Multi Ochrona Otwarte Ubezpieczenie na Życie Ochrona

Transkrypt

Multi Ochrona Otwarte Ubezpieczenie na Życie Ochrona
Multi Ochrona
Otwarte Ubezpieczenie na Życie
Zapraszamy do zapoznania się z kompleksowym ubezpieczeniem o wyjątkowym zakresie.
Znane i renomowane Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie HDI-Gerling, specjalnie dla Firmy
GPF Generalny Partner Finansowy z siedzibą główną w Tarnowie, przygotowało kompleksowe ubezpieczenie dla
WYJĄTKOWYCH Klientów.
Lp.
1.
2.
3.
4.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej
Zgon Ubezpieczonego
Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW
(wysokość świadczenia podana łącznie ze zgonem Ubezpieczonego)
Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku
komunikacyjnego, (lądowego, lotniczego, wodnego)
(wysokość świadczenia podana łącznie ze zgonem Ubezpieczonego
i zgonem w NNW)
Zgon Ubezpieczonego w wyniku choroby - zawał serca lub
udar mózgu (łączna wysokość świadczenia)
Wariant A
Wariant B
Wariant C*
Karencja
15 000,00
25 000,00
30 000,00
3 miesiące
35 000,00
45 000,00
55 000,00
55 000,00
65 000,00
80 000,00
20 000,00
30 000,00
40 000,00
5 000,00
7 500,00
10 000,00
280,00
450,00
540,00
6 miesięcy
5.
Niezdolność do pracy w następstwie NW
6.
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w
wyniku nieszczęśliwego wypadku (za każdy 1% trwałego
7a.
Poważne zachorowania
2 500,00
4 000,00
4 800,00
6 miesięcy
7b.
Leczenie chorób naczyń wieńcowych – inne zabiegi
1 250,00
2 000,00
2 400,00
6 miesięcy
45,00
60,00
75,00
90,00
120,00
150,00
800,00
1 000,00
1 200,00
10 miesięcy
8.
9.
uszczerbku na zdrowiu)
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
(za każdy dzień pobytu trwającego 5 lub więcej dni)
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW
(za każdy dzień pobytu trwającego 1 lub więcej dni)
6 miesięcy
10.
Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu
11.
Poważne zachorowanie dziecka
2 500,00
3 000,00
3 600,00
6 miesięcy
12.
Zgon małżonka Ubezpieczonego
5 000,00
7 500,00
7 500,00
6 miesięcy
12 500,00
17 500,00
17 500,00
13.
Zgon małżonka Ubezpieczonego w wyniku NW
(wysokość świadczenia podana łącznie ze zgonem Małżonka)
14.
Zgon dziecka Ubezpieczonego
3 000,00
3 000,00
3 000,00
6 miesięcy
15.
Zgon rodziców Ubezpieczonego
1 000,00
1 400,00
1 550,00
6 miesięcy
16.
Zgon rodziców małżonka Ubezpieczonego
1 000,00
1 400,00
1 550,00
6 miesięcy
34,00
45,00
55,00
Składka miesięczna
* - przewidywany termin rozpoczęcia ochrony w ramach Grupy C – 01.03.2010 r.
Ochrona ubezpieczeniowa trwa maksymalnie do 65 roku życia.
Ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę na całym świecie.
INFORMACJE I ZALETY PROGRAMU NA DRUGIEJ STRONIE
Multi Ochrona
Otwarte Ubezpieczenie na Życie
Kto może przystąpić do ubezpieczenia?
Osoba, która do dnia objęcia niniejszą umową ukończyła 16 rok życia i nie ukończyła 55 roku życia – zaakceptowana
przez Ubezpieczającego, przyjęta do ubezpieczenia przez:
HDI - GERLING ŻYCIE Towarzystwo Ubezpieczeń SA
Poważne zachorowania:
Pełen katalog poważnych zachorowań obowiązuje do dnia 65 urodzin ubezpieczonego i obejmuje:
a) nowotwór, b) zawał serca, udar mózgu, leczenie chorób naczyń wieńcowych – by-pass, leczenie chorób naczyń
wieńcowych – inne zabiegi /50% świadczenia/ c) niewydolność nerek, d) przeszczep dużych narządów (serce, płuca,
wątroba, trzustka), e) utrata wzroku, f) utrata kończyn, g) utrata mowy, h) ciężkie oparzenia, oraz i) przewlekłe zapalenie
wątroby typu B;
Za każdy rodzaj zachorowania przysługuje maksymalnie jedno świadczenie (zachorowania ujęte w jednym podpunkcie
są traktowane jako jeden rodzaj).
Poważne zachorowania Dziecka Ubezpieczonego
W ramach programu proponujemy dodatkowe świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania dziecka
Ubezpieczonego (ochrona dla dziecka, które ukończyło 3 rok życia, nie ukończyło 21 lat). Katalog poważnych zachorowań
obejmuje: nowotwór, niewydolność nerek, zapalenie mózgu, niewydolność wątroby, dystrofię mięśniową, łagodny guz
mózgu, śpiączkę, paraliż, przeszczep dużych narządów, utratę mowy, utratę kończyn, utratę wzroku, utratę słuchu,
ciężkie oparzenie, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Za każdy rodzaj zachorowania przysługuje maksymalnie jedno
świadczenie.
Ubezpieczenie szpitalne SZP 02 03
Świadczenie z tytułu ubezpieczenia leczenia szpitalnego jest wypłacane za max. 3 pobyty w szpitalu w ciągu 12 miesięcy
trwania polisy i trwające max. do 30 dni jednorazowego pobytu. Wypłata świadczenia następuje, jeżeli hospitalizacja
spowodowana chorobą trwa, co najmniej 5 dni, zaś pobyt w szpitalu w następstwie wypadku min. 1 dzień.
Karencja 6 miesięcy – dotyczy wyłącznie pobytów w szpitalu, których przyczyną była choroba.
Pobyt w szpitalu będący następstwem wypadku - nie jest objęte karencją.
Inne zalety:
- do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która nigdzie nie pracuje,
- uproszczone procedury przystąpienia – brak badań medycznych !!!
- bardzo prosta ankieta medyczna,
- bardzo mało zawodów wyłączonych z możliwości ubezpieczenia (sprawdź u konsultanta)
- od 01.08.2009 r. pobyt w szpitalu obejmuje cały świat,
- wysokie świadczenia, szybka wypłata, sprawna obsługa,
- w sytuacji wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem pomagamy przy likwidacji szkód i wypłacie świadczeń.
Wystarczy wybrać jeden wariant i zadzwonić do naszego Konsultanta:
Biuro GPF, 33-100 Tarnów, ul. Rogoyskiego 7,
tel. 14-655-66-33, 0 501-798-501
e-mail: [email protected] Internet: ww.gpf.pl
Niniejsza ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Szczególne warunki, oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia dotyczące grupowego ubezpieczenia na życie znajdują się w Biurze Głównym
GPF oraz w Biurach Regionalnych HDI-Gerling Życie TU SA