Untitled

Transkrypt

Untitled
®
AT-15-4314/2015
str. 2/40
ZAŁĄCZNIK
POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
SPIS TREŚCI
1. PRZEDMIOT APROBATY .................................................................................................. 3
2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA ................................................. 4
3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA .................................................................. 5
3.1. Materiały ..................................................................................................................... 5
3.2. Łączniki ....................................................................................................................... 5
4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT ........................................................ 5
5. OCENA ZGODNOŚCI ........................................................................................................ 6
5.1. Zasady ogólne ............................................................................................................ 6
5.2. Wstępne badanie typu ................................................................................................ 7
5.3. Zakładowa kontrola produkcji ...................................................................................... 7
5.4. Badania gotowych wyrobów ........................................................................................ 8
5.5. Częstotliwość badań ................................................................................................... 8
5.6. Metody badań ............................................................................................................. 8
5.7. Pobieranie próbek do badań ....................................................................................... 8
5.8. Ocena wyników badań ................................................................................................ 9
6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE.................................................................................. 9
7. TERMIN WAŻNOŚCI ....................................................................................................... 10
INFORMACJE DODATKOWE .............................................................................................. 10
RYSUNKI i ZAŁĄCZNIKI ...................................................................................................... 12
®
AT-15-4314/2015
str. 3/40
1. PRZEDMIOT APROBATY
Przedmiotem Aprobaty Technicznej są łączniki prętów zbrojeniowych LENTON,
produkcji holenderskiej firmy ERICO Europe B.V.
Łączniki LENTON, produkowane w wersjach EL-A12N, EL-P13LN, EL-P14LN, EL-P15,
EL-D14N oraz EL-S13N, pokazano na rysunku 1.
Łącznik w wersji EL-A12N jest tuleją o przekroju sześciokątnym lub kołowym z
nagwintowanymi z obu stron otworami stożkowymi (rysunek 1a oraz załączniki 1 ÷ 6). Do
obu końców łącznika wkręcane są żebrowane pręty zbrojeniowe o tej samej średnicy
(załącznik 1) lub o różnej średnicy (załączniki 2 ÷ 6), z nagwintowanymi stożkowo końcami,
przy czym jeden z prętów powinien mieć swobodę obrotu i przesuwu osiowego.
Łącznik w wersji EL-P13LN jest złożony z trzech elementów: z tulei z nagwintowanym
otworem stożkowym z jednej strony i nagwintowanym otworem cylindrycznym z drugiej
strony, z trzpienia nagwintowanego zewnętrznie z nagwintowanym otworem stożkowym oraz
z nakrętki (rysunek 1b oraz załączniki 7 ÷ 12). Trzpień nagwintowany zewnętrznie wkręca się
do tulei nagwintowanej wewnętrznie, dokręcając nakrętkę na trzpień. Do obu końców
łącznika wkręca się pręty zbrojeniowe o tej samej średnicy (załącznik 7) lub o różnej średnicy
(załączniki 8 ÷ 13), z nagwintowanymi stożkowo otworami. Łącznik może być stosowany do
łączenia dwóch prętów zbrojeniowych w przypadku, gdy żaden z prętów nie ma swobody
obrotu ani przesuwu.
Łącznik w wersji EL-P14LN jest złożony z takich samych elementów jak łącznik
EL-P13LN z tym, że trzpień łącznika jest krótszy (rysunek 1c oraz załączniki 13 ÷ 18). Do
obu końców łącznika wkręca się pręty o takiej samej średnicy (załącznik 13) lub o różnej
średnicy (załączniki 14 ÷ 18), z nagwintowanymi stożkowo końcami. Łącznik może być
stosowany do łączenia dwóch prętów zbrojeniowych w przypadku, gdy żaden z prętów nie
ma swobody obrotu, przesuw jednego z prętów jest niemożliwy, a drugiego ograniczony.
Łącznik w wersji EL-P15 jest złożony z trzech elementów: z tulei skrajnej z
nagwintowanym
otworem
stożkowym
z
jednej
strony
i
nagwintowanym
otworem
cylindrycznym z drugiej strony, z tulei pośredniej z nagwintowanym otworem stożkowym oraz
z tulei skrajnej nagwintowanej zewnętrznie gwintem cylindrycznym (rysunek 1d oraz
załącznik 19). Tuleję skrajną nagwintowaną zewnętrznie gwintem cylindrycznym wkręca się
w tuleję skrajną z nagwintowanym otworem cylindrycznym, wprowadzając pomiędzy te tuleje
tuleję pośrednią. Do obu końców łącznika wkręca się pręty zbrojeniowe o tej samej średnicy,
z nagwintowanymi stożkowo końcami. Łącznik może być stosowany w takim zakresie, jak
®
AT-15-4314/2015
str. 4/40
łącznik EL-P14LN, tzn. w przypadku, gdy żaden z łączonych prętów zbrojeniowych nie ma
swobody obrotu, przesuw jednego z prętów jest niemożliwy, a drugiego ograniczony.
