Katalog monta¿ysty

Transkrypt

Katalog monta¿ysty
Katalog monta¿ysty
WYDANIE 2014
Zawsze do Pañstwa dyspozycji –
Simply everything. Everything simple.
pakiet szerszych us³ug VBH.
Wiêkszy wybór, wiêcej marek, wy¿sza jakoœæ.
Po prostu wszystko, czego potrzebujesz do
Wszystko jest proste, pocz¹wszy od
Jako najwiêksze przedsiêbiorstwo handlowe
produkcji oraz monta¿u okien i drzwi, otrzymasz
pierwszego kontaktu a¿ po codzienn¹
firma VBH dzia³a praktycznie na ca³ym œwiecie.
u nas. Szczególny nacisk k³adziemy przy tym na
wspó³pracê, od osobistej rozmowy a¿ po
Najsilniejsze œwiatowe marki producentów
to, aby s³owo „wszystko“ oznacza³o równie¿
zastosowanie nowoczesnych œrodków
powierzaj¹ nam swoje produkty - zak³ady
wysok¹ jakoœæ i dostêpnoœæ dla Ciebie
komunikacji. Bez komplikacji, szybko i sprawnie
przemys³owe oraz rzemieœlnicy zwracaj¹ siê do
w ka¿dym momencie. Nasza szeroka paleta
- pracownicy VBH s¹ przyjaŸni, uczciwi
nas ze swoim zapotrzebowaniem na materia³y
produktów jest dostêpna na ca³ym œwiecie
w codziennej wspó³pracy - chêtnie Ci pomog¹.
oraz prosz¹ o wsparcie techniczne.
i dopasowana do ró¿nych potrzeb klientów.
Wydanie 2014/KM
© VBH
SPIS TREŒCI
Farby
Monta¿ chemiczny
4-5
Piany poliuretanowe
Impregnacja
25
Silikony
6
Produkty renowacyjno-monta¿owe
25
Akryle
7
Masy uszczelniaj¹ce
26
Aplikatory
8
9-10
Kleje
Narzêdzia
Folie i taœmy
Folie uszczelniaj¹ce
11-14
Elektronarzêdzia
Taœmy rozprê¿ne
15-17
Narzêdzia rêczne
30-31
Wyposa¿enie
32-33
Monta¿ pasywny
27-30
Dodatki
Klima Konform
18
Klamki okienne
34-36
Podpory monta¿owe
18
Klamki drzwiowe
37-39
System JB-D
19
Rozety drzwiowe
40
Kotwy monta¿owe Saaw system
19
Pochwyty drzwiowe
41
Dodatki
Monta¿ mechaniczny
Zamocowania
20
Kliny, kotwy
21
M³otki i ³apki do szklenia
21
Przyssawki do szk³a
21
Klucz budowlany
21
42-44
Serwis
45-48
Œrodki czystoœci
49-50
Œrodki ochrony zdrowia
51-53
Parapety, p³yty wiórowe, p³askowniki
Wydanie 2014/KM
© VBH
Parapety wewnêtrzne i zewnêtrzne
22
Ciep³y parapet
23
P³askowniki
23
Dodatki
24
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
SPIS TREŒCI
3
MONTA¯ CHEMICZNY
Piany poliuretanowe
Letnia / zimowa piana pistoletowa
?
Piana pistoletowa greenteQ 1K to jednokomponentowa piana monta¿owa, doskonale nadaj¹ca siê do
wype³niania przestrzeni zamkniêtych przy monta¿u okien, uszczelniania spoin miêdzy murem i oknami,
skrzynkami rolet i oœcie¿nicami oraz do wype³niania ma³ych otworów w murze. Charakteryzuje siê
dobr¹ przyczepnoœci¹ do wszystkich powszechnie stosowanych materia³ów budowlanych, takich jak
beton, kamieñ, metal, drewno, twarde PVC, itd.
?
aplikacja
w temperaturze otoczenia piany zimowej: od -10°C do + 25°C
w temperaturze otoczenia piany zimowej XXL: od -18°C do + 30°C
?
przewodnoϾ cieplna potwierdzona badaniami piany zimowej: ok. 0,04 W/(mk)
?
przewodnoϾ cieplna potwierdzona badaniami piany zimowej XXL: ok. 0,0374 W/(mk)
?
aplikacja
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Piana pistoletowa zimowa greenteQ
750 ml
024107
Piana pistoletowa XXL letnia/zimowa greenteQ
750 ml
028989/045113
Piana pistoletowa - ogniochronna
750 ml
007252
Piana monta¿owa 2K B2
Piana monta¿owa greenteQ 2K to szybkotwardniej¹ca dwukomponentowa piana monta¿owa na bazie
poliuretanu.
Przeznaczona do mocowania oœcie¿nic drzwi drewnianych, izolacyjnego uszczelniania spoin miêdzy
ram¹ okna b¹dŸ skrzynk¹ rolety i murem oraz do monta¿u i wyg³uszania wanien i brodzików.
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Piana monta¿owa 2K B2 greenteQ
400 ml
031482
Piana monta¿owa pistoletowa GOLD GUN 65 PLUS
Wielosezonowa piana Penosil Gold Gun 65 PLUS posiada zwiêkszon¹ wydajnoœæ w stosunku do
tradycyjnych pian. Szybki czas utwardzania. Wysoka odpornoœæ na wilgoæ i pleœñ.
Przed rozpoczêciem pracy powierzchniê nale¿y dok³adnie oczyœciæ, zwil¿yæ wod¹ oraz wstrz¹sn¹æ
puszk¹ przez ok. 30 s. Zraszanie pod³o¿a ma na celu zapewnienie wyschniêcia pianki w ca³ym jej
przekroju, dziêki czemu uzyskuje siê maksymalne w³aœciwoœci izolacyjne. Utwardzon¹ pianê nale¿y
chroniæ przed promieniami UV. Pianê Penosil mo¿na aplikowaæ zarówno pistoletem, jak i wê¿ykiem
EasyGun.
?
aplikacja
w temperaturze otoczenia: od -20°C do + 30°C
termiczna utwardzonej piany: od -50°C do + 90°C
?
temperatura butli podczas pracy: +5°C do + 25°C
?
odpornoϾ
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Piana monta¿owa pistoletowa Gold Gun 65 Plus
850 ml
040610
Piana monta¿owa pistoletowa GUNFOAM 65
PENOSIL Premium Gunfoam 65 to pianka poliuretanowa o zwiêkszonej wydajnoœci: 65 litrów.
Rozprê¿noœæ na poziomie 20-30%. Zastosowanie: monta¿ drzwi i okien, izolowanie i mocowanie rur,
wype³nianie otworów i szczelin, mocowanie p³yt œciennych, izolacja termiczna. Dobrze przylega do
wiêkszoœci materia³ów budowlanych za wyj¹tkiem teflonu, polietylenu i silikonu.
?
aplikacja
w temperaturze otoczenia: od +5°C do +30°C, optymalnie 20°C
termiczna utwardzonej piany: od -50°C do + 90°C
?
odpornoϾ
4
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Piana monta¿owa pistoletowa Gunfoam 65
900 ml
039245
MONTA¯ CHEMICZNY
Piany poliuretanowe
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
Wydanie 2014/KM
© VBH
MONTA¯ CHEMICZNY
Piany poliuretanowe - akcesoria
Zmywacz do piany (do czyszczenia pistoletów)
Zmywacz do piany to doskona³y œrodek od usuwania œwie¿ej, jeszcze nieutwardzonej piany
poliuretanowej. Zosta³ on specjalnie dostosowany do czyszczenia pistoletów.
Ciœnienie gazu u³atwia wygodne czyszczenie i p³ukanie wnêtrza pistoletu, a mieszanka
substancji czynnych jest dobrze tolerowana przez materia³y, z których zosta³ wykonany pistolet.
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Zmywacz do piany greenteQ
500 ml
023282
Zmywacz do piany Penosil
500 ml
044352
Pistolet do piany
Pistolet do profesjonalnego i ³atwego nak³adania pian poliuretanowych.
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Pistolet greenteQ
043269
Pistolet do piany T9065 den Braven
017770
greenteQ
T9065
Akcesoria greenteQ
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Spryskiwacz do wody 1000 ml
034270
Zestaw poduszek poziomuj¹cych
034272
Nó¿ z wymiennymi ostrzami
041954
Wk³ad z wymiennymi ostrzami 10 szt.
041953
Wydanie 2014/KM
© VBH
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
MONTA¯ CHEMICZNY
Piany poliuretanowe - akcesoria
5
MONTA¯ CHEMICZNY
Silikony
Silikon Oxy
FA-Silikon Oxy greenteQ jest silikonowym uszczelniaczem neutralnie sieciuj¹cym (RTV-1) pod wp³ywem
wilgoci z powietrza. Jest odporny na starzenie i wp³yw pogody.
Zastosowanie:
• do uszczelniania okien, szczelin przy³¹czeniowych i innych szczelin dylatacyjnych
• do powierzchni wiêkszoœci materia³ów stosowanych w budownictwie i przemyœle, takich jak: szk³o,
aluminium, p³ytki glazurowane, poliester, ABS, mosi¹dz, stal, impregnowane drewno, PVC itd.
• do monta¿u szyb zespolonych, do pod³o¿y alkalicznych: beton, ceg³a (przy u¿yciu œrodka gruntuj¹cego)
W³aœciwoœci:
• tworzenie pow³oki: silikon kolorowy: 15-20 min./ bezbarwny: 10-15 min.
• odpornoœæ na dzia³anie temperatury od -50°C do +150°C
• maks. dopuszczalne odkszta³cenie ±25%
• czas przechowywania: 12 miesiêcy
• dobra przyczepnoœæ bez zastosowania Primera (podk³adu)
Kolor silikonu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
bezbarwny - greenteQ
600 ml
019568
bia³y RAL 9010 - greenteQ
600 ml
019567
br¹zowy RAL 8007 - greenteQ
600 ml
019566
czarny RAL 9011 - greenteQ
600 ml
025058
teak - den Braven
600 ml
007218
sepia - den Braven
600 ml
007217
czarny palisander teak
br¹z
sepia bezbarwny bia³y
Silikon Alcoxy
FA-Silikon Alcoxy greenteQ jest silikonowym uszczelniaczem neutralnie sieciuj¹cym na bazie Alcoxy
(RTV-1) pod wp³ywem wilgoci z powietrza. Jest odporny na starzenie i wp³yw pogody.
Zastosowanie:
• do uszczelniania okien, szczelin ³¹cz¹cych i innych ruchomych po³¹czeñ
• do powierzchni wiêkszoœci materia³ów stosowanych w budownictwie i przemyœle, takich jak: szk³o,
aluminium, p³ytki glazurowane, poliester, mosi¹dz, stal, impregnowane drewno, PVC
• do monta¿u szyb zespolonych w po³¹czeniu z uszczelniaczami Kömmerling GD 115, GD 116, GD 677
P4 oraz butylem
W³aœciwoœci:
• tworzenie pow³oki: silikon kolorowy: 12 min./ bezbarwny: 6 min.
• odpornoœæ na dzia³anie temperatury od -50°C do +150°C
• maks. dopuszczalne odkszta³cenie ±25%
• czas przechowywania: 9 miesiêcy
• dobra przyczepnoœæ bez zastosowania Primera (podk³adu)
Kolor silikonu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
bezbarwny - greenteQ
310 ml
026308
bezbarwny - greenteQ
600 ml
019571
bia³y RAL 9010 - greenteQ
600 ml
019569
br¹zowy RAL 8007 - greenteQ
600 ml
019570
teak - den Braven
600 ml
007212
sepia - den Braven
600 ml
007211
palisander - den Braven
600 ml
007210
czarny palisander teak
br¹z
sepia bezbarwny bia³y
Silikon uniwersalny
Uniwersalny, jednosk³adnikowy, trwale elastyczny silikonowy kit uszczelniaj¹cy na bazie polisiloksanów
z octanowym systemem utwardzania. Charakteryzuje siê trwa³¹ elastycznoœci¹ i trwa³oœci¹ w ró¿nych
warunkach klimatycznych. Posiada bardzo dobr¹ przyczepnoœæ do g³adkich pod³o¿y, takich jak szk³o,
ceramika, lakierowane drewno.
Jest odporny na dzia³anie czynników atmosferycznych (promieniowanie UV, wilgoæ, wahania
temperatury od -50°C do +120°C) – do zastosowañ wewnêtrznych i zewnêtrznych.
Silikonu nie mo¿na malowaæ.
6
Kolor silikonu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
bezbarwny
310 ml
007222
bia³y
310 ml
007223
br¹zowy
310 ml
007221
MONTA¯ CHEMICZNY
Silikony
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
br¹z
bezbarwny bia³y
Wydanie 2014/KM
© VBH
MONTA¯ CHEMICZNY
Akryle
Akryl
?
Akryl typu A jest plastoelastycznym dyspersyjnym uszczelniaczem. Jeœli jest
wystarczaj¹co utwardzony nadaje siê do malowania.
Zastosowanie:
?
do uszczelniania spoin pomiêdzy ram¹ okienn¹/drzwiow¹ i murem, tynkiem i p³yt¹
gipsowo-kartonow¹ o niewielkich ruchach
?
do uszczelniania pêkniêæ i spoin w porobetonie, kamieniu, tynku i drewnie
?
przeznaczony tylko do spoin o niskiej rozszerzalnoœci (maks. 15%)
W³aœciwoœci:
• spe³nia wymagania normy zapewnienia jakoœci ISO 9001 / ISO 14001
• nadaje siê do malowania, jeœli jest wystarczaj¹co utwardzony
• posiada dobr¹ przyczepnoœæ do pod³o¿a porowatego
• maks. dopuszczalne odkszta³cenie ± 12,5%
• czas przechowywania: 12 miesiêcy
pojemnoϾ: 310 ml
Nazwa produktu
Kolor
Nr artyku³u VBH
Akryl greenteQ / den Braven
bia³y
019572 / 007208
Akryl zewnêtrzny
bia³y
025450
Akryl szpachlowy
bia³y
007227
P³yn wyg³adzaj¹cy do silikonu
P³yn wyg³adzaj¹cy greenteQ do ³atwego, szybkiego i dok³adnego wyg³adzania spoin silikonowych.
Preparat rozcieñczony z wod¹, gotowy do natychmiastowego u¿ytku.
Nie zawiera rozpuszczalników i kwasów. Nie powoduje korozji.
pojemnoϾ: 1000 ml
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
P³yn wyg³adzaj¹cy greenteQ
034795
Szpachelka do silikonu
Profesjonalna szpachelka do rozprowadzania silikonu i wyg³adzania fug. Idealny 40° k¹t
spoiny, do uszczelniania szk³a, profili okiennych i akwariów. Optymalne krzywe pozwalaj¹
na wyprofilowanie spoiny przy naro¿ach w wannach, balkonach. Do poùàczeñ miædzy
úcianà i podùogà; specjalna krawædê pozwalajàca na ksztaùtowanie wyjàtkowo wàskich
fug i uszczelnieñ.
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Szpachelka greenteQ
026977
Szpachelka BUKA
007229
Rêczny pistolet do silikonu 310 ml
Jednokartuszowy pistolet rêczny do aplikacji silikonu lub akrylu o pojemnoœci 310 ml.
£atwy w obs³udze i niezwykle trwa³y, przeznaczony do profesjonalnego u¿ycia.
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Pistolet do silikonu HKS-12
310 ml
007203
Wydanie 2014/KM
© VBH
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
MONTA¯ CHEMICZNY
Akryle
7
MONTA¯ CHEMICZNY
Aplikatory
Pneumatyczny pistolet do silikonu 310 ml
Pneumatyczny pistolet do wyciskania mas dostæpnych w kartuszach 310 ml. Umoýliwia
odpowiednie dozowanie masy dziæki bezstopniowej regulacji prædkoúci pracy tùoka. W celu
unikniæcia niekontrolowanego wypùywania masy wyposaýony jest w zawór szybkiego
odpowietrzenia. Obrotowy uchwyt kartuszy uùatwia pracæ.
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Pneumatyczny pistolet do silikonu Schneider KTP 310 DR
310 ml
030544
Rêczny pistolet do silikonu 600 ml
Pistolety do silikonu greenteQ to profesjonalne urz¹dzenia przeznaczone do szybkiej
i dok³adnej aplikacji mas klej¹cych i uszczelniaj¹cych greenteQ.
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Pistolet do silikonu greenteQ
600 ml
043594
Pneumatyczny pistolet do silikonu 600 ml
Jednokartuszowy pistolet pneumatyczny do aplikacji silikonu lub akrylu
o pojemnoœci 600 ml. £atwy w obs³udze i niezwykle trwa³y, przeznaczony
do profesjonalnego u¿ycia.
SIP 600
AirGun
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Pistolet do silikonu AirGun
600 ml
007204
Pneumatyczny pistolet do silikonu Schneider SIP 600
600 ml
031486
Pistolet akumulatorowy Metabo do kleju i past 600 ml
Pistolet akumulatorowy Metabo 10,8 Volt do nak³adania klejów i past, dostosowany do kartuszy i worków foliowych, o du¿ej sile wyciskania do
sprawnej obróbki wszystkich – równie¿ szczególnie gêstych materia³ów. Bezstopniowa regulacja prêdkoœci wyciskania umo¿liwiaj¹ca dok³adn¹
pracê, uniemo¿liwia kapanie masy dziêki automatycznemu cofaniu siê zêbatek.
Dane techniczne:
• rodzaj akumulatora: Li-Ion
• napiêcie akumulatora: 10,8 V
• pojemnoœæ akumulatora: 1,5 Ah
• ciœnienie wyciskania: 4.413 N/450 kg
• prêdkoœæ posuwu na biegu ja³owym: 3 - 10 mm/s
• dostosowany do: kartuszy i worków foliowych
• 3 lata gwarancji na akumulator
8
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Pistolet akumulatorowy Metabo do kleju i past
600 ml
045275
MONTA¯ CHEMICZNY
Aplikatory
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
Wydanie 2014/KM
© VBH
MONTA¯ CHEMICZNY
Kleje
Klej monta¿owy
Nie zawieraj¹cy rozpuszczalników jednosk³adnikowy klej dla profesjonalistów, stosowany do monta¿u
w rzemioœle i przemyœle. Szerokie spektrum przyczepnoœci do ró¿nych materia³ów.
WodoodpornoϾ D4.
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Klej monta¿owy 1K greenteQ
310 ml
026982
Klej monta¿owy K-1 Weiss
310 ml
007130
Nazwa produktu
W ofercie dostêpne równie¿ KLEJE NA BAZIE MS POLIMERU.
Jednosk³adnikowe kleje - uszczelniacze na bazie MS Polimeru. Ulegaj¹ utwardzeniu pod wp³ywem
wilgoci nie spieniaj¹c siê, trwale elastyczne, nie przebarwiaj¹ siê pod wp³ywem promieni UV, mo¿na
je malowaæ. Klejenie listew, parapetów, progów, paneli, ekranów, luster. Ponadto nadaj¹ siê do
uszczelniania rys i szczelin w betonie, tynkach, paneli elewacyjnych, parapetów.
Uszczelniacz hybrydowy greenteQ to doskona³a uniwersalna masa uszczelniaj¹ca do poziomych
(i pionowych) fug z³¹cznych i dylatacyjnych. Jest stosowany bez œrodka gruntuj¹cego (primera) do
wiêkszoœci materia³ów stosowanych w budownictwie, jak np. aluminium, stal (galwanizowana
i nierdzewna), cynk, miedŸ, kamieñ naturalny, beton, ceg³a, p³yty ok³adzinowe, p³yty HPL, drewno,
gips, szk³o, p³ytki glazurowane, tworzywo sztuczne, itp.
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Klej MS Polimer greenteQ bia³y
290 ml
034888
Klej MS Polimer greenteQ krystaliczny
290 ml
035982
Uszczelniacz hybrydowy greenteQ bia³y
290 ml
045616
Klej UNI-FIX den Braven bia³y
290 ml
007201
Klej Cosmoplast MS 460 Weiss bia³y/bezbarwny
290 ml
007147 / 023199
Klej do aluminium
Klej 2K-Alu-Kleber greenteQ s³u¿y do konstrukcyjnego wklejania naro¿ników aluminiowych
w anodowane b¹dŸ proszkowo lakierowane profile oœcie¿nic i ram skrzyde³ aluminiowych okien,
drzwi i elementów fasad. Sklejone za jego pomoc¹ profile zamkniête mo¿na lakierowaæ proszkowo.
Klej 2K-Alu-Kleber greenteQ stosuje siê w specjalistycznych zak³adach do konstrukcyjnego
zamkniêtego si³owo ³¹czenia sandwiczowych nadwozi samochodów wykonanych z laminatów
szklanych GFK. Klej charakteryzuje siê ³atwoœci¹ obs³ugi kartusza tandemowego ze statyczn¹
koñcówk¹ mieszaj¹c¹ greenteQ.
W stanie utwardzonym nadaje siê do lakierowania. Wykazuje du¿¹ odpornoœæ na dzia³anie czynników
atmosferycznych.
Klej dwusk³adnikowy COSMOFEN DUO w porêcznych kartuszach tandemowych o proporcji
sk³adników mieszanki 1:1. Atestowany w ift-Rosenheim (atest kontrolny nr 50924109/1) pod
wzglêdem wytrzyma³oœci na rozci¹ganie sklejonych naro¿y ramy ze z³o¿onych profili aluminiowych.
Za pomoc¹ statycznej koñcówki mieszaj¹cej nastêpuje jednorodne wymieszanie sk³adników œrodka
wi¹¿¹cego i utwardzacza i bezpoœrednia aplikacja do komory lub nawierconych otworów profili.
Stosowany do konstrukcyjnego klejenia naro¿y aluminiowych w powlekanych proszkowo
i anodowanych profilach oœcie¿nic i skrzyde³ okiennych.
¯ywotnoœæ: 60 min., czas obróbki w rurce mieszaj¹cej: ok. 45 min.
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Klej do aluminium 2 K greenteQ bia³y/be¿
550 g
026987/027005
026995
Klej do aluminium 2 K greenteQ be¿
900 g
Klej do aluminium DUO Weiss bia³y/be¿
550 g
007135/007133
Klej do aluminium DUO Weiss be¿
900 g
007134
Wydanie 2014/KM
© VBH
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
MONTA¯ CHEMICZNY
Kleje
9
MONTA¯ CHEMICZNY
Kleje i aplikatory
Klej do PVC
Klej do PVC znajduje zastosowanie:
• w produkcji okien do przyklejania profili dodatkowych, takich jak okapniki, listwy œciekowe, przymykowe czy
prowadnice ¿aluzji zewnêtrznych
• w bran¿y sanitarnej do sklejania rur, rynien dachowych, itp.
