28 lat temu narodziła się Solidarność Huty Katowice

Transkrypt

28 lat temu narodziła się Solidarność Huty Katowice
28 lat temu narodziła się
Solidarność
Huty Katowice
SOLIDARNOŚĆ UPOMNIAŁA SIĘ O GODNĄ PRACĘ ORAZ GODNE EMERYTURY
30 tys. związkowców na ulicach Warszawy
Ponad 30 tysięcy związkowców przeszło w piątek 29 sierpnia
ulicami Warszawy, manifestując pod hasłem "Godna praca i
godna emerytura to godne Ŝycie". Był to wyraz niezadowolenie Solidarności z polityki rządu Donalda Tuska. Szczególnie
silnie reprezentowanymi były branŜe, których pracownicy
mają utracić uprawnienia do przechodzenia na wcześniejszą
emeryturę.
Protest rozpoczął się od złoŜenia kwiatów pod pomnikiem
Józefa Piłsudskiego i KrzyŜem Papieskim. Następnie w wystąpieniach szefowie krajowych i branŜowych struktur Solidarności krytykowali rząd za tworzenie złego prawa pracy a
pracodawców za łamanie praw pracowniczych. Domagano się
od rządu tworzenia rozwiązań legislacyjnych spełniających
standardy europejskie.
W manifestacji uczestniczyli przedstawiciele międzynarodowych federacji oraz central związkowych.
- Nie godzimy się, aby wzrost gospodarczy konsumowany był
kosztem pracowników pod hasłami ekonomicznej konieczności - mówił do zebranych przewodniczący Niemieckiej
Federacji Związków Zawodowych DGB Okręgu Saksonia
Hanjo Lucassen.
Panicker Kamalam z Międzynarodowej Konfederacji Związków
– przekazała wyrazy solidarności od 168 milionów członków
jej organizacji z całego świata. - Ruch związkowy domaga się
ochrony socjalnej obejmującej wszystkich pracowników, w
tym pracowników gospodarki nieformalnej i pracowników
migrujących oraz zagwarantowania zabezpieczeń społecznych, emerytur, zasiłków dla bezrobotnych, ochrony macierzyństwa i dobrej ochrony zdrowia" - mówiła.
W imieniu Solidarności przewodniczący Komisji Krajowej
Janusz Śniadek wezwał rząd do podjęcia zdecydowanych
kroków zmierzających do zahamowania rosnącego rozwarstwienia płac. - Ponad 2/3 Polaków otrzymuje wynagrodzenie
poniŜej średniej krajowej. Zaledwie co dziesiąta osoba osiąga
poziom płacy minimalnej. Obecny system nie gwarantuje
zabezpieczenia przyszłości pracowników. Dochody przedsiębiorstw systematycznie rosną, a koszty pracy paradoksalnie
maleją. – mówił Śniadek. Wynagrodzenia członków Zarządów
duŜych prywatnych firm w Polsce są na poziomie najlepiej
zarabiających managerów w Europie. Dochodzą nawet do
kilkuset tysięcy złoty miesięcznie.
Więcej str. 4
Mija 28 lat od sierpniowej rewolucji w
1980 roku. Po protestach na WybrzeŜu,
fala protestów przeniosła się na Śląsk i do
zakładów Zagłębia. 21 sierpnia zastrajkował tarnogórski Fazos. W tydzień w
dniach 27-28 sierpnia do protestów
dołączyła Huta Katowice i jastrzębska
kopalnia „Manifest Lipcowy”.
Dzięki zachowanej w archiwach Instytutu
Pamięci Narodowej dokumentacji po
byłym Wydziale III „A” Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach, moŜemy z
duŜą dokładnością odtworzyć chronologię
tamtych często dramatycznych wydarzeń.
Do zadań Wydziału III „A” naleŜała m. in.
inwigilacja zakładów pracy. W tych największych o kluczowym znaczeniu dla
gospodarki, SB na stałe była umocowana
na etatach w administracji, wśród kadry
inŜynierskiej, kadr, komórek wojskowych
i produkcji.
O operatywności SB świadczy fakt, Ŝe juŜ
początku października 1980 r. dysponowała charakterystykami 44 komitetów
strajkowych w największych zakładach
oraz najaktywniejszych jej działaczy.
Huta Katowice naleŜała do tych zakładów,
w której dokumentację operacyjną sporządzano dzień po dniu.
Najwcześniejsze informacje o nastrojach
społecznych w hucie o pochodzą z 16 lipca
1980 roku. W miarę rozwoju wydarzeń w
kraju, i pojawiających się na jej terenie
wrogich napisów i ulotek - raportów zaczęło przybywać. Obiektem szczególnego
zainteresowania agentury była niezaleŜna
prasa, którą przywozili pracownicy powracający z wakacji.
Więcej str. 5
W 28 ROCZNICĘ POROZUMIEŃ
Regionalne uroczystości w Jastrzębiu
W czwartek 3 września w Jastrzębiu odbyły się uroczystości związane z podpisaniem Porozumienia Jastrzębskiego. 27-28 sierpnia 1980 r. - w nocy górnicy
kopalni Manifest Lipcowy przystąpili do strajku. Następnego dnia na rozmowy z
Komitetem Strajkowym przybyła delegacja rządowa. Związkowcy zaŜądali m.in.
zniesienia 4-brygadowego systemu pracy, wprowadzenia wolnych sobót i niedziel, oraz wolnych związków zawodowych. 3 września 1980 roku strony podpisały dokument gwarantujący spełnienie przez rząd 29 górniczych postulatów. Porozumienie Jastrzębskie było trzecim - po gdańskim i szczecińskim - dokumentem
podpisanym tamtego roku między władzą, a strajkującymi. Tegoroczne obchody
zapoczątkowała msza święta w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny Matki
Kościoła. Po jej zakończeniu delegacje złoŜyły kwiaty pod pomnikiem solidarnościowego czynu. Wzięli w niej udział związkowcy, przedstawiciele rządu, przedstawiciele komisji zakładowych Solidarności, delegacje kopalń i mieszkańcy. W
imieniu Solidarności Huty Katowice kwiaty złoŜyli - przewodniczący Jerzy Goiński i
wiceprzewodniczący Stanisław Szrek.
W uroczystości uczestniczył nasz Poczet Sztandarowy.
Informacje z ArcelorMittal
♦ Do powaŜnego wypadku doszło w czwartek 3 września w rumuńskiej spółce ArcelorMittal Galati. Podczas wykonywania prac
remontowych
na
wydziale
stalowni,
ogromna rura o długości 30 metrów i wadze 1 tony spadła na dwóch pracowników.
Obu poszkodowanych przetransportowano
do szpitala. Jak powiedział rzecznik szpitala Mihai Bucatanschi – stan ich zdrowia
jest powaŜny. 38-letni pracownik odniósł
powaŜne obraŜenia głowy, drugi ma powaŜny uraz kręgosłupa. Specjalna komisja
bada okoliczności wypadku. Jest to juŜ 14
powaŜny wypadek do jakiego doszło w
hucie w tym roku.
♦ 100 samochodów Toyota Hilux DXD4
ofiarował ArcelorMittal liberyjskim ministerstwom, parlamentarzystom i władzom regionalnym. Z apelem o pomoc w rozwoju gospodarki rolnej zwróciła się do partnerów i
inwestorów w tym kraju - Prezydent Ellen
Johnson-Sirleaf.
Nie ma strajku - jest porozumienie z ArcelorMittal
………………………………………………………….Ni
Amerykański
związek zawodowy United Steelworkers (USWA) District 7, zrzeszający pracowników branŜy hutniczej parafował wstępne porozumienie z Zarządem ArcelorMittal USA.
Trwające od kwietnia br. rozmowy długo nie przynosiły rezultatów. Stary układ przestawał obowiązywać z dniem 31 sierpnia. Po konsultacjach ze swoimi członkami w 14 jednostkach ArcelorMittal powziął decyzję o przeprowadzeniu akcji strajkowej. W trakcie przygotowań kierownictwo
ArcelorMittal przystało na warunki USWA.
Jak powiedział szef Steelworkers Leo Gerard – po podpisaniu porozumienia kaŜdy z
14 tys. zatrudnionych w spółkach w stanach: Indiana, Ohio, Pensylwanii, Nowym
Jorku, Południowej Karolinie, Zachodniej
Wirginii i Minnesocie otrzyma jednorazową
kwotę 6.000 dol. oraz podwyŜkę w wysokości 1 dol. na godzinę do stawki podstawowej w pierwszym roku i 4 proc. w kolejnych
3 latach, tzn. ok. 1.33% co rok. Zapis ten
ma objąć wyłącznie związkowców naleŜących do USWA. Z uzgodnień mają skorzystać takŜe emeryci. Dla nich wynegocjowano o 30 proc. niŜsze opłaty za leczenie
oraz poszerzono zakres świadczeń medycznych.