Łącznik w wersji EL-D14N jest tuleją z kołnierzem z nagwintowanym otworem
stożkowym na jednym z końców (rysunek 1e oraz załączniki 20 i 21). Do łącznika wkręcany
jest pręt zbrojeniowy z nagwintowanym stożkowo końcem. Łącznik może być stosowany do
kotwienia pręta zbrojeniowego z strefie przypodporowej elementu żelbetowego.
Łącznik w wersji EL-S13N jest tuleją o przekroju kołowym lub sześciokątnym z
nagwintowanym otworem stożkowym na jednym z końców i nagwintowanym otworem
cylindrycznym na drugim (rysunek 1f oraz załącznik 22). W otwór stożkowy wkręcany jest
nagwintowany pręt zbrojeniowy, a w otwór cylindryczny jest wkręcana śruba. Łącznik ma
zastosowanie w przypadku łączenia elementu żelbetowego z elementem stalowym.
Wymiary łączników prętów zbrojeniowych LENTON podano w tablicach w załącznikach
1 ÷ 22.
Łączenia prętów zbrojeniowych z zastosowaniem łączników LENTON przedstawiono
na rysunkach 2 ÷ 7.
Wymagane właściwości techniczne łączników prętów zbrojeniowych LENTON podano
w p. 3.
2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA
Łączniki prętów zbrojeniowych LENTON są przeznaczone do wykonywania połączeń
żebrowanych prętów zbrojeniowych w elementach żelbetowych, do kotwienia prętów
zbrojeniowych w strefie przypodporowej oraz do łączenia prętów zbrojeniowych elementów
żelbetowych z elementami stalowymi.
Nośności obliczeniowe połączeń prętów zbrojeniowych wykonanych z zastosowaniem
łączników LENTON należy przyjmować równe nośnościom obliczeniowym samych prętów.
Grubość otuliny dla prętów zbrojeniowych łączonych łącznikami LENTON należy
przyjmować taką samą jak w przypadku prętów zbrojeniowych nie łączonych tymi łącznikami.
Odległość pomiędzy punktem zagięcia pręta zbrojeniowego a bliższym końcem tulei łącznika
nie może być mniejsza niż odcinek równy trzem średnicom pręta. Gwinty tulei i końcówki
prętów zbrojeniowych powinny być osłonięte kapturkami tworzywowymi, zabezpieczającymi
je przed korozją w fazie przed zabetonowaniem.
Łączniki prętów zbrojeniowych LENTON powinny być stosowane zgodnie z projektem,
opracowanym z uwzględnieniem polskich norm i przepisów budowlanych, wymagań
niniejszej
Aprobaty
Technicznej
oraz
instrukcji
Producenta
dotyczącej
wykonywania połączeń prętów zbrojeniowych z zastosowaniem ww. łączników.
warunków
®
AT-15-4314/2015
str. 5/40
3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA
3.1. Materiały
Tuleje łączników prętów zbrojeniowych LENTON w wersjach EL-A12N, EL-P13LN,
EL-P14LN, EL-S13N i EL-D14N powinny być wykonane ze stali gatunku C45+C wg normy
PN-EN 10277-2:2009 lub ze stali 42CrMoS4 wg normy PN-EN 10277-5:2009, tuleje w wersji
EL-P15 ze stali 42CrMoS4 wg normy PN-EN 10277-5:2009, a żebrowane pręty zbrojeniowe
z nagwintowanym stożkowo końcem – z dopuszczonej do obrotu stali zbrojeniowej o granicy
plastyczności fyk nie mniejszej niż 500 MPa, w klasie ciągliwości B lub C według normy PNEN 1992-1-1:2010.
3.2. Łączniki
3.2.1. Kształt i wymiary. Kształt i wymiary łączników LENTON powinny być zgodne z
rysunkami 1 ÷ 3 i z tablicami 1 ÷ 8, z zachowaniem tolerancji wymiarów zgodnie z normą PNEN 22768-1:1999, w klasie tolerancji m.
