociażby ze względu na zawodników
wymienionych na wstępie, VI Memoriał „Dziekana” zapowiadał się
imponująco.
Jednym z pierwszych zespołów, który zjawił się w sobotnie przedpołudnie,
był Rajbud Meprozet GTPS Gorzów Wlkp. Zespół, który jest sam marką
dla siebie i rekomendacji nie potrzebuje. Wszyscy wiedzieli, że ta drużyna
będzie stanowiła o poziomie rozgrywek.
Kto urwie chociaż seta GTPS-owi, będzie pozostawał w dalszej grze. Tej
sztuki mógł dokonać team Michała Koconia, czyli „Zespół Pamiętamy”.
Mniej liczyłem na zespół Power Rangers i Omegę Reklamę (zdobywcę III
miejsca w ALPS). Natomiast w II grupie o dwa premiowane miejsca,
dalszym awansem, bój toczyły zespoły: Fajne Meble - potencjalny faworyt
grupy, następnie zespół stworzony przez Łukasza Wyrwę specjalnie na
Memoriał –Wyrwa Przyjaciele, a także Kozaryn, drużyna, przed którą
podświadomie czuje się respekt ze względu na staż i jej doświadczenie.
Zespołem, który kończy stawkę w tej grupie to: Górniak Team (zdobywca
II miejsca w ostatniej edycji ALPS). Kiedy ruszyła „turniejowa maszyna”,
nie wszystko potoczyło się tak, jak można było się tego spodziewać.
W grupie II drużyna Fajne Meble nie zdołała wywalczyć I miejsca w grupie,
a raczej musiała się cieszyć z premiowanego drugiego miejsca po ciężkiej
walce z drużyną Kozaryn (2:1). Awans do półfinału z miejsca I w tej grupie
wywalczył zespół Wyrwa Przyjaciele. Natomiast w grupie I, wbrew
oczekiwaniom, zespół GTPS-u musiał uznać wyższość „Zespołu
Pamiętamy”(I miejsce w grupie), gdzie nawet o II miejsce w grupie nie
było łatwo (wygrana dopiero w tie breaku z Omegą Reklamą 15:8).
W tym miejscu muszę nadmienić, że połowa zespołu, przywieziona przez
trenera p. Radosława Maciejewicza, to przyszłość GTPS-u (chłopcy
16-17 lat). Dlatego też mecze grupowe nie wszystkie były zwycięskie dla
tej drużyny. Na ten moment rywalizacji zdążył przybyć i zaszczycić nas
swoją obecnością Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak. Decydujące
mecze w grupach były ciekawszym widowiskiem, aniżeli nawet mecze
półfinałowe. Wiązało się to zapewne z zapasem sił i chęcią awansu do
dalszej rywalizacji w turnieju.
Wyniki meczów półfinałowych przedstawiają się następująco:
I Półfinał: Wyrwa Przyjaciele – GTPS Gorzów 0:2
II Półfinał : Zespół Pamiętamy – Fajne Meble 2:1
Mecze finałowe:
Mecz o miejsce I GTPS Gorzów - Zespół Pamiętamy 2:0
Mecz o miejsce III Wyrwa Przyjaciele - Fajne Meble 1:2
Mecze półfinałowe i finałowe były rozgrywane do 25 pkt. w secie.
DREZDENECKA.pl | kwiecień/maj 2013
15
VI Memoriał „Dziekana” - klasyfikacja końcowa:
Miejsce I GTPS Gorzów – Puchar Burmistrza Drezdenka
II Zespół Pamiętamy
III Fajne Meble
IV Wyrwa Przyjaciele
V Kozaryn
VI Omega Reklama
VII Power Rangers
VIII GÓRNIAK TEAM
Tytuł MVP otrzymał Wojciech Janas z drużyny GTPS Gorzów.
Składy drużyn wg klasyfikacji końcowej:
GTPS Gorzów: Paweł Maciejewicz - kpt., Paweł Czapla, Mateusz
Januszewski, Wojciech Janas, Radosław Zadka, Arkadiusz Nawrot,
Wojciech Paniczyk, Piotr Trzeciak, Łukasz Durbajłło, Michał Staniucha,
Damian Belda, Marek Miszczak, Radosław Maciejewicz - trener, Krzysztof
Kocik - II trener, Bogdan Lalko -trener odnowy;
Zespół Pamiętamy: Michał Kocoń –kpt., Adrian Hunek, Michał Lipiński,
Jakub Malinowski, Piotr Haładus, Dominik Sroga, Dariusz Stafiniak;
Fajne Meble: Piotr Biliński – kpt., Krzysztof Śmigiel, Mateusz Śmigiel (syn),
Tomasz Malarek, Wojciech Malarek, Tomasz Kuryś, Bartłomiej
Kardziejonek, Paweł Łasocha.
Tradycyjnie, podczas trwania memoriałowego turnieju, wszystkiego
doglądała Natalia Dziekanowska wraz z wszędobylskim synkiem – Kubą.
Jak przystało na gospodynię tego wydarzenia, częstowała „czym chata
bogata” wszystkich uczestników, którzy przybyli tego dnia do hali
sportowej. Towarzyszyła drużynom od uroczystego przywitania, aż do
serdecznego pożegnania. Po wybrzmieniu ostatnich gwizdków
sędziowskich, kiedy nastąpiła mała przerwa techniczna, potrzebna do
zweryfikowania wszystkich wyników turnieju, pojawił się red. Ryszard
Rachlewicz z Radia Zachód, aby przeprowadzić krótkie wywiady
z wybranymi zawodnikami i oczywiście z Natalią Dziekanowską. Kiedy
klasyfikacja końcowa turnieju była gotowa, wszystkie drużyny zostały
zaproszone do dekoracji i uroczystego zakończenia VI Memoriału
„Dziekana”. W zastępstwie, za chwilową nieobecność Burmistrza,
dekoracji drużyn dokonał Sekretarz Urzędu Błażej Rerus. Tradycyjnie też
zostały przekazane Natalii Dziekanowskiej środki pieniężne – dar od
drużyn biorących udział w turnieju. Ostatnim akcentem Memoriału było
wykonanie wspólnego pamiątkowego zdjęcia autorstwa p. Joanny
Sobczyńskiej.
Osobne podziękowania składamy prezesowi Przedsiębiorstwa
„MEPROZET” w Starym Kurowie, p. Zenonowi Michałowskiemu za
sfinansowanie ciepłego posiłku, Urzędowi Miejskiemu w Drezdenku za
ufundowanie pucharów i statuetek, dyr. Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej,
p. R. Owczarzakowi za nieodpłatne udostępnienie hali, p. Przemysławowi
Fijakowi za napoje, kawę, herbatę i słodycze, p. Karolowi Tyranowiczowi
– właścicielowi firmy „Omega Reklama” za logistykę, pp. Zbigniewowi
Przepiórce i Jarosławowi Neumer za pracę sędziowską.
Do zobaczenia na VII Memoriale „Dziekana” w przyszłym roku!
Jarosław Neumer
16 D
REZDENECKA.pl | kwiecień/maj 2013
PAULINA WALASIK
OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU
ROZWOJOWEGO
OŚRODEK
REHABILITACJI
DZIENNEJ
DLA
DZIECI
Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO to wielospecjalistyczna i kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym.
Ośrodek uruchomiony został w 2012 roku, posiada podpisaną
umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i obejmuje opieką
dzieci i młodzież niepełnosprawną w wieku od 0 do 18 roku życia. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego wymaga współpracy wielu specjalistów z różnych dziedzin
rehabilitacji w zakresie rozwoju motorycznego, poznawczego,
emocjonalnego i społecznego. Naszym najmłodszym pacjentom
zapewniamy profesjonalną opiekę lekarza neurologa dziecięcego, lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej, fizjoterapię neurorozwojową, rehabilitację ruchową, terapię pedagogiczną,
terapię logopedyczną, terapię psychologiczną i terapię zajęciową. Do Ośrodka w szczególności kierowane są dzieci:
• z grupy wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego,
• z wrodzonymi wadami rozwojowymi,
• z chorobami metabolicznymi układu nerwowego,
• z zaburzeniami integracji sensorycznej, z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
• z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu,
• z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej
lub bez ustalonej etiologii,
• z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.
Do Ośrodka może kierować lekarz pediatra bądź lekarze specjaliści rehabilitacji, ortopedii i neurologii.
OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI
WIEKU ROZWOJOWEGO mieści się w budynku Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej „REHABILITACJA” w Drezdenku
przy ul. Norwida 4. Otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Informacje udzielane są na miejscu lub
telefonicznie pod nr 97 76 38 101 oraz na stronie www.rehabilitacja-drezdenko.pl.
W dniu 20 kwietnia 2013 r. odbyły się zawody strzeleckie
na strzelnicy garnizonowej w Skwierzynie. W ramach działań promujących strzelectwo sportowe zaproszono Burmistrza Drezdenka do wystartowania w dwóch konkurencjach: strzelanie na 25m
z pistoletu centralnego zapłonu oraz na 200m z karabinu centralnego zapłonu.
Organizatorem zawodów była Sekcja Strzelecka LOK Międzyrzecz, współorganizatorami imprezy były koła: LOK Skwierzyna i LOK Drezdenko.
Szczególne podziękowania należą się kierownikowi zawodów Andrzejowi Chylińskiemu prezesowi Sekcji Strzeleckiej LOK Międzyrzecz – oraz Bogdanowi Walczakowi prezesowi ZP LOK
Międzyrzecz i Rafałowi Ziółkowi LOK Drezdenko, którzy jako doświadczeni instruktorzy strzelectwa sportowego, nadzorowali
przebieg i prawidłowość przeprowadzania konkurencji.
Rozegrane konkurencje:
1) Pistolet sportowy bocznego zapłonu – odległość 25m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie
jedno i oburącz (czas na oddanie strzałów próbnych – 3 minuty,
czas na oddanie strzałów ocenianych 5 minut.)
2) Pistolet centralnego zapłonu – odległość 25m, 5 strzałów
próbnych + 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie jedno
i oburącz (czas na oddanie strzałów próbnych – 3 minuty, czas
na oddanie strzałów ocenianych 5 minut.)
3) Karabin sportowy bocznego zapłonu – odległość 50m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, dozwolone przyrządy
celownicze mechaniczne (czas na oddanie strzałów próbnych –
5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut.)
4) Karabin centralnego zapłonu – odległość 200m, 5 strzałów
próbnych + 10 strzałów ocenianych, dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne (czas na oddanie strzałów próbnych – 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut.)
5) Strzelba dynamiczna – odległość 15m, 5 strzałów ocenianych,
dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne
Łącznie we wszystkich konkurencjach strzeleckich wzięło udział
81 zawodników.
JOANNA SOBCZYŃSKA
Zawody strzeleckie na strzelnicy wojskowej w Skwierzynie
DREZDENECKA.pl | kwiecień/maj 2013
REDAKCJA
VII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
o „Złotą Sosnę” Drezdenko 2013
17
VII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
o „Złotą Sosnę” Drezdenko 2013 odbył się 18 maja w Centrum
Promocji Kultury w Drezdenku. Rada Artystyczna w składzie: mgr
Barbara Bajon – przewodnicząca, mgr Teresa Cichosz i mgr Mariusz Matuszewski po wysłuchaniu 41 uczestników VII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą
Sosnę” w czterech kategoriach wiekowych postanowiło w kategorii 8-10 lat wyróżnić: Kingę Jankowiak z Wolsztyńskiego Domu
Kultury, Annę Janus ze Szkoły Artystycznej CAMERATA – Przyborowscy w Szczecinie i Bartosza Steca z Centrum Animacji Kultury „PROM” w Międzychodzie. Nagrodę główną „Złotą Sosnę”
otrzymała Oliwia Tomczyk z Młodzieżowego Domu Kultury
w Chodzieży. W kategorii 11-13 lat wyróżniono: Zuzannę Stolarek z Miejskiego Ośrodka Kultury w Słubicach, Oliwię Królikowską ze Szkoły Podstawowej w Bogdańcu i Kamilę Górną
z Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu. Nagrodę główną „Złotą Sosnę” przyznano Julii Bury z Zespołu Szkół w Bogdańcu.
W kategorii 14-16 lat wyróżniono: Martę Bajaczyk z Towarzystwa
Muzycznego w Jarocinie, Agatę Niedzielską z Obornickiego
Ośrodka Kultury, Emilię Hadrzyńską z Centrum Kultury w Chojnie, Sarę Zimny z Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Kraj., Weronikę Mścisz z Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu i Daniela
Matysiaka z Towarzystwa Muzycznego w Jarocinie. Nagrodę
główną „Złotą Sosnę” otrzymała Elżbieta Samosiuk z Miejskiego Ośrodka Kultury w Słubicach. W kategorii 17-25 lat wyróżniono: Joannę Suśniło, Hannę Krawczyk i Edytę Trusz z Centrum
Promocji Kultury w Drezdenku, Weronikę Chrostowską z Miejskiego Ośrodka Kultury w Słubicach, Darię Krawczyk z Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance, Agatę Rembacz z Gminnego
Ośrodka Kultury w Budzyniu, Magdalenę Kozinogę z Miejskiego
Ośrodka Kultury w Słubicach. Nagrodę główną „Złotą Sosnę”
otrzymały Marta Mania z Wolsztyńskiego Domu Kultury i Monika Kuszkowska z Gminnego Ośrodka Kultury „POD MORWĄ”
w Lubniewicach.
Biblioteka Publiczna im. ks. J. Tischnera w Drezdenku ogłasza powiatowy konkurs recytatorski poświęcony pamięci Wisławy
Szymborskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
REGULAMIN KONKURSU
CELE:
• Popularyzacja twórczości Wisławy Szymborskiej
• Oddanie hołdu poetce
• Propagowanie kultury żywego słowa
WARUNKI UCZESTNICTWA:
• W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkoły podstawowej
oraz gimnazjów; szkołę może reprezentować 5 recytatorów
• Każdy uczestnik prezentuje wybrany wiersz Wisławy
Szymborskiej
• Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut
• Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. Józefa Tischnera w Drezdenku
• Karty zgłoszenia należy dostarczyć pocztą lub osobiście
do 31.05.2013r. do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im.
ks. Józefa Tischnera w Drezdenku, ul. Kościuszki 11
• Konkurs odbędzie się 06.06.2013r. o godz. 17:00 w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy im. ks. Józefa Tischnera w Drezdenku
• Uczestników będzie oceniać Komisja powołana przez organizatora; oceny dokona według następujących kryteriów: interpretacja, opanowanie pamięciowe, dykcja, ogólny wyraz
artystyczny, (organizator przewidział wartościowe nagrody).
POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
Pani
Teresie Janickiej - Nadgłowskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci ojca
składają pracownicy Urzędu Miejskiego w Drezdenku
18 D
REZDENECKA.pl | kwiecień/maj 2013
„Oferta w świetle polskiego prawa cywilnego”
Wielu z nas spotkało się z sytuacją, gdy cena towaru uwidoczniona w sklepie na produkcie czy półce jest niezgodna z tą, którą należy zapłacić w kasie. Zazwyczaj ta druga cena jest wyższa
o kilka groszy lub złotych. Niestety okazuje się, że takie praktyki
stosowane przez sprzedawców nie zawsze są wynikiem pomyłki
czy niedopatrzenia. Jednak czy musimy być bezbronni wobec nieuczciwych przedsiębiorców? W jaki sposób reguluje tę kwestię
polskie prawo?
