w sprawie wprowadzenia „Planu dystrybucji preparatów stabilnego

Transkrypt

w sprawie wprowadzenia „Planu dystrybucji preparatów stabilnego
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński
Akt prawny
Ogłoszono 2016-05-13 11:30:06 przez Andrzej Bogdanowicz
w sprawie wprowadzenia „Planu dystrybucji preparatów
stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia
radiacyjnego na terenie Gminy Lidzbark Warmiński
Numer aktu: 162/2016
Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy
Data podjęcia: 2016-05-06
Data wejścia w życie: 2016-05-06
Status: Obowiązujący
Informacje dodatkowe:
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 446) w związku z art. 90 pkt. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z
2014 r., poz. 1512 ze zm.) w związku z zarządzeniem Nr 59 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z
dnia 26 marca 2009r. w sprawie dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zarządzam co następuje:
§ 1. Zarządzenie określa organizację i sposób współdziałania w zakresie dystrybucji preparatów
jodowych w formie tabletek na terenie Gminy Lidzbark Warmiński. w oparciu o „Plan dystrybucji
preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy
Lidzbark Warmiński.” stanowiący niepublikowany załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.1 Wyznaczam – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twój Partner” w Pilniku jako Gminny
Punkt Dystrybucji i Punkt Wydawania Preparatów Jodowych.
2. Za organizację zabezpieczającą pracę punktu, o którym mowa w ust. 1, wyznaczam
odpowiedzialnym Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych NZOZ „Twój Partner” w Pilniku.
§ 4. Za koordynację dotyczącą planowania oraz przebiegu dystrybucji tabletek jodowych
w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Lidzbark Warmiński, oraz bieżącą
aktualizację danych dotyczących liczby ludności Gminy z podziałem na grupy ryzyka oraz punktów
wydawania tabletek jodowych, wyznaczam odpowiedzialnym pracownika ds. zarządzania
kryzysowego, obronnych i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński.
1/2
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. zarządzania kryzysowego, obronnych
i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2/2