specjalnie dla „made in japan”

Transkrypt

specjalnie dla „made in japan”
SPIS TREŚCI
Drodzy Czytelnicy,
Witamy w Nowym 2012 roku, życząc Państwu
wszelkiej pomyślności, samych sukcesów oraz spełnienia
motoryzacyjnych marzeń.
Rok 2012 dostarczy nam wielu pozytywnych emocji
chociażby ze względu na organizowane w Polsce
Mistrzostwa Europy w piłce nożnej.
My trzymamy kciuki za naszą drużynę już teraz.
A Państwo? Kibicowaniu, naszym szansom oraz samym
mistrzostwom poświęcimy dużo miejsca w tym roku.
Ale teraz jeszcze w tym zimowym i bardzo mroźnym czasie zapraszam do skrótu pierwszego wydania
Made In Japan: „Powrót do przeszłości”, czyli
poznajemy na nowo Mitsubishi Stariona, dorzucamy
świeżą dawkę nowości z rynku części zamiennych,
porównujemy najpopularniejsze modele kombi, ze
strefy sportowej zapraszamy do relacji z 17 Gali KSW
– co tam się działo oraz do wywiadu z Klaudią
Podkalicką – nietuzinkową osobą w zdominowanym
przez mężczyzn sporcie, poznamy tajniki bezpiecznej
jazdy zimą – to tylko niektóre z naszych artykułów do
których już teraz gorąco zapraszamy.
Redaktor prowadzący: Marta Majewska
Współpraca: A. Ozdobińska, K. Szotowicz,
M. Nowakowski, M. Jurczewski, T. Wiśniewski,
K. Smutniak, A. Barski, M. Urbański.
Kwartalnik Made In Japan
Adres redakcji: ul. Posag 7 Panien 6
02-495 Warszawa
Mail: [email protected]
4
MITSUBISHI STARION
7
HI-Q SANGSIN CZYLI EKOLOGIA
W NAJLEPSZYM WYDANIU!
STREFA OYODO
MUSISZ TO MIEĆ
8
10
12
II TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
GEPARTS CUP 2011
14
16
18
20
BEZPIECZNA ZIMA
WYWIAD Z KLAUDIĄ PODKALICKĄ
STREFA ECO – LEXUS CT 200h
EWOLUCJA SOND LAMBDA
22
W TRUDNYM POŁOŻENIU
28
29
30
32
35
PIERWSZA POMOC
NGK – 20-LECIE
17 GALA KSW „ZEMSTA”
SZTUKI WALKI
HUMOR
HONDA ACCORD kontra MAZDA 6 kontra TOYOTA AVENSIS
(I) STYCZEŃ 2012 | MADE IN JAPAN | 3
MITSUBISHI
STARION
POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI
Mitsubishi Starion to jeden z najrzadziej spotykanych
japoƒskich pojazdów na naszych drogach. DwadzieÊcia
lat po zaprzestaniu produkcji pozostało tylko 19 zarejestrowanych egzemplarzy w Polsce. DziÊ to auto ma status
klasyka, niezmiernie rzadko jest oferowane do sprzeda˝y, nawet w stanie wymagajàcym odrestaurowania jest
łakomym kàskiem dla kolekcjonerów i miłoÊników klasycznej japoƒskiej motoryzacji.
Od czasów, kiedy był produkowany wszystko w motoryzacji si´ zmieniło. Dzisiaj to ekologowie i ksi´gowi decydujà
o tym czym jeêdzimy. JesteÊmy Êwiadkami uÊmiercania
kolejnych ikon motoryzacji, które cz´sto nie sà w stanie
sprostaç wymaganiom dotyczàcych emisji spalin lub nie
generujà oczekiwanych zysków. DziÊ liczy si´ wielkoseryjna produkcja, globalizacja produktu i zysk producenta.
Wi´kszoÊç japoƒskich aut sportowych nie jest ju˝
produkowana. DziÊ nie kupimy ju˝ Toyoty Supry, Nissana
200SX, 300ZX, Mazdy RX-7, Mitsubishi 3000GT – czyli
nast´pcy opisywanego Stariona. Nawet taƒsze i pozbawione
turbo spr´˝arek modele jak np. Honda Prelude i Toyota Celica
nie sà sprzedawane. Znajdowały si´ w ofercie przez kilka
dziesi´cioleci i były ch´tnie kupowane mi´dzy innymi dzi´ki
korzystnej cenie i charakterowi jaki bezsprzecznie posiadały.
Byç mo˝e nazwy modeli powrócà na rynek jako odwołanie
do historii, lecz aut takich jak tamte ju˝ nie b´dzie.
Urz´dnicy ochoczo uÊmiercajà legendy motoryzacji
na rzecz masowych produktów spod znaku hybrydy
i downsizingu.
Mitsubishi Starion był produkowany w latach 1982-1990.
Cechà wspólnà wszystkich wersji był czterocylindrowy silnik
R4 wyposa˝ony w turbodoładowanie i nap´d kół tylnych.
Starion uwa˝any jest za prekursora i pioniera dla powstania nowego segmentu: sportowych, turbodoładowanych aut
japoƒskich z nap´dem na tylnà oÊ. Były to auta doÊç popularne
w latach osiemdziesiàtych i na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych. PopularnoÊç zdobyły dzi´ki korzystnej cenie,
znakomitym osiàgom i jakoÊci wykonania.
Auto prezentuje si´ typowo dla epoki i miejsca w którym
powstało. Wersje nadwozia były dwie: narrow body – wersja
„wàska” i wide body – „szeroka odmiana” od 1986 roku.
Jest to klasyczne coupe 2+2, z niskim dwudrzwiowym nadwoziem, muskularnymi błotnikami (wide body) i charakterystycznymi otwieranymi reflektorami.
Aby uatrakcyjniç ofert´ mitsubishi wyposa˝ało stariony
seryjnie w wielowahaczowe zawieszenie wszystkich kół.
Auto było zaawansowane technicznie – posiadało silnik turbo
z wtryskiem i wałkami balansowymi, które były rozwiàzaniem
opatentowanym przez mitsubishi i zapewniały redukcj´ drgaƒ
jednostki nap´dowej i poprawienie jej kultury pracy. W kolejnych latach rozwiàzanie to znalazło si´ w wi´kszoÊci ich
silników Êwiadczàc o mo˝liwoÊciach technologicznych firmy.
Starion miał hamulce tarczowe obu osi, elektrycznie otwierane
szyby, dyferencjał LSD (Limited Slip Differential od 1985
roku) i wiele innych elementów, które w tamtych czasach były
nie lada nowinkami.
Z wyposa˝enia opcjonalnego mo˝na było zamówiç
np. klimatyzacj´, wi´ksze alufelgi, body kit, skórzanà tapicerk´ czy elektronicznà desk´.
Mimo bogatego wyposa˝enia cen´ skalkulowano na
rozsàdnym poziomie. Na przykład za cen´ jednego porsche
944 mo˝na było nabyç dwa stariony. Trzeba pami´taç, ˝e
w pierwszej połowie lat osiemdziesiàtych samochody japoƒskie
postrzegane były jako coÊ egzotycznego, a renom´ samochodów niezawodnych, trwałych i konkurencyjnych zdobywały
w latach nast´pnych.
W USA aby „ukryç” japoƒskie korzenie stariona oferowano go jako chrysler conquest. Podobnà polityk´ stosowano
nawet póêniej – mitsubishi 3000GT sprzedawany był jako
dodge stealth.
Prezentowany poni˝ej egzemplarz pochodzi z naszej
kolekcji. Jest to wersja europejska wide body z 1988 roku.
Zachowany został w bardzo dobrym stanie nie wymagajàcym remontu. Zakupiony po długich poszukiwaniach jest
dopieszczany przez właÊciciela i traktowany z troskà na jakà
zasługuje tak rzadko ju˝ spotykany klasyk.
Autor: M.J.
dane techniczne:
MITSUBISHI STARION 2.6L TURBO
silnik: rz´dowy, czterocylindrowy, dwunastozaworowy
typ G54BT, turbo intercooler
moc 220 KM przy 5000 obr/min.
moment obrotowy 284 Nm
osiàgi:
przyspieszenie 0-100 km/h: 8 sek.
pr´dkoÊç maksymalna 220 km/h
masa pojazdu: 1325 kg
dane techniczne:
MITSUBISHI STARION 2.0L TURBO
silnik: rz´dowy, czterocylindrowy, oÊmiozaworowy
typ 4G63T, turbo
moc (w zale˝noÊci od rocznika):
od 168 KM (bez IC) do 180KM (z IC),
moment obrotowy (w zale˝noÊci od rocznika):
od 245 Nm (bez IC) do 290 Nm (z IC)
osiàgi:
przyspieszenie 0-100 km/h (w zale˝noÊci od rocznika):
od 9,1 sek. (168 KM) do 7,9 sek. (180 KM)
pr´dkoÊç maksymalna (w zale˝noÊci od rocznika):
od 201 km/h (168 KM) do 220 km/h (180 KM)
Masa własna pojazdu: 1245 kg
4 | MADE IN JAPAN | (I) STYCZEŃ 2012
(I) STYCZEŃ 2012 | MADE IN JAPAN | 5
HI-Q SANGSIN
CZYLI
EKOLOGIA W NAJLEPSZYM WYDANIU!
Ekologia wkracza we wszystkie aspekty naszego ˝ycia,
czy nam si´ to podoba czy nie. WyÊrubowane normy wymuszajà na producentach cz´Êci zamiennych stosowanie
nowych ekologicznych technologii i materiałów produkcji.
W 2008 roku nawiàzaliÊmy współprac´ z firmà Sangsin
dotyczàcà dystrybucji na terenie Polski klocków oraz szcz´k
hamulcowych linii Hi-Q. Ten nowoczesny produkt Êwietnie
wpisuje si´ w Êwiatowy trend. Wykonane z ceramicznych
materiałów, pozbawione metali ci´˝kich takich jak ołów, kadm,
rt´ç, chrom itd. charakteryzujà si´ cichà pracà dajàc uczucie
mi´kkiego hamowania, a niski współczynnik pylenia ucieszy
szczególnie posiadaczy felg aluminiowych. Firma Sangsin
mo˝e pochwaliç si´ 30-letnim doÊwiadczeniem potwierdzonym wieloma certyfikatami jakoÊci. Jest równie˝ wieloletnim
dostawcà do Hyundai Motor Company oraz Daewoo Motor,
co stawia jà na pozycji lidera na rynku koreaƒskim.
Eksportujàc swoje produkty do USA, Europy i Azji stajà si´
liczàcym graczem w globalnej ekspansji samochodów koreaƒskich. W swojej ofercie Sangsin oprócz linii Hi-Q przeznaczonej dla samochodów osobowych i lekkich ci´˝arowych,
posiada równie˝ linie klocków hamulcowych Hardron przeznaczonà do profesjonalnego tuningu, jak równie˝ klocki
i szcz´ki do autobusów i ci´˝arówek o podwy˝szonej
wytrzymałoÊci na Êcieranie. W ofercie Geparts linie Hi-Q
odnajdà Paƒstwo pod standardowà numeracjà klocków oraz
szcz´k hamulcowych zakoƒczonà SGN. Oferta przeznaczona
dla samochodów koreaƒskich.
KLOCKI OYODO
Z CERTYFIKATEM ECE R90
Czy wiesz ˝e...
Zgodnie z dyrektywà Komisji Europejskiej klocki hamulcowe do samochodów wyprodukowanych po dniu 31 marca 2001 roku, które nie spełniajà
europejskich norm jakoÊci ECE R90 nie mogà byç sprzedawane na terenie UE?
Norma ECE R90 nie dotyczy samochodów wyprodukowanych przed tà datà.
Certyfikat taki przyznawany jest indywidualnie dla ka˝dego zestawu
klocków hamulcowych, jest to proces kosztowny, stàd nie wszyscy
producenci mogà sobie pozwoliç na przeprowadzenie certyfikacji dla swoich
produktów. Obecnie na rynku motoryzacyjnym wyst´puje wiele tanich marek
klocków hamulcowych, które z reguły nie noszà ˝adnych znaków certyfikacji,
bàdê posiadajà sfałszowany znak europejski E1 z ciàgiem cyfr. OczywiÊcie
łatwo takie produkty rozpoznaç, poniewa˝ takie same ciàgi znaków mo˝na
odczytaç na ró˝nych indeksach. Jest to niedopuszczalne, gdy˝ numer
certyfikatu nadawany jest indywidualnie dla ka˝dej cz´Êci.
Sprzeda˝ klocków hamulcowych bez wymaganych
certyfikacji, mo˝e wiàzaç si´ z powa˝nymi konsekwencjami prawnymi, a tak˝e finansowymi. Dotyczy to
zarówno importera jak i kolejne podmioty dystrybuujàce
niedopuszczony do obrotu towar na terytorium UE,
a w naszym przypadku Polski.