• w konstrukcjach stoisk targowych i szyldów do konstrukcyjnego sklejania p³yt z twardej piany PVC
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Klej do PVC greenteQ bia³y/bezbarwny
200 g
026979/026978
Klej do PVC Weiss Cosmofen bia³y/bezbarwny
200 g
007110/007109
Klej sekundowy
Kleje na bazie octanu celulozowego. Jednosk³adnikowe sekundowe kleje do profili uszczelniaj¹cych z kauczuku
etylenowo-propylenowego APTK/EPDM. Spoiny styku oraz uciosy uszczelnieñ klejone s¹ szybko,
pewnie i trwale.
Nadaj¹ siê równie¿ doskonale do klejenia profili uszczelniaj¹cych na twardym PVC lub na profilach
aluminiowych.
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Klej CA 20 Weiss
20 g
007108
Klej Cosmoplast 500 Weiss
20 g
007105
Koñcówka mieszaj¹ca do kleju
Statyczna koñcówka mieszaj¹ca do dwusk³adnikowego kleju do aluminium 2K
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Koñcówka mieszaj¹ca do kleju 2K
026981
Pistolet rêczny do kleju
Rêczny pistolet dozuj¹cy do kartuszy tandemowych dwusk³adnikowego kleju poliuretanowego Cosmofen DUO
i 2K greenteQ.
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Rêczny pistolet do Cosmofenu DUO 550 i 2K greenteQ 550
007143
Rêczny pistolet do Cosmofenu DUO 900 i 2K greenteQ 900
007140
10
MONTA¯ CHEMICZNY
Kleje i aplikatory
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
Wydanie 2014/KM
© VBH
FOLIE
Folie uszczelniaj¹ce
Folia wewnêtrzna greenteQ
Folia wewnêtrzna greenteQ to paroszczelne uszczelnienie wewnêtrznej szczeliny ³¹czeniowej okna
z murem. Do stosowania w nowych i remontowanych budynkach. Wyposa¿ona jest w pasek
samoprzylepny do zastosowania na wszystkich rodzajach powierzchni ram okiennych.
Mo¿na tynkowaæ i malowaæ.
W³aœciwoœci i dane techniczne:
• rozci¹gliwa, dyfuzyjnie szczelna
• samoprzylepna, jednostronnie klej¹ca
• przepuszczalnoœæ powietrza (EN 1026): a ≤ 0,1m3/[h*m*(daPa)2/3]
• wartoœæ Sd: ok. 39 m (DIN4108 T3 hamuj¹ca dyfuzjê pary wodnej)
• wodoszczelnoœæ (DIN EN 20811): > 3000 mm
• odpornoœæ na temperaturê: od ok. -40°C do ok. +80°C
• klasyfikacja ogniowa wg DIN EN 13501-1, klasa E (normalna palnoœæ)
• ogólne Œwiadectwo Badañ Nadzoru Budowlanego (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis)
P-NDS04-754, MPA Bau Hannover
Klej do folii greenteQ – patrz str. 14.
Nazwa produktu
D³ugoœæ rolki
W kartonie
Kolor
Nr artyku³u VBH
Folia wewnêtrzna greenteQ 75 mm
30 m
5 rolek
czerwony
027020
Folia wewnêtrzna greenteQ 100 mm
30 m
4 rolek
czerwony
028927
Folia wewnêtrzna greenetQ 150 mm
30 m
2 rolki
czerwony
028928
Folia zewnêtrzna greenteQ
Folia zewnêtrzna greenteQ to paroprzepuszczalne uszczelnienie zewnêtrznej szczeliny ³¹czeniowej
okna w celu ochrony przed opadami atmosferycznymi. Folia mo¿e zostaæ zastosowana zarówno
w nowych, jak i remontowanych budynkach. Wyposa¿ona jest w pasek samoprzylepny do
zastosowania na wszystkich rodzajach powierzchni ram okiennych. Mo¿na tynkowaæ i malowaæ.
W³aœciwoœci i dane techniczne:
• rozci¹gliwa, paroprzepuszczalna
• samoprzylepna, jednostronnie klej¹ca
• wartoœæ Sd (DIN EN ISO 12572): ok. 0,05 m
• wodoszczelnoœæ (DIN EN 1027) ≥ 1.050Pa
• wspó³czynnik infiltracji powietrza (EN 1026): a ≤ 0,1m3/[h*m*(daPa)n]
• odpornoœæ na temperaturê: od ok. -40°C do ok. +80°C
• klasyfikacja ogniowa wg DIN EN 13501-1, klasa E (normalna palnoœæ)
• ogólne Œwiadectwo Badañ Nadzoru Budowlanego (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis)
P-NDS 04-753, MPA Bau Hannover
Klej do folii greenteQ – patrz str. 14.
Nazwa produktu
D³ugoœæ rolki
W kartonie
Kolor
Nr artyku³u VBH
Folia zewnêtrzna greenteQ 75 mm
30 m
5 rolek
bia³y
027021
Folia zewnêtrzna greenteQ 100 mm
30 m
4 rolek
bia³y
028929
Folia zewnêtrzna greenetQ 150 mm
30 m
2 rolki
bia³y
028930
Folia DUO greenteQ
Folia DUO greenteQ o specjalnym zastosowaniu (wewnêtrznym i zewnêtrznym), reguluj¹cym poziom
wilgotnoœci, o ró¿nych wartoœciach Sd. Pasek taœmy samoprzylepnej umo¿liwia proste mocowanie folii
do ramy okiennej. Zastosowanie: zewnêtrzne i wewnêtrzne uszczelnianie fug okiennych i fasadowych,
szczelin ³¹czeniowych. Folia jest doskona³a do modernizacji starych i nowych budynków.
Mo¿na tynkowaæ i malowaæ.
W³aœciwoœci i dane techniczne:
• klasa ogniowa materia³ów bydowlanych DIN EN 13501-1: E
• wodoszczelnoœæ fug zgodnie z DIN EN 1027 ≤ 1.050 Pa
• wspó³czynnik infiltracji powietrza zgodnie z EN 1026: a < 0,1m3/[h*m*(daPa)2/3]
• odpornoœæ na promieniowanie UV: ok. 3 miesi¹ce
• wartoœæ Sd - zgodnie z DIN EN ISO 12572: ok. 0,2 m Sd 5,0 m
• odpornoœæ termiczna: od ok. -40°C do ok. +80°C
• produkt „bardzo niskoemisyjny” zgodnie z oznaczeniem EMICODE EC 1 PLUS
Klej do folii greenteQ – patrz str. 14.
Nazwa produktu
D³ugoœæ rolki
W kartonie
Kolor
Nr artyku³u VBH
Folia greenteQ DUO 75 mm
30 m
5 rolek
bia³y
028562
Folia greenteQ DUO 100 mm
30 m
4 rolki
bia³y
028933
Folia greenteQ DUO 150 mm
30 m
2 rolki
bia³y
028934
Wydanie 2014/KM
© VBH
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
FOLIE
Folie uszczelniaj¹ce
11
FOLIE
Folie uszczelniaj¹ce
Folia DUO plus EW i DUO GT plus EW z siatk¹ samoprzylepn¹ greenteQ
Folia DUO plus EW i DUO GT plus EW greenteQ to specjalna folia reguluj¹ca przep³yw wilgoci,
o zmiennej wartoœci wspó³czynnika Sd, dziêki czemu zapewnia szybsze osuszenie z³¹cza przez ca³y
rok. Pasek samoprzylepny umo¿liwia prosty i kompletny monta¿ folii okiennej.
Folia DUO GT plus EW posiada jednostronnie samoprzylepn¹ siatkê podtynkow¹ spe³niaj¹c¹ funkcjê
dodatkowego zamocowania podczas tynkowania.
DUO plus EW
W³aœciwoœci:
• jeden rodzaj folii do uszczelniania po³¹czeñ od strony zewnêtrznej i wewnêtrznej
• folia pokryta specjaln¹ w³óknin¹ umo¿liwiaj¹c¹ otynkowanie lub zaklejanie
• doskona³a do ró¿nych ram okiennych (zarówno w starych, jak i nowych budynkach)
?
dwustronny pasek klej¹cy (EW) pozwalaj¹cy na ró¿ne warianty klejenia do ramy okna
?
folia z samoprzylepn¹ siatk¹ podtynkow¹ do dodatkowego zamocowania (Folia DUO GT plus)
• spe³nia wymagania niemieckiego rozporz¹dzenia o oszczêdnoœci energii (EnEV) dotycz¹cego
przepuszczalnoœci powietrza pow³oki budynku
• bardzo dobra przyczepnoœæ tynku do folii
• bez koniecznoœci stosowania kleju do folii
DUO GT plus EW
Dane techniczne:
• klasa ogniowa materia³ów budowlanych zgodnie z DIN EN 13501-1: E
• wodoszczelnoœæ fug zgodnie z DIN EN 1027 ≤ 1.050Pa
• wspó³czynnik infiltracji powietrza zgodnie z EN 1026: a 0 m3/[h*m*(daPa)2/3]
• odpornoœæ na promieniowanie UV: ok. 3 miesi¹ce
• wartoœæ Sd zgodnie z DIN EN ISO 12572: ok. 0,2 m ≤Sd ≤5,0 m
• odpornoœæ termiczna: od ok. -40°C do +80°C
• produkt „bardzo niskoemisyjny” zgodnie z oznaczeniem EMICODE EC 1 PLUS
Nazwa produktu
D³ugoœæ rolki
W kartonie
Kolor
Nr artyku³u VBH
Folia DUO plus EW greenteQ 85 mm
30 m
4 rolki
bia³y
044835
Folia DUO plus EW greenteQ 125 mm
30 m
2 rolki
bia³y
044836
Folia DUO GT plus EW greenteQ 100 mm
30 m
4 rolki
bia³y
044833
Folia DUO GT plus EW greenteQ 140 mm
30 m
2 rolki
bia³y
044834
Folia DUO UV greenteQ
Folia DUO UV greenteQ dziêki zmiennej wartoœci wspó³czynnika oporu dyfuzyjnego sd zapewnia
szybsze osuszenie z³¹cza przez ca³y rok. Jeden rodzaj folii do uszczelniania po³¹czeñ od strony
zewnêtrznej i wewnêtrznej (nie istnieje ryzyko pomy³ki produktu). O du¿ej odpornoœci na rozerwanie.
Folia pokryta specjaln¹ w³óknin¹ doskonale nadaj¹c¹ siê do otynkowania lub zaklejania.
BASIC
W³aœciwoœci:
• folia odporna na promieniowanie UV w okresie do 12 miesiêcy na ,,wolnym powietrzu”
• doskona³a do ró¿nych ram okiennych (zarówno w starych, jak i nowych budynkach)
• warianty monta¿u: jednostronna (E), obustronna (W), jedno- i obustronna (EW)
• folia dostêpna w 2 wersjach: folia DUO UV Basic greenteQ jako klasyczna p³aska folia oraz
folia DUO UV Duplex greenteQ z obustronn¹ taœm¹ klej¹c¹
• spe³nia wymagania niemieckiego rozporz¹dzenia o oszczêdnoœci energii (EnEV) dotycz¹cego
przepuszczalnoœci powietrza pow³oki budynku
• wysoka wytrzyma³oœæ na zerwanie
• wodoszczelnoœæ do 1.050 Pa
DUPLEX
Dane techniczne:
• klasa ogniowa materia³ów budowlanych zgodnie z DIN EN 13501-1: E
• wodoszczelnoœæ fug zgodnie z DIN EN 1027 ≤ 1.050Pa
• wspó³czynnik infiltracji powietrza zgodnie z EN 1026: a ≤0,1 m3/[h*m*(daPa)2/3]
• odpornoœæ na promieniowanie UV: ok. 12 miesi¹ce
• wartoœæ Sd zgodnie z DIN EN ISO 12572: ok. 1.0 m ≤Sd ≤12,0 m
• odpornoœæ termiczna: od ok. -40°C do +80°C
• produkt „bardzo niskoemisyjny” zgodnie z oznaczeniem EMICODE EC 1 PLUS
Nazwa produktu
D³ugoœæ rolki
W kartonie
Kolor
Nr artyku³u VBH
Folia DUO UV greenteQ 100 mm Basic
50 m
6 rolek
czarny
045273
Folia DUO UV greenteQ 100 mm Duplex
50 m
6 rolek
czarny
045173
12
FOLIE
Folie uszczelniaj¹ce
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
Wydanie 2014/KM
© VBH
FOLIE
Folie uszczelniaj¹ce
Folia wewnêtrzna z butylem
Paroszczelna, wewnêtrzna folia uszczelniaj¹ca do okien to po³¹czenie folii nieprzepuszczaj¹cej wilgoci
i w³ókniny z samoprzylepnym paskiem do mocowania do ramy okiennej oraz paskiem butylu s³u¿¹cym
do przyklejenia folii do muru.
W³aœciwoœci:
?
folia zapewnia separacjê miêdzy pomieszczeniem a otoczeniem zewnêtrznym
?
stanowi nieprzepuszczaj¹ce powietrza uszczelnienie wewnêtrznej szczeliny ³¹czeniowej okna
?
s³u¿y do monta¿u okien w nowych i remontowanych budynkach zgodnie z wymogami RAL
?
foliê wewnêtrzn¹ mo¿na malowaæ i tynkowaæ
Grunt do montaýu folii – patrz str. 14.
Nazwa produktu
D³ugoœæ rolki
W kartonie
Kolor
Nr artyku³u VBH
Folia wewnêtrzna z butylem Penosil 70 mm
25 m
1 rolka
czerwony
043937
Folia wewnêtrzna z butylem Penosil 100 mm
25 m
1 rolka
czerwony
043940
Folia wewnêtrzna z butylem Penosil 150 mm
25 m
1 rolka
czerwony
043941
Folia zewnêtrzna z butylem
Zewnêtrzna folia uszczelniaj¹ca do okien to po³¹czenie w³ókniny i membrany funkcyjnej umo¿liwiaj¹cej
dyfuzjê pary. Zapewnia zewnêtrzne uszczelnienie okna odporne na dzia³anie deszczu i innych
czynników atmosferycznych. Zapewnia paroprzepuszczalne uszczelnienie zewnêtrznej szczeliny
³¹czeniowej okna w celu ochrony przed opadami. S³u¿y do po³¹czenia szczelin miêdzy oknem/drzwiami
i budynkiem na zewn¹trz.
Posiada samoprzylepny pasek o du¿ej mocy do wszystkich rodzajów futryn okiennych oraz pasek
butylu s³u¿¹cy do przyklejenia folii do muru.
W³aœciwoœci:
?
folia jest wodoszczelna i jednoczeœnie zarazem paroprzepuszczalna
?
wykazuje 3-miesiêczn¹ odpornoœæ na promieniowanie UV
foliê mo¿na malowaæ i tynkowaæ
?
Grunt do montaýu folii – patrz str. 14.
W kartonie
Kolor
25 m
1 rolka
bia³y
043942
25 m
1 rolka
bia³y
043944
25 m
1 rolka
bia³y
043945
Nazwa produktu
D³ugoœæ rolki
Folia zewnêtrzna z butylem Penosil 70 mm
Folia zewnêtrzna z butylem Penosil 100 mm
Folia zewnêtrzna z butylem Penosil 150 mm
Nr artyku³u VBH
Folia uszczelniaj¹ca BUTYL VLIES DUO
Folia uszczelniaj¹ca Butyl Vlies Duo wykonana z samoprzylepnej masy butylo-kauczukowej o wysokiej
przyczepnoœci.
Produkt przeznaczony do uszczelniania po³¹czeñ okienno-murowych, a tak¿e do wykañczania
wewnêtrznych dolnych po³¹czeñ podparapetowych. Folia stosowana jest do uszczelniania po³¹czeñ
konstrukcji elewacji szklanych wewn¹trz budynku tam, gdzie wymagana jest wysoka paroszczelnoœæ
po³¹czenia, przy wykañczaniu i uszczelnianiu segmentów konstrukcji stalowych; u¿ywana w
uszczelnianiu po³¹czeñ w konstrukcjach murowanych.
Charakteryzuje siê wysok¹ przyczepnoœci¹ paska mocuj¹cego na wszystkich ramach okiennych,
a tak¿e niezwyk³¹ przyczepnoœci¹ butylu na wielu pod³o¿ach, bez zastosowania gruntu.
Nie przepuszcza pary i gazów, a w³óknina mo¿e byæ malowana i tynkowana.
Grunt do montaýu folii – patrz str. 14.
Nazwa produktu
D³ugoœæ rolki
W kartonie
Kolor
Nr artyku³u VBH
Folia Butyl Vlies Duo Illbruck 75x1,5 mm
15 m
4 rolki
bia³y
006567
Folia Butyl Vlies Duo Illbruck 100x1,5 mm
15 m
3 rolki
bia³y
022587
Folia Butyl Vlies Duo Illbruck 150x1,5 mm
15 m
2 rolki
bia³y
028940
Wydanie 2014/KM
© VBH
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
FOLIE
Folie uszczelniaj¹ce
13
FOLIE
Folie uszczelniaj¹ce
Folia zewnêtrzna
Folia polipropylenowa przeznaczona do zabezpieczania od strony zewnêtrznej po³¹czenia okiennomurowego. Materia³ ten stanowi warstwê izolacyjn¹ odporn¹ na zewnêtrzne warunki atmosferyczne
(jak wiatr i deszcz), zachowuj¹c jednoczeœnie wysokie w³aœciwoœci paroprzepuszczalne. Produkt
umo¿liwia szybkie mocowanie zarówno do ramy okna lub drzwi, jak równie¿ do muru. Monta¿ do ramy
okna odbywa siê za pomoc¹ dwustronnego, samoprzylepnego paska klej¹cego. Do muru mo¿emy go
mocowaæ za pomoc¹ specjalnego kleju, taœmy butylowej lub siatki podtynkowej.
Produkt powinien byæ os³oniêty przed dzia³aniem promieniowania UV do 2 miesiêcy.
Grunt do montaýu folii – patrz poni¿ej
Nazwa produktu
D³ugoœæ rolki
W kartonie
Kolor
Nr artyku³u VBH
Folia zewnêtrzna Illbruck 50 mm z butylem
50 m
6 rolek
bia³y
022902
Folia zewnêtrzna Illbruck 70 mm z butylem
50 m
5 rolek
bia³y
006569
Folia zewnêtrzna Illbruck 100 mm z butylem
50 m
3 rolki
bia³y
006568
Folia zewnêtrzna Illbruck 90 mm z siatk¹
50 m
2 rolki
bia³y
022585
Folia wewnêtrzna
Folia poliproylenowa przeznaczona do zabezpieczania od strony wewnêtrznej po³¹czenia okiennomurowego. Materia³ ten stanowi warstwê izolacyjn¹ ograniczaj¹c¹ przep³yw powietrza i pary wodnej.
Produkt umo¿liwia szybkie mocowanie zarówno do ramy okna lub drzwi, jak równie¿ muru.
Monta¿ do ramy okna odbywa siê za pomoc¹ dwustronnego, samoprzylepnego pasa klej¹cego.
Do muru mo¿emy go mocowaæ za pomoc¹ specjalnego kleju, taœmy butylowej lub siatki podtykowej.
Produkt powinien byæ os³oniêty przed dzia³aniem promieniowania UV do 2 miesiêcy.
Grunt do montaýu folii – patrz poni¿ej.
Nazwa produktu
D³ugoœæ rolki
W kartonie
Kolor
Nr artyku³u VBH
Folia wewnêtrzna EW Illbruck 50 mm z butylem
50 m
6 rolek
bia³y
006571
Folia wewnêtrzna EW Illbruck 70 mm z butylem
50 m
5 rolek
bia³y
006572
Folia wewnêtrzna EW Illbruck 100 mm z butylem
50 m
3 rolki
bia³y
006570
Folia wewnêtrzna EW Illbruck 90 mm z siatk¹
50 m
2 rolki
bia³y
022586
Grunt do monta¿u folii z butylem
Grunt do monta¿u folii jest œrodkiem podk³adowym s³u¿¹cym do zwiêkszenia i zapewnienia
przyczepnoœci uszczelek butylowych i bitumicznych. Stosowany jest na ch³onne pod³o¿a.
Do zastosowañ wewnêtrznych i zewnêtrznych.
Pasek butylowy jest syntetycznym uszczelniaczem z masy butylowej. Plastyczna mieszanka
kauczukowa, nie twardnieje, nie kruszeje bez substancji lotnych (40 mb).
PojemnoϾ
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
1 litr
043965
Grunt do monta¿u folii Primer Grunt Illbruck
1 litr
007233
Grunt do monta¿u folii Primer Spray Illbruck
500 ml
-
027847
Grunt do monta¿u folii BetPrimer Penosil
Pasek butylowy do folii 15 x 0,7 mm
044354
Klej do folii greenteQ
Klej do folii greenteQ to jednokomponentowa, elastyczna masa uszczelniaj¹co-klej¹ca na bazie
poliuretanu. Przeznaczony do klejenia materia³ów uszczelniaj¹cych w budownictwie. Nadaje siê do
klejenia folii greenteQ w szczelinach dylatacyjnych i po³¹czeniach z wnêkami okien i drzwi oraz
wyrównywania niewielkich nierównoœci wnêk. Ulega utwardzeniu w zetkniêciu z wilgoci¹ z powietrza.
Klej do folii greenteQ jest odporny na starzenie, warunki atmosferyczne i temperaturê (od -40°C do
+90°C). Zapewnia doskona³¹ przyczepnoœæ; mo¿na go malowaæ i tynkowaæ. Wydajnoœæ kleju zale¿y
od szerokoœci folii, im wiêksza szerokoœæ tym wydajnoœæ mo¿e siê zmniejszyæ.
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Klej do folii greenteQ - bia³y
600 ml (20 szt./karton)
027024
14
FOLIE
Folie uszczelniaj¹ce
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
Wydanie 2014/KM
© VBH
TAŒMY
Taœmy rozprê¿ne
Taœma uszczelniaj¹ca greenteQ 300 i 600
Taœma zapewniaj¹ca szczelnoœæ przed opadami atmosferycznymi, wykonana z miêkkiej pianki
poliuretanowej, przeznaczona do uszczelniania szczelin ³¹czeniowych.
