Zarząd PGNiG Technologie S.A. z s. w Krośnie (dalej Sprzedający

Komentarze

Transkrypt

Zarząd PGNiG Technologie S.A. z s. w Krośnie (dalej Sprzedający
Zarząd PGNiG Technologie S.A. z s. w Krośnie (dalej Sprzedający lub Spółka) ogłasza nieograniczony
przetarg pisemny, którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul.
Wolności 339, w skład której wchodzą prawo użytkowania wieczystego działek o numerach
ewidencyjnych 1578/3, 1583/4, 1974/3 o łącznej powierzchni 5360m2 oraz prawo własności działek o
numerach ewidencyjnych 1973/4, 1971/2, 1970/2, 1972/4 o łącznej powierzchni 159m2, wraz z prawem
własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości stanowiących odrębny od gruntu
przedmiot własności, w tym budynku administracyjnego o pow. użytkowej 745 m2, o dwóch
bryłach- IX kondygnacyjnej i II kondygnacyjnej (zwanych dalej łącznie nieruchomością).
Powyższe prawa zbywane są łącznie.
Cena minimalna za nieruchomość wynosi 8.190.000 zł (słownie: osiem milionów sto
dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto + obowiązujący podatek.
Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Zabrzu prowadzi księgi wieczyste o numerach
GL1Z/00041161/8, GL1Z/00010838/9 i GL1Z/00010853/0.
W Dziale IV w/w ksiąg wieczystych wpisana jest hipoteka umowna łączna na kwotę 55 mln zł na rzecz
PGNiG S.A. w Warszawie (Pożyczkodawca). W przypadku sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką
łączną zabezpieczającą wierzytelności pożyczkodawcy z tytułu umowy pożyczki, PGNiG S.A. może na
wniosek Spółki wystawić na rzecz nabywcy nieruchomości promesę kwitu mazalnego zastrzegającego
warunek, że wykreślenie hipoteki (obciążenia hipotecznego) ze zbywanej nieruchomości nastąpi po
uprzednim dokonaniu przez nabywcę nieruchomości zapłaty ceny na rachunek Pożyczkodawcy lub w
treści promesy kwitu mazalnego.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim w terminie
do dnia 15.01.2015 r. do godz. 13:00 oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
minimalnej na konto Spółki w Bank Millenium S.A. nr 35116022020000000220591851 w
terminie do 14.01.2015 r. Wadium wpłacone nie podlega oprocentowaniu.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:
a) imię, nazwisko/firmę, adres i (w przypadku podmiotów gospodarczych) oznaczenie formy
prawnej prowadzonej działalności,
b) w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – aktualny, wystawiony nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem składania zgłoszenia odpis z rejestru właściwego dla
formy prowadzonej działalności,
c) informacje o sytuacji majątkowej oraz ekonomiczno - finansowej Oferenta wraz z dokumentami
potwierdzającymi tę sytuację (np. sprawozdanie finansowe za ostatni rok wraz z opinią biegłego
rewidenta lub banku finansującego),
d) w przypadku spółek zgodę organów spółki na zakup nieruchomości, jeżeli jest wymagana;
e) oferowaną cenę nabycia (netto) w polskich złotych,
f) zobowiązanie Oferenta do pokrycia wszelkich kosztów, ciężarów publiczno-prawnych i wszelkich
opłat (notarialne, sądowe) związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
g) oświadczenie Oferenta lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu o zapoznaniu się ze
stanem faktycznym i prawnym przedmiotu postępowania,
h) dowód wpłaty wadium,
i) oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami niniejszego postępowania i przyjęciu ich bez
zastrzeżeń.
j) podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta lub osoby uprawnionej do działania w jego
imieniu wraz z oryginałem dokumentu pełnomocnictwa,
Nie będą rozpatrywane oferty, które nie spełniają warunków, o których mowa w pkt 2 oraz, w których
oferowana cena jest niższa od zastrzeżonej ceny minimalnej, jak też oferty złożone po terminie oraz
zawierające dodatkowe warunki i zastrzeżenia.
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż nieruchomości – Zabrze ul. Wolności 339. Nie otwierać przed
15.01.2015r. godz. 13:00" należy złożyć (przesłać) w zamkniętych kopertach od poniedziałku do piątku w
godz. 8:00-15:00 w siedzibie Sprzedającego (adres) PGNiG Technologie S.A. Sekretariat, ul. I.
Łukasiewicza 89, 38-400 Krosno. Oferty złożone po terminie nie będą dopuszczone do przetargu. Termin
jest zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynie do Spółki nie później niż do dnia, o którym mowa w pkt 1 do
godz. 13:00.
W przypadku, gdy najkorzystniejszą cenę zaoferuje więcej niż jeden Oferent, przeprowadza się między
tymi Oferentami drugi etap postępowania w formie ustnego przetargu (licytacji) na warunkach i w
terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.
Wadium Oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia zakończenia przetargu.
Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia
umowy w terminie wskazanym przez Sprzedającego lub nie zapłaci ceny nabycia w terminie wyznaczonym
przez Sprzedającego.
Termin związania oferta- 90 dni od dnia otwarcia ofert.
Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do:
•
jednostronnej zmiany warunków przetargu,
•
odwołania niniejszego ogłoszenia,
•
odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn
Informacje dodatkowe:
Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi pod warunkiem nieskorzystania przez Gminę Zabrze z prawa
pierwokupu działek niezabudowanych w użytkowaniu wieczystym przysługującego na podstawie ustawy z
dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami – Dz.U. 2010.102.651.
Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej na podstawie umowy ustanowienia służebności
gruntowej drogą wewnętrzną- działka nr ewid. 1975/3.
Stawka podatku VAT zostanie obliczona na podstawie obowiązujących przepisów prawa
Wszelkie koszty związanych z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi kupujący.
Informacji o przedmiocie przetargu pod nr tel. 885 790 484. Informacje udzielane są od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Podobne dokumenty