ArcelorMittal zobowiązany został 3 mld dol. inwestycji kapitałowych w amerykańskich spółkach.
Nie jest pewne czy do ostatecznego uzgodnienia dojdzie. Jak powiedział Andy Miklos reprezentujący 1400 członków USWA z huty w Pittsburgu – podczas spotkania wszystkich szefów
związku – dziesięciu sprzeciwiło się zawartemu uzgodnieniu z Zarządem ArcelorMittal a 13
było ZA. Porozumienie, które będzie obowiązywało przez 4 następne lata wymaga uzyskania
większości głosów. Związek wysłał juŜ pocztą do swoich członków treść porozumienia do konsultacji. W 30 dni od daty jego parafowania zapadnie ostateczna decyzja.
55 mln. dol. odszkodowania za wypadek
Pojazdy mają słuŜyć władzom do kontaktu
z ludnością. Liberia przeŜywa powaŜne
problemy. Po wojnie domowej przemysł
i gospodarka rolna znajdują się w katastrofalnym stanie. Powszechna jest bieda,
głód szerzą się choroby. Samochody mają
ułatwić dotarcie do wymagających pomocy.
ArcelorMittal mocno zaangaŜował się w Liberii. W grudniu 2006 r. koncern przejął w
dzierŜawę złoŜa rudy Ŝelaza. W umowie
zobowiązał się do zainwestowania w tym
kraju ponad 1 mld. USD, w rozwój kopalń,
linii kolejowej, dróg i portu. W zamian, przez
okres 25 lat moŜe wydobyć 1 mld ton rudy
Ŝelaza.
♦ ArcelorMittal konsekwentnie umacnia
swoją pozycję wśród producentów stali,
dąŜąc do zabezpieczenia swoich spółek w
surowce z własnych źródeł zaopatrzenia. 3
września zawarł umowę z firmą Kalahari
Resources and South African na eksploatację
rudy manganu. Projekty będą realizowane w
dwóch kompleksach wydobywczych: Hotazel
w Północnym Cape Province oraz w Coega
we Wschodnim Cape Province. Wartość
przedsięwzięcia szacowana jest na 432.5
milionów dol.
Przeprowadzone odwierty w rejonach przyszłej eksploatacji potwierdziły występowanie
wysokiej jakości rudy manganu. Wielkość
złóŜ szacowana jest na 20 lat eksploatacji.
Pierwsze tony rudy trafią do hut koncernu w
2010 roku. W regionie Kanagandi znajduje
się 80 proc. znanych na świecie złóŜ manganu. Nowa inwestycja wpisuje się w strategię
ArcelorMittal, która zakłada ustanowienie
kontynentu afrykańskiego jednym z waŜnym
przyczółków surowcowych. JuŜ teraz koncern
kontroluje większość wydobywanej rudy
Ŝelaza w zachodniej Afryce. W najbliŜszych
planach jest stworzenie własnego centrum
wydobywczego surowców, które obejmie
kopalnie m.in. w Mauretanii, Senegalu i
Liberii.
Wolny Związkowiec
str. 2
Rekordowego 55 milionów dolarów odszkodowania za cierpienia i utracone zdrowie domaga się
od Arcelor Mittal adwokat 31-letniego Jeremiasza Schoon’a - pracownika amerykańskiej huty
Burns Harbour. 28 sierpnia 2007 r. podczas spustu 300 ton płynnej stali doszło do detonacji.
Schoon wraz z sześcioma innymi pracownikami znaleźli się w strefie ognia.
Mimo ochronnej odzieŜy doznał on 60
proc. poparzeń ciała (II i III stopnia) oraz
górnych dróg oddechowych.
- śycie naszej rodziny zmieniło się diametralnie – mówi jego Ŝona Weronika.
Stan zdrowia Jeremiasza wymaga sterylnych warunków pomieszczeń w których
przebywa oraz znacznych kosztów związanych z rehabilitacją. Zrosty i przykurcza skóry oraz mięśni, które są następstwem rozległych oparzeń i przeszczepów wymagają specjalistycznych
kąpieli i ćwiczeń rozciągających.
Adwokat poszkodowanego Kenneth J.
Allen uwaŜa, Ŝe firma nie zagwarantowała
jego klientowi dostatecznych warunków
bezpieczeństwa i Ŝąda od ArcelorMittal 55
mln dol. odszkodowania.
Vanisha Mittal wśród najbogatszych kobiet świata
W rankingu Tygodnika Forbes - najbogatszych kobiet, na podstawie wyliczenia wartości netto majątku rodziców, na szczycie listy
znajduje się córka Lakshmi Mittala – Vanisha.
Przy małej rodzinie (ma tylko jednego brata), ma duŜą szansę
odziedziczenia pokaźnej części fortuny ojca, którą szacuje się na
51 mld. dolarów. Sam Mittal nie szczędzi obdarzania córki bogatymi prezentami. Organizacja zaręczyn i wystawny ślub Vanishy z
Amit’em Bhatią w 2004 roku, kosztowały Lakshmi Mittala 60 mln
dolarów. Ceremonia w pałacu Wersalskim i ogrodzie Tuileries
przyćmiła przepychem wszystkie dotychczasowe spektakularne
wesela. Prasa donosiła, Ŝe koszt imprezy to równowartość samolotu pasaŜerskiego - airbus A320.
Lakshmi Mittal dba o pomnaŜanie majątku młodych. Na początku
roku załatwił zięciowi, który jest bankowcem, fotel członka zarządu
klubu piłkarskiego Queens Park Rangers. Udziałowcami druŜyny są
trzej miliarderzy: Mittal, szef Formuły 1 Berni Ecclestone i główny
menedŜer teamu Reanult z F1- Flavio Briatore.
Vanisha podobnie jak jej brat Aditya aktywnie uczestniczy w tworzeniu imperium przemysłowego
swojego ojca zasiadając w zarządzie ArcelorMittal. Niedawno media donosiły o zamiarze sprezentowania córce i zięciowi przez Lakshmi Mittala jednej z najdroŜszych posiadłości w Londynie leŜącej
niedaleko rodzinnej rezydencji przy tzw. Bulwarze Miliarderów.
Pracownicy Kolpremu mają Pracowniczy Program Emerytalny
Spółka Kolprem jest drugą po ArcelorMittal Poland jednostką w
której wchodzi w Ŝycie Pracowniczy Program Emerytalny.
26 czerwca br., Komisja Nadzoru Finansowego dokonała rejestru
Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) dla tej spółki.
Wcześniej, w wyniku negocjacji, Zarząd Kolpremu postanowił
przeznaczyć dodatkowe środki finansowe na przyszłe emerytury
swoich pracowników. Obecnie co miesiąc do Pracowniczego Programu Emerytalnego obsługiwanego przez TFI PZU SA – popłyną
pieniądze, które zostaną zaksięgowane na indywidualnych kontach
tych pracowników spółki, którzy przystąpią do tej inicjatywy.
Co warto wiedzieć o PPE? Pracowniczy Program Emerytalny w
formie wnoszenia składek do funduszy inwestycyjnych TFI PZU to
zorganizowana forma zbiorowego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Obok gwarancji gromadzenia środków na przyszłe cele emerytalne, zapewnia równieŜ wypłatę dodatkowych świadczeń w przypadku
zajścia zdarzeń ubezpieczeniowych, jak np. śmierć pracownika,
następstwa nieszczęśliwych wypadków itp.).
Uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym wiąŜe się z
szeregiem korzyści dla Pracowników, którzy przystępując do Programu, stają się beneficjentami dodatkowych, wolnych od podatku
świadczeń emerytalnych, których źródłem będzie składka podstawowa, finansowana przez Pracodawcę. Przystąpienie do PPE jest
opłacalne dla kaŜdego Pracownika, nawet dla takiego, któremu
pozostał niewielki okres do osiągnięcia wieku emerytalnego.
Wynika to z faktu, Ŝe składka podstawowa w Programie fundowana
jest przez pracodawcę. Pracownik, który nie przystąpi do PPE,
rezygnuje zatem ze swoistej formy podwyŜki wynagrodzenia, jaką
oferuje mu pracodawca.
Korzyści pracownika z uczestniczenia w PPE :
•
•
uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia finansowego na emeryturze,
moŜliwość zabezpieczenia finansowego rodziny w nieprzewidzianych zdarzeniach losowych,
• Pracowniczy
Program Emerytalny zaliczany jest do III filara
systemu emerytalnego i uczestnictwo w nim nie ma Ŝadnego
wpływu na uprawnienia emerytalne przysługujące w I lub II filarze. Oznacza to, Ŝe przystąpienie do PPE nie spowoduje utraty
prawa do emerytury pomostowej.
W najbliŜszych dniach w spółce rozpocznie się szeroka akcja informacyjna. KaŜdy pracownik otrzyma ulotkę wyjaśniająca zasady przynaleŜności
do PPE i korzyści z tej formy oszczędzania.
