Warianty ubezpieczenia

Transkrypt

Warianty ubezpieczenia
Kontakt w Uniwersytecie Warszawskim:
Sławomira Hytra, Bożena
Plejznerowska tel. 554 10 28
Marianna Zapała tel. 822 02 11 w. 401
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Małgorzata Fryziak tel. 826 57 91
Korzyści z przystąpienia do ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę na całym świecie, szeroki zakres ochrony
zdrowia i życia ubezpieczonego i jego bliskich. Wypłacane świadczenia są zwolnione od
Wydział Filozofii i Socjologii
Teresa Księżyk tel. 553 16 32
Wydział Fizyki
Wiesława Woźniak tel. 553 21 59
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Aldona Sasin tel. 553 16 30
Wydział Geologii
Informacja o przystąpieniu do ubezpieczenia
Maria Roszczyk tel. 553 16 30
Do ubezpieczenia może przystąpić pracownik UW do 80 r.ż. oraz współmałżonkowie, partnerzy
Wydział Historyczny
Aldona Sasin tel. 553 16 30
i pełnoletnie dzieci (niezależnie od tego czy pracują, uczą się itp.) w wieku do 69 lat - składka
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Maria Roszczyk tel. 553 16 30
będzie finansowana z wynagrodzenia pracownika. Aby przystąpić do nowego ubezpieczenia
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Maria Roszczyk tel. 553 16 30
należy podpisać nową deklarację, oświadczenie o przystąpieniu do Klubu PZU oraz wniosek
Wydział Nauk Ekonomicznych
Maria Roszczyk tel. 553 16 30
o potrącanie składki.
Wydział Neofilologii
Maria Roszczyk tel. 553 16 30
Wydział Orientalistyczny
Maria Roszczyk tel. 553 16 30
Wydział Pedagogiczny
Maria Roszczyk tel. 553 16 30
Wydział Polonistyki
Teresa Księżyk tel. 553 16 32
Wydział Prawa i Administracji
Monika Banaszek tel. 552 08 10
aptecznej karencja wynosi 30 dni.
Wydział Psychologii
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i
Resocjalizacji
Wydział Zarządzania
Maria Roszczyk tel. 553 16 30
W
Teresa Księżyk tel. 553 16 32
specjalistycznego karencja wynosi 90 dni.
Biuro Spraw Pracowniczych
Domy Studenta
Teresa Księżyk tel. 553 16 32
Joanna Szczęsnowicz tel. 552 08 40
lub 552 08 51
Olga Skonecka tel. 554 81 00
Kontakt w PZU Życie:
Aneta Wysocka
tel. 308 47 97, 600 871 399, [email protected]
Wiktor Barej
tel. 308 47 98, 601 346 117, [email protected]
podatku dochodowego i spadkowego. Brak konieczności wykonania badań medycznych przed
przystąpieniem do ubezpieczenia.
Informacja o karencjach
Dla osób przystępujących oraz partnerów życiowych będą miały zastosowanie następujące
okresy karencji:
W ubezpieczeniu podstawowym 6 miesięcy oraz 9 miesięcy z tytułu urodzenia dziecka.
W dodatkowym grupowym ubezpieczeniu na wypadek leczeniu szpitalnego, oraz karcie
dodatkowym
grupowym
ubezpieczeniu
na
wypadek
ciężkiej
choroby
i
leczenia
W dodatkowym grupowym ubezpieczeniu na wypadek operacji chirurgicznych i ciężkich chorób
małżonka karencja wynosi 180 dni.
Progra Ubezpieczeniowy dla Pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz ich współmałżonków partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci
Grupowe Ubezpieczenie Pracownicze typ P Plus
RODZAJ ŚWIADCZENIA / KWOTA ŚWIADCZENIA
Zgon ubezpieczonego (naturalny)
Zgon ubezpieczonego w wyniku NW
zgon ubezpieczonego w wyniku zawału
zgon ubezpieczonego spowodowany WK
zgon ubezpieczonego spowodowany WP
zgon ubezpieczonego spowodowany WK+WP
TU za 1% trwałego uszczerbku
TU za 1% trwałego uszczerbku w wyniku zawału
zgon współmałżonka
zgon współmałżonka w wyniku NW
Zgon dziecka
Zgon rodziców teściów
Urodzenie dziecka
Martwe urodzenie dziecka
Osierocenie dziecka
OBECNY
OBECNY
OBECNY
OBECNY
NOWY
38 000
76 000
63 000
96 000
96 000
116 000
380
380
12 350
22 350
3 000
2 000
1 000
2 000
4 000
44 000
88 000
121 000
121 000
121 000
154 000
440
440
14 300
26 300
3 474
2 316
1158
2 316
4 632
52 000
104 000
91 000
156 000
156 000
208 000
520
520
16 900
30 900
4 106
2 737
1 369
2 738
5 474
150 000
300 000
300 000
500 000
500 000
700 000
650
650
25 000
50 000
3 000
10 000
28 000
56 000
45 500
91 000
91 000
126 000
350
280
8 750
15 750
2 450
1 750
700
1 400
3 400
125
150
150
175
75
150
180
180
210
90
175
210
210
245
105
240
320
320
400
320
87,50
105
105
122,50
52,50
50
60
70
80
35
500
25
4 500
1 750/1 050/350
2 500
9 500
300
2 000
TAK
48 zł
600
30
5 500
2 500/1 500/500
2 500
11 000
300
2 500
TAK
55 zł
700
35
6 500
3 500/2 100/700
5 000
13 000
300
3 000
TAK
65 zł
800
40
7 000
4 000/2 400/800
5 000
25 000
300
5 000
TAK
100 zł
350
17,50
3 450
1 500/900/300
2 500
7 000
300
2 000
TAK
40 zł
Za każdy dzień pobytu ubezpieczonego w szpitalu:
nieszczęśliwym wypadkiem
wypadkiem komunikacyjnym
wypadkiem przy pracy
wypadkiem komunikacyjnym w pracy
zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
chorobą
oraz powyższymi zdarzeniami powyżej 14 dnia
Pobyt w szpitalu na OIT
Rekonwalescencja
Ciężkie choroby – zakres rozszerzony
Operacje chirurgiczne
Leczenie specjalistyczne
Trwała niezdolność do pracy
Karta Apteczna
Ciężkie choroby małżonka – zakres podstawowy
Karta Klubu PZU POMOC
Składka miesięczna:
NW –nieszczęśliwy wypadek, WK – wypadek komunikacyjny, WP – wypadek przy pracy, TU – trwały uszczerbek, OIT - Oddział Intensywnej Terapii
Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia.