Opcja Mechanika oddechowa

Transkrypt

Opcja Mechanika oddechowa
D OD AT E K
Opcja Mechanika oddechowa
Wprowadzenie
Opcja Mechanika oddechowa (RM, ang. Respiratory Mechanics) respiratora
840™ zapewnia wytrenowane manewry oddechowe, w tym ujemny wysiłek
wdechowy (NIF), ciśnienie okluzyjne (P0.1) i pojemność życiowa (VC) oraz
automatyczne obliczanie parametrów pracy i wydajności płuc, takich jak
podatność dynamiczna, szczytowy przepływ wydechowy, przepływ
końcowo-wydechowy i szczytowy przepływ spontaniczny.
Przeznaczenie
Informacje opcji Mechanika oddechowa pozwalają klinicystom oceniać stan
zdrowia oraz wydajność płuc, jak również określać, czy pacjenta można
odłączyć od respiratora.
Manewry opcji Mechanika Oddechowa — przegląd
Manewry opcji RM mogą być wykonywane we wszystkich trybach
wentylacji, za wyjątkiem BiLevel™, i nie są dostępne podczas następujących
stanów:
•
Wentylacja bezdechu
•
PCV bezpieczeństwa
•
Cykliczna praca w stanie okluzji (OSC)
•
Wentylacja nieinwazyjna (NIV)
•
Kiedy typ obwodu to Neonatal (Noworodek)
•
Kiedy podczas tego samego oddechu wykonano już inny manewr RM
Graficzny interfejs użytkownika wyświetla też wszelkie żądania opcji RM,
rozróżniając żądania przyjęte i odrzucone oraz wszelkie manewry opcji RM,
które zostały rozpoczęte, zakończone lub anulowane.
Po wybraniu manewru RM zostaje otwarty panel informacyjny graficznego
interfejsu użytkownika (GUI), zawierający nazwę manewru, monity i
elementy sterowania użytkownika oraz niedawno wyliczone wyniki.
10020321 Wyd. A (10/07)
Opcja Mechanika oddechowa
1
Opcja Mechanika oddechowa
Każdy manewr opcji RM zostaje automatycznei anulowany w momencie
wystąpienia jednego z poniższych alarmów:
•
•
•
1Alarm PPEAK
1Alarm PVENT
1VTI SPONT, 1VTI MAND, 1VTI
Manewr ujemnego wysiłku wdechowego (NIF)
Manewr ujemnego wysiłku wdechowego (NIF) jest manewrem szkolonym,
gdzie pacjent otrzymuje monit o wzięcie maksymalnego wdechu przy
okluzji dróg oddechowych (zawór wdechowy i wydechowy jest zupełnie
zamknięty).
Manewr NIF zostaje anulowany w razie:
•
Wykrycia rozłączenia
•
Wykrycia okluzji
•
Wykrycia stanu SVO
•
Wykrycia bezdechu
•
Utraty komunikacji z GUI
•
Trwania manewru przez 30 sekund
•
Wystąpienia alarmu Za długa faza wdechowa
Po aktywacji manewru NIF zostaje automatycznie wyświetlony jeden
wykres ciśnienia od czasu. Ten ekran jest wyświetlany tak długo, jak długo
ekran jest zatrzymany.
Podczas manewru NIF na ekranach przebiegów wyświetlane jest i regularnie
aktualizowane ciśnienie w obwodzie, co zapewnia wynik w czasie
rzeczywistym.
Po pomyślnym zakończeniu aktywnego manewru NIF, obliczony wynik
NIF zostaje wyświetlony na ekranie przebiegów i w panelu manewru.
Wyświetlona wartość NIF reprezentuje maksymalne ciśnienie ujemne
systemu PEEP.
Po zakończeniu manewru NIF pacjent wykonuje oddech wyrównawczy
PEEP, a następnie następuje wznowienie normalnej wentylacji.