Podstawowym przepisem znajdującym zastosowanie w takiej sytuacji jest art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej k. c.), według którego oświadczenie drugiej strony woli zawarcia umowy stanowi
ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Warto
zwrócić uwagę, że w tym przypadku będziemy mówili o umowie
sprzedaży (art. 535 k. c.), przy czym bez znaczenia jest, w jakiej
formie ją zawieramy (ustnej, pisemnej, itd.). Oznacza to, że jeśli
sprzedawca wystawi towar w sklepie i określi jego cenę, to jest
nią związany i jego obowiązkiem jest dokonanie sprzedaży towaru po cenie widniejącej na metce, półce lub samym towarze. Wynika to z tego, że co do zasady, określony towar wystawiony
w sklepie na sprzedaż z konkretną ceną stanowi ofertę w rozumieniu wyżej wskazanego przepisu. Konsekwencją przyjęcia
przez kupującego takiej oferty, np. poprzez włożenie towaru
Sacrum gestów i znaków
do koszyka, jest zawarcie umowy zgodnej z warunkami określonymi w ofercie. A skoro jej przyjęcie powoduje zawarcie umowy,
to można żądać jej wykonania przez sprzedawcę.
Polskie prawo reguluje ten aspekt również innymi przepisami,
np. § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 roku określa obowiązek podawania na wywieszkach aktualnych cen w momencie oferowania towarów. Przy ocenianiu
stanu prawnego ważna jest również ustawa o cenach, która
w art. 12 stanowi, że ceny powinny być określone „w sposób zapewniający prostą i niebudzącą wątpliwości informację o ich wysokości”.
Z powyższego wynika, że mamy prawo domagać się sprzedaży
towaru po cenie określonej na produkcie, a nie po cenie, o której wysokości dowiemy się przy kasie.
W praktyce okazuje się, że sprzedawcy nie sprzeciwiają się naszym żądaniom, ale konsumenci rzadko o to wnoszą z powodu
nieznajomości prawa.
Ponadto uporczywy brak respektowania przepisów przez sprzedawcę można zgłosić z mocy art. 14 ustawy o cenach do Państwowej Inspekcji Handlowej. W tej sytuacji może zostać
nałożona na niego kara w wysokości od 1 000 do 5 000 euro.
Michał Pieróg – student IV roku prawa
W bieli
Wiemy dobrze, komu podać rękę, kogo
ucałować i gdzie. Kogo uścisnąć, komu rzucić się w objęcia. Ściskamy się ochoczo, łapkonfesjonały jak łobuzy
czywie i hucznie. Taką mamy naturę. W tym
na lekcjach religii
żywiole uczuć, w tym rozpędzie uścisków
porozstawiane po kątach
przestaliśmy jednak zwracać uwagę na znaświątyni
czenie, powagę, a nawet sacrum pewnych
gestów i znaków.
ławki jeszcze nie zmyte
Przyjrzyjmy się znakowi krzyża. Jak piBogu wyznania
sze w swoim Zeszycie w kratkę ks. Jan Twarwypisane ładnie
dowski: „Dotykaj czoła, a nie nosa. Serca,
a nie blaszanego guzika. Ramion, a nie szei bez błędu
lek”. Tak nas uczyła mama. Co nam z tej nauki zostało? Kończy ks. Twardowski swoje opowiadanie: „Czasem kreślisz znak krzyża byle jak, łapu-capu, jakbyś wojsko owadzie odganiał,
delikatny wikary
a ja nie potrafię tak szybko, bo przecież tyle mi się przypomina”.
masuje kolana
I mnie się wiele rzeczy przypomniało, gdy obserwowałem rodziców i dzieci
przed chwilą klęczał
przed kościołem czekających na rozpoczęcie liturgii I Komunii Świętej. Po błogosławieństwie
(tutaj rodzice wkładają ręce na głowy dzieci i powtarzają słowa za kapłanem) ksiądz niespoprowadzi pierwsze grzechy
dziewanie zaproponował, aby starym chrześcijańskim zwyczajem dzieci ucałowały rękę mapierwsze miłości
my i taty. Nietrudno było sobie wyobrazić konsternację i zamęt w odruchach tych rąk, które
do ołtarza
tak łatwo rzucają się w objęcia, ściskają ochoczo, łapczywie i hucznie. „No, synku, nie wygłupiaj się, no, córeczko, nie trzeba”. Kumpelski uścisk, o tak.
W tym zaproponowanym geście najbardziej naturalnie zachowały się dzieci: chciawyjmuje im
ły po prostu ucałować ręce swoich kochanych rodziców. Ten gest rodzice zamienili na przypalce
tulenie, na pocałunek w czółko. Dlaczego?
z ust
Bo dzisiaj nie ma takiego zwyczaju. Trzeba zachowywać się tak, jak dyktuje moda.
Myślenie i zachowanie musi być podporządkowane współczesnym trendom. Ale z drugiej
ks. Jerzy Hajduga
strony ten sam człowiek, czy chce tego, czy nie chce, w pewnych okolicznościach i sytuacjach
szanuje tradycje. Na przykład w ubiorze. Trudno sobie wyobrazić pana młodego w kościele, który stoi obok swojej przyszłej żony
w samym podkoszulku. Nie do pomyślenia jest też dziecko pierwszokomunijne, któremu świeci pod okiem i na nosie jakiś kolczyk.
Szanujemy więc tradycję w ubiorze, wiemy dobrze, jak i w co się ubrać, gorzej jest z zachowaniem, a konkretnie z uszanowaniem tradycyjnych gestów i znaków. To widać najlepiej w kościele. To, jak się żegnamy, jak klęczymy, jak przyklękamy, zdradza
w tym przypadku naszą wiarę, nadzieję i miłość do Boga. Śpieszymy się, żegnamy się byle jak i chyba dopiero w przyszłym pokoleniu
sacrum gestów i znaków stanie się awangardowe.
ks. Jerzy Hajduga
DREZDENECKA.pl | kwiecień/maj 2013
BARTŁOMIEJ GŁOGOWIEC
Internet w miejscach publicznych
19
1. Gmina Drezdenko otrzymała zgodę od UKE (Urzędu Komunikacji Elektronicznej) na udostępnienie Internetu w miejscach publicznych. Odbywać się to będzie za pomocą 19 punktów dostępowych, 8 na terenie miast
i 12 na terenie gminy.
2. Internet udostępniony zostanie bez miesięcznych limitów z godzinną sesją.
3. Wszystkie informacje oraz instrukcje jak korzystać z Internetu są opracowywane i pojawiają się na stronie:
http://www.drezdenko.pl/1496,hotspot.html oraz będą udostępnione w kolejnym numerze gazety.
4. Równolegle opracowywane są informacje w formie ulotki oraz plakatu.
WIESŁAW PIETRUSZAK
Dbajmy o rowy melioracyjne
Na terenie Drezdenka znajduje się około 16 kilometrów rzek (Stara Noteć i Miała) oraz 101 kilometrów kanałów
odpływowych, którymi zawiaduje Inspektorat Melioracji
w Strzelcach Kraj. Oprócz tych rowów na stan sytuacji wodnej
wpływ mają rowy szczegółowe, których udrożnienie leży w gestii osób posiadających pola i łąki przyległe do tych rowów.
W roku 2012 uregulowano łącznie 6, 8 km kanałów i 15, 835 km
rzek. W kolejnym 2013 roku zamierza się uregulować 34, 2 km
kanałów. Prace rozpoczną się w czerwcu.
Problem, który pozwolę sobie omówić, nie należy do zadań własnych ani gmin, ani powiatów i dotyczy regulacji stosunków wodnych w terenie. Nie dokuczał przez wiele lat suszy.