Zakres zastosowañ:
?
stolarka okienna (fugi przy³¹czeniowe odporne na opady atmosferyczne, uszczelnianie termiczne
miêdzy oœcie¿nic¹ i murem, po³¹czenia profili, wype³nienia, listwowania)
?
technika fasadowa (warstwa pod betonowanie / po³¹czenie szalunków przy betonowaniu)
?
wykoñczenie wnêtrz (lekkie œciany dzia³owe, separacja podwójnych pod³óg)
?
dach stromy/stropodach (okna po³aciowe, uszczelnienie dachówek, kalenica/naro¿e/kosz
dachowy/dymnik)
Dane techniczne taœmy 600:
• wodoszczelnoœæ >=600Pa (EN 1027)
• ognioodpornoœæ DIN 4102, T1; B1
• odpornoœæ na dzia³anie promieni UV
• odpornoœæ na temperaturê: od - 30oC do +90oC
• wartoœæ sd <= 0,5 m
Dane techniczne taœmy 300:
• wodoszczelnoœæ >= 300Pa (EN 1027)
• ognioodpornoœæ DIN 4102, T1; B2
• odpornoœæ na dzia³anie promieni UV
• odpornoœæ na temperaturê: od - 20oC do +60oC
• wartoœæ sd <= 0,5 m
D³ugoœæ rolki
Nazwa produktu
W kartonie
Kolor
Nr artyku³u VBH
Taœma uszczelniaj¹ca greenteQ 300 15/4-7 mm
8,0 m
20 rolek
antracyt
032723
Taœma uszczelniaj¹ca greenteQ 300 20/6-10 mm
5,6 m
15 rolek
antracyt
028920
4,3 m
15 rolek
antracyt
033749
Taœma uszczelniaj¹ca greenteQ 600 15/1-4 mm
13,0 m
20 rolek
antracyt
035514
Taœma uszczelniaj¹ca greenteQ 600 12/2-6 mm
12,0 m
25 rolek
antracyt
035956
Taœma uszczelniaj¹ca greenteQ 600 15/4-9 mm
8,0 m
20 rolek
antracyt
032725
Taœma uszczelniaj¹ca greenteQ 600 15/5-12 mm
5,6 m
20 rolek
antracyt
032722
Taœma uszczelniaj¹ca greenteQ 600 20/6-15 mm
4,3 m
15 rolek
antracyt
032724
Taœma uszczelniaj¹ca greenteQ 600 25/9-20 mm
3,3 m
12 rolek
antracyt
033151
Taœma uszczelniaj¹ca greenteQ 300 20/8-13 mm
Taœma rozprê¿na greenteQ VARIO 3
?
Wyj¹tkowa i innowacyjna taœma ³¹cz¹ca w sobie zalety 3 produktów stosowanych do tej pory do
uszczelniania fug po³¹czeniowych okien. Warstwa zewnêtrzna taœmy Vario 3 dba o ochronê przed
opadami atmosferycznymi. Wewnêtrzna s³u¿y do izolacji cieplnej i dŸwiêkowej. Strona ta równie¿ nie
przepuszcza powietrza i pary wodnej. Stosuj¹c taœmê Vario 3 mo¿na skróciæ czas monta¿u o blisko 75%.
Zakres zastosowañ:
?
stolarka okienna (fugi przy³¹czeniowe odporne na opady atmosferyczne, uszczelnianie termiczne
miêdzy oœcie¿nic¹ i murem, po³¹czenia profili, wype³nienia, listwowania)
?
technika fasadowa (warstwa pod betonowanie / po³¹czenie szalunków przy betonowaniu)
?
wykoñczenie wnêtrz (lekkie œciany dzia³owe, separacja podwójnych pod³óg)
?
dach stromy/stropodach (okna po³aciowe, uszczelnienie dachówek, kalenica/naro¿e/kosz
dachowy/dymnik)
Dane techniczne taœmy VARIO 3:
• wodoszczelnoœæ >= 600Pa (EN 1027)
• ognioodpornoœæ DIN 4102; B2
• odpornoœæ na czynniki atmosferyczne
• odpornoœæ na temperaturê: od - 30oC do +80oC
• wartoœæ sd <= 0,5 m
Nazwa produktu
G³êbokoœæ okna
D³ugoœæ rolki
W kartonie
Kolor
Nr artyku³u VBH
Taœma greenteQ Vario 3 54/7-15 mm
60 mm
4,3 m
5 rolek
antracyt
028923
Taœma greenteQ Vario 3 64/7-15 mm
70 mm
4,3 m
4 rolki
antracyt
028924
Taœma greenteQ Vario 3 74/7-15 mm
80 mm
4,3 m
4 rolki
antracyt
028925
Taœma greenteQ Vario 3 84/7-15 mm
90 mm
4,3 m
3 rolki
antracyt
036625
antracyt
028315
Taœma greenteQ Vario 3 54/10-20 mm
60 mm
3,3 m
5 rolek
Taœma greenteQ Vario 3 64/10-20 mm
70 mm
3,3 m
4 rolki
antracyt
028316
Taœma greenteQ Vario 3 74/10-20 mm
80 mm
3,3 m
4 rolki
antracyt
028317
Taœma greenteQ Vario 3 84/10-20 mm
90 mm
3,3 m
3 rolki
antracyt
036626
Wydanie 2014/KM
© VBH
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
TAŒMY
Taœmy rozprê¿ne
15
TAŒMY
Taœmy rozprê¿ne
Taœma rozprê¿na Premium Expanding Tape 300 i 600
PENOSIL Premium Expanding Tape to taœmy z pianki rozprê¿nej na bazie materia³ów otwartych na
dyfuzjê. Zapewniaj¹ wodoszczelnoœæ i doskona³¹ stabilnoœæ UV, minimalizuj¹c równie¿ ryzyko suchego
butwienia i zainfekowania grzybami na powierzchniach stykaj¹cych siê ze œrodkiem uszczelniaj¹cym.
Taœma pozwala na ruch powietrza w spoinach. Do uszczelniania fug po³¹czeniowych.
Zakres stosowania taœmy rozprê¿nej 300: szerokoœæ taœmy 15 mm, podane parametry
wytrzyma³oœciowe zostaj¹ zachowane przy rozprê¿eniu od 7 do 20 mm.
OdpornoϾ na opady atmosferyczne = 300 Pa (EN 1027)
Zakres stosowania taœmy rozprê¿nej 600: szerokoœæ taœmy 15 mm, podane parametry
wytrzyma³oœciowe zostaj¹ zachowane przy rozprê¿eniu od 4 do 12 mm.
OdpornoϾ na opady atmosferyczne = 600 Pa (EN 1027)
Kolor
Nr artyku³u VBH
30 rolek
czarny
044357
044358
Nazwa produktu
D³ugoœæ rolki
W kartonie
Taœma rozprê¿na Penosil 180 10/3-4 mm
20,0 m
Taœma rozprê¿na Penosil 180 15/3-4 mm
20,0 m
20 rolek
czarny
Taœma rozprê¿na Penosil 180 15/5-10 mm
10,0 m
20 rolek
czarny
044359
Taœma rozprê¿na Penosil 180 15/7-12 mm
8,0 m
20 rolek
czarny
044360
Taœma rozprê¿na Penosil 300 15/3-7 mm
8,0 m
20 rolek
szary
044885
Taœma rozprê¿na Penosil 600 15/3-7 mm
8,0 m
20 rolek
szary
044806
Taœma rozprê¿na Penosil 600 15/3-7 mm
8,0 m
20 rolek
czarny
044367
Taœma rozprê¿na Penosil 600 15/4-8 mm
6,6 m
20 rolek
czarny
044368
Taœma rozprê¿na Penosil 600 20/5-10 mm
5,6 m
15 rolek
czarny
044369
Taœma rozprê¿na Penosil 600 20/7-12 mm
4,3 m
15 rolek
szary
044124
Taœma rozprê¿na Illmod Eco
Taœma Illmod Eco jest impregnowan¹ taœm¹ uszczelniaj¹c¹ z pianki poliuretanowej na bazie polimerów
akrylowych. S³u¿y do uszczelniana spoin i po³¹czeñ okiennych, w konstrukcjach metalowych,
drewnianych i kontenerach.
Wykazuje odpornoœæ na dzia³anie intensywnego deszczu, promieniowania UV. Umo¿liwia dyfuzjê pary
wodnej, a tak¿e monta¿ niezale¿nie od stanu pogody.
Obecnoœæ warstwy kleju na jednej ze stron taœmy u³atwia monta¿ na powierzchniach pionowych.
Nazwa produktu
G³êbokoœæ spoiny
D³ugoœæ rolki
W kartonie
Kolor
Nr artyku³u VBH
Taœma rozprê¿na Illmod Eco Illbruck 10/2
10 mm
12,5 m
11 rolek
antracyt
006558
Taœma rozprê¿na Illmod Eco Illbruck 10/3
10 mm
10,0 m
11 rolek
szary
006559
Taœma rozprê¿na Illmod Eco Illbruck 10/4
10 mm
8,0 m
11 rolek
antracyt
024164
Taœma rozprê¿na Illmod Eco Illbruck 10/4
10 mm
8,0 m
11 rolek
szary
006560
szary
019455
Taœma rozprê¿na Illmod Eco Illbruck 15/4
15 mm
8,0 m
7 rolek
Taœma rozprê¿na Illmod Eco Illbruck 15/6
15 mm
5,6 m
7 rolek
antracyt
006561
Taœma rozprê¿na Illmod Eco Illbruck 15/6
15 mm
5,6 m
7 rolek
szary
006562
Taœma rozprê¿na Illmod Eco Illbruck 15/8
15 mm
4,3 m
7 rolek
antracyt
006563
Taœma rozprê¿na Illmod Eco Illbruck 15/8
15 mm
4,3 m
7 rolek
szary
006564
Taœma rozprê¿na Illmod Eco Illbruck 20/8
20 mm
4,3 m
5 rolek
szary
026699
Taœma rozprê¿na Illmod Eco Illbruck 20/10
20 mm
3,3 m
5 rolek
antracyt
026760
Taœma rozprê¿na Illmod Eco Illbruck 20/10
20 mm
3,3 m
5 rolek
szary
006565
16
TAŒMY
Taœmy rozprê¿ne
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
Wydanie 2014/KM
© VBH
TAŒMY
Taœmy rozprê¿ne
Taœma rozprê¿na Illac
Illbruck Illac jest impregnowan¹, wstêpnie sprê¿on¹ taœm¹ uszczelniaj¹c¹. W swej sprê¿onej postaci
nadaje siê do zastosowania jako materia³ uszczelniaj¹cy, który chroni przed ha³asem, ulewnym
deszczem, kurzem i wysychaniem. W szczególnoœci mo¿na go u¿ywaæ w strukturach z³¹czy, takich jak
sprzê¿enia okien i spoiny ³¹cz¹ce okna. Mo¿e byæ stosowana niezale¿nie od temperatury lub warunków
atmosferycznych. Posiada samoprzylepny pasek po jednej stronie uùatwiajàcy montaý.
Pasuje do wszystkich powszechnie stosowanych materia³ów uszczelniaj¹cych.
Nazwa produktu
G³êbokoœæ spoiny
D³ugoœæ rolki
W kartonie
Kolor
Nr artyku³u VBH
Taœma rozprê¿na Illac Illbruck 10/2
10 mm
25,0 m
11 rolek
szary
006577
Taœma rozprê¿na Illac Illbruck 10/4
10 mm
13,0 m
11 rolek
szary
006578
Taœma rozprê¿na Illac Illbruck 15/4
15 mm
13,0 m
7 rolek
szary
028936
Taœma rozprê¿na Illac Illbruck 15/6
15 mm
7,0 m
7 rolek
szary
028937
Taœma rozprê¿na Illac Illbruck 15/8
15 mm
5,5 m
7 rolek
szary
028938
Taœma rozprê¿na Illac Illbruck 20/8
20 mm
5,5 m
5 rolek
szary
028939
Sznur uszczelniaj¹cy greenteQ
Sznur polietylenowy greenetQ PE wykonany jest z zamkniêtych komórek pianki polietylenowej,
niewch³aniaj¹cej wody. Jest on wymiarowo stabilny, odporny na giêcie i wolny od fluorowêglowodorów
CFC, HFC i HCFC. Nadaje siê do wype³niania po³¹czeñ wewn¹trz i na zewn¹trz zgodnie z norm¹
DIN 18540.
Sznury greenteQ s³u¿¹ do uszczelniania, zmniejszaj¹ straty ciep³a oraz s¹ kompatybilne ze zwyk³ymi
masami uszczelniaj¹cymi.
Nazwa produktu
IloϾ
Nr artyku³u VBH
Sznur uszczelniaj¹cy greenteQ 15 mm
250 m (karton)
036043
Sznur uszczelniaj¹cy greenteQ 20 mm
150 m (karton)
036045
Sznur uszczelniaj¹cy greenteQ 25 mm
100 m (karton)
036046
Sznur uszczelniaj¹cy greenteQ 30 mm
80 m (karton)
036047
Folia elewacyjna EPDM
Folia EPDM Illbruck s³u¿y do uszczelniania po³¹czeñ pomiêdzy oknem lub elementem elewacji
a konstrukcj¹ budynku, ram¹ betonow¹, konstrukcj¹ stalow¹ itp.
Folia EPDM wewnêtrzna przeznaczona jest do po³¹czeñ wewnêtrznych ograniczaj¹cych znacznie
przep³yw powietrza i pary wodnej.
Folia EPDM zewnêtrzna przeznaczona do zabezpieczenia od strony zewnêtrznej po³¹czeñ, przed
wp³ywem warunków atmosferycznych.
Do folii dostêpne s¹ kleje CT113 4,7 kg (022577) oraz OT015 600 ml (024938).
Nazwa produktu
Wymiary folii
D³ugoœæ rolki
Kolor
Nr artyku³u VBH
Folia wewnêtrzna EPDM Illbruck
0,75 x 250 mm
25,0 m
czarny
042331
Folia zewnêtrzna EPDM Illbruck
0,75 x 200 mm
25,0 m
czarny
025031
Wydanie 2014/KM
© VBH
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
TAŒMY
Taœmy rozprê¿ne
17
MONTA¯ PASYWNY
Klima Konform System greenteQ
W nowoczesnych wielowarstwowych systemach termoizolacyjnych (niem. WDVS) okna stanowi¹ jak dotychczas s³aby punkt pod wzglêdem
przebiegu izotermy i mostków cieplnych. Dok³adnie w tym miejscu zaczyna siê rola systemu greenteQ Klima Konform. Poprzez zastosowanie
najnowoczeœniejszych materia³ów i uszczelniaczy system ten przyczynia siê do optymalizacji s³abych punktów wokó³ profilu ramy okiennej
(wspó³czynnik U, wspó³czynnik przenikania ciep³a, itd.). W ten sposób dziêki najwy¿szym w³aœciwoœciom izolacyjnym zapobiega on
wystêpowaniu potencjalnych mostków cieplnych i umo¿liwia ró¿ne posadowienie okna w oœcie¿u, bardziej do wewn¹trz lub na zewn¹trz.
Profil Klima Konform
Klej MS Polimer Klima
Wkrêty do systemu Klima Konform
Nazwa produktu
Profil Klima Konform
Wkrêt do systemu Klima Konform
Wymiary
Opakowanie
Nr artyku³u VBH
60x80x2150 mm
1 szt.
044416
7,5x102 mm
100 szt.
045138
Wkrêt do systemu Klima Konform
7,5x112 mm
100 szt.
045139
Wkrêt do systemu Klima Konform
7,5x122 mm
100 szt.
045140
Wkrêt do systemu Klima Konform
7,5x132 mm
100 szt.
045141
Wkrêt do systemu Klima Konform
7,5x152 mm
100 szt.
045142
Wkrêt do systemu Klima Konform
7,5x182 mm
100 szt.
045143
Wkrêt do systemu Klima Konform
7,5x212 mm
100 szt.
045144
1 szt.
044403
Klej MS Polimer Klima 600 ml
-
Podpora monta¿owa
Podpora monta¿owa o regulowanej wysokoœci do monta¿u okien i drzwi. Rozmiar do wyboru poni¿ej. Stosowana zamiast cegie³ lub innych
niestabilnych podparæ, które bardzo ³atwo przez nieuwagê mo¿na wytr¹ciæ spod zamontowanej konstrukcji, powoduj¹c jej odkszta³cenie.
Podpora przykrêcana jest do ramy okiennej lub drzwiowej i pod³o¿a. Stosuje siê j¹ przed wylaniem posadzki. Dla wzmocnienia podpory mo¿emy
u¿yæ dodatkowego k¹townika przed³u¿aj¹cego - do wyboru poni¿ej.
Parametry techniczne:
?
d³ugoœæ podstawy: 200 mm
?
maksymalne wysuniêcie poza obrys budynku: 100 mm
?
wysokoϾ podpory regulowana w zakresie: "1" 70-110, "3" 110-180, "5" 140-220 mm
?
k¹townik przed³u¿aj¹cy: krótsze ramiê 90 mm, d³u¿sze 180 mm
Nazwa produktu
Opakowanie
Nr artyku³u VBH
Podpora monta¿owa "1" 70 - 110 mm
1 szt.
043007
Podpora monta¿owa "3" 110 - 180 mm
1 szt.
043015
Podpora monta¿owa "5" 140 - 220 mm
1 szt.
043016
K¹townik przed³u¿aj¹cy 180 x 90 mm
1 szt.
043017
18
MONTA¯ PASYWNY
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
Wydanie 2014/KM
© VBH
MONTA¯ PASYWNY
System JB-D
Wspornik boczny (wstêpnie zmontowany z elementem ³¹cz¹cym) JB-D s³u¿y do mocowania ramy okna
na bokach lub na górze. Jest elementem sk³adowym regulowanego systemu monta¿u okien w przestrzeni
termicznej œcian budynków JB-D.
Parametry: maksymalne systemowe wysuniêcie AK = 100-150 mm; maks. obci¹¿enie na rozci¹ganie dla
maks. wysuniêcia 100-250 N, na œciskanie 200-500 N (wa¿ne tylko dla betonu, silikatu i betonu
komórkowego); wysokoœæ profilowania szyny 10 mm.
Konsola dolna JB-DK z regulowanym k¹townikiem wysokoœci HVW s³u¿y do mocowania dolnej ramy
okna, na bryle budynku. Jest elementem sk³adowym regulowanego systemu monta¿u okien w przestrzeni
termicznej œcian budynków JB-D.
Parametry: maksymalne systemowe wysuniêcie (dla osi podparcia) AK = 50-100 mm; noœnoœæ dla
maksymalnego wysuniêcia 400-500 N (wa¿na tylko dla betonu, silikatu i betonu komórkowego); wysokoœæ
profilowania szyny 5 mm.
Konsola dolna JB-DK z regulowan¹ p³ytk¹ wysokoœci HVP s³u¿y do mocowania dolnej ramy okna, na
bryle budynku. Jest elementem sk³adowym regulowanego systemu monta¿u okien w przestrzeni termicznej
œcian budynków JB-D.
Parametry: maksymalne systemowe wysuniêcie (dla osi podparcia) AK = 50 mm; noœnoœæ dla
maksymalnego wysuniêcia 1000 N (wa¿na tylko dla betonu, silikatu i betonu komórkowego); wysokoœæ
profilowania szyny 10 mm.
Konsola dolna JB-DK-ALW z regulowanym k¹townikiem wysokoœci HVW i dodatkowym k¹townikiem
ALW przeznaczonym dla œcian z pustaków, s³u¿y do mocowania dolnej ramy okna, na bryle budynku.
Jest elementem sk³adowym regulowanego systemu monta¿u okien w przestrzeni termicznej œcian
budynków JB-D.
Parametry: systemowe wysuniêcie (dla osi podparcia) AK = 100 mm.
Konsola dolna JB-DK-ALW z regulowan¹ p³ytk¹ wysokoœci HVP i dodatkowym k¹townikiem ALW
przeznaczonym dla œcian z pustaków, s³u¿y do mocowania dolnej ramy okna, na bryle budynku.
Jest elementem sk³adowym regulowanego systemu monta¿u okien w przestrzeni termicznej œcian
budynków JB-D.
Parametry: systemowe wysuniêcie (dla osi podparcia) AK = 100 mm.
Konsola dolna JB-DK z podpor¹ wzmacniaj¹c¹ AW i k¹townikiem wysokoœci HVW s³u¿y do
mocowania dolnej ramy okna, na bryle budynku. Jest elementem sk³adowym regulowanego systemu
monta¿u okien w przestrzeni termicznej œcian budynków JB-D.
Parametry: systemowe wysuniêcie (dla osi podparcia) AK =100 -150 mm. Noœnoœæ dla maksymalnego
wysuniêcia 1150-1600 N (wa¿na tylko dla betonu, silikatu i betonu komórkowego).
Nazwa produktu
GruboϾ
D³ugoœæ
Opakowanie
Nr artyku³u VBH
Wspornik boczny JB-D100/10-40-AM8T
2,5 mm
188 mm
1 szt.
031681
Wspornik boczny JB-D150/10-40-AM8T
2,5 mm
253 mm
1 szt.
031682
Konsola dolna JB-DK50/5-HVW30
1,5 mm
138 mm
1 szt.
031675
Konsola dolna JB-DK100/10-HVW30
2,5 mm
188 mm
1 szt.
031509
Konsola dolna JB-DK100/10-HVP30
2,5 mm
188 mm
1 szt.
031677
Konsola dolna JB-DK100/10-ALW-HVW30
2,5 mm
253 mm
1 szt.
031678
Konsola dolna JB-DK100/10-ALW-HVP30
2,5 mm
253 mm
1 szt.
034382
Konsola dolna JB-DK100-130/10-AW125/57-HVW30
2,5 mm
253 mm
1 szt.
034630
Konsola dolna JB-DK120-150/10-AW125/37-HVW30
2,5 mm
253 mm
1 szt.