Opcja Mechanika oddechowa
2
10020321 Wyd. A (10/07)
Opcja Mechanika oddechowa
Manewr P0.1 (ciśnienie okluzyjne)
P0.1 to ujemne ciśnienie w drogach oddechowych (zmiana delty ciśnienia),
generowane podczas pierwszych 100 ms wdechu przy okluzji. Jest to
oszacowanie napędu nerwowo-mięśniowego oddechów.
Po pomyślnym zakończeniu aktywnego manewru P0.1, obliczony wynik
ciśnienia w drogach oddechowych zostaje wyświetlony na ekranie
przebiegów i w panelu manewru. Manewr P0.1 zostaje anulowany,
jeżeli manewr był żądany przez 7 sekund.
Kiedy następuje normalne lub anormalne zakończenie manewru P0.1,
sterowanie zostaje przekazane do uprzednio aktywnego harmonogramu
wentylacji.
Manewr Pojemność Życiowa (VC)
Manewr pojemności życiowej (NIF) jest manewrem szkolonym, gdzie
pacjenta otrzymuje monit o wzięcie maksymalnego wdechu (niezależnie od
bieżących ustawień), a następnie wykonanie powolnego i pełnego wydechu.
Kiedy manewr pojemności życiowej jest aktywny, respirator 840 dostarcza
wdech spontaniczny, w odpowiedzi na wysiłek pacjenta (z ciśnieniem
PSUPP = 0, czasem narastania % = 50 i ESENS = 25), a potem dopuszcza
pełny wysiłek wydechowy.
Po przesłaniu żądania manewru pojemności życiowej zostaje automatycznie
wyświetlony jeden wykres objętości od czasu. Ten ekran jest wyświetlany
tak długo, jak długo ekran jest zatrzymany. Manewr pojemności życiowej
zostaje anulowany w razie:
•
Wykrycia rozłączenia
•
Wykrycia okluzji
•
Wykrycia stanu SVO
•
Wykrycia bezdechu
•
Utraty komunikacji z GUI
•
Żądania manewru przez 5 sekund
•
Trwania manewru przez 15 sekund
•
Operator zakańcza manewr, kiedy
10020321 Wyd. A (10/07)
Opcja Mechanika oddechowa
3
Opcja Mechanika oddechowa
Po pomyślnym zakończeniu aktywnego manewru VC, obliczona objętość
wydechowa zostaje wyświetlona na ekranie przebiegów i w panelu
manewru.
Tabela 1 zawiera opis manewrów RM oraz przedziału, rozdzielczości i
dokładności.
Tabela 1: Monitorowane dane manewru RM
Manewr
Funkcja
Zakres, rozdzielczość, dokładność
NIF
Pomiar maksymalnego
wysiłku wdechowego wobec
dróg oddechowych z okluzją.
Czułość: -50 do 0 cmH2O
Rozdzielczość:
0,1 cmH2O NIF > -10 cmH2O
1 cmH2O dla NIF ≤ -10 cmH2O
Dokładność: ± (2 + 4% odczytu) cmH2O
dla przepływów < 60 L/min
P0.1
Pomiar ciśnienia
generowanego podczas
pierwszych 100 ms wdechu
przy drógach oddechowych z
okluzją.
Czułość: -20 do 0 cmH2O
Rozdzielczość:
0,1 cmH2O dla P0.1 > -10 cmH2O
1 cmH2O dla P0.1 ≤ -10 cmH2O
Dokładność: ± (2 + 4% odczytu) cmH2O
VC
Pomiar maksymalnej
objętości płuc
Czułość: 0 do 6000 ml
Rozdzielczość:
0,1 ml dla 0 do 9,9 ml
1 mL dla 10 do 6000 mL
Dokładność:
Dla TI < 600ms:
± [10 + (10% x 600/TE ms
ustawienia)] mL
Dla TI > 600 ms:
± [10 + (10% ustawienia)] mL
gdzie TE = czas do wydechu 90%
objętości.