Rozrost rynku i rozpowszechnianie ró˝nych marek w segmencie klocków hamulcowych spowodowało powstanie koniecznoÊci
wprowadzenia szeregu przepisów kontrolujàcych standardy jakoÊci
cz´Êci zwiàzanych z bezpieczeƒstwem. Z tà myÊlà powstały klocki
hamulcowe OYODO, które spełniajà certyfikacj´ ECE R90.
Firma GeParts systematycznie rozszerza ofert´, dostarczajàc
klocki hamulcowe w swojej taƒszej linii JPN o indeksy, które spełniajà
normy ECE R90 i sà homologowane tym certyfikatem.
Wi´cej na ten temat zapraszamy do kolejnego numeru Made In Japan.
(I) STYCZEŃ 2012 | MADE IN JAPAN | 7
ŁOŻYSKA KÓŁ
– ZALETY ZESTAWÓW ŁOŻYSK OYODO:
Ło˝yska kół nale˝à do grupy cz´Êci zamiennych, które
majà olbrzymi wpływ na bezpieczeƒstwo i komfort podró˝owania. Je˝eli b´dziemy lekcewa˝yç pierwsze objawy
zu˝ycia takie jak szum, piski mo˝e to doprowadziç do
zablokowania koła, a co za tym idzie utraty kontroli nad
samochodem doprowadzajàc np. do wypadku. W tym miejscu nale˝y zwróciç uwag´ na to, ˝e kierowcy nie mogà
w jakiÊ szczególny sposób wpłynàç na ˝ywotnoÊç ło˝ysk
(chyba, ˝e samochód jest bardzo intensywnie eksploatowany), poniewa˝ posiadajà one okreÊlonà trwałoÊç i po
pewnym przebiegu auta nadajà si´ do wymiany. W ofercie
GeParts znajdziecie Paƒstwo szerokà ofert´ zestawów
ło˝ysk kół zarówno przednich jak i tylnych. Zestawy ło˝ysk
oferowane przez GeParts sà kompletne, a wi´c umo˝liwiajà
prawidłowe wykonanie naprawy, wymian´ nie tylko ło˝yska,
ale tak˝e uszczelnieƒ, segerów, zawleczek, nakr´tek itd.
Dzi´ki temu, ˝e współpracujemy z najwi´kszymi na
Êwiecie producentami ło˝ysk takimi jak KOYO, NSK,
NTN mo˝emy zaproponowaç Paƒstwu najlepszy produkt
w korzystnej cenie, a wszystko to znajdziecie Paƒstwo
w naszej flagowej linii OYODO.
REWOLUCJA PRODUKTOWA W DBA
DBA zmodernizowało swoją linię produktową. Poznaj nowe opakowania, cechy i kategorie produktów.
Seria Street
• Pierwszy poziom wydajnoÊci
• Aplikacje do u˝ytku drogowego
Tarcze DBA’s serii Street wyst´pujà w 3 wariantach:
• standardowy zamiennik DIRECT OE,
• tarcze tuningowe z opatentowanym systemem naci´ç T2,
• tarcze wiercone i nacinane XGOLD.
Seria HD
• Aplikacje Heavy Duty,
• Samochody u˝ytkowe / 4WD,
• Nie do u˝ytku sportowego.
Kolejnà serià tarcz hamulcowych jest seria HD, tarcze wyglàdajà
jak standardowe tarcze OE jednak sà du˝o bardziej wydajne.
Sekret tkwi w strukturze materiału z którego sà wykonane TSP
(Thermal Stability Profiling) oraz z samego materiału – stopów
˝elaza o wi´kszej iloÊci w´gla, jest to specjalny materiał opracowany przez DBA XG150. Tarcze te zwi´kszajà wydajnoÊç
hamowania przy zachowaniu takiego samego wyglàdu. Dost´pne
sà równie˝ w wersji wiercono-nacinanej XS.
STREFA
8 | MADE IN JAPAN | (I) STYCZEŃ 2012
Seria 4WD
• Ci´˝sze samochody,
• Off-road,
• Samochody opancerzone.
Dla entuzjastów 4WD tarcze przygotowane zostały w dwóch
wariantach wydajnoÊci. Poziom pierwszy to tarcze z naci´ciem
T2, poziom drugi to system naci´ç T3. Tarcze przeznaczone sà
dla aut 4WD je˝d˝àcych w terenie lub aut ci´˝szych.
Seria ClubSpec
• Aplikacje sportowe,
• Do ci´˝kiego u˝ytkowania.
Najbardziej zaawansowane tarcze hamulcowe firmy DBA.
Wyposa˝one w wiele innowacyjnych technologii. Tarcze te
spełnià najwy˝sze wymagania dla ekstremalnego u˝ytku drogowego oraz rajdowego. Dost´pne jako tarcze jednocz´Êciowe
serii 4000 lub jako l˝ejsze tarcze dwucz´Êciowe serii 5000.
Dzi´ki wielu intensywnym testom oraz informacjom od
kierowców rajdowych z całego Êwiata, DBA opracował unikalny
stop ˝elaza (XG-150), który u˝ywany jest w tarczach serii
CLUBSPEC i HD.
Materiał XG-150, posiada bardzo dobre właÊciwoÊci cieplne
– wy˝szà stabilnoÊç termicznà DBA TSP, co sprawia, ˝e tarcze
dłu˝ej mogà byç poddawane ekstremalnym temperaturom.
Nowy system naci´ç T2 dost´pny jest w tarczach serii
DBA STREET SERIES. WydajnoÊç została zwi´kszona dzi´ki
Bi symetrycznym naci´ciom. System T2 to precyzyjne naci´cia,
które powodujà lepsze wyczuwanie pedału hamulca, a hamowanie jest cichsze i bardziej elastyczne. A to wszystko dzi´ki
bisymetrycznie „wygi´tym” naci´ciom, które ustawione w szczególny sposób, znaczàco tłumià harmoniczne wibracje i hałas,
który jest cz´sto zwiàzany z tradycyjnymi naci´ciami (prostymi).
System bi-symetrycznych naci´ç zwi´ksza równie˝ iloÊç miejsc,
skàd mogà wydostawaç si´ gazy powstajàce podczas tarcia klocka
hamulcowego o powierzchni´ tarczy, co powoduje w rezultacie
lepsze przyleganie klocka do tarczy a zatem lepsze hamowanie.
System naci´ç T3 dost´pny jest tylko w tarczach serii
CLUBSPEC. Znaczàca poprawa właÊciwoÊci osiàgni´ta została
dzi´ki systemowi tri-symetrycznych naci´ç. System T3 to precyzyjne naci´cia które powodujà lepsze wyczuwanie pedału
hamulca, a hamowanie jest cichsze i bardziej elastyczne.
A to wszystko dzi´ki tri-symetrycznie „wygi´tym” naci´ciom,
które ustawione w szczególny sposób, znaczàco tłumià harmoniczne wibracje i hałas, który jest cz´sto zwiàzany z tradycyjnymi naci´ciami (prostymi). System tri-symetrycznych naci´ç
zwi´ksza równie˝ iloÊç miejsc, skàd mogà wydostawaç si´ gazy
powstajàce podczas tarcia klocka hamulcowego o powierzchni´
tarczy, co powoduje w rezultacie lepsze przyleganie klocka do
tarczy a zatem lepsze hamowanie.
SWORZE¡ WAHACZA PRZEDNIEGO DOLNEGO
TARCZA HAMULCOWA PRZEDNIA
ROLKA PASKA WIELOROWKOWEGO
TARCZA HAMULCOWA PRZEDNIA
GUMA STABILIZATORA PRZEDNIA (LEWA / PRAWA)
TARCZA HAMULCOWA PRZEDNIA
10Z4011-CTR
30H3061-OYO
20R8000-OYO
30H5061-JPN
70Z2073-JPN/70Z2074-JPN
30H4060-OYO
HONDA ACCORD/ACCORD TOURER
MAZDA 6 (GH) 1.8 2.0 2.0DT 2.2DT 2.5
SUZUKI GRAND VITARA 1.9DDiS
MITSUBISHI LANCER (CX /CY)
TOYOTA COROLLA
HONDA CITY (L13) 1.4
rok prod. 2007>
rok prod. 2006>
rok prod. 2008>
CL7/ CL9/ CM2/ CM3
rok prod. 2002>
(299x48,5x25x5)
rok prod. 2008>
rolka przy kompresorze klimatyzacji
rok prod. 2005>
FILTR PALIWA
FILTR POWIETRZA
FILTR PALIWA
KO¡CÓWKA DRÑ˚KA KIEROWNICZEGO ZEWN.
FILTR KABINOWY
AMORTYZATOR GAZOWY PRZEDNI (LEWY / PRAWY)
30F1021-JPN
20F4065-JPN
30F2053-JPN
10K8014-OYO
40F2013-OYO
SG339080 / SG339081
NISSAN QASHQAI
HONDA ACCORD 2.0I 16V
TOYOTA AURIS 1NDTV
SUZUKI GRAND VITARA
TOYOTA RAV4 2.0 2.4 2.2D-4D
MITSUBISHI OUTLANDER
1.5DCI, 2.0DCI rok prod. 2007>
rok prod. 2008>
1.4D-4D rok prod. 2007>
rok prod. 2005>
rok prod. 11.2005>
rok prod. 2006>
10 | MADE IN JAPAN | (I) STYCZEŃ 2012
(I) STYCZEŃ 2012 | MADE IN JAPAN | 11
Dnia 22 października 2011 w Hali Piłkarskiej
w Warszawie odbył się II Turniej Piłki Nożnej GeParts CUP 2011.
Made In Japan objàł patronat prasowy nad organizowanym przez firm´ GeParts ju˝ drugim charytatywnym
Turniejem Piłki No˝nej. Pierwsza taka impreza pod hasłem
„gramy dla Antosia” odbyła si´ 6 czerwca 2010 roku.
Uzbierane fundusze zostały przekazane na rzecz leczenia
i rehabilitacji małego Antosia. Do udziału w turnieju mogà
zgłosiç si´ dru˝yny z ka˝dej bran˝y działajàcej na terenie
Polski. W I Turnieju mi´dzy innymi udział wzi´ły dru˝yny:
Oldboje Legii Warszawa, Hutnik Warszawa, Dru˝yna Polskich Dziennikarzy i inni.
W tym roku organizatorzy chcieli poło˝yç nacisk na
promowanie rozwoju aktywnoÊci sportowej wÊród dzieci i młodzie˝y przeznaczajàc fundusze na Fundacj´ Hutnik 1957 r.
W obecnych czasach coraz wi´cej dzieci boryka si´ z problemem otyłoÊci oraz spadkiem aktywnoÊci ruchoworozwojowych. Firma GeParts wspiera wszelkie inicjatywy
i działania sportowe promujàc mi´dzy innymi popularne
w kraju mieszane sztuki walki.
Do walki o puchar II Turnieju Piłki No˝nej GeParts
CUP 2011 stan´ło dwanaÊcie dru˝yn z całej Polski, w tym
Dystrybutorzy i Klienci firmy.
Dru˝yny zostały podzielone na 3 grupy:
W grupie A rywalizowali:
• GeParts z Warszawy,
• Euro Tim z Bydgoszczy,
• Car-Zone z Wrocławia,
• Minimiot z Ostrowa Wielkopolskiego.
Grup´ B reprezentowały dru˝yny:
• Moto Factory z Warszawy,
• Adamex z Siemiatycz,
• Car-Zone II z Wrocławia,
• Jadar z Chorzowa.
Natomiast grupa C to:
• Fundacja Hutnik 1957 (z najstarszym piłkarzem tego
turnieju, Panem Krzysztofem Bronickim – wiek 72 lata),
• Samuraj z Warszawy,
• BluePrint Polska z Wrocławia,
• Hyundai Jaworski-Gajewski z Warszawy.
Oficjalne otwarcie odbyło si´ po godzinie 10.00, po przemowie Prezesów firmy GeParts, w której ˝yczyli wszystkim
uczestnikom dobrej zabawy oraz gry fair play.
Całà imprez´, tak jak w zeszłym roku, poprowadził Pan
Piotr Wojciechowski, red. Magazynu Piłki No˝nej oraz speaker
Polonii Warszawa. Dzi´ki niesamowitej rywalizacji tegoroczny
turniej przyniósł ze sobà sporo kontuzji, w tym jednà bardzo
powa˝nà kapitanowi zespołu GeParts, uniemo˝liwiajàcà
zespołowi kontynuowanie gry w ostatnim meczu. Przez to
dru˝yna GeParts zaj´ła ostatnie miejsce w klasyfikacji
zbiorczej. Nast´pne miejsca zajmowali kolejno: 11 - Moto
Factory, 10 - Minimot, 9 - Hyundai Jawosrki-Gajewski, 8 Euro-Tim, 7 - Samuraj, 6 - Fundacja Hutnik 1957, 5 - Car-Zone
II, 4 - Adamex. Trzecie miejsce w II Turnieju GeParts CUP
2011 zaj´ła firma Jadar z Chorzowa, drugie miejsce Car-Zone
z Wrocławia oraz pierwsze miejsce BluePrint z Wrocławia.
W kategoriach indywidualnych nagrody zdobyli:
• Najlepszy Zawodnik: wytypowany przez
s´dziów Pan Paweł Wisiorek z firmy Jadar,
• Najlepszy Bramkarz: statuetk´ otrzymał
Pan Tomasz Kinal z firmy Car-Zone,
• Król Strzelców: z iloÊcià 9 goli, tytuł wywalczył
Pan Kamil ˚bik z firmy BluePrint,
• Dru˝yna Fair Play: za zabaw´ do koƒca turnieju, mimo
widocznej ró˝nicy poziomu zespołów, z którymi miała
do czynienia, otrzymała firma Moto Factory.
Nagrody wr´czały gwiazdy piłki no˝nej – mowa tutaj
o Trenerze Jerzym Engelu, który jest z nami ju˝ drugi rok
z rz´du i Pan Dariusz Dziekanowski – oraz przyjaciele
GeParts z MMA – Antek Chmielewski i Robert Złotkowski.
Po rozdaniu pucharów, medali, dyplomów i zrobieniu
zdj´ç przyszedł czas na zbieranie datków z wykorzystaniem przygotowanych pamiàtek sportowych. Firma GeParts
szczególne podzi´kowania kierowała do wszystkich osób,
które przekazały swoje cenne pamiàtki na ten szczytny cel.
Z imprezy udało si´ zebraç ponad 11 tysi´cy złotych, które
zostały przekazane na rzecz Fundacji Hutnik 1957.
Patronat internetowy nad imprezà obj´ła firma Moto
Focus, natomiast prasowy Super Warsztat, Moto Express
oraz nasza redakcja Made In Japan.
Organizatorzy zapowiadajà kolejny turniej w tym roku,
na który ju˝ teraz goràco zapraszamy!
Autor: M.M.
II GEPARTS CUP 2011
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
12 | MADE IN JAPAN | (I) STYCZEŃ 2012
(I) STYCZEŃ 2012 | MADE IN JAPAN | 13
BEZPIECZNA ZIMA
Co się składa na posiadanie umiejętności bezpiecznego prowadzenia auta, o czym należy
pamiętać aby samochód był dobrze przygotowany do jazdy w zimowych warunkach?
O technikach bezpiecznej jazdy mówi si´ od
dawna. Powstało mnóstwo szkół dokształcajàcych w jazdach ekstremalnych, które poszerzajà
umiej´tnoÊci Êwie˝o upieczonych jak i tych bardziej doÊwiadczonych kierowców do radzenia
sobie w sytuacjach zagro˝enia na drodze. A zima
jest tym szczególnym okresem, w którym nale˝y
podwójnie zwracaç uwag´ na drodze, zarówno ze
14 | MADE IN JAPAN | (I) STYCZEŃ 2012
wzgl´du na warunki atmosferyczne zwłaszcza, ˝e
dzieƒ jest znacznie krótszy, a po zmroku pole
widzenia okreÊla si´ do pola widzenia naszych
reflektorów, jak i stan naszego pojazdu. Zaleca
si´ przeglàd auta, który oceni jego kondycj´.
Na co warto zwróciç uwag´? Pierwsza sprawa to
układ zawieszenia a konkretnie w jakim stanie sà
sworznie, łàczniki stabilizatorów czy te˝ tuleje od
których zale˝y czy dopiero wymienione zimowe
opony dotrwajà do nast´pnego sezonu. Ustawienie
zbie˝noÊci to nieporównywalny koszt do zakupu
nowych opon. Warto o tym pami´taç. Kolejno
zaglàdamy pod mask´, a tam po˝àdana byłaby
wymiana oleju i filtra. Dodatkowo dla posiadaczy
diesla nale˝y pomyÊleç o filtrze paliwa, dzi´ki
któremu zapewne uda si´ ograniczyç niespodzianki zwiàzane z rozruchem. A na koniec warto
jeszcze sprawdziç jakoÊç płynu chłodniczego,
aby nie zamarzał w temperaturze -15 do -30°C.
Test płynu chłodzàcego przeprowadzimy w ka˝dej
stacji obsługi. Nie lekcewa˝my tego, gdy˝ mo˝e
to nawet skutkowaç p´kni´ciem bloku silnika!
Podobnie jest z płynem do spryskiwaczy, chocia˝
tutaj konsekwencje finansowe b´dà znacznie
mniej dotkliwe. Nasuwa si´ kolejna sprawa, czyli
sprawne wycieraczki. Nie zapominajmy, ˝e jazda
z zabrudzonymi, tłustymi plamami na szybach
mo˝e znacznie wpłynàç na naszà percepcj´ i dekoncentracj´ wpływajàc na naszà ocen´ sytuacji
na drodze. Na koniec koniecznie pami´tajmy
o wymianie opon z letnich na zimowe, które
Êwiadczà o dobrze przygotowanym do jazdy aucie.
O bezpieczeƒstwie mówi si´ du˝o i jest to
bardzo aktualny temat, a Êwiadczy o tym równie˝
inauguracja kampanii społecznej organizowanej
9 listopada 2011 na terenie firmy GeParts pod
hasłem „Prowadz´ odpowiedzialnie biznes”, której celem jest zarówno promowanie bezpieczeƒstwa jazdy jak równie˝ trzeêwoÊci i kultury jazdy. Podczas spotkania prezentowany był
system kontroli trzeêwoÊci ilteQ. GoÊcie mieli
okazj´ poznaç bli˝ej pierwsze na rynku Polskim
urzàdzenie samochodowej blokady antyalkoholowej. „Policyjne statystyki, które zainspirowały nas
do stworzenia polskiego systemu antyalkoholowego sà przera˝ajàce, jednak w naszej kampanii
nie chcemy straszyç, ale przede wszystkim
uÊwiadamiaç kierowcom odpowiedzialnoÊç, jakà
biorà na siebie wyje˝d˝ajàc na ulic´” – mówi
Waldemar Rudawski przedstawiciel handlowy
firmy Noidss. Jako jeden z patronów akcji firma
ProfiAuto, poprzez działanie w mediach i szkolenia chce edukowaç kierowców w kwestii wpływu
stanu technicznego samochodów na bezpieczeƒstwo uczestników ruchu. „Polscy kierowcy cz´sto
bagatelizujà stan techniczny swojego pojazdu.
Tymczasem ma on ogromny wpływ na bezpieczeƒstwo jazdy. Chcemy mówiç o tym, które
cz´Êci w aucie wymagajà szczególnej kontroli
i dlaczego regularne przeglàdy techniczne powinny wejÊç w krew polskim kierowcom” – mówi
Witold Rogowski, ekspert ProfiAuto.pl. Twarzà
imprezy była Klaudia Podkalicka – kierowca
rajdowy i wyÊcigowy, najszybsza kobieta w pucharze Kia Picanto Cup, która demonstrowała
na placu bezpiecznà jazd´. Uczestnicy mieli okazj´ jechaç na fotelu pilota oraz poznaç wskazówki
bezpoÊrednio od samej mistrzyni jak np. jak nale˝y
bezpiecznie pokonywaç zakr´t, jak ominàç nagłà
przeszkod´ itp. Dodatkowo warto zaznaczyç,
˝e do dyspozycji goÊci był Mitsubishi Lancer Evo
z ponad 300 konnym silnikiem. Samochód wyposa˝ony w klatk´ bezpieczeƒstwa, specjalne
rajdowe fotele kubełkowe oraz mocne rajdowe
pasy bezpieczeƒstwa.
Jako goÊç specjalny wystàpił Mariusz Podkalicki – czterokrotny mistrz i trzykrotny wicemistrz Polski w wyÊcigach samochodowych oraz
ojciec Klaudii, który opowiadał o najwa˝niejszych wskazówkach dotyczàcych bezpiecznej
jazdy i zachowania na drodze w ró˝nych warunkach atmosferycznych. Mowa dotyczyła 3 najwa˝niejszych wskazówek jak:
• odpowiednia pozycja zajmowana w samochodzie, czyli usadowienie w fotelu,
• odpowiedni naciàg pasa bezpieczeƒstwa i jego
umiejscowienie
• trzymanie kierownicy w obu dłoniach, najlepiej
w pozycji tak zwanej „za pi´tnaÊcie trzecia”,
która zapewnia pewnoÊç i symetri´ reakcji
kierowcy.
Przy trzymaniu kierownicy jednà r´kà albo
nawet dwiema ale np. lewà na dole, a prawà na
górze nie jesteÊmy w stanie tak samo sprawnie
skr´ciç i w lewo, i w prawo. To z kolei oznacza, ˝e
gdy przeszkoda wymagajàca natychmiastowego
manewru pojawi si´ z tej sprzyjajàcej strony auta,
byç mo˝e zdołamy jà ominàç, jednak gdy pojawi
si´ z drugiej, mo˝e ju˝ si´ nie udaç. Dodatkowo,
pozycja „za pi´tnaÊcie trzecia” zapewnia taki sam
kàt skr´tu kół w lewo i w prawo bez odrywania ràk
od kierownicy, a właÊnie skr´t bez odrywania dłoni
zapewnia najszybszà reakcj´ i najwi´kszà rezerw´
bezpieczeƒstwa. Statystyki sà jednak brutalne:
70 proc. kierowców przyznaje, ˝e zdarzyło im si´
puÊciç kierownic´ zupełnie i poprosiç pasa˝era
o jej przytrzymanie!
Kolejnà atrakcjà tej imprezy była mo˝liwoÊç pokonania slalomu na trzeêwo, jak prowadzi si´ auto pod wpływem alkoholu. „Kierowcy
pokonywali plac manewrowy w specjalnych
alkogoglach, które symulujà stan upojenia alkoholowego” – mówi Marcin Kopania, Prezes
GeParts. Takie akcje jak kampania „Prowadz´
odpowiedzialnie biznes", mogà zwi´kszyç ÊwiadomoÊç kierowców, ˝e jazda pod wpływem alkoholu, a tak˝e zły stan techniczny pojazdu mogà
doprowadziç do tragedii.
Autor: MM
èródła: motoryzacja.interia.pl superjazda.blogsport.com
(I) STYCZEŃ 2012 | MADE IN JAPAN | 15
SPECJALNIE DLA „MADE IN JAPAN”
WYWIAD Z KLAUDIĄ PODKALICKĄ
Marta Majewska: Nie b´d´ pytaç skàd wzi´ła si´
pasja do samochodów i jazdy ekstremalnej bowiem
ma Pani to we krwi b´dàc córkà kierowcy rajdowego
– (Mariusza Podkalickiego, czterokrotnego mistrza
i trzykrotnego wicemistrza Polski w wyÊcigach
samochodowych). Ale czy miała Pani jakiekolwiek
trudnoÊci czy jednak wszystkie umiej´tnoÊci przychodziły doÊç łatwo?
Klaudia Podkalicka: Za kierownicà samochodu
usiadłam w wieku 13 lat. Od samego poczàtku prowadzenie samochodu sprawiało mi du˝à
przyjemnoÊç. Dobry program szkolenia opracowany
przez mojego ojca pozwolił mi w miar´ szybko
opanowaç podstawy. A póêniej, to ju˝ tylko treningi
na torach zamkni´tych pozwoliły mi podnosiç swoje
umiej´tnoÊci. Ale zaznacz´, du˝o czeka mnie
jeszcze pracy.
M.M.: Jak si´ Pani czuje w tym jednak m´skim
sporcie?
K.P.: Dobre okreÊlenie. Sport zdominowany przez
facetów. Jedna z niewielu dyscyplin sportowych
w której kobiety rywalizujà z m´˝czyznami bez
˝adnego hendikapu. Mi to tak naprawd´ nie
przeszkadza, mam du˝o satysfakcji z pojedynków
na torach wyÊcigowych czy trasach rajdowych.
Problem jest innego rodzaju. Pozyskanie Êrodków
przez kobiety na starty w tym „m´skim sporcie”
graniczy z cudem.
M.M.: W jakich rajdach bierze Pani udział?
K.P.: Obecnie postawiłam na rajdy cross country.
Szykuj´ si´ do kolejnego sezonu, w którym planuj´
wystartowaç w całym cyklu Mistrzostw Polski
i Europy.
M.M.: W 2008 roku miała Pani wystartowaç jako
pilot ci´˝arowym MAN-em wspólnie z Grzegorzem
Baranem w odwołanym Rajdzie Dakar. Czy b´dzie
jeszcze Pani próbowaç?