Sądząc po duŜym zainteresowaniu akcesją do PPE pracowników ArcelorMittal Poland moŜna przyjąć, Ŝe równieŜ w spółce Kolprem pracujący
skorzystają z tej szansy.
Aktualnie na rejestrację PPE czeka wniosek złoŜony przez spółkę ArcelorMittal Eastern Europe Shared Service Center. W następnej kolejności do
rejestracji przygotowuje się spółka Partner, a niebawem rozmowy nad
uruchomieniem Pracowniczego Programu Emerytalnego rozpoczną się w
IPS Grupa Serwisowa i innych jednostkach.
Wakacyjne spotkania dzieci pod patronatem „Solidarności”
Po raz pierwszy „Solidarność” Mittal Steel Poland S.A. z Dąbrowy Górniczej objęła patronatem wakacyjne spotkania dzieci
spędzających wakacje w Sławkowie. W sierpniowe wtorki i czwartki dzieci aktywnie spędzały wolne wakacyjne popołudnia.
Gościny udzieliło dzieciom Towarzystwo Miłośników Sławkowa, w którego lokalu odbywały się zabawy towarzyskie, ćwiczenia
gimnastyczne, dyskoteki, a takŜe warsztaty rysunkowe.
Najmłodsi uczestnicy (5-latkowie) po raz pierwszy mieli w ręku pędzel i
farby plakatowe. KaŜde dziecko znalazło dziedzinę, w której było najlepsze.
Zajęcia z dziećmi zorganizowała i prowadziła nasza koleŜanka Jadwiga
Szewczyk – Przewodnicząca komisji wydziałowej „S” HKJ we współpracy z
instruktorem Panią Barbarą Lewandowską, Mistrzem Polski w karate
Kyokushin (czarny pas) oraz członkami Towarzystwa Miłośników Sławkowa.
5 sierpnia na uroczystym otwarciu wakacyjnych spotkań w imieniu „Solidarności” Katarzyna Kulik i Stanisław Szrek przekazali w prezencie pamiątkowe
czapeczki związkowe, słodycze, zabawki i wyposaŜyli dzieci w akcesoria do
malowania, a takŜe zapewnili o zabezpieczeniu części biesiadnej, którą
kończyły się wszystkie spotkania. Były kanapki, kiełbaski z grilla, hamburgery,
pieczonki, nie zabrakło takŜe ulubionych przez dzieci chrupek i napojów.
28 sierpnia odbyło się uroczyste zakończenie wakacyjnych spotkań 2008.
Wszyscy podziwiali rysunki dzieci zdobiące ściany sali głównej TMS oraz
wystawy zdjęć. Dzieci zaprezentowały swoje moŜliwości wokalne i ruchowe.
W spotkaniach uczestniczyło ogółem 42 dzieci. KaŜde dziecko uhonorowane
zostało pamiątkowym dyplomem za zajęcie I miejsca. Uśmiechy na twarzach dzieci były dla nas najlepszym podziękowaniem.
Organizatorowi wakacyjnych spotkań z dziećmi – Jadwidze Szewczyk
gratulujemy pomysłu i talentu organizacyjnego oraz gorąco zachęcamy do
kontynuowania tego typu imprez w latach następnych. Katarzyna Kulik
Sukces w biegu maratońskim
w międzynarodowej obsadzie
Kolejnym sukcesem moŜe pochwalić się Krzysztof Smędzik
ze spółki IPS Grupa Serwisowa.
W maratonie Hornindalsvatnet w Norwegii wokół najgłębszego jeziora Hornindal w Europie zajął I miejsce w swojej
grupie wiekowej 45-49 lat i 6 miejsce w klasyfikacji generalnej. Ponad 42 kilometrową trasę z licznymi wzniesieniami
fiordów i przy duŜym upale pokonał w dobrym czasie
3:19:40. W ten sposób Krzysztof po raz kolejny potwierdził
swoją dominację wśród biegających rówieśników na tym
dystansie. W ubiegłym roku debiutując w norweskim maratonie równieŜ stanął na najwyŜszym podium
Aktualnie Krzysztof Smędzik przewodzi w klasyfikacji Grand
Prix o Paterę Dziennika Zachodniego i Śląskiego TKKF. W
środę 3 września w biegu przełajowym Grand Prix Zagłębia
w wokół Pogorii III na dystansie 5 km, zajął I miejsce w
swojej kategorii wiekowej i II miejsce w klasyfikacji generalnej.
My, Ŝyczymy Krzysztofowi dalszych sukcesów i samych
miejsc medalowych - „na pudle”.
Wolny Związkowiec
str. 3
Coraz dalej od europejskich standardów
SOLIDARNOŚĆ UPOMNIAŁA SIĘ . . .
Pracodawców nie stać na ludzki Układ
30 tys. związkowców na ulicach . . .
Zarząd Związku Pracodawców wypowiedział z dniem 24 czerwca 2008 r. dotychczasowy Ponadzakładowy Układ Zborowy Pracy z 3-miesięcznym okresem
wypowiedzenia. Termin ten upływa 30 września 2008 roku. Jaka jest szansa na
zawarcie nowego – pytam Jerzego Goińskiego - przewodniczącego Solidarności
dąbrowskiego Oddziału Mittal Steel Poland
JG – Pracodawcy chcą medialnie pokazać dobrą wolę do zawarcia takiego porozumienia, lecz warunki jakie przedstawiają w swoim projekcie są dla nas nie przyjęcia. Spotykaliśmy się ostatnio w dniu 27 sierpnia i stwierdzam, Ŝe nie posunęliśmy się w tym względzie nic do przodu.
Podczas rozmów zaproponowaliśmy, Ŝe w razie wypowiedzenia Układu, będzie
obowiązywał jeszcze przez rok do 30 września 2009r.
W odpowiedzi Pracodawcy przedłoŜyli następujące oświadczenie - jeśli stopień
zaawansowania negocjacji w grudniu 2008 roku wskazywał będzie, iŜ negocjacje
zakończą się w I kwartale 2009 roku, strona Związku Pracodawców zobowiązuje
się do podjęcia działań w celu wydłuŜenia terminu obowiązywania dotychczasowego Układu o dodatkowy czas ponad termin 31 grudnia 2008 roku.”
Wobec tak znaczących róŜnic stanowisk, zaproponowaliśmy wyznaczenie nowego
spotkania w dniu 16 września br. Tematem rozmów Zespołów Roboczych, będzie
dokonanie wstępnej analizy zaproponowanego przez ZPPH projektu Układu.
WZ - Czym róŜni się nowy projekt od dotychczasowego?
JG -. Pracodawcy proponuje wersję bardzo okrojoną.
Naszym zdaniem chcą pozbawić pracowników szeregu dotychczasowych korzystnych dla nich zapisów. Dotyczy to m. in. takich składników jak „nagroda
jubileuszowa, czy „karta hutnika”, które po zmianach mają być fakultatywne, a nie
jak dotychczas gwarantowane. Nie znaleźliśmy teŜ bardzo korzystnego zapisu o
obowiązkach Pracodawcy w okresie restrukturyzacji zatrudnienia. Bez tego Pracodawcy mają moŜliwość pozbawienia pracowników szeregu dotychczasowych
uprawnień.
KaŜdy kto obserwuje sytuację na rynku stali wie, ze jest ona bardzo dobra i w
perspektywie najbliŜszych 2-3 lat nic nam raczej nie zagraŜa. W sytuacji ewidentnie bardzo dobrych wyników produkcyjnych i finansowych jakie osiągają pracodawcy przemysłu hutniczego, proponowanie pracownikom gorszych rozwiązań jest
niegodziwością. UwaŜam, Ŝe przynaleŜąc do państw Unii Europejskiej mamy
prawo oczekiwać, by jeśli nie od razu, to etapami będziemy wspólnie wdraŜać i
niwelować róŜnice jakie nas dzielę. To co proponują Pracodawcy, niestety cofa nas
w kierunku Państw Trzeciego Świata.
WZ – Data 30 września oznacza, Ŝe jeśli do tego czasu strony nie dojdą do porozumienia – dotychczasowy Układ przestaje funkcjonować. Co w takim przypadku?
JG – Wypowiadałem się na temat w ubiegłym wydaniu. Pracodawcy będą musieli
wypowiedzieć pracownikom dotychczasowe warunki pracy i płacy objętym Układem Ponadzakładowym, w tym m. in. naszych hut i spółek. Stwierdzam, Ŝe pracodawcy muszą brać pod uwagę, konsekwencje jakie mogą z tego tytułu wystąpić. Liczę, Ŝe kolejne spotkanie przyniesie jakiś postęp w rozmowach.
WZ – Dziękuję za rozmowę
Jacek Zommer
Cd ze str. 1 Prowadzi to do znacznego rozwarstwienia płacowego i niskich zarobków reszty kadr. Niskie wynagrodzenia
oznaczają w przyszłości niskie emerytury. Solidarność domaga
się wzrostu płac wszystkich pracowników, rekompensującego
wzrost kosztów utrzymania – powiedział Janusz Śniadek.