Opcja Mechanika oddechowa
4
10020321 Wyd. A (10/07)
Opcja Mechanika oddechowa
Dostęp i używanie
Kiedy wprowadzone jest żądanie manewru NIF, P0.1 lub VC, w obszarze
przebiegów ekranu danych pacjenta zostaje wyświetlony jeden wykres
zależności ciśnienia w czasie lub objętości w czasie. Dla żądanego manewru
wykorzystywane jest skalowanie. Po ukończeniu manewru przebieg zostaje
zatrzymany i następuje wyświetlenie zmierzonej wartości dla manewru
(nad wyświetlonym wykresem).
Żeby uzyskać dostęp do i używać opcji manewru RM:
1. Na dolnym ekranie GUI naciśnij przycisk INNE EKRANY, żeby
użyskać dostę do opcji RM, Rysunek 1.
Rysunek 1. Dostęp do opcji RM
2. Naciśnij odpowiedni przycisk, żeby wybrać żądany manewr RM
(NIF, P0.1 lub VC).
10020321 Wyd. A (10/07)
Opcja Mechanika oddechowa
5
Opcja Mechanika oddechowa
Manewr NIF
Żeby wykonać manewr NIF:
1. Naciśnij przycisk Manewr NIF,
.
2. Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk START, zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, Rysunek 2.
Rysunek 2. Rozpoczynanie manewru NIF
3. Żeby ukończyć manewr, zwolnij przycisk START.
4. Obserwuj ekran po pomyślnym wykonaniu manewru NIF, Rysunek 3.
Opcja Mechanika oddechowa
6
10020321 Wyd. A (10/07)
Opcja Mechanika oddechowa
Rysunek 3. Ekran wyników manewru NIF
5. Jeżeli chcesz zachować dane do przywołania w przyszłości, naciśnij
przycisk AKCEPTUJ z prawego boku ekranu, patrz: Rysunek 4 (lub
zainicjuj kolejny manewr). Jeżeli nie chcesz, naciśnij przycisk ODRZUĆ.
Jeżeli nie naciśniesz żadnego przycisku, dane zostaną zachowane
automatycznie. Obszar przechowywania danych wyświetla wyniki
trzech ostatnio zaakceptowanych manewrów.
Rysunek 4. Akceptowanie lub odrzucanie danych NIF
10020321 Wyd. A (10/07)
Opcja Mechanika oddechowa
7
Opcja Mechanika oddechowa
Manewr P0.1
Żeby wykonać manewr P0.1:
1. Naciśnij przycisk Manewr P0.1,
.
2. Żeby uaktywnić dany manewr, naciśnij przycisk START, zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, Rysunek 5.
Rysunek 5. Rozpoczynanie manewru P0.1
3. Po aktywacji manewru respirator będzie oczekiwać przez maksimum
siedem sekund, żeby pacjent wykonał oddech i ukończył manewr.
4. Obserwuj ekran po pomyślnym wykonaniu manewru P0.1, Rysunek 6.
Opcja Mechanika oddechowa
8
10020321 Wyd. A (10/07)
Opcja Mechanika oddechowa
Rysunek 6. Ekran wyników manewru P0.1
5. Jeżeli chcesz zachować dane do przywołania w przyszłości, naciśnij
przycisk AKCEPTUJ z prawego boku ekranu, patrz: Rysunek 7 (lub
zainicjuj kolejny manewr). Jeżeli nie chcesz, naciśnij przycisk ODRZUĆ.
Jeżeli nie naciśniesz żadnego przycisku, dane zostaną zachowane
automatycznie. Obszar przechowywania danych wyświetla wyniki
trzech ostatnio zaakceptowanych manewrów.
Rysunek 7. Akceptowanie lub odrzucanie danych P0.1
10020321 Wyd. A (10/07)
Opcja Mechanika oddechowa
9
Opcja Mechanika oddechowa
Manewr VC
Żeby wykonać manewr VC:
1. Naciśnij przycisk Manewr VC,
2. Żeby rozpocząć dany manewr, naciśnij przycisk START, zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, Rysunek 8.
Rysunek 8. Rozpoczynanie manewru VC
3. Manewr zostanie ukończony przez maksymalny wysiłek wdechowy,
po którym nastąpi maksymalny wysiłek wydechowy.