Nawet więcej! Uśpił czujność wielu miast i wsi. Spowodował głębokie zaniedbania. Wrócił dopiero teraz, gdy podniosły się wody gruntowe i w wielu domach zostały zalane piwnice. Sprawa
dotyczy rowów melioracyjnych, które do połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia były regularnie udrażniane. Później nal.p.
kanały i rzeki
1
rz. Stara Noteć
3
4
k. Gościmka
k. Niegosławka
2
k. Człapia
5
k. przy Noteci , tzw. opaskowy
7
k. Wierzbica
6
8
9
10
11
k. Rudawa
k. Goszczanowski
k. Zielony
wał p. powodz.
k. Trzebicza
wał p. powodz.
k. Drezdenka
stąpił czas względnej suszy. W tym czasie zakopano w wielu miejscach rowy szczegółowe. Coraz bardziej zarastały także kanały
i rzeki. W przypadku Drezdenka wiemy, jak jeszcze trzy lata temu wyglądała Stara Noteć czy Rudawa. Dodać jeszcze należy, że
w Drezdenku mamy łącznie 15, 835 km rzek (Miała i Stara Noteć) oraz 100, 861 km kanałów, których utrzymanie należy do
Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Po niedawnych zmianach w dyrekcji w Strzelcach Kraj. dość energicznie
wzięto się do nadrabiania zaniedbań, jakie narosły w ciągu ostatnich 30 lat. Wiek tych zaniedbań określają drzewa wyrosłe
przy tych rowach… potężne topole i wierzby.
Jakie inwestycje w gminie Drezdenko przewiduje się w roku 2013?
Jak wspomniałem we wstępie, Inspektorat LZMiUW
w Strzelcach Kraj przewiduje konserwację następujących rzek
i kanałów w gminie Drezdenko:
zakres prac
mechaniczne hakowanie, ręczne i mechaniczne wykoszenie,
odmulenie i rozplantowanie
mechaniczne wykoszenie, usuwanie i wywożenie drzew
mechaniczne wykoszenie i hakowanie
mechaniczne wykoszenie i hakowanie
mechaniczne wykoszenie i hakowanie, karczowanie i ścinanie
drzew
koszenie, mechaniczne odmulanie i rozplantowanie
koszenie, mechaniczne odmulanie, wycinka drzew i rozplantowanie
koszenie, mechaniczne odmulanie, wycinka drzew i
rozplantowanie, wykonanie przekopów i oczyszczenie przepustów.
koszenie i usuwanie roślin pływających
Koszenie korony wału przeciwpowodziowego i skarp
Koszenie korony wału przeciwpowodziowego i skarp
Jak widać z powyższego, zakres prac jest wyjątkowo szeroki. Od udrożnienia kanałów, przez konserwację rzek, po naprawę przepustów i usuwanie drzew. Na sytuację powodziową ma
również wpływ stan na wałach przeciwpowodziowych, stąd
w bieżącym roku na całej długości będzie wykoszony wał od strony Drezdenka (pozycja 10 i 11 tabeli). Celem wzmocnienia wałów rozpocznie się regulacja tzw. kanałów opaskowych Noteci,
które biegną wzdłuż tychże wałów równolegle do rzeki. Prace zostaną wykonane między czerwcem a wrześniem.
Rowy szczegółowe, czyli ciężka praca dla sołtysów.
Inne rowy odprowadzające wodę z pól i łąk, często także z naszych posesji, mają charakter szczegółowy i za ich utrzy-
długość (km)
10,6
2,17
8,85
1,89
8,1
4,2
2,64
3,55
2,8
12,9
11,7
manie odpowiadają gospodarze terenów przyległych do tych rowów. Tuż po wykonaniu prac melioracyjnych przez służby powiatowe warto wziąć się za rowy szczegółowe. Tu niezmiernie
ważna będzie postawa mieszkańców poszczególnych wsi. Warto
jako przykład pokazać postawę mieszkańców Przynotecka, którzy przy niezmiernie aktywnej inicjatywie swojego sołtysa wyczyścili kilka kilometrów rowów doprowadzając wodę do Noteci.
W efekcie w bieżącym roku wyraźnie opadł tam poziom wód
na polach i łąkach. Warto wziąć przykład od sąsiada i również
podjąć taki wysiłek w gminie Drezdenko. Na sołtysów wiem, że
można liczyć. Czy uzyskają wsparcie pozostałych mieszkańców?
20 D
REZDENECKA.pl | kwiecień/maj 2013
REDAKCJA
W dobrym duchu dla dobra polskiej oświaty
22 kwietnia br. w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku odbyło się
spotkanie Ryszarda Proksy, Przewodniczącego Sekretariatu Nauki
i Oświaty NSZZ „Solidarność” i Leszka Poźniaka, Przewodniczącego
Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wlkp. z przedstawicielami nauczycielskich struktur. W spotkaniu gościnnie uczestniczyli: Burmistrz Drezdenka Maciej
Pietruszak, zastępca Andrzej Kozubaj, radny Jerzy Skrzypczyński,
ksiądz Tomasz Szatanik i dyrektor Gimnazjum nr 1, Zbigniew Kubasik, a prowadził je Włodzimierz Sapór, szef nauczycielskich struktur
związkowych w Drezdenku. Tematem wizyty był przebieg prac
nad zmianami w Karcie Nauczyciela.
Ryszard Proksa i Leszek Poźniak w swoich wystąpieniach
mówili o zmianach zaproponowanych w Karcie Nauczyciela przez
MEN i samorządy, polegających m.in. na sposobie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, zasadach awansu zawodowego, pensum
(czyli liczbie godzin konkretnego nauczyciela, które musi poświęcić
na pracę z uczniem w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy), urlopie wypoczynkowym, zdrowotnym, przywilejach, obowiązkach
i uprawnieniach nauczycieli. W związku z proponowanymi zmianami w KN wprowadzony zostanie obowiązek ewidencjonowania przez
nauczycieli wykonania dodatkowych zadań realizowanych w ramach
swoich obowiązków, takich jak spotkania z rodzicami, udział w posiedzeniach rady pedagogicznej czy doskonalenie zawodowe. Zmianie ulegną też zasady przyznawania urlopu dla poratowania zdrowia.
Urlop będzie mógł być udzielony wyłącznie przez lekarza medycyny
pracy dopiero po 20 latach pracy, a jego łączny czas będzie wynosił 1
rok Zmiany dotkną też urlopu wypoczynkowego. Obecnie nauczyciele mają prawo do urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych i wakacji letnich (dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela
do wykonywania czynności na rzecz szkoły przez 7 dni tego okresu).
Urlopy nauczycielskie trwają 57 dni, a MEN chce wprowadzić precyzyjne zasady określania terminu urlopu, który w wymiarze rocznym
będzie trwał 47 dni. Uelastycznieniu ulec mają zasady naliczania i wypłacania jednorazowego dodatku uzupełniającego, tak aby możliwe
było wprowadzenie skuteczniejszych mechanizmów motywujących.
Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje też pewne zmiany
w zasadach przyznawania dodatków socjalnych, na przykład dodatku wiejskiego, który zostanie włączony do średnich wynagrodzeń nauczycieli. Polski system obliczania płacy, tak zwana średnia bazowa,
potrzebna do naliczenia subwencji oświatowej, wynosi aż 5 tysięcy
zł, ale zdecydowana większość nauczycieli zarabia minimalną kwotę
z tabeli płac.
Z wypowiedzi obu związkowców można dojść do następujących konkluzji.
Zadaniem prowadzenia oświaty zostały obarczone samorządy, które mają obowiązek utrzymania szkół. W 20% ponoszą one koszty
oświatowe; głównie tu chodzi o przedszkola, bo to jest zadanie własne, a subwencja ma starczać na utrzymanie pozostałych placówek
oświatowych. Z realizacji ubiegłorocznego budżetu wynika, że samorządy ponad 30% dokładają do prowadzenia placówek oświatowych
i przedszkoli, a nie są do tego dostatecznie przygotowane.
Należy wypracować w szkole jednolite standardy: standard to nie tylko ilość pieniędzy na ucznia czy na dowożenie do szkoły, ale także
liczba dzieci w klasie i warunki, w jakich te dzieci mają przebywać.