Przemarsz przez centrum Warszawy do kancelarii premiera
wyglądał imponująco. W tłumie najbardziej widoczną była
reprezentacja związkowców z naszego regionu niosących flagi
w kształcie husarskich skrzydeł. W tej grupie szczególnie była
widoczna 200 osobowa Solidarności Huty Katowice w pomarańczowych czapkach i kamizelkach.
Demonstracja była głośna i donośna. Protestujący mieli ze
sobą gwizdki, trąbki, petardy. Obrzucili petardami i świecami
dymnymi ministerstwo gospodarki oraz kancelarię premiera.
W Kancelarii Premiera demonstranci złoŜyli petycję adresowaną do Donalda Tuska.
- Apelujemy do Rządu RP o respektowanie znaczenia bezpiecznej i godziwie wynagradzanej pracy dla trwałego wzrostu
gospodarczego kraju oraz bezpieczeństwa pracowników i ich
rodzin. Tylko godna praca i emerytura umoŜliwią pracownikom
i emerytom godne Ŝycie, a Polsce długotrwały rozwój gospodarczy oparty na stabilnych podstawach" - podkreślili związkowcy w petycji.
Związek wezwał rząd do podjęcia zdecydowanych kroków
zmierzających do zahamowania rosnącego rozwarstwienia
płac. Oczekuje takŜe zapewnienia systematycznego wzrostu
płac wszystkich pracowników, rekompensującego wzrost
kosztów utrzymania. Solidarność domaga się teŜ zachowania
uprawnień do obniŜonego wieku emerytalnego dla osób pracujących w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, przestrzegania prawa pracy i prawa pracowników do
zrzeszania się oraz zapewnienia rzeczywistego dialogu społecznego.
Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowania
członkom Solidarności dąbrowskiego
oddziału Mittal Steel Poland oraz tym
wszystkim, którzy uczestniczyli z
nami w Ogólnopolskim proteście w
obronie praw pracowniczych. Szczególnie dziękuję za zdyscyplinowanie oraz
dobrą atmosferę w czasie manifestacji.
Jerzy Goiński
Zawiódł rozsądek - czy chodzi o grę interesów?
Większość radnych za prywatyzacją laboratoriów
Nie udało się przekonać radnych Dąbrowy Górniczej do głosowania przeciwko prywatyzacji laboratoriów Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza. W środę 27 sierpnia podczas Sesji Rady
Miasta, stosunkiem głosów 13:8 radni zdecydowali o przekazaniu
ich prywatnej firmie.
- JuŜ na etapie podejmowania uchwały przez prezydenta Dąbrowy,
doszło do naruszenia prawa dotyczy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – mówi ElŜbieta śuchowicz przewodnicząca szpitalnej Solidarności.
Związek wszedł w spór zbiorowy z pracodawcą,
domagając się uniewaŜnienia konkursu na
przejęcie usług laboratoriów analitycznego i
mikrobiologicznego przez firmę zewnętrzną i
pakietów gwarancji pracowniczych na czas
trwania kontraktu. Wystosowaliśmy w tej sprawie wniosek wstępny do wojewody śląskiego
wnosząc o uniewaŜnienie uchwały i wstrzymanie
biegu jej realizacji. Naszym zdaniem, wniosek
prezydenta do wojewody o wyłączeniu laboratoriów ze szpitalnych struktur zmierza do dzikiej
prywatyzacji placówki.
Przekazanie laboratoriów prywatnej firmie w opinii Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, w znacznym stopniu utrudni mieszkańcom
dostęp do badań, doprowadzi do wprowadzenia opłat za usługi (do tej
pory bezpłatne) oraz do zwolnienia ponad 20 wykwalifikowanych i
doświadczonych pracowników. Nasze laboratoria dobrze prosperują, są
dochodowe, dlatego nie rozumiem dlaczego zamierza się je oddać
prywatnemu właścicielowi. Nie do przyjęcia jest postawa radnych dla
których najwyŜszym prawem powinno być dobro pacjenta, mieszkańca
Dąbrowy Górniczej. Podczas kiedy Solidarność dąbrowskich zakładów
pracy dwukrotnie protestowała w gmachu Rady Miasta przeciwko tej
prywatyzacji – Radna Mariola Trzewiczek z Bloku Przyjaciół Dąbrowy
Górniczej oraz Zbigniew Wróblewski ze Stowarzyszenia Inicjatywy
Samorządowej stanęli po stronie Prezydenta i radnych lewicy - zagłosowali za prywatyzacją. Wierzymy, ze ich wyborcy zapamiętają ten
fakt, a pracownicy i związkowcy będą im o tym przypominać do końca
ich kadencji – powiedziała ElŜbieta śuchowicz.
Wolny Związkowiec
str. 4
28 lat temu narodziła się Solidarność Huty Katowi
Katowice
Cd ze str. 1 Najwcześniejszym udokumentowanym dowodem „nieposłuszeństwa”
pracowników jest przechwycona przez SB
lista 19 postulatów z 25 sierpnia 1980 roku,
sporządzona przez pracowników Wydziału
Przewozów Wewnętrznych w Zakładzie
Transportu Kolejowego Huty „Katowice”.
- „Pierwsze, choć sporadyczne i mało zorganizowane przestoje miały miejsce juŜ 26
sierpnia 1980 r. – mówi Zbigniew Kupisiewicz. Nie było w Hucie co prawda zorganizowanej działalności opozycyjnej, jak na
WybrzeŜu, ale dość szybko przyswajaliśmy
tamten klimat wolnościowy i tuŜ po ogłoszeniu postulatów w Stoczni Gdańskiej wiedzieliśmy, Ŝe myślimy podobnie i mamy wspólny
cel. 27 sierpnia w zakładzie wrzało juŜ na
dobre. Dyrekcja, komitet zakładowy i oddziałowe struktury partii, nie chcąc dopuścić do
wybuchu strajku, zaczęły organizować zebrania na poszczególnych wydziałach, gdzie
próbowano opanować nastroje i pozwolić
wygadać się pracownikom – obiecując załatwienie wnoszonych uwag i postulatów.
Rankiem 28 sierpnia o godzinie 6:00 na
przełomie zmian na wydziale transportu
kolejowego dyrekcja zorganizowała zebranie.
Miało ono dotyczyć ubrań ochronnych i spraw
socjalnych, ale przemieniło się w oŜywioną
polemikę dotyczącą sytuacji w kraju.
- Dosyć często zabierał glos Andrzej Rozpłochowski. Ja równieŜ udowadniałem, Ŝe problemy socjalne, pracowników wynikają z wadliwej polityki władz PRL-u, ze słuŜalczych
wobec partii poczynań oficjalnych związków
zawodowych i mieszania się w sprawy produkcji sekretarzy PZPR – mówi Jacek Jagiełka. Powiedziałem, Ŝe koniecznym jest
zmiana struktury społecznej, muszą powstać
niezaleŜne związki zawodowe i musi być
wolny dostęp do środków masowego przekazu. Zacytowałem teŜ część postulatów z
Gdańska, które znałem z audycji Wolnej
Europy.
Po spotkaniu sala wybrała pięciu delegatów
w tym Rozpłochowskiego oraz mnie i przystąpiliśmy do spisywania postulatów, które
pokrywały się z tymi z Gdańska. Wyraziliśmy
w nich nasze zdecydowane poparcie dla
wszystkich strajkujących w kraju i zaŜądaliśmy zniesienia blokady informacyjnej. Tak
spisane zadania jako wybrani przez załogę
zanieśliśmy do dyrekcji naszego wydziału.
28 sierpnia rano grupa około 20 pracowników
Walcowni DuŜej odmówiła podjęcia pracy
domagając się spotkania z kierownictwem.
Ok. 14-tej na spotkanie załogowe przybyli
przedstawiciele dyrekcji huty, kierownicy
walcowni, sekretarze PZPR.
- W zamyśle kierownictwa i aparatu partyjnego miało to być małe zebranie o charakterze lokalnym – mówi Zbigniew Kupisiewicz.
Niemniej, za naszą sprawą przerodziło się w
wielki wiec, na którym, co moŜe być trudne
do uwierzenia, zgłosiliśmy pisemnie 3.500
postulatów. Były to zarówno proste wnioski,
często nawet groteskowe. Były takŜe postulaty konkretne i powaŜne. Jako własne przyjęliśmy 21 postulatów ze stoczni gdańskiej.
Odczytałem je na wiecu. Spotkanie miało
wielki wydźwięk i jak sądzę było przełomowe.
Ok. godz. 18-tej udzielono mi głosu. Powiedziałem: „Nie chcemy strajkować, ale chcemy, Ŝeby na WybrzeŜu dowiedzieli się, Ŝe popieramy ich postulaty i uznajemy je za swoje
oraz uwaŜamy, Ŝe winę za przedłuŜające się
negocjacje ponosi strona rządowa, a nie
strajkujący”. Zgłosiłem postulat, aby poprzez
prasę poinformować kraj o naszym stanowisku.