K.P.: Tak. Dakar jest moim marzeniem. Byłam tak
blisko startu i nie wyszło. Ale próbuj´ dalej, z tym,
˝e zamierzam wystartowaç jako kierowca. Starty
w rajdach „Baja” pozwolà mi zbieraç doÊwiadczenia
przed startem do tego arcytrudnego maratonu.
To jest długa i ˝mudna droga, ale mam nadziej´,
˝e podołam.
M.M.: Czy Pani zdaniem Polacy je˝d˝à bezpiecznie?
K.P.: Nie wszyscy. Wielu kierowcom brakuje
rozsàdku. Zdecydowanie widaç za du˝o agresji
na naszych drogach a to przekłada si´ na iloÊç
wypadków. Nie mamy pokory i za bardzo wierzymy
w swoje umiej´tnoÊci. Nie jest dobrze.
M.M.: Czy szkoły nauki jazdy dobrze przygotowujà
przyszłych kierowców? Co powinny mieç w swoim
programie, aby Êwie˝y kierowca czuł si´ faktycznie
przygotowany do jazdy zwłaszcza w tak du˝ych
miastach jak np. Warszawa?
16 | MADE IN JAPAN | (I) STYCZEŃ 2012
K.P.: Tak naprawd´ szkoły nauki jazdy koncentrujà
si´ na przygotowaniu kursanta do zdania egzaminu.
I tu prawie wszystkie szkoły stajà na wysokoÊci
zadania. Pytanie co dalej? Edukacja zakoƒczona.
Nie, to dopiero powinien byç poczàtek dalszej
pracy. I tu kłaniajà si´ szkoły doskonalenia techniki jazdy w których mo˝na zbudowaç mocny
fundament do dalszej drogi. Poznaç od strony
teoretycznej i praktycznej podstawowe zagadnienia
zwiàzane z technikà prowadzenia samochodu.
Poczuç, jak wa˝ne jest na przykład szybkie operowanie kierownicà, czy jak trudne jest zapanowanie nad samochodem, kiedy utraci przyczepnoÊç
nawet przy 30 km/h. Takie szkolenia powinny byç
obowiàzkowe.
M.M.: Najwa˝niejsze wskazówki, je˝eli chodzi
o podniesienie i poszerzenie umiej´tnoÊci właÊciwego i szybkiego reagowania w sytuacjach
ekstremalnego zagro˝enia?
K.P.: Według mnie sà trzy kluczowe elementy
dobrego opanowania samochodu bez których
zachowanie si´ w sytuacjach ekstremalnych jest
bardzo trudne. Po pierwsze właÊciwa pozycja za
kierownicà dzi´ki której mo˝emy szybko reagowaç
na zagro˝enie. Po drugie, bezbł´dne opanowanie
koła kierowniczego w taki sposób, który pozwoli
nam na bardzo szybkie dokonanie skr´tu i szybki
jej powrót. Po trzecie, wypracowanie koordynacji
mi´dzy kierownicà a pedałem gazu, pami´tajàc
o zasadzie która mówi, ˝e bezpiecznie mo˝emy
przyspieszaç w momencie prostowania kół.
M.M.: Co Pani uwa˝a o eko-jeêdzie? Czy taka jazda
jest w ogóle mo˝liwa w zakorkowanych miastach?
K.P.: Eko jazda mo˝e si´ êle kojarzy, ale powinniÊmy jà najpierw zdefiniowaç. Ekojazda, to sposób
na oszcz´dzanie czyli mniejsze zu˝ycie paliwa
i cz´Êci eksploatacyjnych. A mo˝emy to robiç na
wiele sposobów dbajàc przede wszystkim o stan
naszego pojazdu. CiÊnienie w oponach, dobre oleje,
sprawne zawieszenie to tylko niektóre przykłady
oszcz´dnoÊci. Wa˝ny jest równie˝ styl naszej jazdy.
Nawet w zakorkowanej Warszawie mo˝na jeêdziç płynnie, odpowiednio wczeÊnie zwalniajàc,
minimalizujàc ostre ruszanie czy gwałtowne hamowanie. Wszystko jest mo˝liwe. Na pewno jest
to alternatywa dla drogiego paliwa.
M.M.: Czy uwa˝a Pani, ˝e kobiety sà dobrymi
kierowcami? Czy jednak sà gorszymi?
K.P.: Wszystko zale˝y od kryteriów do jakich
b´dziemy si´ odwoływaç. Kobiety na pewno nie
podejmujà ryzyka w ruchu drogowym. Sà bardziej
rozwa˝ne ale nie koniecznie bardziej przewidujàce.
M.M.: Wymarzony Pani samochód?
K.P.: BMW 120d MSPORT i takim je˝d˝´.
M.M.: Gdzie mo˝na w najbli˝szym czasie (po
Nowym Roku te˝) Panià zobaczyç? Najbli˝sze rajdy
samochodowe.
K.P.: Sezon rozpoczynamy w maju. B´dzie to
1 runda RMPST + FIA CEZ Cross Country która
odb´dzie si´ na W´grzech. Pracujemy jeszcze nad
jednym projektem moich startów, ale o tym za
wczeÊnie mówiç.
Autor: M.M.
STREFA
LEXUS CT 200h
Luksusowy, Kompaktowy, Hybrydowy. Samochód dla osób
patrzących w przyszłość.
Nowy Lexus CT 200h z nap´dem w pełni hybrydowym
to pi´ciodrzwiowe auto kompaktowe cechujàce si´ niskim
poziomem emisji CO2 i zu˝yciem paliwa. To nowoÊç na rynku
samochodów Eco. Oprócz przyjaznych dla Êrodowiska rozwiàzaƒ technologicznych, samochód wyró˝nia si´ nowatorskim
designem. Czy˝by wyznaczał nowe standardy w projektowaniu
samochodów hybrydowych? Jak zapewnia producent jego mocnà stronà jest najwy˝sza jakoÊç wykonania, wiodàce osiàgi,
finezja nadwozia i komfort prowadzenia. Odkryjmy to auto
krok po kroku.
WłaÊciwoÊci aerodynamiczne.
Niewàtpliwie sylwetka w Lexusie CT 200h pod wzgl´dem
wizualnym zachwyca oko nie jednej osoby, ale za tym kryje si´
chyba coÊ wi´cej. Tylne okno z owiewkami i zw´˝ajàce si´ boki
kabiny minimalizujà turbulencje przez co CT 200h jest cichy,
a zarazem dynamiczny. Odpowiednie ukształtowanie podwozia
i tylnego dyfuzora skutkuje zmniejszeniem oporu aerodynamicznego, przez co wpływa to na niskie zu˝ycie paliwa oraz na ograniczenie szumu przez opływajàce samochód powietrze. Warto wspomnieç o tylnym zawieszeniu typu Double Wishbone, które na pewno
sprawdzi si´ w sportowym stylu. Lexus dzi´ki swojej sylwetce staje
si´ samochodem zwrotnym i stabilnym.
Bezpieczeƒstwo.
W standardzie CT 200h wyposa˝ony jest w system kontroli stabilnoÊci Vehicle Stability Control. Wewnàtrz kierowc´
otacza nowoczesny kokpit oraz dostosowane do sportowej jazdy
fotele gwarantujàce doskonałe trzymanie boczne podczas ostrych
zakr´tów. Dzi´ki przemyÊlanej konstrukcji ramy noÊne foteli
gwarantujà przestrzeƒ i komfort jazdy pasa˝erom siedzàcym
z tyłu. W aucie znajduje si´ te˝ osiem czujników układu poduszek
powietrznych. Reagujà one na sił´ uderzenia i aktywujà dwustopniowe poduszki przednie oraz boczne, zarówno po stronie
kierowcy, jak i pasa˝era. Dodatkowà opcjà sà poduszki chroniàce kolana osoby prowadzàcej pojazd. Elektryczne wspomaganie
układu kierowniczego zapewnia precyzj´ kierowania, a informacje o ryzyku kolizji dostarcza system ochrony przedzderzeniowej PCS. Nowy Lexus uzyskał maksymalnà ocen´ Euro NCAP,
czyli a˝ 5 gwiazdek z wynikiem ogólnym 83/100. Tym samym
plasuje si´ na najbezpieczniejszy samochód kompaktowy klasy
premium. W teÊcie ochrony dorosłych pasa˝erów i kierowcy
uzyskał on wynik 94%, w obszarze bezpieczeƒstwa dzieci 84%,
za ochron´ pieszych 55% i 86% za systemy wspomagajàce. Dzi´ki
fotelom z technologià WIL drugiej generacji (ang. Whiplash
Injury Lessening) zmniejszajàcà ryzyko urazu szyjnego odcinka
kr´gosłupa, osiàgnàł znakomity wynik w próbie uderzenia w tył
pojazdu.
Forma.
Dzi´ki nowoczesnemu wzornictwu L-Finesse dynamiczny samochód ukazany jest w sposób subtelny i finezyjny.
Niewàtpliwie uwag´ przykuwa tu „wrzecionowaty” kształt atrapy chłodnicy, producent w swoim opisie ka˝e sobie wyobraziç
kształt strumieni powietrza, które opływajà samochód kształtujàc w ten sposób wyrafinowany kształt. Natomiast reflektory
ledowe i Êwiatła do jazdy dziennej mogà przypominaç Êredniowieczny grot strzały.
Inteligencja nap´du.
Przyjazny dla Êrodowiska, luksusowy dla człowieka to najprawdopodobniej najlepsze okreÊlenie tego auta. Zastosowany
w nim w pełni hybrydowy nap´d Lexus II generacji stanowi
połàczenie nowoczesnego 1,8 l silnika benzynowego działajàcego
w cyklu Atkinsona oraz silnika elektrycznego o du˝ej mocy i zaawansowanego technicznie, kompaktowego akumulatora. Płynne
działanie daje moc a˝ 136 KM. Nowy CT 200h zu˝ywa niewiele
paliwa co daje mu pierwsze miejsce w swojej klasie bioràc pod
uwag´ poziom emisji spalin.
Selektory trybu jazdy ró˝nià si´ od siebie nie tylko pracà wybranego silnika, czy emisjà i zu˝yciem paliwa, ale tak˝e kolorem
podÊwietlenia. W zale˝noÊci od wybranego trybu, kolor kabiny
samochodowej b´dzie zmieniał swojà barw´. Wybierajàc Ev, Eco
czy Normal uzyskamy kolor niebieski, natomiast po wybraniu
trybu Sport nasza deska rozdzielcza przybierze kolor czerwony.
Tryb EV ang. Electric Vehicle (samochodu elektrycznego)
– powoduje bezgłoÊne poruszanie si´ auta do 45km/h, w tym
momencie nie zu˝ywa paliwa i nie wydziela CO2 ani NOx.
Tryb Eco i Normal – to płynna jazda podczas której w obu
trybach wykorzystywany jest silnik benzynowy umo˝liwiajàcy
osiàgni´cie wy˝szych pr´dkoÊci przy korzystnych parametrach
Êrodowiska. Emisja CO2 to tylko 89g/km.
Tryb Sport – akumulator zwi´ksza napi´cie z 500 do 650
woltów, systemy elektrycznego wspomagania kierownicy (EPS),
stabilizacji toru jazdy (VSC) oraz kontroli trakcji (TRC) dostosowywujà si´ do dynamicznej jazdy.
Opis nap´du hybrydowego lexus
Pierwszy krok – podczas ruszania, silnik elektryczny mo˝e
rozp´dziç samochód do 45 km/h, przy czym pojazd b´dzie si´
poruszał niemal bezgłoÊnie, nie zu˝ywajàc benzyny.
Podczas jazdy – powy˝ej 45 km/h nast´puje ciche dołàczenie si´ silnika benzynowego, wspieranego przez silnik
elektryczny. Przy dobrej koordynacji silników zauwa˝alny jest
niski poziom emisji i zu˝ycia paliwa.
Przyspieszenie – przy zdecydowanym naciÊni´ciu pedału
gazu, szybko osiàgni´ty wysoki moment obrotowy natychmiastowo jest odczuwalny w postaci przyspieszenia samochodu. W takim
momencie silnik elektryczny o mocy 82 KM zaczyna wspomagaç
silnik benzynowy o pojemnoÊci 1,8 litra.
Zwalnianie/hamowanie – wytracajàc pr´dkoÊç lub powoli
zatrzymujàc samochód, silnik benzynowy wyłàcza si´ (poziom
emisji spada do 0), przy zdj´ciu nogi z pedału przyspieszenia
aktywuje si´ układ hamowania regeneracyjnego, który przechwytuje energi´ kinetycznà (w innych pojazdach bezpowrotnie
18| MADE IN JAPAN | (I) STYCZEŃ 2012
traconà). Energia ta zmienia si´ na elektrycznà i zostaje zmagazynowana w akumulatorze nap´du hybrydowego.
