Ryzyko rozwoju energetyki prosumenckiej

Transkrypt

Ryzyko rozwoju energetyki prosumenckiej
Ryzyko rozwoju energetyki
prosumenckiej
dr hab. Dorota Niedziółka prof. SGH
mgr Paweł Czyżak doktorant SGH
1
Ryzyko
prawdopodobieństwo wystąpienia
niekorzystnego, dla danego podmiotu
gospodarczego stanu nie pozwalającego lub
utrudniającego realizację strategii lub osiąganie
założonych celów.
Ryzyko rozwoju energetyki prosumenckiej
2
Ryzyko a niepewność
1. poziom mierzalności prawdopodobieństwa
wystąpienia określonego zjawiskawykres/zdjęcie
2. możliwość wskazania scenariuszy zdarzeń
3. przewidywalność określenia wyniku działania
Ryzyko rozwoju energetyki prosumenckiej
3
Czynniki ryzyka
wykres/zdjęcie
Ryzyko rozwoju energetyki prosumenckiej
4
Energetyka prosumencka
prosument ma możliwość:
• zaopatrzenia w energię,
wykres/zdjęcie
• obniżenia kosztów pozyskania energii,
• rozszerzenia zakresu działalności podstawowej,
• wykorzystania nadwyżek produkcyjnych,
odpadów poprodukcyjnych,
• Wykorzystania elementów infrastruktury
technicznej (powierzchnia dachów, wielkość
nieruchomości)
Ryzyko rozwoju energetyki prosumenckiej
5
Energetyka prosumencka
Inni beneficjenci
• możliwości wykorzystania lokalnych zasobów
środowiska przyrodniczego
• rozwój inteligentnych systemów pomiarowych
• rozwój świadomości społecznej
• zmniejszenie strat sieciowych i zwiększenie
zainstalowanej mocy OZE
• ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
Ryzyko rozwoju energetyki prosumenckiej
6
Czynniki determinujące ryzyko
wykres/zdjęcie
polityczne
lokalizacyjne
techniczne
Ryzyko
finansowe
Ryzyko rozwoju energetyki prosumenckiej
rynkowe
prawne
7
Wnioski
Ograniczenie ryzyka wiąże się z:
wykres/zdjęcie
a) dostępem do informacji
b) monitorowaniem zagrożeń
c) przygotowaniem scenariuszy na wypadek
wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Ryzyko rozwoju energetyki prosumenckiej
8
wykres/zdjęcie
Dziękuję za uwagę
Ryzyko rozwoju energetyki prosumenckiej
9