ChociaŜ moje słowa
wywołały owację, sekretarz partii bronił
się przed przyjęciem
tego Ŝądania, stwierdzając, Ŝe” partia nie
ma wpływu na środki
masowego
przekazu.” Wywołało to
ogólny śmiech. Był
juŜ
wieczór
więc
ustalono, Ŝe sekretarz, przez telefon,
poda treść komunikatu dyŜurnemu sekretarzowi KW PZPR.
Tamten Kowalskiego
zbywał, co było widać
po wyrazie jego twarzy, aŜ w końcu jeden z
nas wyrwał mu słuchawkę i powiedział: Ty
ch..., wiedz, Ŝe tu jest sytuacja naprawdę
ostra? Jak tego nie wydrukujecie to tu wam
jutro wszystko stanie, a moŜe jeszcze nawet
dzisiaj”. Obiecano nam spełnienie Ŝądania.
Wbrew obietnicom Dyrekcji, 29 sierpnia rano
okazało się, Ŝe w gazetach nie było śladu o
sytuacji w hucie. To podgrzało emocje.
- Chcieliśmy tylko, Ŝeby o naszym poparciu
dla strajkujących usłyszano w kraju – mówi
Zbigniew Kupisiewicz. W czasie dziennej i
popołudniowej zmiany wzburzenie pracowników zaczęło narastać.
Na wydziałach dochodzi do kolejnych zebrań.
O godz. 20.20 – pracę przerywa 500 pracowników Walcowni Średniej a o 21:15 dołącza
do nich 600 pracowników z Walcowni Zgniataczy i Kęsów. W ślad za nimi odchodzi od
stanowisk 100 pracowników wydz. konstrukcyjno - mechanicznego. W późnych godzinach popołudniowych staje juŜ cała Huta. O
godz. 22 zawiązany zostaje Komitet Strajkowy.
Na czele wybrany zostaje Markek
Fabry.
Prowadzone w godz. 23 - 2 rozmowy dyr.
Kombinatu Zbigniewa Szałajdy z KS nie przyniosły rezultatów.
Rano Wydział Mechaniczny, udostępnia Komitetowi swoje pomieszczenia. W piśmie, z
upowaŜnienia Komitetu Strajkowego Fabry
informował: „W dniu 29.08.1980 r. o godz.
10 załoga Huty Katowice rozpoczyna strajk
okupacyjny, Ŝądając bezzwłocznego zakończenia rozmów Komisji rządowych z komitetami strajkowymi w naszym kraju. - Całą
odpowiedzialność za przedłuŜające się strajki
ponoszą wyłącznie centralne instancje. Kierując się dobrze pojętym interesem naszej
socjalistycznej ojczyzny Ŝądamy kategorycznie natychmiastowego przyjęcia postulatów
załóg strajkujących na czele z postulatem
utworzenia wolnych związków zawodowych.”
30 sierpnia po powrocie z V Plenum KC PZPR,
na którym przywódcy partii zgodzili się na
powstanie niezaleŜnych związków zawodowych dochodzi do kolejnych rozmów z dyrektorem Szałajdą.
- Na drugie spotkanie z Szałajdą, Fabry
wyznaczył niewielką grupę osób. Znalazłem
się w niej, natomiast nie było Andrzeja Rozpłochowskiego – mówi Jacek Jagiełka. Bez
Ŝadnego uzgodnienia z nami Fabry zaczął
stawiać Szałajdzie Ŝądania m.in. przyznania
jeszcze jednego lokalu juŜ bezpośrednio przy
dyrekcji. Pomieszczenie to miało być miejscem pracy ścisłego, kilkuosobowego kierownictwa strajku, a w przyszłości siedzibą
niezaleŜnych związków zawodowych. Te kilka
osób miało reprezentować interesy pracowników HK, a strajk miał zostać zawieszony
powiedział.
Szałajda obiecał to załatwić. Byłem zdziwiony
taką postawą Fabrego, tym bardziej, Ŝe z
nikim z zarządu strajkowego nie ustalał tych
warunków. Wstałem i przeprosiłem Szałajdę,
Ŝe postanowienia tutaj podejmowane nie
mogą być obowiązujące poniewaŜ stanowisko
przewodniczącego Fabrego nie było uzgodnione ani z załoga HK ani z komitetem strajkowym.
31 sierpnia, nad ranem szef MKS-u Marek
Fabry odczytał przez radiowęzeł komunikat.
Powołując się na ustalenia władz centralnych
partii przekazał zapowiedź o wyemitowaniu w
głównym wydaniu dziennika TVP, informacji
o strajku w Hucie Katowice.
Po powrocie do „bazy” głównego dyspozytora
Fabry zasiadł do telefonu, a ja przedstawiłem
zarządowi i przedstawicielom wydziałów HK i
innych zakładów, którzy przyłączyli się do
naszego strajku, (było nas ok. 200 osób),
wynik rozmów z dyrekcją. Zaapelowałem o
uzgodnienie wspólnego stanowiska strajkujących wobec dyrekcji i najwyŜszych władz w
państwie, prosząc jednocześnie Fabrego, by
przejął nad tym inicjatywę. On jednak nie
zrezygnował i doszło do ostrej polemiki nad
celami naszego strajku. Było kilkunastu,
dosyć zdecydowanych, zwolenników Fabrego,
którzy uwaŜali, Ŝe gdy istnieje komitet strajkowy, uznany przez dyrekcję i władze państwowe to moŜna strajk zawiesić, bo nasze
interesy będą właściwie reprezentowane,
Później, ktoś z 17 osobowego składu MKS
przekazał informację o nieoficjalnym spotkaniu Fabrego z dyrekcją huty, by doprowadził do szybkiego zakończenia strajku.
O godz. 11 MKS ogłosił komunikat o odwołaniu Marka Fabrego z funkcji przewodniczącego i powołaniu nowego składu. Na czele
MKS stanął 30- letni Andrzej Rozpłochowski,
a do prezydium weszli: Jacek Jagiełka - I
wiceprzewodniczący, Bogdan Borkowski - II
wiceprzewodniczący, Zbigniew Kupisiewicz,
Aleksander Karpierz, Ryszard Wojtusik oraz
Wiesław Tatko.
Po transmisji telewizyjnej z podpisania historycznych Porozumień Gdańskich - w nocy 31
sierpnia o godz. 24 dochodzi w hucie do
podpisania porozumienia o zawieszeniu, lecz
nie zakończeniu strajku pomiędzy Dyrekcją
Huty a pracownikami reprezentowanymi
przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy.
1 września, MKS przekazuje dyrekcji władzę
nad zakładem. Huta wznawia produkcję.
Równocześnie do strajku przystępują zakłady lezące w bezpośrednim sąsiedztwie
huty i pracujące na jej terenie.
Według akt SB: w okresie od 21 sierpnia do
1 września, odnotowano strajki w 64 przedsiębiorstwach, w tym w 16 działających na
terenie Huty „Katowice”.
(jz)
Wolny Związkowiec
str. 5
Projekty, nowelizacje ... PROJEKT USTAWY O EMERYTURACH
PROJEKT PRAWA BUDOWLANEGO
Zmiany w zasadach wypłat emerytur
Prawna legalizacja
samowoli budowlanej
Nie będzie emerytur małŜeńskich – będzie trzyletnia
gwarancja wypłaty świadczenia. MPiPS zrezygnowało
z zapowiadanych wcześniej emerytur małŜeńskich na
rzecz gwarancji wypłaty emerytury przez trzy lata od
przejścia na to świadczenie. Ma to zapewnić ochronę
kapitału emerytalnego przed tzw. szokiem przejścia.
Rządowy projekt ustawy o emeryturach kapitałowych
zaklada, Ŝe kobiety przechodzące na emeryturę w
wieku 60 lat i uprawnieni do emerytur pomostowych
będą pobierali emeryturę okresową do czasu ukończenia 65 roku Ŝycia. Dopiero po osiągnięciu tego
wieku ZUS przyzna im emeryturę doŜywotnią.
Ma to zapewnić ochronę kapitału emerytalnego przed tzw. szokiem przejścia. Ze statystyk
wynika bowiem, Ŝe po przejściu na emeryturę wiele osób umiera w ciągu kilku miesięcy.
Zakład emerytalny wypłaci wtedy małŜonkowi (a jeśli go nie ma – innym członkom rodziny)
emeryta jednorazową kwotę odpowiadającą wysokości emerytury, jaką pobierałby on do
końca trzyletniego okresu od przejścia na to świadczenie.