Luksus w modelu CT 200h widaç z ka˝dej strony, poczàwszy
od obszytej skórà kierownicy po mi´kkà skór´ tapicerki kontrastujàcà z metalowymi wstawkami. Wykonana z materiałów ekologicznych izolacja akustyczna zapewnia kierowcy i pasa˝erom cisz´
i spokój podczas jazdy. Nowy lexus CT 200h b´dzie produkowany
w wielokrotnie nagradzanej „eko-fabryce” Lexusa w Kyushu (Japonia). Czy wyró˝niajàcy si´ wyglàd i w pełni hybrydowy nap´d sprawdzà si´ na polskich drogach? To oka˝e si´ na przestrzeni czasu
kiedy zastàpi go byç mo˝e nowszy model. Zapewne b´dzie miał on
swoich zwolenników jak i przeciwników. Cena samochodu jest jak
najbardziej adekwatna do zastosowanych w nim technologii,
wyposa˝enia i jakoÊci. Jeszcze przez dłu˝szy czas b´dzie mo˝na go
zliczyç na polskich ulicach na palcach obu dłoni. Byç mo˝e rosnàce
wcià˝ do góry ceny paliw skłonià wi´kszoÊç osób do zakupienia CT
200h ze wzgl´du na swój ekonomiczny nap´d. Jako ciekawostk´
mo˝na dodaç i˝ ambasadorem opisanego wy˝ej modelu samochodu
jest znany aktor Paweł Małaszyƒski, byç mo˝e to właÊnie jego twarz
przyciàgnie damskie grono do zakupu nowego Lexusa CT 200h.
Autor: K.Sz
èródło: www.lexus-polska.pl
DANE TECHNICZNE:
Silnik: pojemnoÊç skokowa: 1798 cm3
max. moc: 99 KM przy 5200 obr/min.
max. moment obrotowy: 142 Nm przy 4000 obr/min.
Nap´d na przednie koła, przekładnia bezstopniowa
sterowana elektronicznie (E-CVT)
Nap´d hybrydowy: max. moc układu: 136 KM
Silnik elektryczny: typ asynchroniczny
na pràd przemienny, z magnesem stałym
max. moc 82 KM, max. moment obrotowy 207 Nm
Pràdnica: typ asynchroniczny na pràd przemienny,
z magnesem stałym, napi´cie 650 V
Akumulator wysokonapi´ciowy: typ Ni-MH, napi´cie 201,6 V
Osiàgi: 0-100 km/h – 10,3 sek.
Ceny: CT 200H wersja Eco 109 900,00 zł.
CT 200H wersja Classic 123 400,00 zł.
CT 200H wersja Prestige 174 400,00 zł.
(I) STYCZEŃ 2012 | MADE IN JAPAN | 19
20 | MADE IN JAPAN | (I) STYCZEŃ 2012
(I) STYCZEŃ 2012 | MADE IN JAPAN | 21
W
TRUDNYM
POŁOŻENIU
HONDA ACCORD
MAZDA 6
TOYOTA AVENSIS
kontra
kontra
Wymagamy od nich wszechstronności. Często na liście priorytetów stawiamy też cenę. Mają być
rodzinne, czyli przestronne i pojemne. Mają także być komfortowe, ale i dawać kierowcy
przyjemność z prowadzenia. No i oczywiście najlepiej, gdyby były oszczędne w eksploatacji.
22 | MADE IN JAPAN | (I) STYCZEŃ 2012
(I) STYCZEŃ 2012 | MADE IN JAPAN | 23
Czy˝ nie tak wyobra˝amy sobie samochód dla
trzy- lub czteroosobowej rodziny? Je˝eli ktoÊ „dorobił” si´ liczniejszego „stadka”, spoglàda raczej
w kierunku samochodów wi´kszych. Na przykład
mini vanów. Dla przeci´tnej rodziny, w rozumieniu
stanu osobowego, samochód w wersji nadwoziowej
typu kombi jest ultrauniwersalnym rozwiàzaniem.
Zwłaszcza w połàczeniu z drugim małym i miejskim
autem w rodzinnym gara˝u. Konfiguracja i liczba
samochodów w parku aut rodziny te˝ jest przecie˝ istotna. Mówi sporo o podejÊciu do kwestii
przemieszczania si´ oraz zasobnoÊci portfela danej
familii.
Auta nazywane popularnie kombi majà wi´c
przed sobà nie lada trudne zadanie. Jak bowiem
ci´˝ko jest sprostaç wymaganiom wszystkich, wie
tylko ten, kto choç raz próbował. Mówiàc otwarcie
– nie jest to mo˝liwe. Jestem skłonny tak właÊnie
twierdziç. Jednak zawsze szukaç nale˝y jak najbli˝szego nam rozwiàzania. W tym celu w porównaniu
stajà obok siebie trzej przedstawiciele rasy kombi.
OczywiÊcie, z racji tytułu pisma, w konfrontacji biorà
udział tylko przedstawiciele z japoƒskim rodowodem.
To b´dzie twarda walka na silne argumenty.
Od samochodów Êredniej klasy oczekujemy
przede wszystkim komfortu i wygody. Patrzymy
cz´sto na iloÊç miejsca, jakà mo˝e zaoferowaç nam
24 | MADE IN JAPAN | (I) STYCZEŃ 2012
jego baga˝nik oraz zaglàdamy pod mask´. Nie bez
znaczenia pozostaje cena danego modelu. W testach na potrzeby porównania wykorzystaliÊmy trzy
japoƒskie kombi z wysokopr´˝nymi silnikami.
Oznacza to, ˝e ka˝dy ma turbodoładowanego diesla
pod maskà.
NajÊwie˝szym zawodnikiem w tej grze jest
nowa Toyota Avensis. Od ostatniej generacji mocno
si´ zmieniła. Przyzna to chyba ka˝dy, nawet nieinteresujàcy si´ zbytnio motoryzacjà. Wystarczy
pokazaç mu zdj´cia poprzedniczki i póêniej zaprezentowaç nowy model. Toyota wreszcie mo˝e si´
podobaç, co w poprzednich latach wcale nie było
takie oczywiste. Nowy Avensis, choç nadal miejscami
konserwatywny, wyglàda po prostu atrakcyjnie. To,
˝e Avensis najnowszej generacji skierowany jest
głównie do europejskiego klienta, potwierdza proces jego konstruowania, w którym uczestniczyło 35
in˝ynierów z Toyota Motor Europe. Projekt zlecono
francuskiemu studiu designu Toyoty. Na tle konkurencji Avensis nie jest ju˝ bezbarwny, nadal jednak pozostaje najbardziej stonowany. Nowa twarz
„Avena” tchnie spokojem, a tym samym wzbudza
zaufanie. Szeroki i pot´˝ny. Trzeba przyznaç i˝ stylizacja Accorda jest bardziej drapie˝na. Ostrzejsze
kraw´dzie i liczniejsze przetłoczenia dajà mu wi´cej ostroÊci w wyrazie. Z kolei najnowsza Mazda 6 >
(I) STYCZEŃ 2012 | MADE IN JAPAN | 25
> w tym zestawieniu najmocniej zwraca na siebie
uwag´. Dla jednych to dobrze, inni b´dà od jej
nietuzinkowoÊci stroniç. Ka˝dy ma wi´c swój styl,
pomimo i˝ kolory karoserii w tym zestawieniu nie
pozwalajà do koƒca odkryç tej odmiennoÊci.
Jest chyba troch´ prawdy w stwierdzeniu, ˝e
wyglàd auta zapowiada to, co w Êrodku. Kokpit
Avensisa jest uło˝ony i przejrzysty. Bez ˝adnych
udziwnieƒ i ekstrawagancji. Po prostu siła spokoju.
Jednak jak umiejscowiç przycisk otwierajàcy wlew
paliwa, sterujàcy kontrolà trakcji oraz stabilizacji
in˝ynierom Toyoty podpowiedział chyba nie˝yczliwy
człowiek. Tak˝e obsługa przełàczników szyb sterowanych elektrycznie utrudniona jest nieco przez
uchwyt w drzwiach. Na koniec dodam jeszcze, ˝e
HONDA
MAZDA
TOYOTA
przycisk odpowiadajàcy za zwalnianie czy te˝ uruchamianie hamulca r´cznego na pierwszy rzut oka
trudno znaleêç. Ukryto go za kierownicà, podczas gdy
odruchowo ka˝dy kierowca szuka go pomi´dzy
przednimi fotelami. Avensis nadrabia za to dobrymi
materiałami i generalnym dobrym ich spasowaniem.
Choç w Avensisie, w porównaniu do prezentowanych
aut konkurencji, siedzi si´ raczej wysoko, to siedzenia
sà wygodne, a podró˝ w nich mija komfortowo.
Szerokie oparcia mo˝e i nie zapewniajà du˝o podparcia w zakr´tach, jednak doceniamy je w długich
podró˝ach. Płaska podłoga z tyłu przynosi o wiele
wi´cej plusów, ni˝ mo˝na by si´ spodziewaç. Nie
tylko osoba siedzàca poÊrodku z tyłu ma miejsce na
nogi i stopy. Pasa˝erowie tylnej kanapy majà tak˝e
ułatwione przemieszczanie. Baga˝nik Avensisa ma
tak˝e kilka bardzo funkcjonalnych rozwiàzaƒ. We
wn´kach znajdujà si´ dwa doÊç gł´bokie, oddzielone
przegrodami praktyczne schowki. Sprawdza si´ opcjonalny system mocowania baga˝u cargo manager.
Wyglàda jak podobny system w grupie VAG, a co
najwa˝niejsze, działa bez zarzutu. W celu uzyskania płaskiej podłogi wystarczy zło˝yç oparcia tylnej
kanapy. Maksymalnie baga˝nik jest w stanie zmieÊciç
1.610 litrów. Przy standardowej konfiguracji siedzeƒ
wejdà do niego 543 litry. To najwi´cej spoÊród
porównywanych aut.
Odczucia po zaj´ciu miejsca w Hondzie Accord,
bezpoÊrednio po opuszczeniu Avensisa, sà zupełnie
inne. Tutaj, po pierwsze, siedzi si´ najni˝ej z wszystkich trzech prezentowanych samochodów. Tak˝e
pozycja, jakà mogłem zajàç za kierownicà, najbardziej
mi odpowiadała. Wygodne przednie fotele Accorda
sà najlepiej wyprofilowane. Majà sporà zalet´ na tle
siedzisk w autach konkurencji: sà wyjàtkowo obszerne, wr´cz otulajàce na wysokoÊci barków. Poza
tym potrafià całkiem przyzwoicie przytrzymaç ciało
w zakr´cie. Materiały u˝yte do wykoƒczenia sà naprawd´ dobrej jakoÊci, a logiczna obsługa urzàdzeƒ
pokładowych szybko do siebie przekonuje, pomimo
˝e Êrodkowa konsola jest nieco przeładowana przyciskami. Teraz troch´ o minusach Accorda. Schowek
w podłokietniku jest zdecydowanie mniejszy ni˝
w Avensisie. Nie ulega kwestii, ˝e w kategorii
schowków w podłokietnikach w kombi Avensis
ustanowił chyba jakiÊ rekord. Po wyj´ciu małej
półeczki ze Êrodka mo˝emy tam wstawiç w pionie
du˝à butelk´ i jeszcze zmieszczà si´ dwie małe.
Jednak to, ˝e Accord ma mniejszy schowek, nie jest
głównym problemem w Hondzie. Z tyłu zdecydowanie przeszkadza wystajàcy tunel poÊrodku podłogi.
Mniej jest tak˝e miejsca na tylnej kanapie przy fotelach przednich, ustawionych tak samo jak w Avensisie. Niestety baga˝nik Hondy nie zachwyca – ma
tylko 405 litrów pojemnoÊci, a osłony nadkoli we
wn´trzu dodatkowo ograniczajà jego funkcjonalnoÊç.
Kokpit Mazdy 6 mo˝e si´ podobaç. Precyzja
monta˝u elementów jest bezdyskusyjna, jednak nie
potrafimy do koƒca zrozumieç doboru poszczególnych materiałów. Proste i du˝e pokr´tła sterujàce
klimatyzacjà wyglàdajà jak z samochodu nieco taƒszego, ni˝ mo˝na byłoby si´ spodziewaç po cenie
prezentowanego auta. Tak˝e obsługa komputera
pokładowego nastr´cza pewnych trudnoÊci. Przednie
siedzenia, choç obszerne, nie sà tak dobrze wyprofilowane jak w Accordzie czy tak wygodne jak
w Avensisie. W serii 6 siedzi si´ jednak wy˝ej ni˝
w Accordzie, a ni˝ej ni˝ w Toyocie. Mazda ma sporo
miejsca z przodu. Z tyłu pasa˝erom znów przeszkadza wystajàcy z podłogi tunel. Mazda nie rozpieszcza tak˝e pod wzgl´dem miejsca na tylnej
HONDA
HONDA
TOYOTA
MAZDA
styl prowadzenia. Auto jest bardziej nastawione na
komfort podró˝y ni˝ szybkoÊç pokonywania zakr´tów.