034603
Kotwy monta¿owe Saaw system
Kotwa Saaw System, zakres regulacji 15-25 mm, s³u¿y do kompleksowego monta¿u okien i drzwi wszystkich typów (drewnianych, drewnianoaluminiowych, aluminiowych, PVC). Zapewnia ciep³y, trwa³y monta¿ okien i drzwi bez u¿ycia dotychczas stosowanych rozwi¹zañ tj. dyble, kotwy
stalowe, kliny, podk³adki, itp. Ponadto jest idealn¹ metod¹ monta¿u okien i drzwi, dziêki której mo¿na uzyskaæ wymierne korzyœci.
Zalety:
?
najcieplejszy system do monta¿u okien i drzwi
?
wykonany w ca³oœci z tworzywa sztucznego, nie stanowi mostków termicznych
?
profesjonalny, szybki, stabilny monta¿
?
p³ynna regulacja przyspieszaj¹ca pozycjonowanie ramy okiennej
?
mo¿liwoœæ monta¿u 1/2 szerokoœci ramy okna poza licem muru
Maksymalny nacisk na 1 kotwê 180 kg.
Nazwa produktu
Zakres regulacji
Opakowanie
Nr artyku³u VBH
Kotwa monta¿owa Saaw System 1-15
15-25 mm
1 szt.
043255
Kotwa monta¿owa Saaw System 1-27
24-42 mm
1 szt.
043260
1 szt.
043261
Klucz do regulacji kotew Saaw System
Wydanie 2014/KM
© VBH
-
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
MONTA¯ PASYWNY
19
MONTA¯ MECHANICZNY
Zamocowania
Dybel
Dybel metalowy o œrednicy 10 mm, przeznaczony do mocowania oœcie¿nic okiennych i drzwiowych,
stosowany w œcianach typu: beton, ceg³a pe³na, kamieñ, klinkier, pustak, beton lekki.
Dostêpny w ró¿nych wymiarach.
Nazwa produktu
D³ugoœæ
Opakowanie
Nr artyku³u VBH
Dybel 10 mm
72 mm
50 szt.
006802
Dybel 10 mm
92 mm
50 szt.
006807
Dybel 10 mm
112 mm
50 szt.
006811
Dybel 10 mm
132 mm
50 szt.
018880
Dybel 10 mm
152 mm
50 szt.
006818
Dybel 10 mm
182 mm
50 szt.
006821
Dybel 10 mm
202 mm
50 szt.
006825
PZ
VG
opt.
Zaœlepka do dybla greenteQ
Tworzywowa zaœlepka ³ba dybla, obejmuj¹ca, posiada wewnêtrzny bolec u³atwiaj¹cy mocowanie.
Nazwa produktu
Kolor
Opakowanie
Nr artyku³u VBH
Zaœlepka dybla greenteQ
bia³y
100 szt.
006835
Zaœlepka dybla greenteQ
br¹zowy
100 szt.
039681
Wkrêt do betonu
Wkrêt monta¿owy jest stosowany do bezpoœredniego monta¿u w murze. Mocowanie bez ko³ka - dziêki
optymalnemu kszta³towi gwintu wykazuje siê niskim momentem wkrêcaj¹cym. Wymaga wywiercenia
w murze otworu mniejszego ni¿ œrednica wkrêta.
Stosuje siê do œcian typu: beton, beton komórkowy, ceg³a pe³na, ceg³a dziurawka.
Wkrêty do PVC:
l
Opakowanie
Nr artyku³u VBH
Wkrêt 7,5 mm
60 mm
100 szt.
006842
Wkrêt 7,5 mm
80 mm
100 szt.
006844
Wkrêt 7,5 mm
100 mm
100 szt.
006846
Wkrêt 7,5 mm
Wkrêt 7,5 mm
120 mm
100 szt.
006848
135 mm
100 szt.
006849
Wkrêt 7,5 mm
150 mm
100 szt.
006851
Wkrêt 7,5 mm
180 mm
100 szt.
006854
Wkrêt 7,5 mm
210 mm
100 szt.
006857
D³ugoœæ
Nazwa produktu
D³ugoœæ
Wkrêty do drewna:
l
Opakowanie
Nr artyku³u VBH
Wkrêt 7,5 mm
80 mm
100 szt.
006845
Wkrêt 7,5 mm
100 mm
100 szt.
006847
Wkrêt 7,5 mm
135 mm
100 szt.
006850
Wkrêt 7,5 mm
Wkrêt 7,5 mm
150 mm
180 mm
100 szt.
100 szt.
006852
006855
Nazwa produktu
Ko³ek monta¿owy tworzywowo-stalowy
Mocowanie tworzywowo-stalowe typu “szybki monta¿”. Ko³ek rozporowy wykonany z wytrzyma³ego
tworzywa. Stalowy gwóŸdŸ – mimo, ¿e posiada uproszczony gwint i ³eb z gniazdem PZ/PH - mo¿na
wbijaæ w osadzony w murze tworzywowy ko³ek, znacznie skracaj¹c czas monta¿u.
Stosuje siê przy mocowaniu kotew. Szeroki wybór rozmiarów.
D³ugoœæ
Opakowanie
Nr artyku³u VBH
Ko³ek 6 mm
40 mm
200 szt.
006861
Ko³ek 8 mm
60 mm
100 szt.
022420
Ko³ek 8 mm
80 mm
100 szt.
023264
Ko³ek 8 mm
100 mm
100 szt.
006862
Nazwa produktu
20
MONTA¯ MECHANICZNY
Zamocowania
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
Wydanie 2014/KM
© VBH
MONTA¯ MECHANICZNY
Zamocowania
Kotwa do monta¿u oœcie¿nicy
Wykonana z wysokogatunkowej stali, gruboœæ 1,25 mm na przet³oczeniach.
Wymaga zastosowania ko³ka rozporowego, np. typu “szybki monta¿”.
Przeznaczona do konkretnych profili z PVC i drewna.
Du¿a ró¿norodnoœæ wymiaru i kszta³tu pozwala na stosowanie do wiêkszoœci profili
dostêpnych na rynku.
Nazwa produktu
Profil
Opakowanie
Nr artyku³u VBH
Kotwa
ró¿ne
500 szt.
wg profilu
Klin monta¿owy
Jeden z najwa¿niejszych elementów niezbêdnych do prawid³owego monta¿u oœcie¿nicy.
Wykonany z wytrzyma³ego tworzywa.
Wymiary: 43 mm x 93 mm; wysokoϾ: 2 mm / 14 mm
Nazwa produktu
Kolor
Opakowanie
Nr artyku³u VBH
Klin monta¿owy
czarny
500 szt.
039751
M³otek do listew przyszybowych
Uniwersalny m³otek, znajduj¹cy zastosowanie w wielu warsztatach i zak³adach dziêki wymiennym
g³ówkom o ró¿nej twardoœci, które czyni¹ go tak wszechstronnym.
Ka¿da g³ówka posiada w³asny kolor w celu szybkiej identyfikacji jej twardoœci.
M³otek posiada ponadto wyj¹tkowo tward¹ rêkojeœæ Hickory o ergonomicznym kszta³cie
i szczególnie chwytnej powierzchni.
M³otek bezodrzutowy to wyj¹tkowe narzêdzie. Dziêki swojej konstrukcji chroni delikatne powierzchnie
i krawêdzie. Bezodrzutowa praca dziêki specjalnemu, metalowemu wype³nieniu w g³ówce m³otka.
Nazwa produktu
Œrednica g³ówki
Nr artyku³u VBH
M³otek Safety
30 mm
000294
M³otek bezodrzutowy
30 mm
000287
£apka do szklenia
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
£apka do szklenia tworzywowa greenteQ
027013
£apka do szklenia tworzywowo-drewniana
001853
Uchwyt z przyssawk¹
Dwu- i trzypunktowe przyssawki do szk³a i innych g³adkich powierzchni paroszczelnych. Kierunek si³y
równoleg³y do gumy przyssawkowej, co oznacza, ¿e elementy mo¿na przenosiæ w pionie.
Nazwa produktu
Noœnoœæ
Nr artyku³u VBH
Uchwyt z przyssawk¹ 2-pkt aluminium
60 kg
001833
Uchwyt z przyssawk¹ 3-pkt aluminium
100 kg
001834
Klucz budowlany
Uniwersalny klucz budowlany s³u¿y do otwierania okien i drzwi na budowach oraz do ustalania d³ugoœci
wk³adki cylindrycznej.
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Klucz budowlany
006262
Wydanie 2014/KM
© VBH
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
MONTA¯ MECHANICZNY
Zamocowania
21
PARAPETY
Wewnêtrzne i zewnêtrzne
Parapet wewnêtrzny WERZALIT
Najwy¿szej jakoœci parapet wewnêtrzny wykonany z preparowanego drewna wysokiego gatunku.
Chocia¿ w budowie podobny do parapetów wykonanych z MDF, przewy¿sza je materia³em u¿ytym do
budowy. Niezwykle odporny na wysokie temperatury i wilgoæ. Zachowuje swoje w³aœciwoœci i wymiary
nawet pod wp³ywem d³ugotrwa³ego dzia³ania wody.
Kolory: bia³y, dolomit, marmur bianco, jasny buk.
GruboϾ: 17 mm, nosek: 34 mm.
Dostêpne boczki w formie taœmy mocowanej termicznie.
Wymiary:150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Werzalit parapet wewnêtrzny
wg rozmiaru
Werzalit boczek do parapetu
wg rozmiaru
Parapet wewnêtrzny PVC
Bardzo estetyczne parapety wewnêtrzne wykonane ze specjalnego tworzywa, pokryte foli¹ dekoracyjn¹.
Lekkie i ³atwe w utrzymaniu.
Kolory: bia³y, marmur, z³oty d¹b i buk - na zamówienie.
GruboϾ: 20 mm, nosek: 40 mm.
Boczki do parapetów dostêpne w odpowiednich wymiarach i kolorach.
Wymiary: 150 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm
Nazwa urz¹dzenia
produktu
Nr artyku³u VBH
Parapet wewnêtrzny
wg rozmiaru
Koñcówka do parapetu
wg rozmiaru
Parapet zewnêtrzny - aluminiowy
Doskona³e parapety aluminiowe dla najbardziej wymagaj¹cych klientów. Lakierowane proszkowo lub galwanizowane.
Dostêpne w wielu rozmiarach i kolorach.
GruboϾ: 2 mm, nosek: 25 mm.
Dostêpne tak¿e boczki tworzywowe lub stalowe oraz ³¹czniki do parapetów.
Wymiary: 110 mm, 130 mm, 150 mm, 165 mm, 180 mm, 210 mm, 225 mm, 240 mm, 260 mm,
280 mm, 320 mm
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Parapet aluminiowy
wg rozmiaru
Parapet zewnêtrzny - stalowy
Bardzo popularne parapety zewnêtrzne wykonane z giêtej stali. Dostêpne w wielu kolorach i rozmiarach.
GruboϾ: 0,7 mm, nosek: 40 mm.
Wymiary: 90 mm, 130 mm, 150 mm, 175 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 275 mm, 300 mm,
350 mm, 400 mm, 450 mm
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Parapet stalowy
wg rozmiaru
22
PARAPETY
Wewnêtrzne i zewnêtrzne
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
Wydanie 2014/KM
© VBH
PARAPETY
Ciep³y parapet i p³askowniki
Ciep³y parapet XPS
Termoparapety to idealne rozwi¹zanie ³¹cz¹ce w sobie docieplenie przestrzeni podokiennej i ³atwoœæ monta¿u. Stosowane s¹ w nowoczesnym
energooszczêdnym pasywnym budownictwie. U¿ycie ich podczas monta¿u stolarki okiennej umo¿liwia znaczne poprawienie bilansu
energetycznego budynku. Profile doskonale izoluj¹ i uszczelniaj¹ przestrzeñ pod oknami. Profil stanowi podparcie zarówno pod parapet
wewnêtrzny jak i zewnêtrzny. Wykonany jest z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Cechuje siê nisk¹ przewodnoœci¹ ciepln¹, wysok¹
wytrzyma³oœci¹ na œciskanie oraz wysok¹ odpornoœci¹ na wnikanie wilgoci.
W³aœciwoœci:
?
stosowaæ do parapetów wewnêtrznych i zewnêtrznych nie grubszych ni¿ 32 mm
?
nachylenie parapetu zewnêtrznego 11 stopni
?
materia³ xps
?
³atwoœæ monta¿u - polecany klej do styropianu polistyrol
?
pomiêdzy ciep³y parapet a okno stosowaæ taœmê rozprê¿n¹
?
d³ugoœæ 1,22 m
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Ciep³y parapet XPS uniwersalny
045192
Ciep³y parapet XPS Ideal Alu 4000
045193
Ciep³y parapet XPS Ideal Alu 8000
045194
Ciep³y parapet XPS Veka Alphaline
045195
Ciep³y parapet XPS Veka Perfektline
045196
P³askownik z uszczelk¹ greenteQ
P³askownik bia³y o gruboœci 1,5 mm, z uszczelk¹, samoprzylepny.
Dostêpny w rolkach o d³ugoœci 50 m.
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
P³askownik greenteQ 1,5/15/20 mm
029617
P³askownik greenteQ 1,5/25/30 mm
028737
P³askownik greenteQ 1,5/35/40 mm
028738
P³askownik greenteQ 1,5/45/50 mm
029142
P³askownik greenteQ 1,5/55/60 mm
031518
P³askownik greenteQ 1,5/65/70 mm
042939
Wydanie 2014/KM
© VBH
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
PARAPETY
Ciep³y parapet i p³askowniki
23
PARAPETY
Dodatki
Listwa przyokienna bez siatki
?
Zastosowanie do wykonywania dylatacji pomiêdzy oœcie¿nic¹ okienn¹ a tynkiem wewnêtrznym (gipsowym,
cementowo-wapiennym). Listwa posiada specjaln¹ nienasi¹kliw¹ piankê dylatacyjn¹, uszczelkê chroni¹c¹
piankê przed zabrudzeniem i zniszczeniem oraz element tracony z naniesion¹ warstw¹ klejow¹, do której
mocuje siê foliê zabezpieczaj¹c¹ okno przed zabrudzeniem w trakcie prac tynkarskich.
Zalety:
?
eliminuje pêkniêcia tynku na styku oœcie¿nicy okiennej z tynkiem
?
uszczelnia po³¹czenie oœcie¿nicy okiennej z tynkiem
?
estetycznie, równo wykañcza po³¹czenie oœcie¿nicy okiennej z tynkiem
?
przyspiesza prace tynkarskie
?
dostêpna w kolorach drewnopodobnych – podnosi estetykê przy drewnianych oknach wybarwianych
i z kolorowymi okleinami
D³ugoœæ listwy L = 2,5 m (1 sztuka), szerokoœæ listwy 9 mm, korytko 6 mm.
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Listwa przyokienna bez siatki
043728
Listwa przyokienna z siatk¹
?
Zastosowanie do wykonywania dylatacji pomiêdzy oœcie¿nic¹ okienn¹, a tynkiem strukturalnym. Listwa
zaopatrzona jest w zbroj¹c¹ siatkê szklan¹, specjaln¹ nienasi¹kliw¹ piankê dylatacyjn¹, uszczelkê chroni¹c¹
piankê przed zabrudzeniem i zniszczeniem oraz element tracony z naniesion¹ warstw¹ klejow¹, do której
mocuje siê foliê zabezpieczaj¹c¹ okno przed zabrudzeniem w trakcie prac tynkarskich.
Zalety:
?
brak pêkniêæ na styku oœcie¿nicy okiennej i tynku
?
zabezpiecza przed dostawaniem siê wody pod ok³adzinê termiczn¹ przy glifie wokó³ okna
?
równe, estetyczne wykoñczenie tynku wokó³ okna
D³ugoœæ listwy L = 2,5 m (1 sztuka), szerokoœæ listwy 9 mm, korytko 3 mm.
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Listwa przyokienna z siatk¹
043730
Moskitiery
Zestaw do samodzielnego monta¿u. Prowadnice oraz dolna listwa wyposa¿one s¹ w wysokiej jakoœci
szczotki, które zapewniaj¹ skuteczne domkniêcie rolety. Moskitiery przeciw owadom greenteQ nadaj¹ siê do
ka¿dego rodzaju okna. System hamulców zapewnia stopniowe i kontrolowane zwijanie rolety.
S¹ one szybkim i prostym rozwi¹zaniem, które doskonale pasuje do okien o standardowych wymiarach.
Zalety:
• szybki pomiar
• brak prowadnicy w pod³odze
• skracanie przez proste przyciêcie
• system hamulców zapewnia stopniowe i kontrolowane zwijanie rolety
• prosty i szybki monta¿
Roleta przeciw owadom greenteQ:
• wariant monta¿u nr 1 - z przodu, na ramie okiennej;
• wariant monta¿u nr 2 - z boków, miêdzy œciankami otworu okiennego;
• wariant monta¿u nr 3 - na zewn¹trz, na œcianie budynku.
Do okna o maksymalnych wymiarach szerokoϾ/wysokoϾ 1000/1680 mm.
Nazwa produktu
Kolor
Nr artyku³u VBH
Moskitiera okienna greenteQ
bia³y
023658
Moskitiera okienna greenteQ
br¹z
022932
24
PARAPETY
Dodatki
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
Wydanie 2014/KM
© VBH
FARBY
Impregnacja i produkty renowacyjno-monta¿owe, lazuruj¹ce
Impregnacja
Cetol WV 885 BPD+
Wodorozcieñczalny impregnat (œrodek p³ynny) do ochrony przed sinizn¹ i zgnilizn¹ elementów drewnianych
niepoddanych obci¹¿eniom statycznym, niestykaj¹cych siê z gruntem (okna, okiennice, pergole, odeskowania itd.).
Do zastosowañ zewnêtrznych.
zalety:
?
gotowy do u¿ycia
?
g³êboko penetruj¹cy
?
dobra charakterystyka rozp³ywu
?
s³aby zapach
zu¿ycie: 50 - 160 ml/m2, zaleýnie od metody aplikacji, gatunku i ch³onnoœci drewna
metoda aplikacji: nak³adanie pêdzlem, zanurzanie, polewanie
kolor: bezbarwny
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Cetol WV 885 BPD+
2,5 l
034423
Produkty renowacyjno-monta¿owe, lazuruj¹ce
Cetol WP 510
Wodorozcieñczalny, przeœwituj¹cy podk³ad stosowany podczas malowania konserwuj¹cego elementów
budowlanych z drewna iglastego i liœciastego. Do zastosowañ zewnêtrznych i wewnêtrznych.
Produkt przeznaczony do okien i drzwi.
zalety:
?
gotowy do u¿ycia
?
dobre wypolerowanie drewna
?
³atwy w obróbce
?
ochrona przed promieniowaniem UV
zu¿ycie: 40 - 50 ml/m2 na kaýdà warstwæ
metoda aplikacji: nak³adanie pêdzlem
kolor: przeœwituj¹cy (lazur), odcienie np. z palety Joinery Color Classics
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Cetol WP 510
1 l / 2,5 l
044831 / 044366
Cetol WF 910
Wodorozcieñczalny, jedwabiœcie matowy grubowarstwowy lakier przeœwituj¹cy stosowany do malowania
konserwacyjnego pow³ok na oknach i drzwiach zewnêtrznych. Do zastosowañ zewnêtrznych i wewnêtrznych.
Produkt przeznaczony do okien i drzwi.
zalety:
?
dobra odpornoœæ na dzia³anie czynników atmosferycznych
?
ochrona przed promieniowaniem UV
?
odpornoœæ na dzia³anie potu i œliny (wg DIN EN 71, czêœæ 3)
zu¿ycie: 60 - 80 ml/m2 zale¿nie od gruboœci na³o¿onej warstwy mokrej, gatunku i ch³onnoœci drewna
metoda aplikacji: nak³adanie pêdzlem
kolor: przeœwituj¹cy (lazur), odcienie np. z palety Joinery Color Classics
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Cetol WF 910
1 l / 2,5 l
044507 / 044362
Cetol WF 915
Wodorozcieñczalny, jedwabiœcie b³yszcz¹cy grubowarstwowy lakier przeœwituj¹cy stosowany do malowania
konserwacyjnego pow³ok na oknach i drzwiach zewnêtrznych. Do zastosowañ zewnêtrznych i wewnêtrznych.
Produkt przeznaczony do okien i drzwi.
zalety:
?
dobra odpornoœæ na dzia³anie czynników atmosferycznych
?
ochrona przed promieniowaniem UV
?
odpornoœæ na dzia³anie potu i œliny (wg DIN EN 71, czêœæ 3)
zu¿ycie: 60 - 80 ml/m2 zale¿nie od gruboœci na³o¿onej warstwy mokrej, gatunku i ch³onnoœci drewna
metoda aplikacji: nak³adanie pêdzlem
kolor: przeœwituj¹cy (lazur), odcienie np. z palety Joinery Color Classics
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Cetol WF 915
1 l / 2,5 l
044511 / 044363
Wydanie 2014/KM
© VBH
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
FARBY
Impregnacja i produkty renowacyjno-monta¿owe, lazuruj¹ce
25
FARBY
Produkty renowacyjno-monta¿owe, kryj¹ce i masy uszczelniaj¹ce
Produkty renowacyjno-monta¿owe, kryj¹ce
Rubbol WP 105
Wodorozcieñczalny, bia³y podk³ad u¿ywany przy malowaniu konserwuj¹cym pow³ok na zewnêtrznych
i wewnêtrznych elementach budowlanych z drewna iglastego i liœciastego. Posiada w³aœciwoœci ograniczaj¹ce
powstawanie przebarwieñ spowodowanych wewnêtrznymi sk³adnikami drewna liœciastego.
Produkt przeznaczony do okien i drzwi.
zalety:
?
wysoka zdolnoϾ krycia
?
szybkoschn¹cy
?
³atwy w obróbce
zu¿ycie: 50 - 60 ml/m2 zale¿nie od gruboœci na³o¿onej warstwy mokrej, gatunku i ch³onnoœci drewna
metoda aplikacji: nak³adanie pêdzlem
kolor: bia³y
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Rubbol WP 105
1l
044716
Rubbol WF 310
Wodorozcieñczalna, jedwabiœcie matowa, bia³a farba kryj¹ca stosowana do malowania konserwacyjnego
pow³ok na oknach i drzwiach zewnêtrznych. Do zastosowañ zewnêtrznych i wewnêtrznych.
Produkt przeznaczony do okien i drzwi.
zalety:
?
dobre pokrycie krawêdzi
?
wysoka zdolnoϾ krycia
?