Projekt, przewiduje zasady obliczania i wypłaty emerytur dla osób urodzonych po 1949r.,
które przystąpiły do otwartych funduszy emerytalnych. Ułatwieniem dla przechodzących po
osiągnięciu wieku emerytalnego będzie to, Ŝe wszelkie formalności związane z przekazaniem
środków z OFE przejmie ZUS. Początkowo nowe emerytury będą wypłacane na nowych zasadach tylko w części (2009 r. – 20 proc., 2010 r. – 30 proc.). Z kaŜdym rokiem część liczona
na nowych zasadach będzie rosła, aŜ do 2014 r., kiedy wszystkie świadczenia będą uzaleŜnione tylko od wartości składek na kontach emerytalnych.
Nowe przepisy budzą spore kontrowersje. Chodzi przede wszystkim o to, Ŝe kobiety nie będą
juŜ mogły korzystać tak jak teraz z wcześniejszych emerytur w wieku 55 lat, mając 30 lat
staŜu pracy. Ponadto nowa ustawa przewiduje finansowanie emerytur wypłacanych kobietom
między 60. a 65. rokiem Ŝycia ze środków zgromadzonych na ich kontach w OFE. MoŜe to
spowodować, Ŝe w pierwszym okresie to świadczenie będzie wyŜsze od tego, które kobieta
otrzyma po ukończeniu 65 lat – dopiero wtedy ZUS przyzna jej emeryturę doŜywotnią, obliczaną na podstawie wszystkich środków pozostałych na koncie emerytalnym w OFE i ZUS
oraz kapitału początkowego.
KIERUNEK PRZYSZŁYCH ZMIAN W PRAWIE PRACY
Co nam szykuje Ministerstwo Pracy
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad szeregiem zmian w prawie pracy, które
mają dostosować kodeks pracy do współczesnego rynku pracy. W załoŜeniu rozwiązania
zmierzają „do dalszego uelastycznienia stosunków pracy, łatwiejszych procedur związanych z
rozliczaniem czasu, nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów oraz róŜnych form zatrudnienia”.
Jednym z pomysłów jest zasądzanie wyŜszych niŜ obecnie odszkodowań dla zwalnianych
pracowników bez obowiązku przywracania ich do poprzedniej pracy. Według resortu - instytucja przywrócenia do pracy osoby, która została wcześniej zwolniona z naruszeniem prawa
pracy, nie sprawdza się. Oczekiwanie na decyzję sądu powoduje stan niepewności zarówno
pracodawcy, jak i zwolnionego, a takŜe róŜne komplikacje. Poza tym wyrok sądu o przywróceniu nie usuwa najczęściej powodów, z których daną osobę zwolniono.
Stąd plany zmian nad rozwiązaniem, które pozwoli zasądzać wyŜsze niŜ obecnie odszkodowanie zamiast przywracania. Dziś to najwyŜej równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia.
Autorzy projektu rozwaŜają wydłuŜenie do 6 miesięcy i nie więcej, by nie było to zbyt uciąŜliwe dla małych firm. Resort rozwaŜa teŜ zmiany w przepisie o obowiązku pracodawcy poinformowania organizacji związkowej o zamiarze zwolnienia osoby chronionej przez związek i
zasięgnięcia jego opinii w tej sprawie. Po zmianie pracodawca będzie musiał wprawdzie uzyskiwać opinię związku w sprawie zwalnianego pracownika, ale nie przed wręczeniem mu
wypowiedzenia, a juŜ po tym fakcie.
Innym pomysłem jest propozycja wprowadzenia do kodeksu pracy zapisu dot. przerywanego
czasu pracy. Obecnie przepisy nie przewidują dzielenia dniówki na kilka części, tak by dostosować ją do wykonywanych obowiązków. Ministerstwo zamierza stworzyć pracodawcom
prawne moŜliwości takiego rozliczania czasu pracy, co (jak tłumaczy) ma uchronić przedsiębiorców przed naraŜeniem na kary inspektorów pracy.
Projekty tych i innych zmian, Rząd zamierza przedstawić związkom zawodowym i pracodawcom na forum Komisji Trójstronnej. JuŜ teraz strona związkowa zapowiada, Ŝe nie poprze
rozwiązań, które zmierzają do ułatwienia pracodawcom zwalniania pracowników.
PROJEKT KODEKSU RODZINNEGO
Pełnoletni nie powinien obciąŜać rodziny
JeŜeli dorosłe dziecko nie dołoŜy starań, by uzyskać samodzielność finansową, rodzice, a w
praktyce ojciec, nie będą płacili na nie alimentów. Teraz zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka tak długo, jak długo nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie (w
praktyce do osiągnięcia 26 lat). W Sejmie zakończono jednak prace nad nowelizacją kodeksu
rodzinnego, która ma wprowadzić zasadę, Ŝe rodzice będą się mogli uchylić od płacenia alimentów dziecku pełnoletniemu, jeŜeli oznacza to dla nich nadmierny uszczerbek lub dziecko nie dokłada starań, by uzyskać moŜność samodzielnego utrzymania się.
Zdaniem autorów projektu - rodzice nie mają wpływu na postawę Ŝyciową dziecka dorosłego, nie
powinni być więc obciąŜeni zbyt długo obowiązkiem alimentacyjnym. Ponadto moŜność Ŝądania
alimentów bez własnych starań o usamodzielnienie się tworzy złe wzorce zachowania i jest etycznie nieusprawiedliwiona. Takie rozwiązania obowiązują w USA i niektórych państwach UE.
Wolny Związkowiec
str. 6
Wiele jest przypadków inwestycji budowlanych lub
rozbudowy nieruchomości, często na działkach
rekreacyjnych bez wymaganych prawem pozwoleń. Prawo uznaje takie przedsięwzięcia za nielegalne. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego nawet mała przebudowa domu rekreacyjnego,
wymaga ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowę. Jeśli inwestor nie uzyska decyzji o zezwoleniu na budowę lub przebudowę obiektu,
mamy do czynienie z tzw. samowolą budowlaną.
W takich przypadkach właściwy organ zobowiązany moŜe wydać decyzję administracyjną nakazującą rozbiórkę części obiektu budowlanego,
wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na
budowę.
2 września rząd przyjął projekt nowelizacji prawa
budowlanego, zmierzającej do zalegalizowania samowoli budowlanej na terenie pozbawionym miejscowego planu. Nowe przepisy pozwalają zalegalizować obiekt budowlany wzniesiony bez wymaganego pozwolenia na budowę. Projekt jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 grudnia 2007 r., w którym sędziowie zakwestionowali
część przepisu prawa budowlanego, który nakładał
obowiązek dostarczenia ostatecznej decyzji ustalającej warunki zabudowy.
ZUS zmienia naliczanie
zasiłku chorobowego
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił sposób
naliczania zasiłku chorobowego oraz świadczeń w
razie choroby i macierzyństwa, uwzględniając
m.in. premie i nagrody, od których odprowadzana
jest składka na ubezpieczenie chorobowe.
ZUS poinformował, Ŝe zmiana sposobu naliczania
świadczeń ma związek z czerwcowym orzeczeniem
Trybunału Konstytucyjnego, TK uznał, Ŝe nie
uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku tych
składników wynagrodzenia, od których została
odprowadzona składka jest niezgodne z konstytucją.
ZUS podaje, Ŝe ubezpieczeni, którym przed wejściem w Ŝycie wyroku Trybunału Konstytucyjnego
obliczono podstawę wymiaru zasiłku bez uwzględnienia np. premii mają prawo do wystąpienia o
ponowne ustalenie podstawy wymiaru z uwzględnieniem tej premii.
W sprawach zakończonych decyzją termin na
wniesienie skargi wynosił miesiąc od wejścia w
Ŝycie postanowienia TK, czyli minął 7 sierpnia. W
przypadku spraw zakończonych decyzją sądu termin mija w ciągu trzech miesięcy od wejścia w
Ŝycie wyroku TK, czyli 7 października br.
Emeryci dorobią nieco mniej
Od września zmalały limity dorabiania do emerytur
i rent. Jeśli miesięcznie dana osoba zarobi dodatkowo mniej niŜ 2066 zł (70 proc. przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia, ok. 20 zł mniej niŜ w
ostatnich trzech miesiącach), to naleŜy się jej całe
świadczenie z ZUS. Jeśli dodatkowy przychód mieści się pomiędzy 2066 zł a 3836,80 zł, to otrzyma
świadczenie w zmniejszonej wysokości. Zarabiającym dodatkowo powyŜej 3836,80 zł (130 proc.
przeciętnego wynagrodzenia, ok. 40 zł mniej niŜ
ostatnio) ZUS zawiesza świadczenie.
Limity dorabiania nie dotyczą tych, którzy mają
ustalone prawo do emerytury i ukończone 60 lat –
kobiety i 65 lat – męŜczyźni, chyba Ŝe kontynuują
zatrudnienie podjęte przed przejściem na emeryturę.
Maleje teŜ zasiłek pogrzebowy wypłacany od 1
września do 30 listopada – jego wielkość 5902,72 zł
(ostatnio – 5967,96 zł)..