Nie ukrywam, ˝e Toyota jest pod tym wzgl´dem
daleko od swoich dwóch konkurentów. Avensis jest
stabilny i łatwo zachowaç nim obrany tor jazdy,
jednak agresywne prowadzenie po prostu mu nie
le˝y. Skrzynia biegów pracuje płynnie, a układ kierowniczy pozwala na sprawne kontrolowanie auta.
We wszystkich trzech prezentowanych samochodach
manualne skrzynie biegów majà po szeÊç przeło˝eƒ
ka˝da. Zdecydowanie pomaga to w długich trasach.
Sprawdza si´ równie˝ tempomat najnowszej generacji Toyoty. Wspomniany ACC reaguje na zmian´
pr´dkoÊci i dystansu dzielàcego nasz samochód
MAZDA
kanapie. „Japoƒczyk” z serii 6 plasuje si´ natomiast
w połowie stawki ze swoimi 519 litrami (maksymalnie przy rozło˝onych siedzeniach ju˝ jednak 1.751 l)
pojemnoÊci baga˝nika. Posiada tak˝e praktyczny
system składania tylnych oparç z wn´trza baga˝nika jednym ruchem oraz sprytny system zwijania
w nim rolety.
W jednej kategorii Mazda oraz Honda reprezentujà ten sam styl. Je˝eli chodzi o kwesti´ prowadzenia si´, oba samochody aspirujà do miana
dynamicznych i z nutkà sportowych emocji. Ich
zawieszenia sà wi´c doÊç twardo zestrojone. Dopóki
poruszamy si´ po gładkich i równych drogach,
wszystko jest OK. Ten styl mo˝e si´ podobaç kierowcom lubiàcym dynamicznà jazd´. Kłopoty zaczynajà si´, kiedy nierównoÊci zajmujà nam wi´kszoÊç
drogi. Zarówno Hondzie, jak i Mazdzie brakuje
wi´cej spr´˝ystoÊci na miar´ auta rodzinnego.
SztywnoÊç odczujà przede wszystkim pasa˝erowie na
tylnych kanapach. W kwestii resorowania te˝ nie jest
za kolorowo. Poprzeczne nierównoÊci potrafià wytràciç z równowagi oba auta. Resorowanie jest nieco
lepsze w Accordzie. To Honda szybciej jest w stanie
wytłumiç nierównoÊci. Honda, podobnie jak Mazda,
ma bardzo precyzyjnà skrzyni´ biegów. Najbardziej
bezpoÊrednim układem kierowniczym mo˝e jednak
pochwaliç si´ seria 6. Toyot´ Avensis cechuje inny
HONDA
MAZDA
TOYOTA
HONDA ACCORD 2.2 i-DTEC ELEGANCE
Typ silnika: wysokopr´˝ny, Common Rail
PojemnoÊç silnika: 2.199 cm3
Moc: 150 KM przy 4.000 obr./min
Maks. moment obr.: 350 Nm przy 2.000 obr./min
Skrzynia biegów: manualna 6-biegowa
Pr´dkoÊç maksymalna: 212 km/h
Przyspieszenie (0 – 100 km/h): 9,6 s.
Cena wersji podstawowej: 127.500 zł
HONDA
26 | MADE IN JAPAN | (I) STYCZEŃ 2012
MAZDA
TOYOTA
TOYOTA
od poprzedzajàcego. Je˝eli mamy przed sobà wolnà
drog´, system sam rozp´dza samochód do pierwotnie ustalonej przez kierowc´ pr´dkoÊci. Tak˝e
Accord oferuje nam system wspomagajàcy jazd´
ADAS. Jest to kombinacja trzech urzàdzeƒ: systemu
utrzymania na pasie ruchu, radaru i tempomatu
ACC oraz systemu ograniczajàcego skutki kolizji.
Wszystkie sà dost´pne na zamówienie w wersjach
Executive. W Mazdzie 6 nie znaleêliÊmy aktywnego
tempomatu. Standardowy jest natomiast wyposa˝eniem seryjnym „szóstki” z dieslem.
Do porównania wybraliÊmy trzy auta z turbodoładowanymi silnikami Diesla. Ich moc w ka˝dym
przypadku przekazywana jest na przednie koła. Pod
maskà Avensisa pracujà cztery cylindry zamkni´te
w pojemnoÊci równej 2,2 l. Silnik D-CAT jest dobrze wyciszony i oferuje 177 KM oraz maksymalny
moment obrotowy w wysokoÊci 400 Nm. Moc rozwijana jest tu płynnie. Pozwala to wa˝àcemu 1.650
kilogramów „Avenowi” na uzyskanie 100 km/h
w 8,5 sekundy oraz rozp´dzenie si´ do pr´dkoÊci
maksymalnej równej 220 km/h. Niemal˝e identycznà mocà jednostki nap´dowej w tym porównaniu
mo˝e pochwaliç si´ tylko Mazda. Motor „szóstki”
o pojemnoÊci tak˝e 2,2 l generuje 180 KM, a tak˝e
400 Nm. Moc nie przychodzi tu jednak tak płynnie,
jak w Toyocie. Silnik zapewnia „szóstce” osiàgi na
poziomie bardzo zbli˝onym do Avensisa. Mazda do
100 km/h rozp´dza si´ tak˝e w 8,5 s. Potrafi jechaç
z pr´dkoÊcià maksymalnà wynoszàcà 218 km/h.
Najsłabszym w tym zestawieniu motorem charakteryzuje si´ Accord. To jednostka równie˝ o pojemnoÊci 2,2 l. Motor i-DTEC ma jednak tylko 150 KM
i 350 Nm. Moc w tym przypadku jest równomiernie rozwijana. W bezpoÊrednim starciu Accrod jest
natomiast słabszy od konkurencji. Honda potrzebuje na osiàgni´cie 100 km/h a˝ 9,6 s. Natomiast jej
pr´dkoÊç maksymalna, wynoszàca 212 km/h, nie
ró˝ni si´ sporo od pozostałych wyników dwóch
japoƒskich kombi.
Trzy ró˝ne oblicza w tym przypadku wià˝à si´
z dwoma charakterami. Mazda ma bowiem bardzo
blisko do Hondy i odwrotnie. Zarówno „szóstka”, jak
i Accord reprezentujà typowo japoƒski styl ostrego designu, a i kierowcy je wybierajàcy preferujà
dynamiczny styl jazdy. Toyota Avensis zajmuje pozycj´, której siła le˝y w spokojniejszym i bardziej
stonowanym charakterze. Tu liczy si´ komfort
podró˝owania i pewnoÊç prowadzenia. Kierowcy
majàcy na uwadze seri´ szybkich zakr´tów powinni
si´gnàç raczej po Accorda lub seri´ 6.
MAZDA 6 2.2 MZR-CD SPORT
Typ silnika: wysokopr´˝ny, Common Rail
PojemnoÊç silnika: 2.184 cm3
Moc: 180 KM przy 3.500 obr./min
Maks. moment obr.: 400 Nm przy 1.800-3.000 obr./min
Skrzynia biegów: manualna 6-biegowa
Pr´dkoÊç maksymalna: 218 km/h
Przyspieszenie (0 – 100 km/h): 8,5 s.
Cena wersji podstawowej: 133.400 zł
TOYOTA AVENSIS 2.2 D-CAT Sol Plus
Typ silnika: wysokopr´˝ny, Common Rail
PojemnoÊç silnika: 2.231 cm3
Moc: 177 KM przy 3.600 obr./min
Maks. moment obr.: 400 Nm przy 2.000-2.800 obr./min
Skrzynia biegów: manualna 6-biegowa
Pr´dkoÊç maksymalna: 220 km/h
Przyspieszenie (0 – 100 km/h): 8,5 s.
Cena wersji podstawowej: 123.990 zł
HONDA
MAZDA
TOYOTA
Na koniec aspekty typowo ekonomiczne, czyli
po pierwsze – koszty zakupu. Najtaƒsza jest Toyota.
Za kwot´ 123.990 złotych otrzymujemy Avensisa
2.2 D-CAT w wersji Sol Plus. Dro˝sza jest Honda.
Za Accorda 2.2 z silnikiem 2.2 i-DTEC w wersji
Elegance musimy zapłaciç 127.500 zł. Najdro˝sza jest
Mazda. Cena zakupu serii 6 MZR-CD 2.2 w wersji
Sport wynosi 133.400 zł.
Mikołaj Urbaƒski
Fot. autor
Artykuł udost´pniony dzi´ki uprzejmoÊci wydawnictwa magazynu miłoÊników aut japoƒskich Japan Trends.
(I) STYCZEŃ 2012 | MADE IN JAPAN | 27
PIERWSZA POMOC
PRZY ODMROŻENIACH
20-LECIE
250 milionów sprzedanych świec na 20-lecie asortymentu V-Line.
Firma NGK jest wiodàcym Êwiatowym producentem Êwiec zapłonowych oraz sond lambda,
posiadajàcym fabryki i biura handlowe we wszystkich cz´Êciach Êwiata. Zatrudnia 10.000 pracowników,
którzy przyczyniajà si´ do obrotów w wysokoÊci ok. 2,0 miliardów euro. NGK jest obecna na wszystkich
kontynentach, posiada 8 centrów handlowych, 11 zakładów produkcyjnych oraz 14 biur handlowych.
Ratingen, 29.09.2011 – w roku 2011 mija
20 lat odkàd firma NGK Spark Plug Europe
wprowadziła na rynek asortyment Êwiec zapłonowych V-Line, perfekcyjnie dopasowany
do potrzeb dystrybutorów i warsztatów.
Asortyment łàczy w sobie u˝ytecznoÊç, łatwoÊç obsługi i wysokà jakoÊç wiodàcego dostawcy oryginalnego wyposa˝enia. Zresztà liczby
mówià same za siebie: firma NGK sprzedała
dotychczas 250 milionów Êwiec V-Line.
PopularnoÊç asortymentu rosła z biegiem lat
i ten trend utrzymuje si´ do dnia dzisiejszego.
Pierwsze 100 milionów Êwiec V-Line zostało
sprzedane w latach 1991-2004. W roku 2009 zanotowano sprzeda˝ 200-milionowej sztuki, a w ciàgu
nast´pnych 2 lat – kolejnych 50 milionów.
Podczas zimy, gdy temperatura powietrza
spada, musimy byç przygotowani na ewentualnoÊç
wychłodzenia czy wr´cz odmro˝enia. Nie ma
okreÊlonej granicy temperatury, poni˝ej której
mo˝e dojÊç do odmro˝eƒ. Zdarzajà si´ one nawet
przy dodatnich temperaturach, zwłaszcza przy
wietrznej i wilgotnej pogodzie. Działanie zimna
wywołuje miejscowy skurcz naczyƒ krwionoÊnych,
co prowadzi do zmniejszenia ukrwienia danego
obszaru przez zwolnienie przepływu krwi – to
miejscowa obrona przed wychłodzeniem całego
organizmu. Do miejsc szczególnie nara˝onych na
wychłodzenie zaliczyç mo˝na: stopy, dłonie, nos,
uszy, policzki oraz brod´. Zale˝nie od nasilenia
mrozu, odmro˝enie mo˝e powstaç ju˝ po kilku
minutach. W czasie działania niskiej temperatury
wyst´puje uczucie narastajàcego mrowienia, nast´pnie odr´twienia i zesztywnienia odmro˝onego
miejsca. Skóra poczàtkowo bywa zaczerwieniona,
póêniej staje si´ sina, szaroniebieska „marmurkowa”, a w koƒcu biało-blada. Dopiero w ciepłym
pomieszczeniu mo˝na odró˝niç dwa rodzaje uszkodzeƒ: lekkie odmro˝enie i silne przechłodzenie
powodujà od razu silny ból, podczas gdy ci´˝kie
odmro˝enia pozostajà zupełnie niebolesne równie˝ w cieple. Głównym zagro˝eniem jest nieodwracalne obumarcie odmro˝onych cz´Êci ciała
oraz zaka˝enie. Łagodna hipotermia jest naszà
zimowà codziennoÊcià. Np. czekajàc na autobus w niskiej temperaturze pojawia si´ odczucie
28 | MADE IN JAPAN | (I) STYCZEŃ 2012
zimna i dreszcze. W tej sytuacji najlepiej jest
ruszaç si´ intensywnie – wydzielane przez mi´Ênie
ciepło ogrzewa cały organizm. Po powrocie do
domu wystarczy si´ ogrzaç i napiç ciepłej herbaty.