³atwy w obróbce
?
odpornoœæ na dzia³anie potu i œliny (wg DIN EN 71, czêœæ 3)
zu¿ycie: 60 - 80 ml/m2 zale¿nie od gruboœci na³o¿onej warstwy mokrej, gatunku i ch³onnoœci drewna
metoda aplikacji: nak³adanie pêdzlem
kolor: kryj¹ce, odcienie np. z palety RAL, NCS
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Rubbol WF 310
0,98 l / 1 l
044496 / 044494
Masy uszczelniaj¹ce
Kodrin WV 456
Masa uszczelniaj¹ca na bazie wodnej zamykaj¹ca pory w strefach przekrojów czo³owych (poprzecznych)
drewna. Do zastosowañ zewnêtrznych i wewnêtrznych.
zalety:
?
s³aby zapach
?
szybkoschn¹cy
?
³atwy w obróbce
zu¿ycie: ok. 100 ml/m2
kolor: bezbarwny
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Kodrin WV 456
750 ml
000465
Kodrin WV 457
Wodorozcieñczalna masa do zamykania przekrojów poprzecznych drewna w szczelinach (fugach)
konstrukcyjnych i ma³ych rys w drewnie, w oknach i drzwiach drewnianych w celu zabezpieczenia przed
penetracj¹ wilgoci. Do zastosowañ zewnêtrznych i wewnêtrznych.
zalety:
?
wysoka przezroczystoϾ
?
s³aby zapach
?
szybkoschn¹cy
?
³atwy w obróbce
zu¿ycie: ok. 20 ml/m2
kolor: bezbarwny
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Kodrin WV 457
250 ml
000466
26
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
FARBY
Produkty renowacyjno-monta¿owe, kryj¹ce i masy uszczelniaj¹ce
Wydanie 2014/KM
© VBH
NARZÊDZIA
Elektronarzêdzia
Wiertarko-wkrêtarka T15+3 Li
Wyj¹tkowo ceniona przez monta¿ystów wkrêtarka, posiada bezszczotkowy silnik EC-TEC
z wbudowanym sterowaniem dla zapewnienia d³ugiego okresu u¿ytkowania i najwy¿szej mocy.
Elektroniczna regulacja momentu obrotowego, litowo-jonowa technologia akumulatorów
zapewniaj¹ca niezwyk³¹ trwa³oœæ baterii, przez ca³y okres u¿ytkowania.
Dane techniczne: napiêcie akumulatora: 14,4 V, pojemnoœæ akumulatora: 4,2 Ah,
prêdkoœæ obrotowa: 0-1500 obr./min., maksymalny moment obrotowy: 40 Nm,
zakres uchwytu wiertarskiego: 1,5 - 13 mm, ciê¿ar: 1,5 kg
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Festool wiertarko-wkrêtarka T15+3 Li 4,2 Ah - Plus
037549
Wiertarko-wkrêtarka GSR 10,8 V-Li-2
Bardzo ma³a i porêczna wiertarko-wkrêtarka o mo¿liwoœciach i parametrach wiêkszych modeli.
Akumulator litowo-jonowy zapewnia niezwyk³¹ ¿ywotnoœæ i sprawnoœæ podczas ca³ego okresu
u¿ytkowania. Samozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm.
Dane techniczne: napiêcie akumulatora 10,8 V, pojemnoœæ akumulatora: 1,5 Ah,
prêdkoœæ obrotowa: 0-1300 obr./min., maksymalny moment obrotowy: 30 Nm,
zakres uchwytu wiertarskiego: 1,5 - 10 mm, ciê¿ar: 1,1 kg
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Bosch wiertarko-wkrêtarka GSR 10,8 V-Li-2
041086
Wiertarko-wkrêtarka GSR 14,4 V-Li
Najmniejsze, niezwykle wydajne urz¹dzenie akumulatorowe 14,4 V. Ekstremalnie kompaktowa najkrótsza konstrukcja w swojej klasie o zmniejszonym ciê¿arze dziêki zastosowaniu akumulatora
Compact, zapewnia perfekcyjne manewrowanie narzêdziem.
Wyj¹tkowa, najnowoczeœniejsza technologia litowo-jonowa Bosch Premium wyd³u¿a ¿ywotnoœæ
akumulatora o 400% i gwarantuje maksymalny czas pracy.
Dane techniczne: napiêcie akumulatora 14,4 V, pojemnoœæ akumulatora: 4,0 Ah,
prêdkoœæ obrotowa: 0-1600 obr./min., maksymalny moment obrotowy: 60 Nm,
zakres uchwytu wiertarskiego: 1,5 - 13 mm, ciê¿ar: 1,7 kg
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Bosch wiertarko-wkrêtarka GSR 14,4 V-Li
044745
Wiertarko-wkrêtarka DRC 18/4 Li
Niezwykle silna i wydajna wkrêtarka, wyposa¿ona w bezszczotkowy silnik EC-TEC wyd³u¿aj¹cy
czas dzia³ania baterii i posiadaj¹cy ogromny wspó³czynnik sprawnoœci. 4-biegowa przek³adnia
pozwala osi¹gn¹æ niezwykle du¿y moment wkrêcania na niskim biegu i bardzo du¿¹ prêdkoœæ
obrotow¹ na wysokim biegu. Uk³ad elektroniczny zapewnia utrzymanie sta³ego momentu
wkrêcania na zadanym biegu, co pozwala u¿ytkownikowi precyzyjnie go kontrolowaæ.
Dane techniczne: napiêcie akumulatora 18 V, pojemnoœæ akumulatora: 4,2 Ah,
prêdkoœæ obrotowa: 0-3800 obr./min., maksymalny moment obrotowy: 60 Nm,
zakres uchwytu wiertarskiego: 1,5 - 13 mm, ciê¿ar: 1,8 kg
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Festool wiertarko-wkrêtarka DRC 18/4 Li 4,2 Ah - Plus
045318
Wydanie 2014/KM
© VBH
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
NARZÊDZIA
Elektronarzêdzia
27
NARZÊDZIA
Elektronarzêdzia
Wiertarka udarowa GSB 13 RE
Niewielka i lekka wiertarka udarowa. Wyposa¿ona w System Electronic, który umo¿liwia
precyzyjne nawiercanie. Wstêpny wybór prêdkoœci obrotowej za pomoc¹ pokrêt³a nastawczego.
Obroty w lewo i prawo. Rêkojeœæ Softgrip u³atwia trzymanie urz¹dzenia.
Dane techniczne: moc nominalna: 600 W, prêdkoœæ obrotowa: 0-2800 obr./min.,
liczba udarów: 0-44800 ud./min., zakres uchwytu wiertarskiego: 1,5 - 13 mm, ciê¿ar: 1,8 kg
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Bosch wiertarka udarowa GSB 13 RE
026020
M³ot udarowo-obrotowy GBH 2-28 DV
Najszybsze tempo wiercenia i najwy¿sza wydajnoœæ d³utowania w tej klasie urz¹dzeñ. O 25%
d³u¿sza ¿ywotnoœæ ni¿ w przypadku innych m³otów udarowo-obrotowych tej klasy i wiêksza
ekonomicznoœæ, o 27% ni¿szy poziom drgañ ni¿ w poprzednim modelu dziêki aktywnemu
systemowi t³umienia drgañ. P³ynna regulacja prêdkoœci obrotowej umo¿liwia czyste nawiercanie.
Dane techniczne: moc nominalna: 850 W, energia udaru: 3,2 J,
prêdkoœæ obrotowa: 0-900 obr./min., liczba udarów: 0-4000 ud./min., ciê¿ar: 2,9 kg
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Bosch m³ot udarowo-obrotowy GBH 2-28 DV
036794
Szlifierka k¹towa GWS 1400 z walizk¹ i tarcz¹
Niezwykle wydajny silnik Champion o mocy 1.400 W. Os³ona zabezpieczona przed obracaniem
siê – szybkie i ³atwe przestawianie os³ony, to niezawodna ochrona u¿ytkownika. Wygodna obs³uga
dziêki smuk³ej obudowie. Pozosta³e atuty: system bezpoœredniego ch³odzenia zapobiega
przeci¹¿eniom i gwarantuje urz¹dzeniu d³ug¹ ¿ywotnoœæ. G³owica przek³adni obracana w skokach
co 90°. Rêkojeœæ przykrêcana z prawej lub lewej strony.
Dane techniczne: moc nominalna: 1400 W, prêdkoœæ obrotowa: 11.000 obr./min.,
œrednica tarczy: 125 mm, gwint wrzeciona: M14, ciê¿ar: 1,7 kg
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Bosch szlifierka k¹towa GWS 1400 z walizk¹ i tarcz¹
030927
Narzêdzie wielofunkcyjne GOP 250 CE
Zupe³nie innowacyjne urz¹dzenie, o szerokich mo¿liwoœciach, zapewniaj¹ce u¿ytkownikowi du¿y
komfort pracy nawet przy nietypowych zastosowaniach. Narzêdzie zosta³o wyposa¿one w system
Constant Electronic, gwarantuj¹cy sta³¹ prêdkoœæ pracy przy du¿ym obci¹¿eniu. Szeroka gama
osprzêtu zapewnia du¿e mo¿liwoœci zastosowania. Dziêki wielowpustowemu mocowaniu
niezwykle ³atwo jest ustawiæ narzêdzie w najbardziej optymalnej pozycji.
Dane techniczne: moc nominalna: 250 W, prêdkoœæ obrotowa: 8000-20000 obr./min.,
k¹t oscylacji w prawo i lewo: 1,4°, ciê¿ar: 1,3 kg
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Bosch narzêdzie wielofunkcyjne GOP 250 CE
033363
28
NARZÊDZIA
Elektronarzêdzia
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
Wydanie 2014/KM
© VBH
NARZÊDZIA
Elektronarzêdzia
Pi³a szablasta GSA 1200 E
Mocna pi³a z systemem szybkiej wymiany brzeszczotów. Posiada opatentowany uk³ad napêdowy,
który umo¿liwia d³ug¹ pracê przy ekstremalnym obci¹¿eniu. Elektroniczna bezstopniowa regulacja
prêdkoœci skokowej pozwala na dostosowanie tempa pracy do w³aœciwoœci obrabianego materia³u.
Beznarzêdziowa regulacja ogranicznika g³êbokoœci ciêcia u³atwia precyzyjne ustawienie i wyd³u¿a
okres eksploatacji brzeszczotu. Kulowe mocowanie przewodu zasilaj¹cego gwarantuje du¿¹
swobodê poruszania siê podczas pracy. Pokryta gum¹ obudowa podnosi poziom bezpieczeñstwa.
Dane techniczne: moc nominalna: 1200 W, prêdkoœæ skokowa: 0-2800 skok./min.,
d³ugoœæ skoku: 19 mm, g³êbokoœæ ciêcia w drewnie: 250 mm, ciê¿ar: 3,7 kg
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Bosch pi³a szablasta GSA 1200 E
028478
Sztyfciarka ig³owa Finish Pro 10
Sztyfciarka ig³owa przeznaczona do wykoñczeñ w budownictwie i stolarstwie. Posiada kierunek
wylotu do ty³u, metalow¹ nasadkê, ³atwo otwierany magazynek. Sztyfciarka s³u¿y do mocowania
drobnych listewek na meblach, listew przypod³ogowych i przyszybowych, scalania ram obrazów.
Dane techniczne: pojemnoœæ magazynku: 100 sztyftów, ciœnienie pracy: 4,8-6,5 bar,
zu¿ycie powietrza: 21,6 L/min., typ ³¹cznika: 0,6 (JS), d³ugoœæ sztyftów: 12-25 mm, ciê¿ar: 11 kg
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Sztyfciarka ig³owa Finish Pro
026250
Dalmierz GLM 80 + szyna R60
Dalmierz z czujnikiem pochylenia, dziêki szynie mocuj¹cej w ³atwy sposób zmienia siê w poziomicê
elektroniczn¹. Wyposa¿ony w bogaty algorytm przeliczeniowy, jest w stanie wyznaczaæ wysokoœci,
d³ugoœci w sposób poœredni. Nowoczesny wyœwietlacz LED sprawia, ¿e nawet w miejscu s³abo
oœwietlonym, odczyt jest bardzo czytelny. Posiada równie¿ z³¹cze do ³¹dowania MicroUSB, które
umo¿liwia ³adowanie akumulatorów standardow¹ ³adowark¹ telefoniczn¹, wyposa¿on¹ w tak¹
koñcówkê. Idealny do wspó³pracy ze statywem budowlanym (BS 150).
Dane techniczne: zasiêg pomiarowy: 0,05-80 m., dok³adnoœæ pomiarowa: ±1,5 mm,
pamiêæ wyników: 20+1, ciê¿ar: 0,74 kg
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Bosch dalmierz GLM 80 + szyna R60
034563
Pilarka tarczowa GKT 55 GCE + szyna FSN 1600 LB
Czyste, precyzyjne ciêcia dziêki wysokiej jakoœci komponentom urz¹dzenia, precyzyjnej tarczy
pilarskiej oraz dopasowanemu systemowi szyn prowadz¹cych. Zapewnia komfortow¹ pracê,
zw³aszcza w pomieszczeniach, zapewnia efektywny system odsysania py³u i cicho dzia³aj¹ca
tarcza. Regulacja prêdkoœci obrotowej, wydajny silnik 1400 W oraz system Constant Electronic
umo¿liwiaj¹ ciêcie ró¿nych materia³ów, np. drewna, p³yt, aluminium i szk³a akrylowego.
Precyzyjna regulacja k¹ta ciêcia i g³êbokoœci ciêcia zapewnia dok³adnoœæ pracy.
Dane techniczne: moc nominalna: 1400 W, prêdkoœæ obrotowa: 3600-6250 obr./min.,
œrednica tarczy: 165 mm, g³êbokoœæ ciêcia: 57 mm, ciê¿ar: 4,7 kg
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Bosch pilarka tarczowa GKT 55 GCE + szyna FSN 1600 LB
036796
Wydanie 2014/KM
© VBH
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
NARZÊDZIA
Elektronarzêdzia
29
NARZÊDZIA
Elektronarzêdzia i narzêdzia rêczne
Zag³êbiarka TS 55 REBQ-PLUS-FS
Zag³êbiarka charakteryzuje siê niezwyk³¹ precyzj¹ wykonywanych ciêæ. Dziêki ogranicznikowi
g³êbokoœci pozwala na wykonywanie szczelin dylatacyjnych. System FastFix umo¿liwia
b³yskawiczn¹ wymianê tarczy, a szybki hamulec zapewnia bezpieczn¹ i komfortow¹ pracê.
Zag³êbiarka w wersji z szyn¹ prowadz¹c¹ 1400 mm.
Dane techniczne: moc nominalna: 1200 W, prêdkoœæ obrotowa: 2000-5200 obr./min.,
œrednica tarczy: 160 mm, g³êbokoœæ ciêcia: 0-55 mm, ciê¿ar: 4,5 kg
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Festool zag³êbiarka TS 55 REBQ-Plus-FS
038055
Ukoœnica KS 120
Wyj¹tkowo precyzyjna i wszechstronna ukoœnica. Wyposa¿ona w podwójn¹ liniê laserow¹,
zapewnia bardzo dok³adne ciêcie. Tarcza osadzona na bardzo krótkim wrzecionie, jest niezwykle
stabilna, nie wykazuj¹c odchyleñ nawet przy ciêciu k¹towym. Sprzêg³o œlizgowe mocowania tarczy
zabezpiecza urz¹dzenie i u¿ytkownika przed skutkami zaklinowania siê tarczy w materiale.
Dane techniczne: moc nominalna: 1600 W, prêdkoœæ obrotowa: 1400-3400 obr./min., œrednica
tarczy: 260 mm, g³êbokoœæ ciêcia 90°/90°: 305x80 mm, g³êbokoœæ ciêcia 45°/90°: 215x80 mm,
specjalna g³êbokoœæ ciêcia 90°/90°: 60x120 mm, ciê¿ar: 21,5 kg
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Festool ukoœnica KS 120
017081
Wkrêtaki Softfinish Laserskala
Wkrêtaki SoftFinish LaserSkala o trzonach wykonanych z wysokiej jakoœci chromowo-wanadowomolibdenowej stali, ca³oœciowo hartowanych i chromowanych. Ich charakterystyczn¹ cech¹ jest
trwa³a, kontrastowa, laserowo naniesiona podzia³ka milimetrowa na trzonie, u³atwiaj¹ca pomiar
g³êbokoœci oraz wymiarów wewnêtrznych. Ergonomiczna wielokomponentowa rêkojeœæ SoftFinish
zapewnia pewny chwyt.
Nazwa produktu
D³ugoœæ
Nr artyku³u VBH
Wiha wkrêtak Laserskala PH2
100 mm
028102
Wiha wkrêtak Laserskala PZ2
100 mm
028103
Wiha wkrêtak Laserskala 5,5
125 mm
028101
Kombinerki i szczypce Industrial
Kombinerki Industrial to niezast¹pione narzêdzie we wszelkich pracach monterskich. Szczególnie
przydatne do ciêcia, chwytania i trzymania materia³ów miêkkich i twardych. Ostrza hartowane
indukcyjnie do 62 HRC gwarantuj¹ d³ugotrwa³e u¿ytkowanie.
Szczypce Industrial do ciêcia bocznego, odporne na zu¿ycie i zapewniaj¹ce czyste ciêcie, dziêki
precyzyjnie frezowanemu ostrzu. Hartowanie indukcyjne do 62 HRC.
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Wiha kombinerki Industrial 180 mm
030313
Wiha kombinerki Industrial wzmocnione 200 mm
037795
Wiha kombinerki Industrial pó³okr¹g³e 160 mm
037796
Wiha szczypce Industrial 160 mm
031284
Wiha szczypce Industrial wzmocnione 180 mm
037797
30
NARZÊDZIA
Elektronarzêdzia i narzêdzia rêczne
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
Wydanie 2014/KM
© VBH
NARZÊDZIA
Narzêdzia rêczne
Skrobak
Uniwersalny skrobak jest niezast¹pionym narzêdziem do ³atwego i szybkiego usuwania resztek
uszczelnieñ, farb i kleju, jak równie¿ winiet i etykiet ze szklanych powierzchni.
Posiada ergonomiczn¹ wielokomponentow¹ rêkojeœæ SoftFinish, dziêki której skrobak le¿y
perfekcyjnie i pewnie w d³oni.
Nazwa produktu
D³ugoœæ
Nr artyku³u VBH
Wiha skrobak uniwersalny
-
034558
Wiha koñcówka skrobaka
13 mm
037802
Wiha koñcówka skrobaka
20 mm
034559
Zestaw wkrêtaków Softfinish
Zestaw wkrêtaków krzy¿owych, niezast¹piony w ka¿dej pracy monterskiej. Trzony wykonane
z wysokiej jakoœci stali chromowo-wanadowo-molibdenowej, ca³oœciowo hartowanej i chromowanej.
Grot idealnie wpasowuj¹cy siê w gniazdo wkrêta. Ergonomiczna, wielokomponentowa rêkojeœæ
Softfinish zapewnia idealny i pewny chwyt.
Nazwa produktu
Rozmiar
Nr artyku³u VBH
Wiha zestaw wkrêtaków
PH 1x80 PH 2x100 PH 3x150
PZ 1x80 PZ 2x100 PZ 3x150
037189
Wiha zestaw wkrêtaków
4,0x100 5,5x125 6,5x150
PH 1x80 PH 2x100 PZ 2x100
037798
Wiha zestaw wkrêtaków
T 10x80 T 15x80 T 20x80
T 25x100 T 30x115 T 40x130
037799
Koñcówka k¹towa
Koñcówka k¹towa pozwala na pracê w bardzo trudno dostêpnych miejscach. Jej konstrukcja
zapewnia równie¿ przenoszenie znacznego momentu dokrêcenia.
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Wiha koncówka k¹towa 57 Nm 105°
034561
Magazynek bitów Stubby
Ma³y i porêczny magazynek bitów Stubby to idealne rozwi¹zanie tam, gdzie brak miejsca
uniemo¿liwia zastosowanie tradycyjnych wkrêtaków. Jego rozmiary sprawiaj¹ równie¿, ¿e mo¿na
go przenosiæ nawet w kieszeni. Ergonomiczna wielokomponentowa rêkojeœæ Softfinish gwarantuje
pewny chwyt. Uchwyt magnetyczny wykonany jest ze stali nierdzewnej zapewnia pewne osadzenie
koñcówki.
Nazwa produktu
Wiha uchwyt bitów Stubby z magazynkiem
Wydanie 2014/KM
© VBH
ZawartoϾ
4,5; 6,5; 8,0
PH1; PH2; PH3
Nr artyku³u VBH
030465
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
NARZÊDZIA
Narzêdzia rêczne
31
NARZÊDZIA
Wyposa¿enie
Koñcówki do wkrêtarek
Bardzo szeroki wybór bitów do wkrêtarek wielu renomowanych firm, takich jak:
SPAX, WIHA, BOSCH.
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Bit PH 1x25
000277
Bit PZ 2x25
000280
Bit PH 2x25
000278
Bit PH 3x25
000279
Bit TX 25x25
000282
Bit TX 30x25
000283
Uchwyt uniwersalny, magnetyczny
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Wiha uchwyt magnetyczny
000284
Zestaw bitów
Croco Wiha
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Wiha zestaw bitów Croco 17 czêœci
030464
Wiha zestaw bitów BitBox 30 czêœci
033619
Bitbox Wiha
AKCESORIA DO REGULACJI OKUÆ
(1)
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Klucz regulacyjny 6-ciok¹tny 4 mm (1)
008182
Klamka monta¿owa ROTO (2)
008187
Klamka monta¿owa MACO z kluczami (3)
023570
Klucz regulacyjny do okuæ (4)
009540
(4)
(2)
(3)
Skrzynka na narzêdzia L-BOXX greenteQ
Profesjonalny system walizek do transportu i przechowywania elektronarzêdzi oraz osprzêtu.
Niezwykle ³atwy monta¿ i demonta¿ walizek L-BOXX zapewnia komfortowy transport.