4. Obserwuj ekran po pomyślnym wykonaniu manewru VC, Rysunek 9.
Opcja Mechanika oddechowa
10
10020321 Wyd. A (10/07)
Opcja Mechanika oddechowa
Rysunek 9. Ekran wyników manewru VC
5. Jeżeli chcesz zachować dane do przywołania w przyszłości, naciśnij
przycisk AKCEPTUJ z prawego boku ekranu, patrz: Rysunek 10 (lub
zainicjuj kolejny manewr). Jeżeli nie chcesz, naciśnij przycisk ODRZUĆ.
Obszar przechowywania danych wyświetla wyniki trzech ostatnio
zaakceptowanych manewrów.
Rysunek 10. Akceptowanie lub odrzucanie danych VC
10020321 Wyd. A (10/07)
Opcja Mechanika oddechowa
11
Opcja Mechanika oddechowa
Obliczenia mechaniki oddechowej
Obliczenia opcji RM działania i wydajności płuc są automatycznie
wyświetlane na podekranie mechaniki oddechowej ekranu Dalsze dane
pacjenta:
•
Podatność dynamiczna (CDYN) i oporność dynamiczna (RDYN)
•
Szczytowy przepływ spontaniczny
•
Szczytowy przepływ wydechowy
•
Przepływ końcowo-wydechowy
1. Żeby uzyskać dostęp do obliczonych wartości, naciśnij przycisk
DALSZE DANE PACJENTA,
.
2. Rysunek 11 przedstawia standardowy podekran danych.
Rysunek 11. Standardowy podekran danych
3. Naciśnij przycisk Mechanika oddechowa w prawym dolnym rogu
podekranu (patrz: Rysunek 11).
Opcja Mechanika oddechowa
12
10020321 Wyd. A (10/07)
Opcja Mechanika oddechowa
4. Rysunek 12 zawiera obliczone wartości opcji RM.
Rysunek 12. Ekran Dalsze dane pacjenta opcji RM
10020321 Wyd. A (10/07)
Opcja Mechanika oddechowa
13
Opcja Mechanika oddechowa
Dyskusja techniczna
Obliczenia mechaniki oddechowej
Opcja mechanika oddechowa oblicza i wyświetla wskaźniki kliniczne, które
mogą być użyteczne przy ocenianiu bieżącej oporności płuc i ścian klatki
piersiowej, bieżącego stanu płuc pacjenta, drożności dróg oddechowych,
zapotrzebowania przepływowego oraz potencjału dla automatycznego
ciśnienia PEEP. Obliczenia RM wyświetlane na podekranie RM ekranu
Dalsze dane pacjenta to:
•
Opodność i podatność dynamiczna
•
Szybkość szczytowego przepływu wydechowego
•
Szybkość przepływu końcowo-wydechowego
Te obliczenia są wykonywane dla każdego zakwalifikowanego oddechu
(tzn. nie są obliczane podczas wentylacji bezdechu, ostrej okluzji lub
oddechów przywracania PEEP).
•
Szybkość szczytowego przepływu spontanicznego — ta wartość jest
obliczana tylko dla wdechów spontanicznych.
Oprócz powyższych obliczeń, na podekranie RM są wyświetlane również
aktualnie dostępne obliczenia, w miarę udostępniania odpowiednich danych.
Powyższe obejmują:
•
Podatność statyczna (CSTAT)
•
Oporność statyczna (RSTAT)
•
Samoistne PEEP (PEEPI)
•
Indeks gwałtownego płytkiego oddychania (f/VT)
Dalsze informacje na temat tych obliczanych parametrów zawarto w
Instrukcji obsługi oraz instrukcji technicznej respiratora 840.
Ogólne charakterystyki stosowane do wyświetlania
obliczeń opcji RM
Kiedy przez okres większy od 2 minut nie występują oddechy spontaniczne,
wskaźniki spontanicznych danych pacjenta opcji RM nie są wyświetlane na
podekranie opcji RM. Wskaźniki są wyświetlane ponownie, kiedy ich
wartość zostaje zaktualizowana (przy pomiarze następnego oddechu
spontanicznego).