BliŜej prawa
Orzecznictwo
Odszkodowanie za
utratę zdrowia po latach
Pracownik, który zaczyna odczuwać konsekwencje pracy w szkodliwych warunkach,
dopiero po przejściu na emeryturę moŜe się
upomnieć u byłego pracodawcy o zadośćuczynienie za utratę zdrowia.
Sąd NajwyŜszy rozpoznawał odwołanie powoda,
u którego po latach od odejścia z pracy nastąpiło
znaczne uszkodzenie słuchu. Dowodził on, Ŝe
przyczyną jest wieloletnia praca w warunkach
naraŜenia na hałas.
Sąd okręgowy, który zajął się sprawą, stwierdził,
Ŝe nie ma podstaw do takiego roszczenia. Z
badań przeprowadzonych tuŜ po tym, gdy powód
zakończył pracę, wynikało bowiem, Ŝe utrata
słuchu jest minimalna, a juŜ w 2003 r. państwowy powiatowy inspektor sanitarny stwierdził,
Ŝe pogłębiającej się utraty słuchu nie moŜna
uznać za chorobę zawodową. Na tej podstawie
Sąd Okręgowy uznał, Ŝe co prawda warunki
pracy powoda były jedną z przyczyn utraty
słuchu, jednak nastąpiła ona dopiero po zakończeniu pracy w kopalni i nie moŜe zostać potraktowana jako następstwo tego zatrudnienia. Sąd
apelacyjny podtrzymał ten wyrok. Dopiero Sąd
NajwyŜszy, do którego trafiła ta sprawa, w
wyroku z 19 marca 2008 r. (sygn. I PK 256/07)
stwierdził, Ŝe wieloletnia praca w warunkach
naraŜenia organizmu powoda na oddziaływanie
nadmiernego hałasu co najmniej uprawdopodobnia związek stwierdzonego u pracownika
niedosłuchu z pracą.
SN wskazał przy tym, Ŝe dochodzenie zadośćuczynienia od pracodawcy jest moŜliwe takŜe
wtedy, gdy przyczyny wypłaty tych świadczeń
nie moŜna zakwalifikować jako wypadku przy
pracy lub choroby zawodowej. Występując z
roszczeniem, pracownik nie moŜe w postępowaniu sądowym powołać się jedynie na to, Ŝe
pogorszyło się jego zdrowie. Musi takŜe udowodnić wszystkie przesłanki odpowiedzialności, czyli
winę pracodawcy, swój uszczerbek na zdrowiu
oraz związek przyczynowy pomiędzy nimi.
W tym przypadku, zdaniem SN, zakład ponosi
odpowiedzialność za rozstrój zdrowia pracowników, zgodnie z art. 435 kodeksu cywilnego, na
zasadzie ryzyka. Wynika z tego, Ŝe moŜe uniknąć
wypłaty zadośćuczynienia (bądź odszkodowania),
jedynie gdy udowodni, Ŝe do utraty zdrowia
pracownika doszło w wyniku działania siły
wyŜszej albo teŜ wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zakład nie
ponosi odpowiedzialności. Biorąc pod uwagę, Ŝe
utrata słuchu powoda nie budzi najmniejszych
wątpliwości, pozostała do udowodnienia jedynie
trzecia przesłanka odpowiedzialności zakładu,
czyli związek przyczynowy między warunkami, w
jakich pracował, a jego stanem zdrowia.
Zdaniem SN skutki naraŜenia na oddziaływanie
szkodliwych czynników, np. kontakt z azbestem,
promieniowanie jonizujące, długotrwałe oddziaływanie ekstremalnych warunków pogodowych
lub klimatycznych, mogą się ujawnić dopiero po
latach. Dlatego sądy obu instancji powinny wziąć
pod uwagę aktualny stan zdrowia powoda, a nie
z dnia zakończenia przez niego pracy. PoniewaŜ
minęło wiele czasu, powstały wątpliwości, czy
warunki pracy w jakich powód pracował moŜna
uznać za bezpośredni i jedyny powód utraty
słuchu. Zdaniem SN nie zdejmuje to jednak
odpowiedzialności
z
pracodawcy.
Zgodnie
bowiem z wyrokiem SN z 13.01.1997 r. (sygn. I
PKN 2/97), nawet gdyby warunki pracy były
tylko jedną z przyczyn rozstroju zdrowia, to i tak
jego utrata powinna zostać zrekompensowana.
RZĄD: ZAKOŃCZYLIŚMY PRACE
Emerytury pomostowe
Wielomiesięczne negocjacje z rządem związków zawodowych o emerytury pomostowe
– zdaniem minister pracy Jolanty Fedak dobiegają końca. Ostateczna wersja ustawy
trafi do Sejmu jeszcze w tym miesiącu.
Prace nad ustawą mają zakończyć się 10 września. Tego dnia podczas posiedzenia
Komisji Trójstronnej rząd ma przedstawić związkom zawodowym i pracodawcom ostateczną wersję projektu.
Nowa ustawa o emeryturach pomostowych, która ma wejść w Ŝycie od przyszłego roku,
drastycznie tnie przywileje emerytalne. Z dotychczasowych 1,3 mln osób grupa ta ma
skurczyć się do 170–190 tys. Uprawnionymi do skorzystania z wcześniejszego świadczenia będą jedynie osoby, które przed 1 stycznia 1999r. rozpoczęły prace w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze. Związki zawodowe liczą, Ŝe uda im się
przekonać rząd do rozszerzenia listy uprawnionych osób.
Emerytury pomostowe będą wypłacane tym osobom, które pracują w trudnych warunkach
lub teŜ odpowiadają za bezpieczeństwo innych, a ich praca wymaga duŜej sprawności
psychofizycznej. Będą one dodatkowym świadczeniem nabywanym pomiędzy zakończeniem
kariery zawodowej a osiągnięciem wieku emerytalnego i wynosić będą 100 proc. potencjalnej
emerytury obliczonej dla osoby w wieku 60 lat.
Na emeryturę pomostową będzie moŜna przejść na 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego (55 lat – kobiety, 60 lat – męŜczyźni). Dodatkowo naleŜy spełnić takŜe warunek
odpowiedniego staŜu ubezpieczeniowego (20 lat – kobiety, 25 lat męŜczyźni), staŜ pracy
wykonywany w warunkach szczególnych musi wynosić co najmniej 15 lat.
Z wcześniejszych emerytur wciąŜ będą mogły korzystać osoby, które do końca 2008 r.
nabędą prawo do niej; osoby, które do końca 1998 r. spełniły wszystkie warunki związane ze
staŜem pracy pozwalającym na przejście na wcześniejszą emeryturę.
Prawo na co dzień
Pyt. - W listopadzie br. kończę 60 lat Ŝycia i 39 lat pracy, spełniam warunki do przejścia na wcześniejszą emeryturę zgodnie z przepisami, które weszły w Ŝycie 8 maja
br. po orzeczeniu przez Trybunał Konstytucyjny. Chciałbym jeszcze przez jakiś czas
popracować, dlatego proszę o wyjaśnienie - czy po 1 stycznia 2009 roku, np. w
2011 r. emeryturę będę miał wyliczoną według nowych - mniej korzystnych zasad
czy obecnych - starych?
Odp. - Zmiany w systemie emerytalnym, jakie mają wejść w Ŝycie od początku przyszłego
roku, nie dotyczą męŜczyzn urodzonych przed 31 grudnia 1948 r.. a więc pańskiego
przypadku. MęŜczyźni urodzeni przed 31 grudnia 1948 r., którzy do końca tego roku
spełnią warunki do uzyskania wcześniejszej emerytury: mają ukończone 60 lat oraz
35-letni staŜ emerytalny (okresy składkowe i nieskładkowe) i pozostały w stosunku
pracy na sześć miesięcy przed złoŜeniem wniosku - nie muszą się spieszyć ze składaniem wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ma pan zagwarantowaną emeryturę liczoną według starych zasad takŜe w kolejnych latach. MoŜe pan to zrobić później,
w dowolnym momencie, jednak waŜne, by wniosek złoŜyć jeszcze przed ukończeniem
65. roku Ŝycia.
RównieŜ kobiety, które do końca tego roku spełnią warunki do uzyskania wcześniejszej
emerytury: osiągną staŜ ubezpieczeniowy wynoszący 30 lat, mają co najmniej 55 lat,
spełnią określony w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych warunek umoŜliwiający przejście na wcześniejszą emeryturę - zachowują prawo do
jej obliczenia na dotychczasowych zasadach, waŜne by z wnioskiem o przyznanie
emerytury, wystąpiły nie później niŜ przed dniem ukończenia 60 lat Ŝycia.
Pyt. - Myślę o przejściu na emeryturę. Mam 42 lata pracy i 4 lata na ½ etatu. Czy, okres ten
zalicza się jako rok czy pól roku pracy?
Odp. - Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie skraca staŜu, co znaczy, Ŝe np.
rok przepracowany na część etatu liczy się jako rok do staŜu emerytalnego.
