Ogród Bartnika

Transkrypt

Ogród Bartnika
Za cznik nr ….. do zg oszenia obiektu do sieci „Zagrody Edukacyjne”
Program zaj
edukacyjnych
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE „7OGRODÓW”
GRA YNA KUGIEL
Nazwa obiektu / nazwisko prowadz cego
OWICZ WA ECKI 50, 78-650 MIROS AWIEC
ZACHODNIOPOMORSKIE
Adres
1.
Temat / tytu zaj
Województwo
:
Ogród Bartnika
2.
Czas trwania zaj :
3 lub 4 godziny
3.
Grupa docelowa:
dzieci, m odzie , doro li,
osoby niepe nosprawne
5.
Prowadz cy zaj cia:
do wiadczony pszczelarz i w
6.
Zakres tematyczny:
4.
Liczebno
grupy:
min. 10
max. --
cicielka - Gra yna Kugiel
ycie pszczó , znaczenie pszczó , ro liny miododajne, warsztaty
7.
Harmonogram/przebieg zaj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
:
Znaczenie pszczó dla istnienia wiata.
Wyroby pszczelarskie i ich znaczenie dla zdrowia.
Ro liny potrzebne pszczo om.
Poznawanie ró nego rodzaju ro lin, które pszczo y bardzo lubi .
Warsztaty: samodzielny wyrób wiec woskowych.
W „szklanym ulu” tysi ce pracowitych pszczó .
Dodatkowo dla dzieci:
Np. gry, zabawy plenerowe, ognisko z kie baskami itp.
8.
Pomoce dydaktyczne:
ule z pszczo ami, stroje pszczelarzy, zebrane wcze niej produkty: miód, wosk, i kit pszczeli
9.
Dodatkowe uwagi:
Istnieje mo liwo
modyfikacji tematyki zaj
po wcze niejszym uzgodnieniu z gospodarzem

Podobne dokumenty