Status nauczyciela powinni mieć wszyscy pedagodzy, którzy pracują
w szkole, niezależnie od tego czy to jest bibliotekarz, czy ktoś inny.
Do danych podanych przez MEN o 18-godzinnym pensum, należy
dodać inne zajęcia nauczyciela, z których to jasno wynika, iż polski
nauczyciel pracuje najwięcej spośród innych nauczycieli zatrudnionych w Europie. Podając średnią płacę nauczycieli, wliczono do niej
dodatki socjalne i to spowodowało, że uplasowaliśmy się w płacach
między Czechami a Węgrami, a prawda jest taka, iż polscy nauczyciele, pracownicy z wyższym wykształceniem, poza pracownikami
kultury, są najniżej opłacani. Mówiąc o swoich zarobkach nikt nie podaje średniej, w którą jest wliczana odprawa emerytalna, nagroda
jubileuszowa kolegi, tylko mówi, ile zarabia. A w przypadku nauczycieli ten przekaz informacyjny jest mocno zafałszowany, bo jest pokazywana ustawowa średnia.
Nauczyciele w Polsce mają też krótszy urlop wypoczynkowy niż ich
koledzy w Europie. Samorządowcy mówią o 40, MEN o 47 dniach
urlopu, a Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania prosi o doprezyzowanie informacji, jaki zakres czynności miałby wykonywać nauczyciel w dniach wolnych od zajęć w szkole.
„Karta Nauczyciela jest dokumentem określającym obowiązki nauczycieli, ich prawa, drogę awansu zawodowego, zasady
zatrudnienia czy warunki pracy. Warunki pracy dla nauczyciela są warunkami uczenia się dla ucznia. Jeśli będą się pogarszały warunki pracy nauczycieli, to będą się pogarszały warunki uczenia się ucznia,
a konsekwencją tego będzie obniżenie jakości nauczania. Można ten
zakres obowiązków zwiększać, ale ze świadomością, że nie można oczekiwać lepszych efektów, na których nam wszystkim zależy”.
WYGRAJ PLAC ZABAW DLA DREZDENKA!
PLAC.28
8 kwietnia br. ruszyła czwarta edycja, organizowanego przez
Fundację Muszkieterów, ogólnopolskiego plebiscytu „Zagłosuj
na Swoje Miasto”. Mieszkańcy 171 miejscowości, w których
działają sklepy Intermarché i Bricomarché, wybiorą dwie lokalizacje dla kolejnych placów zabaw Muszkieterów. Weź udział
w konkursie i zawalcz o nowoczesny i bezpieczny plac zabaw
dla Drezdenka! Głosowanie potrwa do 27 maja.
W ramach plebiscytu „Zagłosuj na swoje miasto”,
mieszkańcy Drezdenka będą mogli wysyłać SMS o tresci PLAC. 28
pod numer 7155. Koszt SMS to 1 złoty plus VAT.
W dwóch miejscowościach, na które zostanie oddana największa liczba głosów, Fundacja Muszkieterów ufunduje
nowoczesne, kolorowe i bezpieczne place zabaw, każdy o wartości blisko 30 tys. zł.
Głosowanie potrwa do 27 maja do godz. 12:00. Ogłoszenie zwycięskich miast nastapi tego samego dnia o godz. 15:00,
a wyniki zamieszczone zostaną w Aktualnościach na stronie internetowej konkursu: www.placezabaw.muszkieterowie.pl.
-Cieszymy się, że możemy wspierać społeczności lokalne, wśród których jesteśmy obecni i odpowiadać na potrzeby
mieszkańców, także tych najmłodszych. Dlatego też stworzyliśmy
akcję „Place Zabaw Muszkieterowie” oraz konkurs „Zagłosuj
na Swoje Miasto”, i od kilku lat stawiamy w całej Polsce, kolorowe, zaopatrzone w profesjonalny sprzęt, place zabaw. Zachęcamy także mieszkańców Drezdenka do przyłączenia się do zabawy
i oddawania głosów na swoje miasto – mówi Eliza Orepiuk-Szymura, Kierownik Dyrekcji Komunikacji i Informacji.
W ciągu pięciu lat trwania akcji „Place Zabaw Muszkieterowie”, Fundacji Muszkieterów udało się wybudować 90 placów zabaw. Łączna wartość zakupu sprzętu i montażu zestawów
zabawowych przekroczyła 2,7 mln złotych. W zeszłorocznym kon-
DREZDENECKA.pl | kwiecień/maj 2013
21
kursie „Zagłosuj na Swoje Miasto” zwyciężył Szczecinek. Place
zabaw powstały także w Choszcznie i Wieluniu, które znalazły się
ex aequo na drugim miejscu. Docelowo Muszkieterowie zamierzają postawić place zabaw w każdej miejscowości, w której znajdują się supermarkety Intermarché i Bricomarché.
Szczegółowe informacje o zasadach głosowania oraz regulamin konkursu będzie można znaleźć na stronie www.placezabaw.muszkieterowie.pl.
Informacja o akcji „Place Zabaw Muszkieterowie”
„Place Zabaw Muszkieterowie” to największa akcja społeczna realizowana przez Fundację Muszkieterów. W tym roku przeprowadzona zostanie po raz szósty. W ramach tej inicjatywy
Fundacja, której członkami są właściciele supermarketów Intermarché i Bricomarché, na mocy specjalnej umowy z samorządami lokalnymi bądź ze spółdzielniami mieszkaniowymi, przekazuje
wybranym miastom place zabaw. Fundacja pokrywa koszty zakupu i montażu zestawów zabawowych, natomiast władze lokalne wyznaczają lokalizację oraz przygotowują teren, na którym
powstanie plac zabaw.
Dodatkowych informacji udziela:
Eliza Orepiuk-Szymura
Kierownik Dyrekcji Komunikacji i Informacji
ITM Polska Sp. z o.o. ul. Janikowska 33, 61 – 070 Poznań
tel.: 061 665 12 09, mail: [email protected]
Sabina Wiza
Młodszy Specjalista ds. Komunikacji
ITM Polska Sp. z o.o. ul. Janikowska 33, 61 – 070 Poznań
tel.: 061 665 66 67
mail: [email protected]
22 D
REZDENECKA.pl | Strony Powiatowe
REDAKCJA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ PONIŻSZYCH MATERIAŁÓW
XXVIII SESJA RADY POWIATU STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
drobne upominki. Przedstawiciel Gazety Lubuskiej – redaktor Paweł Kozłowski także
wręczył osobom wyróżnionym pamiątkowe
dyplomy.
W przeprowadzonym lokalnym Konkursie,
organizowanym przez wydawcę dziennika
„Gazeta Lubuska”, głosowano na kandydatów, którzy w swojej działalności wyróżniają
się szczególną aktywnością oraz nie szczędzą
swego czasu na rzecz innych osób.
od lewej: Tomasz Uszakiewicz, Elżbieta Łabędź, Zbigniew Marcinkiewicz, Wiesław Pietruszak, Paweł Wśród docenionych mieszkańców powiatu
znaleźli się:
Kozłowski, Teresa Stankiewicz, Romuald Gawlik
• Pani Teresa Stankiewicz
Dnia 22 marca br. w sali konferencyjnej starostwa
• Pan Zbigniew Marcinkiewicz
powiatowego w Strzelcach Krajeńskich odbyła się XXVIII Se• Pan Wiesław Pietruszak
sja Rady Powiatu, która m.in. poświęcona była podjęciu
• Pan Eryk Szurko
uchwał w sprawach: zmiany uchwały budżetowej
• Pan Tomasz Uszakiewicz
na rok 2013, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej PoPonadto podczas sesji złożono wyrazy uznania
wiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2013-2026, podi serdeczne gratulacje Panu Andrzejowi Kruszynie z okazji
pisania umowy o partnerstwie pomiędzy Powiatem
zajęcia I miejsca w rankingu Hodowców Bydła Mlecznego
Strzelecko-Drezdeneckim a Powiatem Monastirskim
do 150 krów oraz Panu Piotrowi Kruszynie za zajęcie
z Ukrainy.
