1 | Strona REGULAMIN PROMOCJI „-Dzień Babci z Florą pro.activ” I

Transkrypt

1 | Strona REGULAMIN PROMOCJI „-Dzień Babci z Florą pro.activ” I
REGULAMIN PROMOCJI
„-Dzień Babci z Florą pro.activ”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się
promocja pod nazwą Dzień Babci z Florą pro.activ” (Promocja).
2. Organizatorem Promocji jest Euroflorist Sp. z o.o. (Organizator), z siedzibą w Poznaniu (60-283),
przy ul. Sowińskiego 18a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110607, posiadającą numer NIP:
783-10-033-70.
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 20.01.2015 roku i trwa do dnia 22.01.2015
roku. (Okres promocji).
4. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Celem promocji jest dodawanie podarunku do bukietu zamówionego przez stronę
http://www.twojekwiaty.pl/do/ef/flora
6. Udział w Promocji jest dobrowolny.
II. UCZESTNIK
1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna składająca zamówienie poprzez stronę
http://www.twojekwiaty.pl/do/ef/flora
III. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest złożenie i opłacenie zamówienia na stronie
http://www.twojekwiaty.pl/do/ef/flora w terminie trwania promocji w terminie między 20.012015 a
22.01.2015 do godziny 15:00 z terminem realizacji co najmniej na kolejny dzień roboczy.
2. Organizator zastrzega sobie pełne prawo do decydowania o zasięgu, intensywności, sposobach
komunikowania się z potencjalnymi Uczestnikami promocji.
3. Uczestnik biorąc udział w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz
otrzymywanie informacji handlowej.
IV. REKLAMACJE
1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłoszone za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres poczty elektronicznej [email protected]
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane
Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi, w tym w szczególności numer
telefonu Uczestnika.
3. Przy rozpatrzeniu reklamacji stosowane będą postanowienia niniejszego Regulaminu.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, Promocja nie łączy się z innymi
promocjami, ofertami i usługami promocyjnymi .
2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd
powszechny.
3. Regulamin Promocji będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na
stronie promocji począwszy od dnia jej rozpoczęcia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w Okresie promocji, z
zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez Uczestników.
1|Strona

Podobne dokumenty