Karta Dużej Rodziny - BIP Gminy Lidzbark Warmiński

Transkrypt

Karta Dużej Rodziny - BIP Gminy Lidzbark Warmiński
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński
Akt prawny
Ogłoszono 2015-09-01 11:02:10 przez Admin Super
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Lidzbark
Warmiński Programu "Karta Dużej Rodziny
Numer aktu: VII/51/2015
Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy
Data podjęcia: 2015-08-27
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Status: Obowiązujący
Informacje dodatkowe:
§ 1.
Wprowadza się na terenie Gminy Lidzbark Warmiński program działań na rzecz rodzin
wielodzietnych, zwany Programem „Karta Dużej Rodziny”.
§ 2.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Karcie – rozumie się przez to „Kartę Dużej Rodziny”, czyli dokument uprawniający członków
rodziny wielodzietnej do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez uczestniczące w
programie podmioty,
2) Rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę ( także rodzinę zastępczą)
zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie Gminy Lidzbark Warmiński, składającą się z
rodziców/rodzica, posiadającą na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku
życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w
przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica,
3) Rodzicach, należy przez to rozumieć biologicznych lub adopcyjnych rodziców dzieci, a także
opiekunów prawnych i rodziców zastępczych ,
4) Rodzinie zastępczej, należy przez to rozumieć: rodzinną formę pieczy zastępczej sprawowaną w
przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.
j. Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.)
5) Partnerze – należy przez to rozumieć podmiot lub instytucję, która podpisała porozumienie o
współpracy z Gminą Lidzbark Warmiński w zakresie realizacji Programu „Karta Dużej Rodziny”.
§ 3.
1. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkujących pod wspólnym adresem na
1/2
terenie Gminy Lidzbark Warmiński.
2. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie „Karta Dużej Rodziny” będzie Karta pn.: „Karta
Dużej Rodziny”.
3. „Karta Dużej Rodziny” wydawana będzie na podstawie złożonego wniosku.
4. Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty „Karta Dużej Rodziny” stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński w drodze zarządzenia określi:
1) logo Programu „Karta Dużej Rodziny”,
2) wzór Karty „Karta Dużej Rodziny”,
3) wzór wniosku o wydanie/przedłużenie terminu ważności/wydanie duplikatu Karty „Karta Dużej
Rodziny”,
4) wzór wniosku o uzyskanie dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5) procedurę uzyskania dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 4.
Program ma na celu:
1) Promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku,
2) Wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych
wychowujących się w tych rodzinach dzieci,
3) Poprawę warunków życia rodzin wielodzietnych.
§ 5.
Cele Programu „Karta Dużej Rodziny” określone w § 4 niniejszej uchwały będą realizowane poprzez:
1) umożliwienie rodzinom korzystania z 30% dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
2) jednorazową zapomogę finansową z tytułu urodzenia się dziecka; zgodnie z uchwałą Nr
XXXVIII/309/2014 Rady Gminy Lidzbark Warmiński w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi
finansowej z tytułu urodzenia się kolejnego dziecka,
3) ulgi, rabaty, upusty oferowane przez partnera zgodnie z podpisanym porozumieniem.
§ 6.
1. Program „Karta Dużej Rodziny” ma charakter otwarty i do jego realizacji mogą przystąpić
wszyscy zainteresowani partnerzy.
2. Partnerzy informują o realizacji Programu „Karta Dużej Rodziny” w swojej instytucji
umieszczając logo Karty w widocznym miejscu dostępnym dla ogółu mieszkańców.
§ 7.
Promocja działań określonych w niniejszej uchwale obejmować będzie ogłoszenia w lokalnej prasie
oraz umieszczenie na stronie internetowej założeń niniejszej uchwały, informującej o wykazie ulg
adresowanych do rodzin wymienionych w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.
§ 8.
Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/308/2014 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28 marca 2014r. w
sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Lidzbark Warmiński Programu „Karta Dużej Rodziny”.
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2/2