IX miejsca w rankingu Hodowców Bydła Mlecznego do
W trakcie obrad mieszkańcom Powiatu Strzelec50 krów.
ko – Drezdeneckiego wyróżnionym w plebiscycie „LubuszaLaureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy
nin Roku 2012”, zostały wręczone przez Przewodniczącego
dalszych sukcesów.
Rady Powiatu Romualda Gawlika listy gratulacyjne oraz
Zredagowała: Beata Gajowczyk
P
O
W Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
I
A
T
Dnia 26 marca br. odbył się Ogólnopolski Turniej
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” szczebla powiatowego. Organizatorem Turnieju był Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
przy współpracy:
– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Strzelcach Kraj.,
– Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego
w Gorzowie Wlkp.,
– Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie,
– Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj.,
– Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drezdenku.
W konkursie uczestniczyło 36. uczniów w kategoriach
szkół podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych
z gmin: Strzelce Krajeńskie, Drezdenko, Dobiegniew, Zwierzyn i Stare Kurowo.
W części pisemnej najlepsze wyniki uzyskali uczniowie
w kategorii szkół:
I podstawowych:
1. Anna Zabłocka – 21 pkt. Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starym Kurowie
2. Dominik Szmyd – 17 pkt. Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 3 w Drezdenku
3. Grzegorz Grzankowski – 17 pkt. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobiegniewie
4. Fabian Korycki – 16 pkt. Publiczna Szkoła Podstawowa
w Ogardach
5. Edwin Zabłocki – 16 pkt. Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starym Kurowie
II gimnazjalnych:
1. Szymon Świerczyński – 25 pkt. Publiczne Gimnazjum
nr 1 w Drezdenku
2. Marek Kononowicz – 22 pkt. Publiczne Gimnazjum
w Strzelcach Krajeńskich
3. Jan Paprota – 22 pkt. Publiczne Gimnazjum nr 1
w Drezdenku
4. Alicja Fedoruk – 21 pkt. Publiczne Gimnazjum
w Strzelcach Krajeńskich
5. Klaudia Kosmala – 18 pkt. Publiczne Gimnazjum
w Starym Kurowie
III ponadgimnazjalnych:
1. Bartosz Sikora – 24 pkt. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku
2. Jacek Golińczak – 20 pkt. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku
3. Marek Ossowski – 20 pkt. Zespół Szkół w Strzelcach
Krajeńskich
4. Grzegorz Chwalencki – 19 pkt. Zespół Szkół
w Strzelcach Krajeńskich
5. Jonatan Zawadzki – 19 pkt. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobiegniewie
Po przeprowadzonej przez komisję w składzie:
1. Paweł Kaczmarczyk – przewodniczący,
2. Beata Makowska – sekretarz,
3. Franciszek Domaradzki – członek,
4. Mariusz Plak – członek
w części ustnej Turnieju uczniowie uzyskali następujące
wyniki:
I szkoły podstawowe:
REDAKCJA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ PONIŻSZYCH MATERIAŁÓW
DREZDENECKA.pl | Strony Powiatowe
1. Grzegorz Grzankowski – 5 pkt.- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobiegniewie
2. Dominik Szmyd – 4 pkt. – Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 3 w Drezdenku
3. Anna Zabłocka – 3 pkt. – Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starym Kurowie
4. Fabian Korycki – 2 pkt. – Publiczna Szkoła Podstawowa
w Ogardach
5. Edwin Zabłocki – 0 pkt. – Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starym Kurowie
II szkoły gimnazjalne:
1. Marek Kononowicz – 9 pkt. – Publiczne Gimnazjum
w Strzelcach Krajeńskich
2. Jan Paprota – 5 pkt. Publiczne Gimnazjum nr 1
w Drezdenku
3. Szymon Świerczyński – 2 pkt. Publiczne Gimnazjum
Nr 1 w Drezdenku
4. Alicja Fedoruk – 2 pkt. Publiczne Gimnazjum
w Strzelcach Krajeńskich
5. Klaudia Kosmala – 1 pkt. Publiczne Gimnazjum
w Starym Kurowie
III szkoły ponadgimnazjalne:
1. Grzegorz Chwalencki – 8 pkt. – Zespół Szkół Strzelce
Krajeńskie
2. Bartosz Sikora – 7 pkt. – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku
3. Marek Ossowski – 6 pkt. – Zespół Szkół w Strzelcach
Krajeńskich
4. Jacek Golińczak – 4 pkt. – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku
5. Jonatan Zawadzki – 3 pkt. – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobiegniewie
Uczniowie dwóch pierwszych miejsc w poszcze-gólnych kategoriach szkół zakwalifikowali się do Turnieju
szczebla wojewódzkiego, który zaplanowany jest na 26
kwietnia br. w Zielonej Górze.
Zwycięzcy pierwszych pięciu miejsc w każdej kategorii szkół otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj. oraz
Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie, natomiast puchary
za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii szkół ufundowane zostały przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drezdenku.
Każdy uczeń otrzymał w ramach promocji zdrowej
żywności suchy prowiant i owoce, sponsorowane przez Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie Wlkp.
Zredagował: Ryszard Paszkowski
W województwie lubuskim funkcjonuje ponad sto
szkół średnich. Od kilku lat bardzo wysokie miejsce
pod względem wyników na maturze ma liceum drezdeneckie. Zważywszy, że duża grupa absolwentów legitymująca
się najwyższymi wynikami na egzaminach gimnazjalnych
wyjeżdża poza Drezdenko i Strzelce Kraj., wyniki naszych
szkół należy uznać za rewelacyjne. Jeszcze lepiej kształtują
się wyniki absolwentów na studiach. Niedawno na łamach
„Gazety lubuskiej” ukazał się kolejny ranking, tym razem
dotyczący wyników matury w naszym województwie.
W pierwszej dwudziestce znalazły się oba licea. Znakomite 12. miejsce przypadło placówce w Drezdenku, a 20. miejsce szkole w Strzelcach Kraj. Efekt pracy szkół określają tzw.
staniny, o których pisałem wcześniej. Im wyższa jest wartość tym lepszy wynik. Jej skala jest od 1 do 9. Patrz tabela
poniżej.
Cudze chwalicie, swego nie znacie - znakomita lokata
drezdeneckiego i strzeleckiego liceum po maturze 2012
nazwa stanina
1- najniższy
2- bardzo niski
przedziały wyników
wyrażone w %
procent wyników
zawarty w przedziale
4-10
7
poniżej 4
4
3- niski
11-22
12
5- średni
40-59
20
4- niżej średni
6- wyżej średni
7- wysoki
8- bardzo wysoki
9- najwyższy
23-39
60-76
77-88
89-95
powyżej 95
Każdego roku staniny ustala się po testach. Przypomnę, że nasi absolwenci obu liceów osiągnęli staniny
o wartościach 7,7,8,8 z podstawowych przedmiotów:
j. polski, matematyka, j. niemiecki i j. angielski. Znaczy wysoki lub bardzo wysoki. Na podniesienie stanu wiedzy zostają trzy lata. Jak widać, udaje się. Pytanie, jakim
wysiłkiem? Wiedzą to głównie nauczyciele i niektórzy
uczniowie.
17
17
12
7
4
Na koniec prywatna refleksja. Czy do takiego liceum oddałbym swoje dziecko? W moim przypadku problem jest znany. Tak! Znam tych nauczycieli, ich kwalifikacje
i zaangażowanie. Można im spokojnie powierzyć swoje pociechy. Można mi wierzyć, że także po tym liceum na dobrej uczelni uczniowie osiągają wynik studiów
w okolicach 5,0. Należy zdolność poprzeć pracą.