Pyt. - Czy przy ustalaniu wcześniejszej emerytury czas przebywania na zwolnieniu lekarskim, trwający 3 miesiące będzie traktowany jako okres składkowy czy nieskładkowy?
Odp. - Czas przebywania na zwolnieniu lekarskim traktowany jest jako okres nieskładkowy. Zgodnie bowiem z art. 7 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpeczeń
Społecznych, okresami nieskładkowymi są następujące okresy (m.in.): - pobierania:
n.
wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów
Kodeksu pracy - zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego.
Wolny Związkowiec str. 7
PROPOZYCJE WYJAZDÓW
PIELGRZYMKOWYCH DO RZYMU:
♦ Pielgrzymka lotnicza do Rzymu (5 dni, 14-18 października cena 2395 zł.
♦ Pielgrzymka autokarowa do Rzymu z nawiedzeniem AsyŜu (6 dni, 13-18 października, cena od 995 do 1045 zł.
♦ Pielgrzymka autokarowa do Rzymu z nawiedzeniem Manopello i San Giovanni Rotondo oraz pobytem na Capri (9 dni, 11-19 października, cena od 1445 do 1495 zł.
♦ Pielgrzymka autokarowa do Rzymu z nawiedzeniem grobu Ojca Świętego Jana
Pawła II, Loreto i Lanciano, z San Giovanni Rotondo i Monte San Angelo oraz pobytem
na Capri i w Pompejach (11 dni, 08-18 października, cena od 1795 do 1845 zł.
UWAGA: Karty zgłoszenia ze szczegółowymi programami, datami wyjazdu i cenami
moŜna odebrać w Regionalnym Sekretariacie Emerytów i Rencistów ŚląskoDąbrowskiej „Solidarności”. Katowice ul. Floriana 7 pok. nr 238, tel. 032 353 84 25
wew. 238. Informacji w godz. 8:00-13:00 udziela Irena Kania
Informacje moŜna znaleźć takŜe w sekretariacie pielgrzymki oraz na stronie:
www.mediterraneum.pl. Telefon kontaktowy: 601 74 82 08, lub [email protected]
Wycieczki przy współpracy z ZU-H „PARTNER”
24 - 28 września
Komisja NSZZ Solidarność spółki Zakład Automatyzacji zaprasza na wycieczkę:
Bieszczady - Lwów
Organizator zapewnia: przejazd autokarem, ubezpieczenie NW i KL, nocleg w
Pensjonacie „Rancho” w Wołkowyji w pokojach 2, 3 i 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (3 noclegi, wyŜywienie (4 śniadania, 3 obiadokolacje) ognisko i
dyskotekę.
W programie: wycieczka do Komańczy – Cisnej, Przełęcz śebrak, Tarnica, wyjazd
do Lwowa i zwiedzanie miasta.
Wyjazd 24 września o godz. 22:00 z parkingu ZOZ. Powrót 28 września godz. 22:00
Cena wycieczki dla członków „S” 260 zł, dla niezrzeszonych 290 zł.
Przedpłata 100 zł nie podlega zwrotowi.
Zapisy: Ewa Łukasińska tel. 65 46, 504 186 422
1 - 4 października
Komisje NSZZ Solidarność ZWP, ZEN oraz IPS Grupa Serwisowa zapraszają:
na grzybobranie
- w lasy okolice Sławy
NSZZ Solidarność” zaprasza:
na XXVI OGÓLNOPOLSKĄ
PIELGRZYMKĘ LUDZI PRACY
na JASNĄ GÓRĘ
Wyjazd 21 września z parkingu ZOZ o godz. 7:00
Godz. 9.30 - Ze Szczytu Jasnogórskiego program artystyczny z okazji 90-tej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości w roku 1918
Godz. 11.00 - Uroczysta suma - Przewodniczy i homilię
wygłosi Abp Józef śyciński, Metropolita Lubelski; koncelebrują Abp Tadeusz Gocłowski, Bp Kazimierz Ryczan oraz
Duszpasterze Ludzi Pracy.
Powrót po Mszy św. odprawionej o godz. 11:00
Zapisy oraz szczegółowe informacje tel. 61 05 lub w sekretariacie związku bud. DAMM 4 pok nr. 7
19 października
W 24 rocznicę śmierci
Pielgrzymka
do grobu ks. Jerzego Popiełuszki
W programie:♦ 5:30 podstawienie autokaru parking ZOZ ♦ godz.
5:45 wyjazd z huty ♦ od godz. 10:00 zwiedzanie stolicy z przewodnikiem ♦ godz. 15:00 obiad ♦ zwiedzanie Muzeum ks.
Jerzego Popiełuszki - udział w uroczystej Mszy św. ♦ ok. 20:00
wyjazd z Warszawy ♦ powrót do huty ok. 24:00.
Wpisowe 22 zł od członków „S”. Dla pozostałych 27 zł.
Zapisy Jadwiga Szewczyk tel. 81 13, 94 40 środa.
oraz w sekretariacie związku bud. DAMM 4 pok. 7 tel.61 05
Wycieczka poza Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
NSZZ Solidarność zapewnia bezpłatny transport.
Nauka jazdy konnej
Zapraszamy na naukę jazdy konnej do Ośrodka LeczniczoRekreacyjnego „Złota Podkowa” w Chruszczobrodzie (ul. Dworcowa 34, www.zlotapodkowa.eu)
Organizator zapewnia: przejazd autokarem, ubezpieczenie NW, zakwaterowanie w 4 osobowych domkach typu Brda, wyŜywienie - śniadania i obiadokolacje, ognisko z pieczeniem kiełbasek, pieczonki.
Wyjazd 1 października o godz. 22:00 z parkingu ZOZ
Powrót 4 października ok. godz. 22:00 – parking ZOZ.
Cena - 140 zł od osoby.
Zapisy: A. Chrzanowski tel. 600 695 325,
W. Cieślik 506 826 383, A. Lorek tel. 93 46,
I. Płocha tel. IPS 190
18 października
Komisja Wydziałowa „S” HKJ zaprasza:
do Tuszyna
W programie: 5:30 podstawienie autokaru parking ZOZ ♦ godz. 5:45 wyjazd z huty ♦
od godz. 8:00 czas wolny – zwiedzanie targowiska – zakupy ♦ godz. 12:00 wyjazd
z Tuszyna ♦ ok. 14:15 powrót do huty.
Wpisowe - 7 zł od uczestnika wycieczki.
Zapisy Jadwiga Szewczyk tel. 81 13, 94 40 środa.
OGŁOSZENIE ♦ DAMY PRACĘ
SPAWACZY
metoda spawania 311 lub 111 135 lub 141
zatrudni solidna spółka
UMOWA O PRACĘ [lub inne]
DĄBROWA GÓRNICZA
ATRAKCYJNE PŁACE
Tel. 032/7955-138
MOZ NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland O/ w Dąbrowie Górniczej
Redakcja: Jacek Zommer tel. fax 776 97 07,
Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, 41 - 308 Dąbrowa Górn.
Druk: Unimed Sp. z o.o. Poligrafia 795 -51-61
Nakład 4000 egz.
Egzemplarz bezpłatny
Ośrodek Leczniczo-Rekreacyjny Złota Podkowa Fundacji Medicleare w Chruszczobrodzie, połoŜony jest w jednej z najbardziej
malowniczych w Polsce krain - Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Ośrodek usytuowany jest w ustronnym, cichym otoczeniu
opodal lasu, z dala od miejskiego zgiełku z doskonałym połączeniem drogowym i kolejowym - 15 km od Dąbrowy Górniczej.
Nieodłącznym elementem krajobrazu są groty, ruiny zamków,
warownie i straŜnice zwane „Orlimi Gniazdami”.
Działalność ośrodka opiera się z jednej strony na ochronie zdrowia (hipoterapia dla dzieci), a z drugiej strony na szeroko
rozumianej rekreacji konnej (jazda maneŜowa, przejaŜdŜki
bryczką i saniami w okresie zimowym). Nauka jazdy konnej jest
prowadzona pod opieką wykwalifikowanego instruktora.
Ośrodek organizuje imprezy okolicznościowe, integracyjne,
bankiety, sympozja, imprezy plenerowe z grillem i ogniskiem, a
wysoki poziom usług gwarantuje doświadczona kadrę.
Baza ośrodka to hotel z 22 miejscami, sauna, wypoŜyczalnia
rowerów, bar letni i pięknie usytuowany staw.
Organizatorzy serdecznie zapraszają do korzystania z usług
Karnety do nabycia w Sekretariacie naszego związku (pok. nr 7,
budynek DAMM-4) w cenie: 70 zł. dla członków związku, 100 zł.
dla pozostałych. Karnet obejmuje: 4 jazdy konne po 1 godzinie –
w przypadku osób zaawansowanych lub 8 jazd konnych po pół
godzinie w przypadku osób początkujących. Terminy jazdy ustalane są indywidualnie z instruktorem.