Zdarza si´ jednak, ˝e konieczna jest nieco bardziej
specjalistyczna pomoc. Co nale˝y wtedy robiç?
Poszkodowanego trzeba niezwłocznie zaprowadziç / przenieÊç do ciepłego pomieszczenia. Przy
powierzchownych odmro˝eniach wa˝nà czynnoÊcià jest rozluênienie obcisłej odzie˝y i rozsznurowanie butów, co zmniejszy ucisk na odmro˝one okolice ciała i poprawi ich ukrwienie. Mokrà
odzie˝ trzeba jak najszybciej zdjàç. Nale˝y zadbaç
o dodatkowe okrycie poszkodowanego, aby nie
nara˝aç go na dalszà utrat´ ciepła. Odmro˝one
obszary trzeba ogrzewaç stopniowo. Najkorzystniejsze jest ogrzewanie ciepłem własnym człowieka – zmarzni´te dłonie mo˝na okryç własnymi,
bàdê wsunàç je pod pachy lub mi´dzy uda.
Odmro˝one koƒczyny mo˝na zanurzyç w wodzie
o temperaturze nie wy˝szej ni˝ 40°C, poniewa˝
wy˝sza temperatura mo˝e spowodowaç oparzenie.
Poszkodowanemu warto podawaç goràce napoje
z bardzo du˝à zawartoÊcià cukru. Powierzchnie
odmro˝eƒ opatruje si´ jałowym opatrunkiem.
W powa˝nych przypadkach niezb´dne jest zapewnienie pomocy lekarskiej. Czego natomiast nie
wolno robiç? JeÊli wytworzyły si´ p´cherze, nie
mo˝na ich przekłuwaç ani uciskaç. Zabrania si´
równie˝ szeroko stosowanego nacierania odmro˝o-
nych koƒczyn Êniegiem, pogarsza to jeszcze stan
koƒczyny. W ogóle nie wolno nacieraç i masowaç
odmro˝onych miejsc, gdy˝ mogłoby to pogł´biç
uszkodzenia tkanek. Zabronione jest równie˝
podawanie alkoholu, gdy˝ jego działanie rozszerzajàce naczynia mo˝e spowodowaç przechłodzenie całego organizmu. Poszkodowany nie
powinien paliç papierosów – zw´˝ajàca naczynia
krwionoÊne nikotyna pogarsza rokowanie. Poszkodowany z odmro˝onymi nogami nie powinien
chodziç.
Na koniec kilka słów na temat profilaktyki.
Otó˝, przed spodziewanym wyjÊciem na mróz
nale˝y unikaç spo˝ywania alkoholu. Odsłoni´te
okolice (twarz, usta) powinno si´ natłuszczaç
odpowiednimi kremami, poniewa˝ tłuszcz zabezpiecza przed działaniem zimna. Aby uniknàç nieprzyjemnoÊci nale˝y przede wszystkim zadbaç
o odpowiednie ubranie, które b´dzie zapewniaç
dobrà izolacj´ termicznà. Najlepszà metodà jest
ubieranie „na cebulk´”. Poza tym bardzo wa˝ne
jest nakrycie głowy, gdy˝ organizm traci wi´kszà
cz´Êç swojego ciepła właÊnie przez skór´ głowy.
W czasie przebywania w niskich temperaturach
mo˝na poprawiç ukrwienie ràk i nóg od czasu do
czasu nimi poruszajàc.
Autor: A.O.
èródła: http://www.pierwszapomoc.com/odmrozenie/,
http://www.gopr.pl/, http://www.nazdrowie.pl/artykul/pierwszapomoc-w-odmrozeniach.
Sukces NGK jest mocno uzasadniony: tak
samo jak 20 lat temu, tak˝e dziÊ asortyment
V-Line oferuje optymalne pokrycie rynku stosunkowo niewielkà liczbà Êwiec zapłonowych.
Poczàtkowo V-Line wszedł na półki magazynów
jedynie z liczbà 12 Êwiec, ale w miar´ rozwoju
technologii i liczby silników do asortymentu
dodawano nowe, znaczàce na rynku modele.
Obecnie asortyment składa si´ z 39 Êwiec, a jego
pokrycie rynku si´ga 90%.
Asortyment jest niezwykle łatwy do obsługi:
krótki system numeracji opracowany przez NGK
umo˝liwia dystrybutorom i warsztatom szybki
dobór właÊciwej Êwiecy, efektywne zarzàdzanie
stanem magazynowym lub zamówienie potrzebnych Êwiec w szybki i sprawny sposób.
Przede wszystkim jednak asortyment V-Line
wyró˝nia si´ jakoÊcià oryginalnego wyposa˝enia:
ponad 1/3 Êwiec z asortymentu powstała na
zamówienie producentów samochodów. Znajdziemy tu rozwiàzania nowoczesnej technologii jak:
Êwiece z metali szlachetnych, Êwiece zapłonowe
z zapłonem pół-Êlizgowym lub z wi´cej ni˝ jednà
elektrodà oraz naci´ciem „V”. Wszystkie te rozwiàzania gwarantujà najwy˝szà niezawodnoÊç
zapłonu oraz wydajnoÊç silnika.
Asortyment V-Line stał si´ „drzewem wiecznie zielonym” na rynku wtórnym – mówi Norbert
Schmalfuss, General Manager Sales & Marketing
Aftermarket – „dzi´ki wielu zaletom jakie oferuje dystrybutorom i warsztatom oraz dzi´ki najwy˝szej jakoÊci Êwiec asortyment ten jest i pozostanie najbardziej popularnym asortymentem
w historii. Ze swojej strony zapewnimy, ˝e ten
status pozostanie niezmienny w przyszłoÊci.”
(I) STYCZEŃ 2012 | MADE IN JAPAN | 29
17
GALA KSW
”
„ZEMSTA
Dnia 26 listopada 2011 w łódzkiej Atlas Arenie odbyła się 17 Gala Konfrontacji
Sztuk Walki „Zemsta”. Jej nazwa wzięła się stąd, że kilka pojedynków było rewanżami
za przegrane Polaków w poprzednich galach. Na trybunach zasiadło 14 tysięcy fanów.
Podczas listopadowej gali rozstrzygni´to
nast´pujàce pojedynki:
Walka 1: Alsambek Saidov pokonał Rafała
Moksa wi´kszoÊciowà decyzjà s´dziów.
Od pierwszych sekund obaj fighterzy dawali
z siebie dosłownie wszystko. W pierwszej odsłonie
wymieniali si´ celnymi prostymi, Rafał dodatkowo
punktował niskimi kopni´ciami w kombinacji
z superman punchami. W czwartej minucie Saidov
przeniósł pojedynek na ziemi´ i tam do koƒca
rundy z góry kontrolował walk´. Polak zapiàł
gard´ nogami na plecach rywala i wybronił si´ tym
samym w I rundzie. W drugiej rundzie poczàtkowo
przewag´ miał Moks, który celniej i cz´Êciej trafiał
sierpowymi. W dalszej cz´Êci pojedynku Aslambek
po raz kolejny zastosował wejÊcie w nogi, a kiedy
Rafał spróbował sweepa i walka przenosiła si´
do stójki Saidov trafił mocnym kolanem wyrównujàc punktacj´. Kolejne obalenie i kontrola
z góry. Saidov zwyci´˝ył dzi´ki trzem sprowadzeniom walki do parteru. Jednak Rafał Moks
zaprezentował si´ dobrze i zasłu˝ył na dogrywk´,
ale s´dziowie zdecydowali inaczej.
30 | MADE IN JAPAN | (I) STYCZEŃ 2012
Walka 2: Antoni Chmielewski pokonał Jamesa
Zikicia decyzjà s´dziów, stosunkiem głosów 2 do 1
po dogrywce.
Polak wrócił do ringu po ci´˝kiej kontuzji
kolana, operacji i kilkutygodniowej rehabilitacji.
Zikic cz´Êciej trafiał i kontrował sierpy Chmielewskiego, jednak ten potrafił zebraç si´ w sobie
i efektywnym atakiem wyrównaç punktacj´.
W dwóch wyrównanych rundach obaj starli si´
kilkakrotnie z niebywałym impetem i po dwa
razy przewracali rywala. S´dziowie zarzàdzili
dogrywk´, w której bardzo zm´czony Antek pokazał ogromne serce i wol´ walki przewa˝ajàc,
zdawało si´, przegrane starcie. W walce obfitujàcej
w wymiany ciosów i zmiany pozycji zdaniem
s´dziów lepszy był Polak, chocia˝ w oczach
wielu obserwatorów, to Brytyjczyk zasługiwał
na wygranà – jeden z s´dziów wskazał go nawet jako zwyci´zc´, jednak dwóch pozostałych
widziało inaczej.
Walka 3: Maciej Jewtuszko przegrał z Arturem Sowiƒskim przez nokaut w pierwszej rundzie
(ciosem na brod´).
Stawiany w roli underdoga Sowiƒski w 46-tej
sekundzie walki znokautował podbródkowym
z kontry weterana WEC i UFC Jewtuszk´, który
był faworytem wi´kszoÊci kibiców i ekspertów.
Czysty cios niemal natychmiast wyłàczył popularnego Irokeza, a kilka dalszych ciosów Kornika upewniło s´dziego, by przerwaç pojedynek.
O sile ciosu Êwiadczy to, ˝e powalony Jewtuszko
ju˝ po zakoƒczeniu walki próbował wstaç – bezskutecznie. Z ringu musiał zostaç wyprowadzony
przez ludzi z jego naro˝nika.
Walka 4: Michał Materla pokonał Matta
Horwicha jednogłoÊnà decyzjà s´dziów po
dogrywce.
Po dobrym poczàtku pierwszej rundy –
sierpowym i obaleniu – Cipao popełnił błàd
decydujàc si´ uchwyciç rywala w gilotyn´, kiedy ten skutecznie sweepował. Horwich zdobył w tym momencie plecy i do koƒca rundy
pewnie punktował z tej pozycji wygrywajàc jà zdecydowanie, chocia˝ potyczki przed
czasem nie zakoƒczył. Od drugiej rundy
Amerykaninowi powoli zacz´ło ubywaç sił.
Polak
wykorzystał to
i zaczàł zdobywaç zdecydowanà przewag´, po poczàtkowym
obaleniu kontrolował przebieg starcia b´dàc
aktywnym z góry. Po dwóch rundach s´dziowie
zarzàdzili dogrywk´. Kolejne trzy minuty nie
zmieniły obrazu walki, a dominacja Materli
rozwiała wàtpliwoÊci punktujàcych co do
rezultatu.
Walka 5: Rameau Thierry Sokoudjou
przegrał z Janem Błachowiczem jednogłoÊnà
decyzjà s´dziów.
Błachowicz od pierwszych sekund narzucił
mocne tempo i zdecydowanie wygrał pierwszà
rund´ obalajàc i punktujàc z góry. W drugiej
odsłonie jego przewaga nie była ju˝ tak wyraêna. W trzeciej rundzie mocno zm´czony
Janek nieco tracił inicjatyw´, ale w połowie
rundy trafił mocnym ciosem, który naruszył
Kameruƒczyka i posłał go na deski. Sokoudjou
zdołał jednak wybroniç si´ zarówno z bezpoÊredniego ground and pound oraz z póêniejszego dosiadu i dotrwał do koƒcowego gongu.
Werdykt s´dziów mógł byç tylko jeden.
Walka 6 (I walka wieczoru): Mariusz
Pudzianowski pokonał Jamesa Thompsona
wi´kszoÊciowà decyzjà s´dziów.
Thompson
zdecydowanie zdominował Pudzianowskiego w pierwszej
rundzie rewan˝owego starcia obalajàc, kontrolujàc z góry i obijajàc w stójce ogromnie
zm´czonego po czterech minutach Mariusza.
W drugiej rundzie walka była bardziej wyrównana, Pudzianowski mocno zaatakował
rozbijajàc nos Brytyjczyka, aktywnie walczył
z dołu, a pod koniec rundy celnymi ciosami
przechylił szal´ zwyci´stwa w tej rundzie
na swojà korzyÊç. Wi´kszoÊciowa decyzja
dla Pudzianowskiego uchodzi za kontrowersyjnà, a według niektórych nawet skandalicznà. Werdykt s´dziów wywołał du˝à
fal´ krytyki. 28 listopada podczas specjalnej
konferencji prasowej s´dzia główny walki
Pudzianowski - Thompson oÊwiadczył, ˝e
popełniono błàd przy liczeniu punktów podczas KSW 17 „Zemsta”. Według organizatorów walki, wynik był remisowy i s´dziowie
powinni zarzàdziç dogrywk´ w trzeciej rundzie. Władze KSW anulowały wynik walki.