Zredagował: Wiesław Pietruszak
23
P
O
W
I
A
T
24 D
REZDENECKA.pl | Strony Powiatowe
REDAKCJA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ PONIŻSZYCH MATERIAŁÓW
Nadbudowa istniejącego tarasu budynku Domu Pomocy Społecznej
w Dobiegniewie z przeznaczeniem na funkcję biurowo-socjalną wraz
z przebudową istniejących pomieszczeń - zakończona
cjalne, stołówkę, pokój ciszy, dodatkowe pomieszczenia do terapii zajęciowej i rehabilitacji. Poszerzono
również korytarze dostosowując tym
samym budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz warunków
i przepisów w zakresie ochrony
p. poż. Pani Barbara Kucharska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Dobiegniewie powitała przybyłych
gości. Po krótkim przedstawieniu
przez Panią Dyrektor zakresu oraz
przebiegu inwestycji, dokonano uroczystego otwarcia poprzez przecięcie
wstęgi oraz poświęcenie nowo
oddanej części budynku przez Księdza
Seniora Gerarda Kropidłowskiego.
Następnie zaproszeni goście mieli
możliwość zwiedzenia przebudowanego obiektu. Spotkaniu towarzyszyod prawej: Maciej Szykuła Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Wiesław Pietruszak Wicestarosta Powiatu
Strzelecko-Drezdeneckiego, Barbara Kucharska Dyrektor DPS w Dobiegniewie, Izabela Najdek Dyrektor PCPR ły również gratulacje i podziękowania
w Drezdenku, Leszek Waloch Burmistrz Dobiegniewa, Jakub Piosik Dyrektor ROPS w Zielonej Górze
dla tych, którzy przyczynili się do zrealizowania inwestycji oraz dla Pani
Dnia 18 kwietnia 2013 roku w Domu Pomocy Społecznej
Dyrektor, za jej zaangażowanie i troskę, które towarzyszą
w Dobiegniewie odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji.
w jej codziennej pracy dla dobra jednostki.
W ramach zadania przebudowie uległo 85m² powierzchni
Zredagowała: Dorota Jankowska
użytkowej z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowo-so-
P
O
W
powiatowy XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
I Finał
2012/2013 dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Twoja wiedza i czujka
A czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”
T
od lewej: Andrzej Cacek Komendant Powiatowy PSP w Strzelcach Kraj., Wiesław Pietruszak Wicestarosta StrzeleckoDrezdenecki, Ryszard Paszkowski Główny Specjalista Biura Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich wraz z laureatką konkursu
Dnia 19 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich odbył się finał powiato-
wego szczebla konkursu plastycznego, na który zostali zaproszeni finaliści i ich opiekunowie. Podczas
spotkania zostały wręczone przez
Wicestarostę Strzelecko – Drezdeneckiego Pana Wiesława Pietruszaka i Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej mł.
bryg. Andrzeja Cacka pamiątkowe
dyplomy i nagrody rzeczowe.
Podsumowaniem Konkursu był
wyświetlony film o cichym zabójcy, jakim jest tlenek węgla (czad),
który zbiera niestety swoje żniwo.
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej zaprezentowała
na boisku sportowym najnowszy
sprzęt
ratowniczo
gaśniczy,
który na co dzień uczestniczy
w działaniach bojowych na
terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego.
Zredagował: Ryszard Paszkowski
REDAKCJA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ PONIŻSZYCH MATERIAŁÓW
DREZDENECKA.pl | Strony Powiatowe
Heliosy 2013 i podsumowanie cyklu imprez sportowych „Ratajada –
młodzież przeciw uzależnieniom”
Dnia 24 kwietnia w Strzeleckim
Ośrodku Kultury odbyła się XII edycja słynnego już na cały powiat święta Zespołu Szkół
w Strzelcach Krajeńskich – Heliosy oraz podsumowanie XIV całorocznego cyklu imprez
sportowych „Ratajada – młodzież przeciw
uzależnieniom”.
Co roku poziom organizowanej imprezy jest coraz wyższy a strzelecka młodzież
udowadnia, że jest wszechstronnie utalentowana. Podczas show nie zabrakło tańców,
śpiewów, skeczy kabaretowych, jak i perfekmoment podsumowania przez Starostę Strzelecko-Drezdeneckiego Andrzeja Bajko cyklu całorocznych
cyjnego aktorstwa ze strony uczestników.
imprez sportowych „Ratajada - młodzież przeciw uzależnieniom”
Swoją obecnością uroczystość zaNie obyło się bez podziękowań ze strony władz powiatu dla
szczycili, m. in.: starosta Andrzej Bajko, wicestarosta WiePani Anny Lewandowskiej, która od kilku lat prowadzi rozsław Pietruszak, przewodniczący rady powiatu Romuald
gryw
ki wśród młodzieży odbywające się podczas cyklu imGawlik, wiceburmistrz Strzelec Kraj. Agnieszka Walendzik,
prez
„Ra
tajada – młodzież przeciw uzależnieniom”.
komendant PSP w Strzelcach Kraj. Andrzej Cacek, komenKo
lej
nym
punktem wydarzenia było show przygotowane
dant KPP w Strzelcach Kraj. Stanisław Panek, radna sejmiprzez
na
uczy
cielki Zespołu Szkół – Panie: Ilonę Rytlewską
ku województwa lubuskiego Barbara Kucharska, dyrektor
oraz
Jo
an
nę
Zamłynną wraz z samorządem uczniowskim
PZEA w Strzelcach Kraj. Roman Cisowski, liczni sponsorzy,
oraz
ab
sol
wen
tami szkoły. Podczas przedstawienia uczniouczniowie Zespołu Szkół oraz ich rodzice.
wie
wrę
cza
li
no
minowanym nauczycielom statuetki szkolPierwsza, a zarazem najważniejsza nagroda patrona szkonych
od
po
wied
ników „Oscarów” – Heliosy, i tak
ły – Macieja Rataja dla najbardziej aktywnego i wyróżniaw
po
szcze
gól
nych
kategoriach zwyciężyli:
jącego się ucznia szkoły powędrowała do Anny Chmara,
której wiceburmistrz Strzelec Krajeńskich Agnieszka WalenNajbardziej cool nauczyciel: A. Lewandowska
dzik złożyła gratulacje oraz wręczyła nagrodę pieniężną.
Naj
lepsze prowadzenie lekcji: K. Fabiś
Następnie Anna Lewandowska wraz ze starostą Andrzejem
Naj
bar
dziej uśmiechnięty nauczyciel: A. Lewandowska
Bajko podsumowali XIV edycję „Ratajada – młodzież przeNaj
więk
sza kosa: E. Ciąder
ciw uzależnieniom”. Wręczono wszystkim uczestniczącym
Na
uczy
ciel
słońce: A. Lewandowska
w rozgrywkach szkołom pamiątkowe dyplomy oraz nagroNaj
bar
dziej
zakręcony nauczyciel: A. Grzesiak
dzono zwycięskie klasy:
Naj
mod
niej
szy
nauczyciel: M. Gajda
1 miejsce – klasa III C;
2 miejsce – klasa II B;
Zredagowała: Beata Gajowczyk
3 miejsce – klasa II C.
RELACJA Z 22. MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYCZNYCH
MARKET TOUR
22. Międzynarodowe Targi Turystyczne MARKET TOUR w Szczecinie
W miniony weekend w Szczecinie odbyły się 22. Międzynarodowe Targi Turystyczne MARKET TOUR „Piknik
nad Odrą”. Impreza zorganizowana przez Międzynarodowe Targi Szczecińskie i Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki co roku cieszy się dużym zainteresowaniem
ze strony turystów. Uczestnikami targów byli zarówno pol-
scy jak i zagraniczni wystawcy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki
reprezentowali
pracownicy
Wydziału Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich, w targach
uczestniczyli również pracownicy Urzędu Miejskiego w Strzelcach Kraj. Podczas Targów Turystycznych MARKET TOUR każdy turysta mógł
zapoznać się z ofertą danego regionu oraz otrzymać gadżety promocyjne. W czasie trwania imprezy dla zwiedzających zapewniono wiele atrakcji
m. in.: koncerty, pokazy kulturalne, wielkie gotowanie, regaty wioślarskie, prezentacje artystyczne, zawody z nagrodami dla dzieci i dorosłych.