Opcja Mechanika oddechowa
14
10020321 Wyd. A (10/07)
Opcja Mechanika oddechowa
Kiedy przez okres większy od 2 minut nie występują oddechy wymuszone,
wskaźniki wymuszonych danych pacjenta opcji RM nie są wyświetlane na
podekranie opcji RM. Wskaźniki są wyświetlane ponownie, kiedy ich
wartość zostaje zaktualizowana (przy pomiarze następnego oddechu
wymuszonego).
Obliczenia mechaniki oddechowej nie mogą być stosowane pod
następującymi warunkami:
•
Kiedy rodzajem wentylacji jest wentylacja nieinwazyjna
•
Kiedy używanym trybem jest BILEVEL
•
Podczas wentylacji bezdechu, stanu OSC, odłączenia lub PCV
bezpieczeństwa
•
Kiedy wystąpiła utrata funkcji monitorowania danych pacjenta.
Podatność dynamiczna (CDYN) i oporność
dynamiczna (RDYN)
POZNÁMKA:
Obecność automatycznego PEEP może mieć wpływ na
dokładność obliczeń parametrów RDYN i CDYN.
Opcja RM szacuje podatność i oporność płuc oraz ściany klatki piersiowej
pacjenta. Pomiar CDYN i RDYN wskazuje charakterystyki opornościowe płuc,
ścian klatki piersiowej i przewodzących dróg oddechowych. Zmiany w
jednej z tych wartości mogą odzwierciedlać zmiany we właściowściach
elastyczności płuc i/ lub ściany klatki piersiowej lub w zdolności
przewodzących dróg oddechowych do pomieszczenia konkretnego
przepływu gazu.
Podatność dynamiczna i oporność dynamiczna są wyliczane tylko dla
oddechów wymuszonych.
Szybkość szczytowego przepływu wydechowego (PEF)
Szczytowy przepływ wydechowy to maksymalna szybkość przepływu
obserwowana podczas wydechu, za wyjątkiem pierwszych 100 ms danych.
Wartość PEF może być wykorzystywana jako wskaźnik obstrukcji dróg
oddechowych.
10020321 Wyd. A (10/07)
Opcja Mechanika oddechowa
15
Opcja Mechanika oddechowa
Szybkość przepływu końcowo-wydechowego (EEF)
Przepływ końcowo-wydechowy to szybkość przepływu wydechowego
pod koniec wydechu, która może być wykorzystywana do określenia,
czy czas wydechu jest odpowiedni dla zapobiegnięcia zamknięciu gazu i
samoistnemu PEEP.
Szybkość przepływu końcowo wydechowego jest wyliczana jako przepływ
wydechowy, występujący, kiedy integracja przepływu zostaje zakończona
podczas wydechu lub podczas inicjacji nowego oddechu.
Szybkość szczytowego przepływu spontanicznego
Szybkość szczytowego przepływu spontanicznego to maksymalna szybkość
przepływu wdechowego próbkowana podczas wdechu spontanicznego.
Jest to dobry predyktor nadciągającego głodu powietrza i pomaga
klinicyście ustawić szczytowy przepływ lub wybrać optymalny poziom
wsparcia ciśnieniowego.
Tabela 2 zawiera opis obliczonych parametrów opcji RM oraz przedziału,
rozdzielczości i dokładności.
Opcja Mechanika oddechowa
16
10020321 Wyd. A (10/07)
Opcja Mechanika oddechowa
Tabela 2: Obliczone dane opcji RM
Parametr
Funkcja
Podatność
dynamiczna
(CDYN)
Szacunkowa wartość
właściwości
elastycznych płuc,
ściany klatki
piersiowej i dróg
oddechowych.
Na podstawie
algorytmu
szacowania
najmniejszych
kwadratów.
Czułość: 0 do 200 ml/cmH2O
Rozdzielczość:
0,1 mL/cmH2O dla
CDYN < 10 mL/cmH2O
1 mL/cmH2O dla CDYN ≥ 10 mL/cmH2O
Dokładność:
± (1 + 20% zmierzona wartość) mL/cmH2O
Oporność
dynamiczna
(RDYN)
Szacunkowa wartość
charakterystyk
opornościowych płuc,
ściany klatki
piersiowej i dróg
oddechowych. Na
podstawie algorytmu
szacowania
najmniejszych
kwadratów.
