Wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Transkrypt

Wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
Wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości - WGN10
Dział: Nieruchomości, Geodezja
Nazwa: Wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości - WGN10
Kompetencja: Starostwo Powiatowe
Informacje o wydziałach:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (WGN)
Telefon: 032 231 84 01,231 84 65,332 66 24
Miejsce urzędowania: Gliwice, ul.Zygmunta Starego 17,pok.10,12
Nazwa pełna
Wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na
zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenaŜowych, przewodów i urządzeń
słuŜących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności
publicznej i sygnalizacji, a takŜe innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów
i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.
Podstawa prawna
• art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U. z 2010r.
Nr 102 poz. 651 z późn.zm.)
Kod RWA
7221
•
•
Wymagane dokumenty
Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego , a w przypadku braku planu prawomocna decyzja o ustaleniu realizacji i
inwestycji celu publicznego,
Dokumenty z przeprowadzonych rokowań z właścicielem lub uŜytkownikiem wieczystym
nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie prac.
Formularze
Brak
Opłaty
Brak opłaty skarbowej.
Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Jednostka odpowiedzialna
Starostwo Powiatowe w Gliwicach - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Termin odpowiedzi
Termin załatwienia sprawy :
1 miesiąc
Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego.

Podobne dokumenty