Ważnym wydarzeniem towarzyszącym Targom Turystycznym były 9. Targi Zdrowej Żywności i Produktów Ekologicznych ORGANIC.
Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć oraz odwiedzenia strony internetowej targów www.pikniknadodra.pl.
Zredagowała: Beata Gajowczyk
25
P
O
W
I
A
T
26 D
K
A
L
E DEBIUT DOMINIKA PERZANOWSKIEGO
J
D
O
S
K KOLEJNY SUKCES ROKSANY PUPEL
O
P AMATORSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ - ZAKOŃCZONA
REZDENECKA.pl | kwiecień/maj 2013
SIATKARKI ZSP OBRONIŁY SREBRO
Siatkarki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych powtórzyły sukces z ubiegłego roku w Mistrzostwach Województwa LICEALIADA 2013.
Tytuł wicemistrza jest ogromnym sukcesem drużyny trenerki Renaty Jodko, bo droga do finału wcale nie była łatwa.
W meczu o tytuł tradycyjnie już Drezdenko spotkało się
z Sulechowem, gdzie po raz drugi z rzędu lepsze okazały się
podopieczne Jarosława Łukaszkiewicza. Tak czy inaczej,
można stwierdzić z całą stanowczością, że to od kilku lat
dwa najlepsze ośrodki szkoleniowe w województwie.
W dalekim Lubsku nasze dziewczęta w pierwszym
meczu znokautowały Międzyrzecz 2:0, po trudnej walce 2:0
(28:26, 28:26) wygrały z gospodyniami, by w finale ulec 0:2
sulechowiankom.
W całej edycji „Licealiady” startowało 80 zespołów.
Skład drużyny: Agnieszka Jachimowicz, Agata
Traczyk, Marysia Sapór, Marta Drzymała, Iga Wysocka, Marta Zbrzyzna, Paulina Mikłasewicz.
Trener: Renata Jodko
W. S.
23-24 lutego w Hali Widowiskowo-Sportowej w Luboniu koło
Poznania odbyły się III Mistrzostwa Polski No Gi Jiu Jitsu (bez
kimono), w którym wziął udział Dominik Perzanowski z Drezdenka. Był to debiut naszego młodego zawodnika, który zajął
bardzo dobre trzecie miejsce w swojej kategorii wagowej.
W zawodach wzięło udział 720 zawodników.
Już podczas następnych zawodów, 23 marca, Dominik zaprezentował swoją świetną formę. Udział wzięło 530 sportowców
w różnych kategoriach. Były to IX Mistrzostwa Polski w Submission Fighting ADCC (Abu Dhabi Combat Club). Jest to jedna z odmian zapasów, gdzie zawodnicy mogą stosować tzw.
techniki kończące, tj. dźwignie czy duszenie. Dominik wywalczył brązowy medal w kategorii 65kg Junior.
Nasza najlepsza biegaczka i uczennica Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych zdobyła brązowy medal Mistrzostw Województwa w biegach przełajowych z cyklu LICEALIADA 2013.
Zawody odbyły się w Grabicach k. Gubina.
S
P
O
R
T
O
W
Y
JAROSŁAW NEUMER
Z całą pewnością, Roksana pokonała około tysiąca rówieśniczek, które stanęły w szranki od zawodów gminnych
po finał wojewódzki.
W. S.
GÓRNIAK TEAM – BOSSY – 2:3
(PIERWSZY MECZ 3:0)
„Złoty Set” -13:15; dla drużyny
Bossy
W tutejszej Hali dn. 20 kwietnia 2013r. dwumecz rundy finałowej zakończył zmagania czterech najlepszych zespołów Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej w sezonie 2012/2013
Wyniki meczów:
Mecz o miejsce III
OMEGA REKLAMA – PROŃKO TEAM – 3:1
(PIERWSZY MECZ 3:1)
Mecz o miejsce I
TABELA KOŃCOWA
MIEJSCE I BOSSY
II GÓRNIAK TEAM
III OMEGA REKLAMA
IV PROŃKO TEAM
V ZRiF Strzelce kraj.
VI ZSP D-ko
VII OLDBOYE D-ko
VIII HERT Gościm
Zwycięska drużyna Bossy
w składzie: Andrzej Jabłoński – kpt., Jerzy Andrzejkowicz,
Krzysztof Fijak, Przemysław Fijak, Paweł Fijak, Lukasz Wyrwa, Roman Bartuzi otrzymała
także Puchar Przechodni Burmistrza Drezdenka, którego
wręczenia dokonał osobiście p. Maciej Pietruszak podczas
uroczystego zakończenia ALPS.
Najlepszym zawodnikiem Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
w Drezdenku został wybrany Łukasz Wyrwa (drużyna
Bossy).
Praca sędziowska i organizacja Ligi: Zbigniew Przepiórka
i Jarosław Neumer.
DREZDENECKA.pl | kwiecień/maj 2013
27
ISNN 1505-585X
WYDAWCA: Urząd Miejski w Drezdenku
ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Sylwia Czyczyro (redaktor naczelny), Zdzisław Szproch (sekretarz redakcji), Sebastian Dukaczewski, Włodzimierz Sapór,
Edyta Grzechowiak, ks. Jerzy Hajduga CRL, Agnieszka Kazimierczuk, Joanna Sobczyńska, Małgorzata Sadowska
OKŁADKA PRZÓD: Maciej Kurłowicz
OKŁADKA TYŁ: Joanna Sobczyńska, Maciej Kurłowicz, Jarosław Peszel
PROJEKT OKŁADKI: Michał Głębocki
ZDJĘCIA W NUMERZE: Joanna Sobczyńska, Łucja Magdziarz, Jarosław Peszel, Maciej Kurłowicz, Lubomir Oleśniewicz,
facebook.com/drezdenecka
Natalia Pluskota, Łukasz Pluskota
DRUK: Studio Reklamy Impresja, Rąpin 61, 66-530 Drezdenko, www.impresja-studio.pl, tel. 95 762 57 14
NAKŁAD: 800 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i skrótów materiałów. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikowania w
swojej witrynie internetowej www.drezdenecka.pl niektórych materiałów drukowanych w „Gazecie Drezdeneckiej. pl”.

Podobne dokumenty

Dziecię dobrze czasem pomyśleć że ta gwiazda co mruga w tę noc

Dziecię dobrze czasem pomyśleć że ta gwiazda co mruga w tę noc odzysku segregowanych odpadów) oraz zobowiązał przedsiębiorstwa ubiegające się o możliwość odbioru odpadów komunalnych do spełnienia określonych rozporządzeniem warunków technicznych (minimalna ilo...

Bardziej szczegółowo

ix jarmark kasztelański - IMPRESJA Studio Reklamy, Drezdenko

ix jarmark kasztelański - IMPRESJA Studio Reklamy, Drezdenko Łukasz Kołwzan zapytał, dlaczego nadal nie ma chodnika pod wiaduktem na ulicy Długiej, zgłosił uszkodzenia nawierzchni chodnika przy ulicy Niepodległości, na odcinku od kościoła do przejazdu kolejo...

Bardziej szczegółowo

DREZDENECKA.pl - IMPRESJA Studio Reklamy, Drezdenko

DREZDENECKA.pl - IMPRESJA Studio Reklamy, Drezdenko sprawie, a wicestarosta zapewnił, że tematem zajmie się Komisja Bezpieczeństwa Kryzysowego. Burmistrz powiedział, że jedynym dokumentem, jaki należy okazać pracownikowi PSZOK, jest potwierdzenie zł...

Bardziej szczegółowo