Zalety: zatrzaskowy mechanizm ³¹czenia walizek; proste roz³¹czanie skrzynek przy pomocy
uchwytów bocznych; ergonomicznie uformowany uchwyt z dwupunktow¹ blokad¹; wygodny uchwyt
z przodu pozwala przenosiæ pojedyncz¹ walizkê w pozycji pionowej; dodatkowy uchwyt przedni
u³atwia wyci¹ganie wiêkszych walizek z rega³u; odporna na dzia³anie wody; du¿a pojemnoœæ
gwarantuje odpowiedni¹ iloœæ miejsca do przechowywania urz¹dzeñ, osprzêtu i narzêdzi.
Wymiary: szerokoœæ 445 mm; wysokoœæ 357 mm; g³êbokoœæ 151 mm
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
L-BOXX greenteQ
040173
32
NARZÊDZIA
Wyposa¿enie
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
Wydanie 2014/KM
© VBH
NARZÊDZIA
Wyposa¿enie
Wiert³a do stali, drewna, betonu i kamienia
Wysokiej jakoœci wiert³a do stali, drewna, betonu i kamienia. Szeroki wybór typów pozwala
znaleŸæ produkt odpowiedni do potrzeb zarówno pod wzglêdem zastosowania, jak i rozmiaru.
Nazwa produktu
Bosch wiert³a
Tarcze szlifierskie i diamentowe
Wysokiej jakoœci tarcze szlifierskie i diamentowe. Szeroki wybór typów pozwala znaleŸæ produkt
odpowiedni do potrzeb zarówno pod wzglêdem zastosowania, jak i rozmiaru.
Nazwa produktu
Bosch tarcze szlifierskie i diamentowe
Tarcze do pilarek
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Festool tarcza pilarska 160x20/2,2 TF52
026259
Festool tarcza pilarska 160x20/2,2 W48
017054
Bosch tarcza OptiWood 160x20/2,6 Z48
027073
Bosch tarcza ConstructMetal 160x20/2,0 T30
027075
Brzeszczoty do pi³ szablastych greenteQ
Bardzo szeroki wybór brzeszczotów do pi³ szablastych:
S 612 VF - brzeszczot do pi³ szablastych do drewna z gwoŸdziami, d³ugoœæ: <100 mm;
S 611 VF/BI - brzeszczot do pi³ szablastych do drewna, ram okiennych, d³ugoœæ: <100 mm;
S 922 EF/BI - brzeszczot do pi³ szablastych do metalu, d³ugoœæ: 3-8 mm.
Nazwa produktu
Opakowanie
Nr artyku³u VBH
greenteQ Brzeszczot S 612 VF
5 szt.
027519
greenteQ Brzeszczot S 611 VF/BI
5 szt.
027520
greenteQ Brzeszczot S 922 EF/BI
5 szt.
027521
Wydanie 2014/KM
© VBH
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
NARZÊDZIA
Wyposa¿enie
33
DODATKI
Klamki okienne
Klamka okienna 911 greenteQ
Klamka okienna obiektowa 911, kolor do wyboru poni¿ej, wykonana z cynkowego odlewu ciœnieniowego, wyposa¿ona w kulkowy mechanizm
zatrzaskowy z niewidocznym mocowaniem klamki. Zalety te œwiadcz¹ o niezmiennej jakoœci jej wykonania oraz funkcjonalnoœci podczas
zamykania okna. Ponadto wysoka jakoœæ mechanizmu zatrzaskowego zapewnia wyraŸnie s³yszalne ustawienie klamki w odpowiedniej pozycji
przy ka¿dym jej przekrêceniu. Pozwala to na precyzyjne zamkniêcie, otwarcie lub uchylenie okna.
Dane techniczne:
?
skok klamki: 90°
?
trzpieñ kwadratowy: 7 mm
?
d³ugoœæ trzpienia: 37 mm
?
œrednica czopów: 10 mm
?
wymiary: 30 x 72 x 13 mm
?
wkrêty: (w komplecie) 2 szt. M5x45 mm
Kolor
Nr artyku³u VBH
bia³a
037547
chrom polerowany
037550
chrom satyna
036313
chrom ciemny polerowany
036320
z³oto polerowane
036319
czarny mat
036321
chrom
chrom
polerowany satyna
bia³a
chrom ciemny
polerowany
z³oto
czarny mat
polerowane
Klamka okienna FG60, 61 i 62 greenteQ
Klamka okienna ze stali nierdzewnej, wyposa¿ona w przek³adniê czteropozycyjn¹ pozwalaj¹c¹ na obracanie r¹czk¹ o 90° - bez funkcji
mikrowentylacji.
Dane techniczne:
?
skok klamki: 90°
?
trzpieñ kwadratowy: 7 mm
?
d³ugoœæ trzpienia: 37 mm
?
œrednica czopów: 10 mm
?
wymiary: 30 x 72 x 13 mm
?
wkrêty: (w komplecie) 2 szt. M5x45 mm
FG60
FG61
Nazwa produktu
Kolor
Nr artyku³u VBH
Klamka okienna FG60
F1
037681
Klamka okienna FG61
stal nierdzewna mat
044177
Klamka okienna FG62 z kluczykiem
stal nierdzewna mat
041564
Klamka okienna FG62
stal nierdzewna mat
041022
FG62
FG60
FG61
FG62
Klamka okienna na w¹skim szyldzie FG50 greenteQ
Klamka okienna wykonana z cynkowego odlewu ciœnieniowego.
Dane techniczne:
?
skok klamki: 90°
?
trzpieñ kwadratowy: 7 mm
?
d³ugoœæ trzpienia: 40 mm
?
œrednica czopów: 10 mm
?
wymiary: 17 x 62 mm
?
wkrêty: (w komplecie) 2 szt. M5x45 mm
Kolor
Nr artyku³u VBH
bia³a
041588
chrom polerowany
041587
chrom satyna
044664
czarny
044941
34
DODATKI
Klamki okienne
bia³a
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
chrom
chrom
polerowany satyna
czarny
Wydanie 2014/KM
© VBH
DODATKI
Klamki okienne
Klamka okienna SENSO greenteQ
Klamka okienna greenteQ SENSO ze stali nierdzewnej szczotkowanej matowej spe³nia 2 funkcje: funkcjê alarmu w przypadku próby w³amania
oraz funkcjê pomiaru wzglêdnej wilgotnoœci powietrza w pomieszczeniu. Bateria 1 AA zapewni zaopatrzenie w energiê przez ok. 2 lata.
Poprzez okr¹g³y otwór w os³once klamki rozbrzmiewa sygna³ dŸwiêkowy (do 115 db(A)) uruchamiany nawet przy wstrz¹sie wskazuj¹cym na
próbê w³amania.
Dane techniczne:
?
skok klamki: 90°
?
trzpieñ kwadratowy: 7 mm
?
d³ugoœæ trzpienia: 37 mm
?
œrednica czopów O: 10 mm (z 2 tulejkami 10/12 mm)
?
wymiary rozety: 37 x 106 x 22 mm
?
czas trwania alarmu: 180 sekund
?
bateria (do³¹czona do opakow.): litowo-chlorkowo-tionylowa 1AA (3,6V/1,20 Ah)
?
wkrêty: (w komplecie) 2 szt. M5x40/45/55 mm
Kolor
Nr artyku³u VBH
stal nierdzewna
044337
Klamka do HS greenteQ
Klamki greenteQ do podnoszono-przesuwnych drzwi balkonowych i tarasowych z drewna i PVC.
Ze stali nierdzewnej (szczotkowanej, matowej).
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Klamka do HS
030879
Klamka do HS PZ
041895
Klamka do HS PZ (komplet)
042454
Mocowanie do klamki HS PZ (kpl.)
042555
Pochwyt wpuszczony HS
030880
Pochwyt HS
Mocowanie
Klamka do HS
Klamka do HS PZ
Klamka do HS PZ (kpl.)
Klamka okienna motyl greenteQ
Klamka okienna "motyl" ze stali nierdzewnej, wyposa¿ona w przek³adniê czteropozycyjn¹ pozwalaj¹c¹ na obracanie r¹czk¹ o 90° - bez funkcji
mikrowentylacji.
Dane techniczne:
?
skok klamki: 90°
?
trzpieñ kwadratowy: 7 mm
?
d³ugoœæ trzpienia: 32, 37 mm
?
œrednica czopów O: 10 mm (z 2 tulejkami 10/12 mm)
?
wymiary rozety: 30 x 72 x 13 mm
?
wkrêty: (w komplecie) 2 szt. M5x40/45/55 mm
Kolor
D³ugoœæ trzpienia
Nr artyku³u VBH
stal nierdzewna mat
32 mm
029765
stal nierdzewna mat
37 mm
039949
Klamka okienna FG64 greenteQ
Klamka okienna greenteQ FG64 mocowana za pomoc¹ wkrêtów os³oniêtych zaœlepk¹; ze stali szlachetnej szczotkowanej matowej.
Dane techniczne:
?
skok klamki: 90°
?
trzpieñ kwadratowy: 7 mm
?
d³ugoœæ trzpienia: 32, 43 mm
?
œrednica czopów O: 10 mm (z 2 tulejkami 10/12 mm)
?
wymiary rozety: 30 x 72 x 13 mm
?
wkrêty: (w komplecie) 2 szt. M5x40/45/55 mm
Kolor
D³ugoœæ trzpienia
stal nierdzewna mat
32 mm
039953
stal nierdzewna mat
43 mm
043593
Wydanie 2014/KM
© VBH
Nr artyku³u VBH
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
DODATKI
Klamki okienne
35
DODATKI
Klamki okienne
Klamka okienna HOPPE Luxemburg (099)
Aluminiowa klamka okienna HOPPE z serii Secustik: cokó³ z tworzywa sztucznego z czopami ustalaj¹cymi, trzpieñ 7 mm, wyposa¿ona
w przek³adniê 8-mio pozycyjn¹, pozwalaj¹c¹ na obracanie r¹czk¹ o 45°. Posiada blokadê, która zapobiega obróceniu trzpienia klamki poprzez
przesuniêcie elementów ruchomych okucia z zewn¹trz. Zró¿nicowanie d³ugoœci trzpienia pozwala na zastosowanie we wszystkich dostêpnych na
rynku profilach okiennych.
Dostêpna w wielu wersjach oraz kolorach.
Dane techniczne:
?
skok klamki: 45°
?
trzpieñ kwadratowy: 7 mm
?
d³ugoœæ trzpienia: 32, 37, 43 mm
Klamka okienna HOPPE Tokyo (0710)
Aluminiowa klamka okienna HOPPE, cokó³ z tworzywa sztucznego z czopami ustalaj¹cymi, trzpieñ 7 mm, wyposa¿ona w przek³adniê 8-mio
pozycyjn¹, pozwalaj¹c¹ na obracanie r¹czk¹ o 45°. Zró¿nicowanie d³ugoœci trzpienia pozwala na zastosowanie we wszystkich dostêpnych na
rynku profilach okiennych.
Dostêpna w wielu wersjach oraz kolorach.
Dane techniczne:
?
skok klamki: 45°
?
trzpieñ kwadratowy: 7 mm
?
d³ugoœæ trzpienia: 32, 37, 43 mm
Klamka okienna HOPPE Atlanta (0530)
Aluminiowa klamka okienna HOPPE z serii Secustik: cokó³ z tworzywa sztucznego z czopami ustalaj¹cymi, trzpieñ 7 mm, wyposa¿ona
w przek³adniê 8-mio pozycyjn¹, pozwalaj¹c¹ na obracanie r¹czk¹ o 45°. Posiada blokadê, która zapobiega obróceniu trzpienia klamki poprzez
przesuniêcie elementów ruchomych okucia z zewn¹trz. Zró¿nicowanie d³ugoœci trzpienia pozwala na zastosowanie we wszystkich dostêpnych na
rynku profilach okiennych.
Dostêpna w wielu wersjach oraz kolorach.
Dane techniczne:
?
skok klamki: 45°
?
trzpieñ kwadratowy: 7 mm
?
d³ugoœæ trzpienia: 32, 37, 43 mm
Klamka okienna R-SWING secustic
Aluminiowa klamka okienna Roto z serii Swing secustic z dwoma wkrêtami mocuj¹cymi M5x45. Rozetka z tworzywa sztucznego z czopami
ustalaj¹cymi, trzpieñ gruboœci 7 mm, wyposa¿ona w przek³adniê 8-mio pozycyjn¹, pozwalaj¹c¹ na obracanie r¹czk¹ o 45° - zalecana do okna
wyposa¿onego w mikrowentylacjê. Posiada blokadê, która zapobiega obróceniu trzpienia klamki poprzez przesuniêcie elementów ruchomych
okucia z zewn¹trz.
55±0,5
29,9
61,6
O7
10
30±1
5
119±1
O9,7±0,1
43±0,15
12,7
Dane techniczne:
?
skok klamki: 45°
?
trzpieñ kwadratowy: 7 mm
?
d³ugoœæ trzpienia: 37 mm
?
wkrêty: (w komplecie) 2 szt. M5x45 mm
18,2
36
DODATKI
Klamki okienne
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
Wydanie 2014/KM
© VBH
DODATKI
Klamki drzwiowe
Klamka greenteQ DG60.ER
Klamka greenteQ DG61.ER
Klamka do drzwi wewnêtrznych ze stali nierdzewnej, trzpieñ kwadratowy
8 mm; klamka sta³a/obrotowa w konstrukcji metalowej; z mechanizmem
sprê¿yny cofaj¹cej; mocowanie niewidoczne, przelotowe; wkrêty do
drzwi o gruboœci 38-43 mm.
Klamka do drzwi wewnêtrznych ze stali nierdzewnej, trzpieñ kwadratowy
8 mm; klamka sta³a/obrotowa w konstrukcji metalowej; z mechanizmem
sprê¿yny cofaj¹cej; dwuczêœciowa rozeta u³atwiaj¹ca monta¿; mocowanie
niewidoczne, przelotowe; wkrêty do drzwi o gruboœci 38-43 mm.
Wykonanie
Nr artyku³u VBH
Wykonanie
Nr artyku³u VBH
BB
036018
BB
032209
PZ
035633
PZ
032210
WC
036019
WC
032211
Klamka greenteQ DG62.ER
Klamka greenteQ DG59 na rozecie owalnej
Klamka do drzwi wewnêtrznych ze stali nierdzewnej, trzpieñ kwadratowy
8 mm; klamka sta³a/obrotowa w konstrukcji metalowej; z mechanizmem
sprê¿yny cofaj¹cej; mocowanie niewidoczne, przelotowe; wkrêty do
drzwi o gruboœci 38-43 mm.
Aluminiowa klamka greenteQ DG 59, metalowa konstrukcja
z mechanizmem sprê¿yny cofaj¹cej na owalnej rozecie, mocowanie
niewidoczne; do trzpienia kwadratowego 8 mm.
Mocowanie do drzwi przy pomocy nitów.
Wykonanie
Nr artyku³u VBH
Kolor
Nr artyku³u VBH
BB
036020
bia³y
028747
PZ
036021
stal nierdzewna mat
028742
WC
036022
Klamka greenteQ DG60 na rozecie owalnej
Klamka greenteQ DG61 na rozecie owalnej
Klamka greenteQ DG 60, metalowa konstrukcja z mechanizmem
sprê¿yny cofaj¹cej na okr¹g³ej rozecie, mocowanie niewidoczne; do
trzpienia kwadratowego 8 mm. Mocowanie do drzwi przy pomocy nitów.
Klamka greenteQ DG 61, metalowa konstrukcja z mechanizmem
sprê¿yny cofaj¹cej na owalnej rozecie, mocowanie niewidoczne; do
trzpienia kwadratowego 8 mm. Mocowanie do drzwi przy pomocy nitów.
Kolor
Nr artyku³u VBH
Kolor
Nr artyku³u VBH
stal nierdzewna mat
028744
stal nierdzewna mat
028984
Wydanie 2014/KM
© VBH
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
DODATKI
Klamki drzwiowe
37
DODATKI
Klamki drzwiowe
Klamka greenteQ DG58.AL.SS na szyldzie
Komplet klamka-klamka na szyldzie wykonany z aluminium, dostêpny w wersji PZ (wk³adka). Klamka sta³a/obrotowa z mechanizmem sprê¿yny
cofaj¹cej. Trzpieñ kwadratowy 8 mm. Szyld z czopami stabilizuj¹cymi. Mocowanie zakrywanymi wkrêtami mocuj¹cymi (w oddzielnym zestawie
3 wkrêty M6 i 1 trzpieñ 8 mm).
F4
F8019
F1
F9016
Wykonanie
PZ
PVD-C
F1/srebrny
F4/stare z³oto
F8019/br¹z
F9016/biel
037565
037564
037563
037562
PVD-G
chrom polerowany PVD-C z³oty polerowany PVD-G
036323
037561
Klamka greenteQ DG58.AL.SSWK na szyldzie z ga³k¹
Komplet klamko-ga³ka na szyldzie wykonany z aluminium, dostêpny w wersji PZ (wk³adka). Od wewn¹trz klamka sta³a/obrotowa z mechanizmem
sprê¿yny cofaj¹cej, od zewn¹trz osadzona i nieruchoma ga³ka. Trzpieñ kwadratowy 8 mm. Szyld z czopami stabilizuj¹cymi. Mocowanie zakrywanymi
wkrêtami mocuj¹cymi (w oddzielnym zestawie: 3 wkrêty M6 i 1 trzpieñ 8 mm).
F4
F8019
F9016
PVD-C
F1
Wykonanie
PZ
PVD-G
F1/srebrny
F4/stare z³oto
F8019/br¹z
F9016/biel
chrom polerowany PVD-C
z³oty polerowany PVD-G
037569
037571
037573
037572
037574
037575
Klamka greenteQ DG58.AL.SSWB na szyldzie z pochwytem
Komplet klamko-pochwyt na szyldzie wykonany z aluminium, dostêpny w wersji PZ (wk³adka). Od wewn¹trz klamka sta³a/obrotowa z mechanizmem
sprê¿yny cofaj¹cej, od zewn¹trz osadzony i nieruchomy pochwyt. Trzpieñ kwadratowy 8 mm. Szyld z czopami stabilizuj¹cymi.
Mocowanie zakrywanymi wkrêtami mocuj¹cymi (w oddzielnym zestawie: 3 wkrêty M6 i 1 trzpieñ 8 mm).
Wykonanie
PZ
38
DODATKI
Klamki drzwiowe
F4
F8019
F9016
PVD-C
PVD-G
F1
F1/srebrny
F4/stare z³oto
F8019/br¹z
F9016/biel
chrom polerowany PVD
z³oty polerowany PVD
037576
037577
037579
037578
037580
037581
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
Wydanie 2014/KM
© VBH
DODATKI
Klamki drzwiowe
Komplet drzwiowy Hoppe Istanbul (M171/332P)
Komplet drzwiowy Hoppe London (113/2246/113)
Niezwykle estetyczny komplet drzwiowy, wykonany z aluminium
z uniwersalnym systemem wspomagania klamki, przeznaczony do
drzwi wewnêtrznych. Dostêpny w kilku wersjach i wielu kolorach.
Komplet drzwiowy HOPPE z w¹skim szyldem, przeznaczony do drzwi
profilowych. Klamki po³¹czone z szyldami w sposób nieroz³¹czny.
Strona wewnêtrzna mocowana na œruby M6, strona wewnêtrzna
z mocowaniami niewidocznymi, œci¹gana przez œrubê M6. Dostêpne
w wielu popularnych kolorach i rozstawach (72 mm i 92 mm).
Klamka drzwiowa FKS 30/1005
Klamka drzwiowa FKS 35A/2200
Klamka aluminiowa na szyldzie, trzpieñ kwadratowy 8 mm, mechanizm
sprê¿ynowy, pokrywa maskuj¹ca zabezpieczona zatrzaskiem kulkowym,
œruby M5.
Klamka aluminiowa na szyldzie, antyw³amaniowa, trzpieñ kwadratowy
8 mm, mechanizm sprê¿ynowy, pokrywa maskuj¹ca zabezpieczona
zatrzaskiem kulkowym, œruby M6.
Zestaw szablonów do wiercenia greenteQ
Zestaw szablonów do wiercenia pod klamki drzwiowe na szyldach lub okr¹g³ych rozetach.
Zestaw zawiera:
1. Szablon do wiercenia
2. Szablony papierowe
?
do kompletów klamek na szyldach PZ 92
?
do kompletów klamek na okr¹g³ych rozetach WC, rozstaw 78 mm
?
do kompletów klamek na okr¹g³ych rozetach BB/PZ, rozstaw 72 mm
?
do rozet ochronnych PZ, rozstaw 92 mm
3. Œruba rade³kowana M5
4. Sztyfty ustalaj¹ce
?
Ø 8 mm (trzpieñ kwadratowy 8 mm)
?
Ø 9 mm (trzpieñ kwadratowy 9 mm)
?
Ø 10 mm (trzpieñ kwadratowy 10 mm)
?
Ø 7 mm (zamek BB)
?
Ø 8 mm (zamek WC)
?
Ø 17 mm (zamek PZ)
5. Wiert³a
?
Ø 9 mm
?
Ø 10,5 mm
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Zestaw szablonów
039865
Wydanie 2014/KM
© VBH
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
DODATKI
Klamki drzwiowe
39
DODATKI
Rozety drzwiowe
Rozeta owalna greenteQ
Rozeta okr¹g³a greenteQ
szerokoϾ 33 mm
d³ugoœæ 72 mm
œrednica 55 mm
Kolor
GruboϾ
Nr artyku³u VBH
Kolor
GruboϾ
Nr artyku³u VBH
stal nierdzewna
9 mm
026147
stal nierdzewna
12 mm
026155
Rozeta owalna FKS 6 MM
Rozeta owalna FKS 9 MM
Kolor
Nr artyku³u VBH
Kolor
Nr artyku³u VBH
bia³y
006232
bia³y
006238
br¹zowy
006233
br¹zowy
006239
F1
006234
F1
006240
F2
006236
F2
006241
F4
006237
F3
006242
F9
019213
F4
006243
F9
006244
Rozeta owalna FKS
Rozeta okr¹g³a z zabezpieczeniem greenteQ
œrednica 55 mm
gruboœæ skrzyd³a 67-72 mm
Kolor
GruboϾ
Nr artyku³u VBH
Kolor
GruboϾ
Nr artyku³u VBH
bia³y
6 mm
006218
stal nierdzewna
14 mm
026148
br¹zowy
6 mm
006219
F1
6 mm
006220
F4
6 mm
006222
F9
6 mm
006223
bia³y
9 mm
006227
br¹zowy
9 mm
006228
F1
9 mm
006229
F4
9 mm
006231
F9
9 mm
017741
40
DODATKI
Rozety drzwiowe
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
Wydanie 2014/KM
© VBH
DODATKI
Pochwyty drzwiowe
Pochwyt odgiêty greenteQ Typ - 1
150
163
Wymiar A
80
Wymiar A
œrednica pochwytu
Ø 32 mm,
stal nierdzewna
szczotkowana matowa,
wymagany jest element
mocujàcy BA 15
80
œrednica pochwytu
Ø 32 mm,
stal nierdzewna
szczotkowana matowa,
wymagany jest element
mocujàcy BA 15
Pochwyt trójk¹tny greenteQ Typ - 2
Ø32
Ø32
Wymiar A
Nr artyku³u VBH
Wymiar A
Nr artyku³u VBH
300 mm
025097
300 mm
025102
350 mm
029973
350 mm
030219
Pochwyt okr¹g³y greenteQ Typ - 5
œrednica pochwytu Ø 32 mm,
proste wsporniki Ø 25 mm,
stal nierdzewna
szczotkowana matowa,
wymagany jest element
mocuj¹cy BA 15
220
80
Wymiar A
œrednica pochwytu
Ø 32 mm,
stal nierdzewna
szczotkowana
matowa,
wymagany
jest element
mocujàcy BA 15
Pochwyt ³ukowy greenteQ
Ø32
D³ugoœæ
Wymiar A
SzerokoϾ
Nr artyku³u VBH
400 mm
300 mm
52 mm
028685
800 mm
695 mm
117 mm
028728
Pochwyt ³ukowy dostêpny równie¿ w wersji
ze wspornikami pod k¹tem 45°.
Wymiar A
Nr artyku³u VBH
D³ugoœæ
Wymiar A
SzerokoϾ
Nr artyku³u VBH
300 mm
025103
400 mm
300 mm
110 mm
028729
350 mm
030220
800 mm
560 mm
142 mm
028730
100
D³ugoœæ
Wymiar A
45°
32
25
80
D³ugoœæ
œrednica pochwytu
Ø 32 mm,
ze wspornikami
pod k¹tem 45°
o œrednicy Ø 25 mm,
stal nierdzewna
szczotkowana matowa,
wymagany jest element
mocujàcy BA 15
25
82
Wymiar A
œrednica pochwytu
Ø 32 mm,
proste wsporniki
o œrednicy Ø 25 mm,
stal nierdzewna
szczotkowana matowa,
wymagany jest element
mocujàcy BA 15
Pochwyt prosty greenteQ Typ - 7 45°
Ø
Pochwyt prosty greenteQ Typ - 8
Ø32
D³ugoœæ
Wymiar A
Nr artyku³u VBH
D³ugoœæ
Wymiar A
Nr artyku³u VBH
330 mm
210 mm
026090
330 mm
210 mm
026093
500 mm
300 mm
025122
400 mm
300 mm
029754
600 mm
400 mm
029287
500 mm
300 mm
025096
800 mm
560 mm
034797
600 mm
400 mm
025095
1.000 mm
700 mm
030215
800 mm
560 mm
026095
1.200 mm
900 mm
028207
1.000 mm
700 mm
029852
1.400 mm
1.000 mm
026091
1.200 mm
900 mm
026097
1.600 mm
1.200 mm
026092
1.400 mm
1.000 mm
029975
1.800 mm
1.300 mm
006324
1.600 mm
1.200 mm
028982
1.800 mm
1.300 mm
028105
Wydanie 2014/KM
© VBH
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
DODATKI
Pochwyty drzwiowe
41
DODATKI
Elementy mocuj¹ce pochwytów
Mocowanie do pochwytów greenteQ 1-stronne
Mocowanie do pochwytów greenteQ 1-stronne
z nakrêtk¹ rampa (M8/14,5 x 25 mm), do jednostronnego,
niewidocznego monta¿u do drzwi drewnianych;
opakowanie = 1 zestaw
(dla 1 pochwytu z 2 punktami mocowania)
do jednostronnego montaýu do drzwi drewnianych, z PVC i aluminium,
úrednica gwintu M8,
gruboúã drzwi do 80 mm;
opakowanie = 1 zestaw
(dla 1 pochwytu z 2 punktami mocowania)
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Mocowanie 1-stronne
026100
Mocowanie 1-stronne
028538
Mocowanie do pochwytów greenteQ 2-stronne
Mocowanie do pochwytów greenteQ 2-stronne
do monta¿u do drzwi drewnianych, z PVC i aluminium,
œrednica gwintu M8,
gruboϾ drzwi do 80 mm;
opakowanie = 1 zestaw
(dla 1 pary pochwytów z 4 punktami mocowania)
do mocowania do drzwi szklanych, œrednica wywierconego otworu
13 mm, gruboœæ szk³a 8-12 mm;
opakowanie = 1 zestaw
(dla 1 pary pochwytów z 4 punktami mocowania)
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Mocowanie 2-stronne
025110
Mocowanie 2-stronne
025109
Mocowanie do pochwytów greenteQ 1-stronne
do jednostronnego, niewidocznego monta¿u do drzwi drewnianych,
z PVC i aluminium;
œrednica wywierconego otworu 10 mm;
opakowanie = 1 szt.
(dla 1 pochwytu: 2 szt.)
D³ugoœæ
Nr artyku³u VBH
30 mm
029974
35 mm
027487
45 mm
028983
55 mm
027488
42
DODATKI
Elementy mocuj¹ce pochwytów
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
Wydanie 2014/KM
© VBH
DODATKI
Samozamykacz GEZE TS 1500
Samozamykacz GEZE TS 2000 VBC
Samozamykacz nawierzchniowy górny TS 1500 charakteryzuje siê
ma³ymi wymiarami: 180x50 mm, regulowan¹ si³¹ zamykania 3 - dla
szerokoœci skrzyd³a do 950mm i 4 - dla szerokoœci skrzyd³a do
1100 mm. Posiada regulacjê prêdkoœci zamykania i dobicia.
Samozamykacz nawierzchniowy górny TS 2000 VBC posiada regulacjê
prêdkoœci zamykania. Jego konstrukcja umo¿liwia ³atw¹ zmianê si³y
zamykania w zakresie 2-4-5. Posiada tak¿e regulowan¹ koñcow¹
fazê zamykania (dobicie) poprzez zmianê d³ugoœci ramienia.
Ramiê z blokad¹ w dwóch wersjach: z funkcj¹ STOP i z funkcj¹
w³¹cz-wy³¹cz.
Dostêpne kolory:
?
srebrny
?
bia³y
?
br¹zowy
Dostêpne kolory:
?
srebrny
?
bia³y
?
br¹zowy
Samozamykacz DORMA TS 90 IMPULSE
Samozamykacz GROOM 200
Samozamykacz TS 90 Impulse to najwy¿szej klasy, nowoczesny
i funkcjonalny samozamykacz z szyn¹ œlizgow¹, w którym
zastosowano sprawdzon¹ technologiê krzywki w kszta³cie serca.
Jest to nowa ekonomiczna propozycja rozwi¹zania do drzwi
wewnêtrznych. Wyj¹tkowe mo¿liwoœci monta¿u i niezawodne
dzia³anie sprawiaj¹, ¿e jest on idealny dla ka¿dego systemu drzwi.
Samozamykacz GROOM 200 charakteryzuje siê szerokim zakresem
regulacji si³y zamykania: 2-3-4-5. Prêdkoœæ zamykania oraz si³a dobicia
regulowane s¹ zaworem, podobnie jak mechanizm t³umienia otwarcia.
Urz¹dzenie posiada równie¿ termozawór, co czyni je odpornym na
zmienne temperatury otoczenia. Standardowo wyposa¿ony w ramiê
bez blokady.
Dostêpne kolory:
?
srebrny
?
bia³y
?
br¹zowy
Dostêpne kolory:
?
srebrny
?
bia³y
?
br¹zowy
Wizjer do drzwi greenteQ
Zatrzask balkonowy do drewna Siegenia-Aubi
Wizjer do drzwi greenteQ przystosowany do monta¿u w drzwiach o
œrednicy wywierconego otworu 12 mm i gruboœci drzwi 35 - 60 mm
lub 60 - 85 mm. Wykonany z mosi¹dzu.
Zatrzask umoýliwia zatrzaúniêcie skrzydùa bez ryglowania okucia.
Nale¿y zamawiaã razem z tulejà montowanà do zasuwnicy oraz
uchwytem balkonowym.
Dostêpne kolory:
?
chrom polerowany PVD
?
z³oty polerowany PVD
Kolor: srebrny ocynk
Uchwyt balkonowy
Uchwyt balkonowy Maco
Uchwyt balkonowy, mocowany do drzwi balkonowych.
Wykonany z tworzywa.
Uchwyt balkonowy niewielkich wymiarów, mocowany do drzwi
balkonowych. Wykonany z aluminium.
Dostêpne kolory:
?
bia³y
?
z³oty d¹b
?
br¹zowy
Dostêpne kolory:
?
bia³y
?
stare z³oto
?
srebrny
Wydanie 2014/KM
© VBH
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
DODATKI
43
DODATKI
Ogranicznik grzebieniowy do okien
Ogranicznik rozwarcia
Grzebieniowy ogranicznik okienny uchyùu lub rozwarcia skùada siæ
z metalowego elementu mocowanego pod klamkæ i regulatora
grzebieniowego PVC przykræcanego do ramy okiennej.
Ogranicznik rozwarcia, potocznie "cierny" do skrzydeù o szerokoúci we
wræbie 240 - 475 mm i tylko w oknach PVC.
Caùkowita dùugoúã ogranicznika 191 mm. Stosowany razem z zaczepem.
Wymiary elementu metalowego:
Szerokoúã: 3 cm
Rozstaw otworów na wkræty: 4,5 cm
Dùugoúã trzpienia: 2 cm
Dostêpne kolory:
?
bia³y
?
br¹zowy
Uszczelki okienne do PVC
Uszczelki okienne i drzwiowe do drewna
Uszczelki pakowane s¹ po 25 mb.
Uszczelki pakowane s¹ po 25 mb.
Kolor
Rodzaj uszczelki
Nr artyku³u VBH
Rodzaj uszczelki
Kolor
Nr artyku³u VBH
QL - 9646
czarna
041461
QL - 3053
br¹z
041447
QL - 9756
czarna
041462
QL - 3106
biel
041453
QL - 4465
czarna
041457
QL - 3110
biel
041456
QL - 5570
czarna
041459
QL - 7307
czarna
041460
Wk³adka bêbenkowa greenteQ SX
Wk³adka bêbenkowa greenteQ SX posiada funkcjê bezpieczeñstwa (obustronn¹). Dziêki zastosowaniu tego rozwi¹zania wk³adkê mo¿na otwieraæ
równie¿ wówczas, gdy po stronie przeciwnej klucz tkwi we wk³adce. Wyposa¿ona jest tak¿e w 6 zastawek. Zgodnie z norm¹ PN-EN 1303 wyró¿nia
siê najwy¿sz¹ trwa³oœci¹ (potwierdzon¹ 100 000 cyklami próbnymi), wysok¹ odpornoœci¹ na korozjê (kl. C), a tak¿e najwy¿szym stopniem zabezp.
klucza (kl. 6) z mo¿liwoœci¹ min. 100 000 kombinacji wzoru klucza oraz odpornoœci¹ na atak (kl. 1) z zabezpieczeniem przeciwprzewierceniowym.
mosi¹dz
Materia³
matowa niklowana
Powierzchnia
6
Liczba zastawek
tak
Funkcja bezpieczeñstwa
PN-EN 1303
Zgodna z
3
Liczba kluczy w komplecie
M5 x 60 mm
Œruba mocuj¹ca
1 szt.
Opakowanie
(10 szt./pude³ko, 50 szt./karton)
1
2
3
4
5
6
7
8
Zabezpieczenie
zwi¹zane
z kluczem
OdpornoϾ
na atak
6
1
Kategoria
u¿ytkowania
Trwa³oœæ
Masa drzwi
OdpornoϾ
ogniowa
Bezpieczeñstwo
OdpornoϾ
na korozjê
i temperaturê
1
6
0
0
0
C
W ofercie równie¿ wk³adki bêbenkowe klasy A, B, C firmy Wilka oraz systemy kluczy.
44
DODATKI
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
Wydanie 2014/KM
© VBH
SERWIS
Wosk miêkki
Wosk twardy
Wosk miêkki s³u¿y do wype³niania i retuszu drobnych, p³ytkich
uszkodzeñ w miejscach ma³o widocznych. Zalecany do powierzchni
z drewna, p³yt i tworzyw sztucznych nienara¿onych na intensywn¹
eksploatacjê. Do zastosowañ wewn¹trz pomieszczeñ.
Wosk twardy s³u¿y do wype³niania i retuszu uszkodzeñ na meblach,
blatach kuchennych, parkietach, drzwiach i profilach okiennych.
Zalecany do powierzchni nara¿onych na bardzo intensywn¹
eksploatacjê. Do zastosowañ wewn¹trz pomieszczeñ i na zewn¹trz.
W ofercie woski dostêpne w ró¿nych kolorach.
W ofercie woski dostêpne w ró¿nych kolorach.
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
König wosk miêkki
wg koloru
König wosk twardy PLUS
wg koloru
Zweihorn wosk miêkki
wg koloru
Szpachlówka
Pisak retuszuj¹cy
Uniwersalna, wodorozcieñczalna szpachlówka do drewna na bazie
¿ywicy akrylowej, gotowa do u¿ycia. Stosowana do uzupe³niania
i naprawiania dziur, pêkniêæ, rys i ró¿nego rodzaju innych ubytków
w drewnie. Szybkoschn¹ca (po ok. 20 min. nadaje siê do szlifowania),
po utwardzeniu uzyskuje du¿¹ twardoœæ, dziêki czemu mo¿na j¹
strugaæ, frezowaæ, pi³owaæ. £atwa w obróbce, pozwala siê bejcowaæ
i lakierowaæ, nie wykazuje oznak skurczu (nie zapada siê).
Mo¿na stosowaæ do parkietów.
Pisak kryj¹cy, szybkoschn¹cy, wodoodporny, nieœcieralny, odporny na
promienie UV, mo¿na lakierowaæ. Idealny do barwienia krawêdzi mebli,
naro¿y okiennych i innych uszkodzeñ na powierzchniach z drewna,
p³yt i tworzyw sztucznych. Do zastosowañ wewn¹trz pomieszczeñ i na
zewn¹trz. Farba odporna na dzia³anie œwiat³a i czynników
atmosferycznych.
W ofercie szpachle dostêpne w ró¿nych kolorach.
W ofercie pisaki dostêpne w ró¿nych kolorach.
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Clou szpachlówka
wg koloru
König pisak KantenFix Plus
wg koloru
Szpachlówka akrylowa (Acryl Feinspachtel)
Cosmoklar HF
Wodorozcieñczalna bia³a szpachlówka do wyrównywania braków
o ma³ej powierzchni na zagruntowanych powierzchniach z drewna,
do zastosowañ zewnêtrznych i wewnêtrznych. Szpachlówka jest
szybkoschn¹ca i posiada wysok¹ elastycznoœæ.
Zestaw pielêgnacyjny do okien z drewna. S³u¿y do pielêgnacji,
konserwacji i zachowania trwa³oœci okien, drzwi i sk³adanych okiennic
drewnianych, lazurowanych i lakierowanych, sk³ada siê z w³aœciwego
œrodka czyszcz¹cego, emulsji do pielêgnacji lakieru, specjalnego oleju
do okuæ, sztyftu pielêgnacyjnego do uszczelek.
Kolor: bia³y
Tuba: 400 g
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Szpachlówka akrylowa
000311
Weiss Cosmoklar HF
007127
Zestaw pielêgnacyjny do okien (Pflegeset)
Lakier Klarlack PLUS PROSILIKON
Wodorozcieñczalne mleczko pielêgnacyjne do odœwie¿ania i zabezp.
przed dzia³aniem czynników atmosferycznych powierzchni pow³ok na
oknach drewnianych, nara¿onych na dzia³anie tych czynników.
Regularne stosowanie przed³u¿a cykle miêdzyrenowacyjne.
Bezbarwny lakier na bazie akrylu do powierzchni z drewna, tworzyw
sztucznych i metalu. Wyrównuje ró¿nice w po³ysku. Dodatek „Pro Silikon”
zapewnia utworzenie jednolitej powierzchni lakierowanej. Odporny na
dzia³anie œwiat³a i czynników atmosferycznych. Do zastosowañ wewn¹trz
pomieszczeñ i na zewn¹trz.
Kolor: bezbarwny
PojemnoϾ: 250 ml
Dostêpny w wersjach: pó³matowy i b³yszcz¹cy.
PojemnoϾ: 400 ml
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Zestaw pielêgnacyjny Sikkens
000434
König Ansatzlos lakier/König Klarlack lakier
wg wersji
Wydanie 2014/KM
© VBH
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
SERWIS
45
SERWIS
COSMOFEN
COSMOFEN 5 - œrodek poleruj¹cy i wyg³adzaj¹cy stosowany przy produkcji okien z PVC.
Silnie rozpuszcza twarde p³yty PVC. Do wyg³adzania zadrapañ, rys, œladów po szlifowaniu na
nieprzezroczystych, twardych p³ytach PVC, polistyrenowych PS.
COSMOFEN 10 - lekko rozpuszczaj¹cy œrodek do PVC przeznaczony do wstêpnego czyszczenia
przed klejeniem oraz usuwania znaczników.
COSMOFEN 14 - odmiana Cosmofen 10 o szczególnie ³agodnej woni.
COSMOFEN 20 - œrodek czyszcz¹cy do PVC. Nie rozpuszcza tworzywa, zawiera antystatyk,
szczególnie polecany do koñcowego czyszczenia profili w czasie produkcji i podczas monta¿u.
Polecany do usuwania resztek kleju z folii ochronnych.
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Cosmofen 5
1000 ml
007117
Cosmofen 10 / greenteQ
1000 ml
007112 / 026980
Cosmofen 14
1000 ml
007120
Cosmofen 20
1000 ml
007115
Zestaw do pielêgnacji PREMIUM
Zestaw do pielêgnacji okien/drzwi PVC. W sk³ad zestawu wchodz¹:
Mleczko czyszcz¹ce (do bia³ych profili)
Intensywny œrodek czyszcz¹cy bez rozpuszczalników do anodowanych okien, drzwi i rolet
z aluminium jak równie¿ do okien z poliuretanu i do wszystkich okien i rolet z bia³ego PVC.
COLOR Specjalny œrodek czyszcz¹cy (w zestawie do kolorowych profili)
Aktywny œrodek czyszcz¹cy powierzchniowo czynny do wszystkich powierzchni okiennych
i drzwiowych, tak¿e powlekanych proszkowo, jak równie¿ do wype³nieñ drzwiowych i dekoracyjnych
profili drewnopodobnych foliowanych i powlekanych. Czyœci te¿ powierzchnie z metalu, szk³a i z tworzyw
sztucznych.
Pielêgnacja uszczelek
Do pielêgnacji i zachowania sprawnoœci uszczelnieñ. Zachowuje giêtkoœæ i latem zapobiega przyklejaniu,
a zim¹ przymarzaniu uszczelek do profili.
Olej do okuæ
Do pielêgnacji i zachowania sprawnoœci okuæ i zawiasów. Zachowuje niezbêdne w³aœciwoœci poœlizgowe
elementów ruchomych, zapobiegaj¹c w ten sposób tarciu na sucho zwi¹zanemu z docieraniem/
w¿eraniem siê metali, ponadto stanowi dodatkow¹ ochronê antykorozyjn¹.
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Zestaw do pielêgnacji PREMIUM - BIEL
029119
Zestaw do pielêgnacji PREMIUM - KOLOR
028072
Cosmofen RM
Mleczko czyszcz¹ce
Masa do naprawy uszkodzeñ. Przy u¿yciu tej dwusk³adnikowej masy
(¿ywica ciek³a i proszek) mo¿na pewnie, szybko i ³atwo naprawiæ
uszkodzenia i b³êdnie wywiercone otwory w profilach PCW.
COSMOFEN RM dostêpny w kolorze bia³ym, w trakcie utwardzania
prawie siê nie kurczy. COSMOFEN RM dostarczany jest w postaci
zestawu porcji gotowej do u¿ycia oraz szpatu³ki do mieszania.
Mleczko czyszcz¹ce. Abrazyjny œrodek do intensywnego czyszczenia,
nie zawiera rozpuszczalników, do wszystkich bia³ych okien i rolet z PVC,
anodowanych okien i drzwi z aluminium oraz okien z poliuretanu.
COSMOKLAR odznacza siê skutecznym, ³agodnym dla powierzchni
dzia³aniem czyszcz¹cym. Mleczko do czyszczenia jest chemicznie
neutralne i zawiera substancje pielêgnuj¹ce skórê.
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Weiss Cosmofen RM
007145
Mleczko czyszcz¹ce 200 ml
007123
Mleczko czyszcz¹ce 500 ml
007124
46
SERWIS
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
Wydanie 2014/KM
© VBH
SERWIS
Smar do okuæ
Wysokogatunkowy smar o podwy¿szonej przyczepnoœci. Odporny na wysokie ciœnienie o niezwykle wysokiej przyczepnoœci, zapewnia trwa³y
efekt smarowania, przeŸroczysty, nie zawiera silikonu, wypiera wodê. Dzia³a jak œrodek antykorozyjny. Charakteryzuje siê d³ugotrwa³ym
dzia³aniem, doskona³¹ zdolnoœci¹ penetracji, wysok¹ wydajnoœci¹. Posiada odpornoœæ temperaturow¹ od -25°C do +180°C, odpornoœæ na
dzia³anie s³abych kwasów i zasad, a tak¿e odpornoœæ na s³on¹ wodê.
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Smar TECLINE Beko
500 ml
007098
Smar DB 600
400 ml
007225
Spray silikonowy do uszczelek i zawiasów greenteQ
Silikon w sprayu greenteQ to œrodek do ochrony, smarowania, izolowania i pielêgnacji tworzyw sztucznych, drewna, gumy i metali. Nie zawiera
smarów. Silikon w sprayu greenteQ ma bardzo szerokie mo¿liwoœci stosowania. W przetwórstwie papieru i drewna zmniejsza iloœæ osadów kleju
na prasach i prowadnicach. W obszarze obróbki listew i krawêdzi oraz narzêdzi tn¹cych zapewnia ³atwe i równe ciêcie. Silikon w sprayu greenteQ
izoluje, chroni i konserwuje, zapewniaj¹c dobre w³asnoœci poœlizgowe elementów z tworzyw sztucznych, gumy i metalu. Tworzy czyst¹ pow³okê
poœlizgow¹, zapewniaj¹c dobr¹ jakoœæ powierzchni. Poniewa¿ ma w³asnoœci hydrofobowe i antystatyczne, chroni przed utlenianiem i korozj¹.