Czułość: 0 do 100 cmH2O/l/s
Rozdzielczość:
0,1 cmH2O/L/s
dla RDYN < 10 cmH2O/L/s
1 cmH2O/L/s
dla RDYN ≥ 10 cmH2O/L/s
Dokładność:
± (3 + 20% zmierzonej wartości) cmH2O/L/s
Szczytowy
przepływ
wydechowy
(PEF)
Szacunkowa wartość
maksymalnej
szybkości przepływu
wydechowego
Czułość: 0 do 150 L/min
Rozdzielczość:
0.1 L/min dla PEF < 20 L/min
1 L/min dla PEF ≥ 20 L/min
Dokładność:
± (0.5 + 10% wartości rzeczywistej)
Przepływ
końcowowydechowy
(EEF)
Szacunkowa wartość
szybkości przepływu
wydechowego pod
koniec wydechu.
Czułość: 0 do 150 L/min
Rozdzielczość:
0.1 L/min dla EEF < 20 L/min
1 L/min dla EEF ≥ 20 L/min
Dokładność:
± (0.5 + 10% wartości rzeczywistej)
10020321 Wyd. A (10/07)
Zakres, rozdzielczość, dokładność
Opcja Mechanika oddechowa
17
Opcja Mechanika oddechowa
Tabela 2: Obliczone dane opcji RM (ciąg dalszy)
Parametr
Funkcja
Zakres, rozdzielczość, dokładność
Podatność
statyczna
(CSTAT)
Szacunkowa wartość
rozciągliwości
płuc pacjenta. Na
podstawie manewru
okluzji.
Czułość: 0 do 500 ml/cmH2O
Rozdzielczość:
0,1 mL/cmH2O dla 0 do 9,9 mL/cmH2O
1 mL/cmH2O dla 10 do 500 mL/cmH2O
Dokładność:
± (1 + 20% wartości rzeczywistej) mL/cmH2O
dla 1 do 100 mL/cmH2O
Oporność
statyczna
(RSTAT)
Szacunkowa wartość
ograniczeń dróg
oddechowych
pacjenta. Na
podstawie manewru
okluzji.
Czułość: 0 do 500 cmH2O/l/s
Rozdzielczość:
0,1 cmH2O/L/s dla 0 do 9,9 cmH2O/L/s
1 cmH2O/L/s dla 10 do 500 cmH2O/L/s
Dokładność:
± (3 + 20% wartości rzeczywistej) cmH2O/L/s
(nie ma zastosowania, jeżeli CSTAT <
5 mL/cmH2O lub
VMAX < 20 L/min)
Samoistne
PEEP
(PEEPI)
Szacunkowa wartość
ciśnienia ponad
PEEP pod koniec
wydechu.
Czułość: -20,0 do 130 cmH2O
Rozdzielczość:
0,1 cmH2O dla -20,0 to 9,9 cmH2O
1 cmH2O dla 10 to 130 cmH2O
Dokładność: Nie dotyczy
Szczytowy
przepływ
spontaniczny
(PSF)
Maksymalna
szybkość przepływu
wdechowego
podczas wdechu
spontanicznego.
Czułość: 0 do 200 L/min
Rozdzielczość:
0,1 L/min dla PSF < 20 L/min
1 dla PSF ≥ 20 L/min
Dokładność:
± (0.5 + 10% wartości rzeczywistej)
Indeks
gwałtownego
płytkiego
oddychania
(f/VT)
Stosunek częstości
oddechów do
zmierzonych
objętości
wdechowych.
Czułość: 0,0 do 600 1/min-l
Rozdzielczość:
0,1 dla f/VT < 10 1/min-l
1 dla f/VT ≥ 10 1/min-l
Dokładność: Nie dotyczy
Opcja Mechanika oddechowa
18
10020321 Wyd. A (10/07)

Podobne dokumenty