Uznano jà za niebyłà.
Walka 7
(II walka wieczoru): Mamed Khalidov
pokonał Jessiego Taylora przez
poddanie w pierwszej rundzie (dêwignia
prosta na kolano).
Khalidov miał si´ zmierzyç z Brazylijczykiem Filho, ale rywal z powodu kłopotów
ze zdrowiem nie mógł si´ stawiç w Polsce.
Ostatecznie wi´c do ringu wyszedł bardzo doÊwiadczony Amerykanin Jesse Taylor. Szybko
obalił Mameda, ale ten natychmiast zaczàł
aktywnà prac´ z dołu, próbujàc dêwigni.
Taylor màdrze ich unikał, ale w 3. minucie walki dał si´ zaskoczyç. Khalidov zało˝ył mu
dêwigni´ na kolano i zawodnik z USA musiał odklepaç, aby uniknàç złamania nogi.
Khalidov po raz kolejny wygrywa w imponujàcym stylu i udowadnia, ˝e zasługuje na szans´
walki z najlepszymi fighterami Êwiata.
(I) STYCZEŃ 2012 | MADE IN JAPAN | 31
SZTUKI WALKI
Za kolebk´ wszystkich dalekowschodnich systemów walki
uwa˝a si´ staro˝ytne Chiny, a konkretnie klasztor Shaolin.
Wymagajàce zwinnoÊci, skupienia oraz poÊwi´cenia sztuki
walki przyw´drowały do Japonii stamtàd wraz z buddyzmem
i nale˝à do najbardziej rozpowszechnionych tradycyjnych
dyscyplin sportowych. Po zburzeniu klasztoru przez wojska
mand˝urskie, wielu mnichów ruszyło drogami paƒstw Azji
nauczajàc przy tym sztuk walki. W n´kanym trudnoÊciami
społeczno-ekonomicznymi, paƒstwie japoƒskim wybuchały
liczne powstania chłopskie. Chcàc tłumiç zamieszki zarzàdzano m.in. konfiskat´ broni – chłopom nie wolno było posiadaç nawet no˝y. Wobec licznych represji celowym stało si´
nauczenie wieÊniaków metod walki bez u˝ycia broni. Oto
krótki przeglàd najpopularniejszych japoƒskich sztuk walki.
Karate („sposób pustej r´ki”) to walka z wykorzystaniem
wyłàcznie pi´Êci, łokci i stóp, podobnie jak w przypadku
chiƒskiego kung-fu lub koreaƒskiego taekwondo. Za ojca tej
sztuki uwa˝a si´ okinawskiego mistrza Gichina Funakoshi
(1868-1957). Dawane przez niego pokazy „pustej r´ki” wywoływały powszechny podziw ekspertów sztuk walki m.in.
twórcy judo. W raporcie skierowanym do rzàdu japoƒskiego
podkreÊlano wychowawcze i zdrowotne zalety karate. Wkrótce
karate zostało oficjalnie wprowadzone do programu nauczania
w okinawskich szkołach. Na obelisku poÊwi´conym Funakoshi
obok jego imienia i nazwiska widnieje napis: „Karate nigdy nie
było technikà agresji”.
Aikido („sposób harmonijnego ducha”) jest szczególnà
metodà walki opracowanà przez japoƒskiego mistrza Morihei
Ueshiba. Opiera si´ na praktycznych ruchach samoobrony
zaczerpni´tych ze sztuk posługiwania si´ mieczem oraz włócznià, a tak˝e jujutsu i innych, staro˝ytnych, bardziej ezoterycznych sztuk walki. W najwi´kszym stopniu przywiàzuje wag´
do wartoÊci duchowych. Pozwala walczàcemu pokonaç
32 | MADE IN JAPAN | (I) STYCZEŃ 2012
przeciwnika przy u˝yciu minimalnej siły własnej, dzi´ki obróceniu energii ataku przeciwnika przeciwko niemu samemu.
Jest równie efektywne przeciw jednemu, jak przeciw wielu
napastnikom. W aikido kładzie si´ ogromny nacisk na rozwój
umysłu i osiàgni´cie wewn´trznej harmonii. Do popularyzacji
tej sztuki walki przyczynił si´ m.in. Steven Seagal wykorzystujàcy jej elementy w swoich filmach. Aikido mo˝e çwiczyç
właÊciwie ka˝dy – niezale˝nie od płci czy wieku.
Judo („łagodny sposób”) stworzone na poczàtku
XX w. przez prof. Jigoro Kano w niedługim czasie stało
si´ japoƒskim sportem narodowym. Łàczy w sobie stare sztuki
walki, takie jak jujutsu oraz çwiczenia ducha, a jego istotà jest
stosowanie rozmaitych rzutów
i chwytów. W tym sporcie bardziej ni˝ wytrzymałoÊç fizyczna liczy si´ technika, a celem
jest nie tylko wygrywanie kolejnych walk, ale tak˝e
rozwój siły i harmonii
ducha i ciała.
Kendo („sposób miecza”) to sztuka walki wywodzàca si´
z szermierki japoƒskich samurajów. A˝ do XIX wieku miecze stanowiły podstaw´ uzbrojenia japoƒskich armii feudalnych. Sportowy fechtunek nie wykorzystuje prawdziwych mieczy, posługujàc si´
ich bambusowymi atrapami
dla bezpieczeƒstwa zawodników.
Para-sportowa forma szermierki
bojowej narodziła si´ w XVII wieku,
gdy do treningu zacz´to stopniowo wprowadzaç ochraniacze i miecze çwiczebne,
pozwalajàce na zadawanie pełnych ciosów,
a tym samym na toczenie bezkrwawych pojedynków. Zastosowanie mieczy çwiczebnych, najpierw
drewnianych, a z czasem elastycznych konstrukcji
bambusowych (shinai) oraz ochraniaczy wzorowanych
na zbroi samurajskiej, pozwoliło çwiczyç bardziej dynamicznie i toczyç walki sparingowe.
Kyudo („sposób łuku”) to japoƒska sztuka posługiwania
si´ łukiem, od stuleci obecnym wÊród wyposa˝enia bojowego armii feudalnych. Kyudo, którego zasady ukształtował
w ogromnej mierze wyznawany przez samurajów zen stanowi
relatywnie popularnà form´ rekreacji, uprawianà na specjalnych strzelnicach. Yumi (japoƒski łuk) jest wyjàtkowo długi
(powy˝ej dwóch metrów), a stacjonarny cel jest ustawiony
w odległoÊci 28 lub 60 metrów. Wa˝nà cz´Êcià tego sportu jest
rytuał przygotowania, odprawiany przed oddaniem ka˝dego
strzału. W czystej formie kyudo jest praktykowane jako sztuka
oraz Êrodek rozwoju moralnego i duchowego. Wielu łuczników
uprawia kyudo jako sport, jako główny cel stawiajàc celnoÊç.
Autor: A.O.
èródło: http://www.konnichiwa.pl/, http://www.japonia.info/
JapanPoint
to portal motoryzacyjny
o tematyce cz´Êci zamiennych do samochodów japoƒskich i koreaƒskich oraz specjalnie
wyselekcjonowanych serwisów samochodowych do tych właÊnie marek. To zupełnie nowa jakoÊç na rynku samochodowych cz´Êci
zamiennych. Poniewa˝ w ostatnich latach na
naszych drogach pojawiło si´ wiele pojazdów
pochodzàcych z rynku azjatyckiego, a ich właÊciciele nie do koƒca wiedzieli gdzie mogà
w sposób łatwy, przyjemny zakupiç cz´Êci do
swojego auta i przy okazji je wymieniç z zachowaniem gwarancji wysokiej jakoÊci oraz stosunkowo niskiej ceny, powstał pomysł aby pomóc
tym właÊnie klientom w doborze odpowiedniego partnera na rynku Êlàskim. Dotychczas
sieci sklepów posiadajàcych w ofercie cz´Êci
do pojazdów pochodzàcych z Azji postrzegane
były jako słabo zaopatrzone, drogie i jakby tego
było mało, posiadajàce nieprofesjonalnà obsług´. Przyszedł czas aby to zmieniç!
JapanPoint to nowa marka zrzeszajàca
najwi´ksze hurtownie, najlepsze sklepy i najsprawniejsze serwisy samochodowe do samochodów azjatyckich na rynku Âlàskim. Nasza
marka gwarantuje pełnà satysfakcj´ swoich
klientów. Dzieje si´ tak, poniewa˝ tylko w sieci
JapanPoint mo˝na dostaç cz´Êci renomowanych dostawców do wszystkich typów samochodów azjatyckich za przyst´pnà cen´ oraz
zamontowaç je w profesjonalnym serwisie.
Trudno w to uwierzyç, ale właÊnie taka jest
prawda. Przekonaç si´ mo˝na o tym w dowolnym punkcie sieci JapanPoint, gdzie w pełni
fachowa obsługa pomo˝e nam dokładnie dobraç interesujàcà nas cz´Êç.
Student pyta kumpla:
– Co jesteÊ taki smutny?
– Wywalili mnie z uczelni...
– A za co?!
– A skàd mam wiedzieç? Pół roku mnie tam nie było!
* * *
Wchodzi student na egzamin, profesor pyta:
– I co?
– Koniak.
– Koniak? To DOBRZE.
– Nie, panie profesorze. To BARDZO DOBRY koniak.
* * *
Egzamin z anatomii. Profesor pyta:
– A jakà funkcj´ pełni musculus cremaster?
– Ten mi´sieƒ podnosi moszn´.
– Dobrze, a co jeszcze robi?
– Nie mam pewnoÊci, ale przy silnych bodêcach mechanicznych
takich jak uderzenie, to powoduje wytrzeszcz oczu, ugi´cie
kolan, otwarcie ust i artykułowanie wysokich dêwi´ków!
* * *
Egzamin ustny. Biedna studentka plàcze si´ w odpowiedziach,
nie mo˝e wybrnàç – wreszcie płaczliwym glosem stwierdza, ˝e
ona to wszystko si´ uczyła, umiała, a teraz z powodu wielkich
nerwów zapomniała. Na to Profesor spokojnym głosem ka˝e jej
na głos liczyç do 10. Ta przekonana, ˝e to jakaÊ terapia na
uspokojenie, posłusznie wykonuje polecenie. Kiedy skoƒczyła –
profesor prosi o indeks i wpisujàc 2 mówi: „kiedy coÊ si´ umie, to
i nerwy nie przeszkadzajà...”
* * *
Idzie dwóch studentów ulicà i widzà kawałek kartki le˝àcej na
chodniku. Jeden si´ pyta drugiego:
– Co to jest?
A drugi odpowiada:
– Nie wiem, ale kserujemy!
* * *
Poszli studenci na egzamin.
Profesor:
– Mam dwa pytania: Jak ja si´ nazywam i z czego jest ten
egzamin?
A studenci spojrzeli po sobie:
– Cholera! A mówili, ˝e z niego jest taki luzak!!!
* * *
Młody człowiek zgłasza si´ pierwszego dnia w pracy w supermarkecie. Manager obdarza go uÊmiechem, daje mu miotł´
i mówi:
– Twoim pierwszym zadaniem b´dzie pozamiatanie sklepu.
– Ale ja jestem absolwentem uniwersytetu – odpowiada z oburzeniem młody człowiek.
– O, przepraszam, nie wiedziałem – mówi manager – Zaraz, daj
mi t´ miotł´, poka˝´ ci, jak to si´ robi.
* * *
Zatrzymuje policjant studenta, legitymuje go, otwiera dowód
i czyta:
– Widz´, ˝e nie pracujemy.
– Nie pracujemy – potwierdza student.
– Opieprzamy si´... – mówi dalej policjant.
– Ano, opieprzamy si´ – potwierdza student.
– O! Studiujemy... – rzecze policjant.
– Nieeee, tylko ja studiuj´. – odpowiada student.
* * *
Dziekan jednego z amerykaƒskich uniwersytetów wzywa do
siebie studenta i mówi:
– Wczoraj znajdowałeÊ si´ na terenie ˝eƒskiej bursy. Według
regulaminu naszego uniwersytetu musisz zapłaciç 10 dolarów
kary. JeÊli znów ci si´ to przytrafi, nast´pnym razem zapłacisz
15 dolarów, a za trzecim razem – dwadzieÊcia.
– Panie profesorze, ceni´ sobie paƒski czas. Porozmawiajmy
rzeczowo: ile kosztuje abonament na cały semestr?
* * *
Podczas egzaminu wykładowca mocno ju˝ zdenerwowany
niewiedzà zdajàcego, otwiera drzwi i krzyczy do pozostałych
studentów:
– PrzynieÊcie tu siano dla osła!
– A dla mnie herbatk´! – dodaje student.
(I) STYCZEŃ 2012 | MADE IN JAPAN | 35