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Spray silikonowy greenteQ
400 ml
041630
Spray do pielêgnacji okuæ greenteQ
Spray do pielêgnacji okuæ greenteQ jest to bezsilikonowy olej o p³ynnej konsystencji do smarowania i konserwacji okuæ okiennych i drzwiowych.
Produkt ten jest przeznaczony specjalnie do smarowania i konserwacji mechanicznych elementów obrotowych, zawiasów, przegubów, sprê¿yn,
prowadnic i wk³adek bêbenkowych. Nadaje siê równie¿ do smarowania gwintów, zawiasów, rolek, sprê¿yn, klamek okiennych i drzwiowych,
zamków drzwiowych, mechaniki precyzyjnej i po³¹czeñ elektrycznych (wy³¹czników, wtyczek, z³¹czy i kabli). Wypiera wodê z metalowych
powierzchni, np. styków elektrycznych, gniazdek, narzêdzi itp. Spray do pielêgnacji okuæ greenteQ rozpuszcza plamy z farb, smarów, smo³y, gumy
i pozosta³oœci po kleju. Pozostawiona pow³oka chroni przed rdz¹ i korozj¹. Wnika g³êboko i posiada œwietne w³asnoœci kapilarne
i migracyjne.
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Spray do pielêgnacji okuæ greenteQ
400 ml
041631
Spray do pielêgnacji stali szlachetnej greenteQ
Spray do pielêgnacji stali szlachetnej greenteQ idealny do pielêgnacji i czyszczenia powierzchni ze stali szlachetnej wewn¹trz i na zewn¹trz
pomieszczeñ. Doskona³y zarówno do matowych, jak i polerowanych powierzchni. Preparat pozostawia trwa³¹, zabezpieczaj¹c¹ powierzchniê
pow³okê ochronn¹. Posiada dzia³anie antystatyczne, zapobiega ponownemu przywieraniu zanieczyszczeñ oraz utlenianiu siê i korozji
powierzchni. Spray do pielêgnacji stali szlachetnej greenteQ szybko schnie i zapewnia wysoki po³ysk dziêki bezsmugowemu czyszczeniu
i pielêgnacji. Nie zawiera silikonu i jest przyjazny dla œrodowiska. Preparat czyœci, konserwuje i jednoczeœnie uszczelnia zarówno powierzchnie ze
stali szlachetnej jak i powierzchnie lakierowane.
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Spray do pielêgnacji stali greenteQ
400 ml
041632
Wydanie 2014/KM
© VBH
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
SERWIS
47
SERWIS
Aluminium w sprayu
Aluminium w sprayu greenteQ to d³ugotrwa³a ochrona wszystkich metalowych powierzchni. Pozostawia g³adk¹, nieporowat¹, such¹ pow³okê.
Dziêki zastosowaniu 99% czystego aluminium i wysokogatunkowych œrodków wi¹¿¹cych, powierzchnia staje siê b³yszcz¹ca i wyj¹tkowo odporna
na œcieranie. Produkt stanowi trwa³¹ ochronê przed korozj¹, a tak¿e jest odporny na wysok¹ temperaturê do ok. + 80°C, kwasy/zasady oraz
czynniki atmosferyczne. Preparat wykazuje niezawodn¹ przyczepnoœæ do wiêkszoœci metalowych powierzchni. Aluminium w sprayu greenteQ
tworzy szybkoschn¹c¹, g³adk¹ i szczeln¹ pow³okê. Nadaje siê do stosowania do wszystkich metali ¿elaznych, pozostawia powierzchniê
o wysokim po³ysku i du¿ej odpornoœci na œcieranie.
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Aluminium w sprayu greenteQ
400 ml
041948
Cynk w sprayu
Cynk w sprayu tworzy g³adk¹ i pozbawion¹ porów pow³okê o wysokim po³ysku, na któr¹ mo¿na nanieœæ pow³okê lakiernicz¹ bez uprzedniego
gruntowania. Kolor do wyboru poni¿ej. Odpornoœæ na temperaturê dla cynku jasnego do 80°C, cynk szary do 500°C. Dziêki doskona³ej
przyczepnoœci i wysokiej odpornoœci na œcieranie jest idealn¹ pow³ok¹ gruntuj¹c¹ przeznaczon¹ do powierzchni nara¿onych na dzia³anie
czynników atmosferycznych i wody. Idealny do naprawy uszkodzonych warstw cynkowych, w tym miejsc wiercenia, ciêcia, spawania lub
zgrzewania. Zapewnia ochronê przed korozj¹.
Nazwa produktu
PojemnoϾ
Nr artyku³u VBH
Cynk w sprayu jasny greenteQ
400 ml
041949
Cynk w sprayu szary greenteQ
400 ml
041950
Przyrz¹d do rozgrzewania wosku
Przenoœny, zasilany gazem przyrz¹d do topienia wszystkich rodzajów wosków twardych. Do przygotowywania i mieszania kolorów. Wyposa¿ony
jest w prost¹ standardow¹ koñcówkê. Dostêpna jest równie¿ koñcówka a la Kobold do pracy w pionie. Do nape³niania przyrz¹du zaleca siê
u¿ywanie wysokiej jakoœci czystego butanu (gaz do zapalniczek renomowanego producenta). Ze wzglêdu na regulacje prawne przyrz¹d jest
dostarczany nienape³niony gazem. Posiada regulacjê temperatury. Dane techniczne: d³ugoœæ 177 mm, waga 60 g, czas dzia³ania 3 h,
maksymalna temperatura 240°C, czas rozgrzewania 10s, czas dzia³ania zapalnika 1000 cykli.
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Przyrz¹d do rozgrzewania wosku - gazowy
002039
Koñcówka prosta
002040
Szpachelka do wosku miêkkiego
Opatentowany przyrz¹d do nak³adania wosku miêkkiego i usuwania nadmiaru wszystkich pozosta³ych wosków z powierzchni naprawianej.
Wewn¹trz szpachelki znajduj¹ siê w³ókna do czyszczenia i matowania.
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Szpachelka do wosku König
001885
Produkt od usuwania pow³ok malarskich ABBEIZER SB Forte
Do szybkiego i ca³kowitego usuwania starych farb, lakierów, dyspersji.
Opakowanie: 10 litrów
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Produkt do usuwania pow³ok malarskich
038814
48
SERWIS
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
Wydanie 2014/KM
© VBH
ŒRODKI CZYSTOŒCI
Folia malarska
Taœma malarska
Folia malarska do ochrony podczas wszelkich prac.
Powierzchnia: 20 m2
Papierowa taœma maskuj¹ca z substancj¹ klej¹c¹ na bazie naturalnego
kauczuku. Produkt ten nadaje siê do ogólnego stosowania:
zabezpieczania powierzchni, spajania, uszczelniania, mocowania,
zaklejania lekkich opakowañ itp.
D³ugoœæ: 50 m
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Folia malarska Standard
028869
Taœma maskuj¹ca 19 mm
000015
Folia malarska Mocna
028868
Taœma maskuj¹ca 25 mm
000016
Taœma maskuj¹ca 50 mm
000017
Folia stretch
Pasta do r¹k
SzerokoϾ: 500 mm
Gruboœæ: 23 µm
Waga: 1,5 kg
Blanka Soft jest wysokiej jakoœci, delikatn¹ i g³êboko czyszcz¹c¹ past¹
do r¹k na bazie wysokiej jakoœci sztucznych substancji œciernych.
PojemnoϾ: 3L
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Folia stretch
000214
Blanka Soft
007188
Chusteczki czyszcz¹ce
Œrodek do usuwania silikonu
Skutecznie usuwaj¹ z d³oni, narzêdzi i powierzchni: farby, kleje, silikony,
akryle i tym podobne uszczelniacze, piany poliuretanowe, lakiery, oleje,
smary, produkty na bazie cementu.
Gotowy do u¿ycia œrodek w postaci mieszaniny rozpuszczalników
alifatycznych do usuwania pozosta³oœci starego silikonu i pleœni.
Usuwa pozosta³oœci po starych fugach silikonowych, a tak¿e resztki
utwardzonego silikonu oraz smugi silikonowe ze szk³a.
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Chusteczki Bravo 20x30 cm 80 szt.
007192
Sili-Kill œrodek do usuwania silikonu
007224
Chusteczki Penosil 17x17 cm 50 szt.
043916
Œrodek do usuwania piany
Zmywacz citrus cleaner
Gotowy do u¿ycia œrodek w postaci pasty do usuwania pozosta³oœci
utwardzonej piany poliuretanowej na szkle, drewnie, aluminium, PVC
i ceramice.
Niezwykle skuteczny czyœcik w sprayu do wszelkiego rodzaju zabrudzeñ.
Usuwa t³uszcz, klej i smo³ê. Nie wywo³uje reakcji na twardych
tworzywach PVC. Mi³y cytrusowy zapach sprawia, ¿e mo¿na go
stosowaæ wewn¹trz pomieszczeñ.
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
PUR-Kill œrodek do usuwania piany
007269
Citrus cleaner 500 ml
023399
Wydanie 2014/KM
© VBH
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
ŒRODKI CZYSTOŒCI
49
ŒRODKI CZYSTOŒCI
Odkurzacz monta¿owy CTL MIDI
Zupe³nie innowacyjne urz¹dzenie, o szerokich mo¿liwoœciach, zapewniaj¹ce u¿ytkownikowi du¿y komfort pracy nawet przy nietypowych
zastosowaniach. Narzêdzie zosta³o wyposa¿one w system Constant Electronic, gwarantuj¹cy sta³¹ prêdkoœæ pracy przy du¿ym obci¹¿eniu.
Szeroka gama osprzêtu zapewnia du¿e mo¿liwoœci zastosowania. Dziêki wielowpustowemu mocowaniu niezwykle ³atwo jest ustawiæ narzêdzie
w najbardziej optymalnej pozycji.
Dane techniczne: moc nominalna: 1200 W, wielkoœæ przep³ywu: 3700 l/min.,
maks. podciœnienie: 24 kPa, powierzchnia filtracji: 5000 cm2,
moc przy³¹czeniowa gniazda wtykowego: 2,4 kW, ciê¿ar: 9 kg
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Festool odkurzacz monta¿owy CTL-Midi
017104
Worek filtruj¹cy FIS-CTL Midi - 5 sztuk
020532
Zestaw do odkurzania K-RS Plus
Kompaktowy zestaw do czyszczenia, w Sytainerze SYS 1 T-LOC. W sk³ad zestawu wchodz¹: rura uchwytowa zagiêta D36 HR-K, 3 rury
przed³u¿aj¹ce D36 VR-K, ssawka do pod³óg z 4 czêœci D36 BD 270, ssawka do szczelin D36 FD, ssawka do obiæ D36 PD.
50
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Zestaw do odkurzania K-RS Plus
016985
ŒRODKI CZYSTOŒCI
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
Wydanie 2014/KM
© VBH
ŒRODKI OCHRONY ZDROWIA
Ochrona wzroku i s³uchu
Okulary ochronne 3M
Lekkie okulary ochronne z poliwêglanu. Klasa optyczna 1. Zapewniaj¹ ochronê przed uderzeniem cz¹stek o niskiej energii oraz promieniowaniem
UV. Soczewki odporne na zarysowanie. Szeroka os³ona chroni skronie. Regulowana d³ugoœæ zauszników i k¹ta nachylenia soczewki.
Mog¹ byæ noszone z okularami korekcyjnymi.
Dostêpne w kolorach: bezbarwny i ¿ó³ty.
2800
Nazwa produktu
Kolor
3M okulary ochronne 2720
bezbarwny
028111
3M okulary ochronne 2800
bezbarwny
001790
Nr artyku³u VBH
2720
Okulary ochronne BOSCH
Wykonane z poliwêglanu, bardzo lekkie okulary ochronne. Mo¿liwoœæ nak³adania na okulary korekcyjne.
Nazwa produktu
Kolor
Nr artyku³u VBH
Bosch okulary ochronne
Bosch okulary ochronne pe³ne
bezbarwny
028822
bezbarwny
028823
Wk³adki przeciwha³asowe
Jednorazowe wk³adki z miêkkiej pianki poliuretanowej zapewniajàce maksymalny komfort u¿ytkowania. Posiadaj¹ g³adk¹, odporn¹ na
zabrudzenia powierzchniê. Specjalny, sto¿kowy kszta³t umo¿liwia dopasowanie do wiêkszoœci przewodów s³uchowych.
Poziom t³umienia ha³asu: 26 – 37 dB.
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
3M wk³adki przeciwha³asowe 1100
028800
3M wk³adki przeciwha³asowe 1110 ze sznurkiem
028801
Zatyczki s³uchawkowe
Wk³adki z miêkkiej pianki poliuretanowej na pa³¹ku. Nie ingeruj¹ w wewnêtrzny przewód s³uchowy. Sprê¿yna dociskowa mo¿e byæ umieszczona
z ty³u g³owy lub pod brod¹ - mo¿liwoœæ stosowania z innymi ochronami indywidualnymi. Wymienne koñcówki gwarantuj¹ wysok¹ higienê
u¿ytkowania.
Poziom t³umienia ha³asu: 26 dB.
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
3M zatyczki s³uchawkowe 1310
001789
Nauszniki przeciwha³asowe OPTIME I, III
Lekkie nauszniki do pracy w œrodowisku o œrednim poziomie ha³asu. P³askie czasze pozwalaj¹ na jednoczesne zastosowanie innych ochron
osobistych. P³ynna regulacja wysokoœci pa³¹ka i jego konstrukcja gwarantuj¹ równomierne roz³o¿enie nacisku i stabilnoœæ nauszników.
Poziom t³umienia ha³asu: 27 – 34 dB.
Nazwa produktu
3M nauszniki przeciwha³asowe H510 A
I
3M nauszniki przeciwhaùasowe H540 A III
Wydanie 2014/KM
© VBH
Kolor
Nr artyku³u VBH
¿ó³ty
028802
czarny
028112
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
ŒRODKI OCHRONY ZDROWIA
Ochrona wzroku i s³uchu
51
ŒRODKI OCHRONY ZDROWIA
Ochrona dróg oddechowych
Pó³maska klasy P1
Jedna z szerokiej gamy lekkich, jednozmianowych pó³masek o ró¿norodnym zastosowaniu. Trójpanelowa konstrukcja zwiêksza powierzchniê
ochrony zapewniaj¹c szczelnoœæ nawet podczas rozmowy. Mo¿liwoœæ z³o¿enia u³atwia przechowywanie i zabezpiecza wnêtrze przed
zabrudzeniem. Wiêkszy komfort dla skóry dziêki delikatnej i miêkkiej tkaninie pokrywaj¹cej panel wewnêtrzny.
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
3M pó³maska klasy P1 9310
028805
Pó³maska klasy P2 z zaworem
Chroni uk³ad oddechowy przed cz¹stkami sta³ymi i ciek³ymi, areozolami wodnymi do 0,5 mikronów i areozolami sta³ymi do 10xNDS.
Konstrukcja pó³maski umo¿liwia jej z³o¿enie, u³atwiaj¹c przechowywanie, gdy nie jest u¿ywana. Czêœæ przednia pó³maski zapewnia utrzymanie
jej w³aœciwego kszta³tu podczas noszenia, bez efektu zapadania siê przy wdechu. Dwupunktowe mocowanie taœmy nag³owia umo¿liwia
przesuwanie taœmy i pozwala u¿ytkownikowi na jej wygodne dopasowanie do kszta³tu g³owy. Miêkki materia³ pó³maski umo¿liwia dobre
przyleganie do twarzy i komfort noszenia. Zawór wydechowy zmniejsza opory wydychania i u³atwia odprowadzanie ciep³a i wilgoci spod
pó³maski.
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
3M pó³maska klasy P2 z zaworem 9322
028806
Pó³maska wielokrotna
Pó³maski wielokrotnego u¿ytku serii 6000 wraz z odpowiednimi elementami oczyszczaj¹cymi (filtry lub poch³aniacze) chroni¹ uk³ad oddechowy
przed parami, py³ami i gazami oraz aerozolami. Dwa elementy oczyszczaj¹ce zapewniaj¹ niski opór oddychania, lepsze wywa¿enie pó³maski,
wiêksze pole widzenia. Miêkka, lekka czêœæ twarzowa z elastomeru. Ekonomiczne, wymienialne elementy oczyszczaj¹ce. Bagnetowy zaczep
mocowania elementów oczyszczaj¹cych. Wygodne, regulowane taœmy nag³owia i ³atwy do zapiêcia pasek na kark.
3M 7500
Nazwa produktu
3M 6200
Nr artyku³u VBH
3M pó³maska wielokrotna 6200
028810
3M pó³maska wielokrotna 7500
028113
Filtr przeciwpy³owy
Lekki filtr do stosowania poœredniego ze wszystkimi maskami i pó³maskami 3M. Mocowanie za pomoc¹ ³¹cznika 502 lub podstawki 603 wraz
z pokrywk¹ 501 (bezpoœrednio na pó³maskê i maskê) b¹dŸ tylko z pokryw¹ 501 (po³¹czenie z poch³aniaczami 3M).
Zapewnia ochronê przed py³ami i drobnymi mg³ami o koncentracji do 4xNDS.
Zalecany w przemyœle: budowniczym, drzewnym.
1 kpl.= 2 szt.
Nazwa produktu
Pasuje do maski
Nr artyku³u VBH
3M filtr przeciwpyùowy klasy P1 5911
6200/7500
028116
Filtr poch³aniacz wêglowy
Poch³aniacz do bezpoœredniego stosowania ze wszystkimi pó³maskami i maskami 3M. Wraz z pokryw¹ 501 mo¿e byæ u¿ytkowany z filtrami 3M
serii 5000 lub za pomoc¹ ³¹cznika 502 z innymi poch³aniaczami i filtrami serii 2000.
Zapewnia ochronê przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C).
1 kpl.= 2 szt.
Nazwa produktu
Pasuje do maski
Nr artyku³u VBH
3M poch³aniacz klasy A1 6051
6200/7500
028114
52
ŒRODKI OCHRONY ZDROWIA
Ochrona dróg oddechowych
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
Wydanie 2014/KM
© VBH
ŒRODKI OCHRONY ZDROWIA
Ochrona dróg oddechowych i d³oni
Pokrywa 501
Pokrywa umo¿liwiaj¹ca zamocowanie na maskach i pó³maskach filtów 3M serii 5000 oraz tworzenie ró¿nych kombinacji filtrów z tej serii
z poch³aniaczami 3M.
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
3M pokrywa mocuj¹ca do maski
028117
Rêkawice ochronne
Rêkawice bawe³niane z domieszk¹ poliamidu i elastanu. Powlekane czarn¹ piank¹ na palcach i wewnêtrznej czêœci d³oni. Ergonomiczna,
bezszwowa budowa rêkawic sprawia, ¿e lepiej przylegaj¹ do d³oni, przez co rêkawica jest bardziej wytrzyma³a i trwa³a, a palcom zapewnia
doskona³e "czucie".
Rêkawice spe³niaj¹ normy EN 420 / EN 388.
Rozmiar: 9
Nazwa produktu
Nr artyku³u VBH
Rêkawice ochronne
028926
Wydanie 01/2014/KM
© VBH
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
ŒRODKI OCHRONY ZDROWIA
Ochrona dróg oddechowych i d³oni
53
NOTATKI
54
NOTATKI
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
Wydanie 2014/KM
© VBH
ODDZIA£Y VBH
Warszawa 04-464, ul. Che³m¿yñska 180
tel.: 22 51 52 120
fax: 22 51 52 115
e-mail: [email protected]
Bia³ystok 15-532, ul. Wiewiórcza 66
tel.: 85 74 32 075
fax: 85 74 32 083
e-mail: [email protected]
Bydgoszcz 85-833, ul. Smoleñska 60
tel.: 52 375 51 56
fax: 52 361 00 87
e-mail: [email protected]
Gdynia 81-571, ul. Chwaszczyñska 170
tel.: 58 629 65 12
fax: 58 629 65 00
e-mail: [email protected]
Kraków 30-758, ul. Magazynowa 3d
tel.: 12 650 48 60, 12 650 47 05
fax: 12 654 71 23
e-mail: [email protected]
£ódŸ 90-562, ul. £¹kowa 11
tel.: 42 639 52 54-56
fax: 42 639 26 62
PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI:
e-mail: [email protected]
woj. lubelskie:
Poznañ 62-081 PrzeŸmierowo, ul. Koœcielna 3
tel.: 512 156 825
tel.: 61 652 52 90
tel.: 502 126 053
fax: 61 652 52 91
woj. podkarpackie:
e-mail: [email protected]
tel.: 502 344 671
Tarnowskie Góry 42-600, ul. Towarowa 11
tel.: 32 285 29 21
woj. œwiêtokrzyskie:
fax: 32 285 32 12
tel.: 502 375 334
e-mail: [email protected]
Wroc³aw, 55-040 Bielany Wroc³awskie, ul. S³oneczna 7
tel.: 71 311 28 69
tel.: 507 111 794
woj. warmiñsko-mazurskie:
tel.: 501 296 945
fax: 71 311 04 05
woj. zachodnio-pomorskie:
e-mail: [email protected]
tel.: 502 259 178
www.vbh.pl
Wydanie 2014/KM
© VBH
VBH Polska nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w druku.
ODDZIA£Y VBH
55
g
Wiêkszy
g
Wiêksze
g
Wiêkszy
g
Wiêksze
wybór
serwis
g
Wiêcej marek
g
Wiêksza jakoœæ
www.vbh.pl · VBH Polska Sp. z o.o.
doradztwo
doœwiadczenie
g
Wiêksza pewnoœæ
g
Wiêksze bezpieczeñstwo
VBH/2014/KM. Niewi¹¿¹ca cena sugerowana 20 z³ brutto.
Ekspert w dziedzinie okuã do okien i drzwi.

Podobne dokumenty