3.2.2. Właściwości
wytrzymałościowe.
Właściwości
wytrzymałościowe
połączeń,
wykonanych z zastosowaniem łączników LENTON nie powinny być niższe niż właściwości
wytrzymałościowe łączonych prętów zbrojeniowych (tablica 1).
Tablica 1
Poz.
Właściwości
Wymagania
Metody badań
1
2
3
4
1
Granica plastyczności Re, MPa
≥ 500
2
Wytrzymałość na rozciąganie Rm, MPa
≥ 550
3
Stosunek Rm/Re
≥ 1,08
4
Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
rozciągającej Agt, %
≥ 5,0
PN-EN ISO 6892-1:2010
p. 5.6.2
4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Łączniki LENTON powinny być dostarczane w kompletach, w opakowaniach firmowych
Producenta oraz przechowywane i transportowane w sposób zapewniający niezmienność ich
właściwości. Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca co
najmniej następujące dane:
®
AT-15-4314/2015
str. 6/40
– nazwę i oznaczenie wyrobu,
– nazwę i adres Producenta,
– numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4314/2015,
– numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,
– nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności,
– rodzaj surowca,
– znak budowlany.
Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami).
Ponadto, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek oznakowania wyrobu na
podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz
niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012 r., poz. 445, z późniejszymi zmianami) oraz dołączania
informacji określającej zagrożenia dla zdrowia lub życia, wynikające z karty charakterystyki
na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH), do wyrobu powinna być dołączona dokumentacja w odpowiedniej
formie, zawierająca wymagane przez przepisy prawne oznakowania i informacje.
5. OCENA ZGODNOŚCI
5.1. Zasady ogólne
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby,
których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna mogą być wprowadzane do obrotu i
stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich
właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności,
wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-4314/2015 i
oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami) oceny
zgodności wyrobów objętych Aprobatą Techniczną ITB AT-15-4314/2015 dokonuje Producent
®
AT-15-4314/2015
str. 7/40
(lub jego upoważniony Przedstawiciel) mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, stosując system 1+.
W przypadku systemu 1+ oceny zgodności, Producent może wystawić krajową
deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-4314/2015, jeżeli akredytowana
jednostka certyfikująca wydała certyfikat zgodności wyrobu na podstawie:
a) zadania Producenta:
– zakładowej kontroli produkcji,
– badań uzupełniających gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie
produkcyjnym, prowadzonych przez Producenta zgodnie z ustalonym planem
badań, obejmującym badania podane w p. 5.4.3,
b) zadania akredytowanej jednostki:
– wstępnego badania typu,
– wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,
– ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji,
– badań sondażowych próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, na rynku lub na
placu budowy.
5.2. Wstępne badanie typu
Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości
techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu.
Wstępne badanie typu łączników LENTON obejmuje właściwości wytrzymałościowe
łączników.
Badania, które w procedurze aprobacyjnej stanowiły podstawę do ustalenia
właściwości techniczno-użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie
zgodności.
5.3. Zakładowa kontrola produkcji
Zakładowa kontrola produkcji obejmuje:
1) specyfikację i sprawdzanie wyrobów składowych i materiałów,
2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4.2),
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad
i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych
do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych
właściwościach.
Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyroby są zgodne z Aprobatą Techniczną
ITB AT-15-4314/2015. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane.
®
AT-15-4314/2015
str. 8/40
Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności.
Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą
być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia.
5.4. Badania gotowych wyrobów
5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje:
a) badania bieżące,
b) badania uzupełniające.
5.4.2. Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie kształtu i wymiarów
łączników.
5.4.3. Badania uzupełniające. Badania uzupełniające obejmują sprawdzenie właściwości
wytrzymałościowych łączników.
5.5. Częstotliwość badań
Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale
nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona
w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.
Badania uzupełniające powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na trzy lata.
5.6. Metody badań
5.6.1. Sprawdzenie kształtu i wymiarów łączników. Sprawdzenie kształtu i wymiarów
łączników należy przeprowadzać za pomocą przyrządów pomiarowych, zapewniających
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
5.6.2. Sprawdzenie
właściwości
wytrzymałościowych
łączników.
Sprawdzenie
właściwości wytrzymałościowych łączników należy przeprowadzać według normy PN-EN
ISO 6892-1:2010. Pomiaru wydłużenia całkowitego przy maksymalnej sile rozciągającej Agt
należy dokonywać na obu łączonych prętach. Jako wynik oznaczenia należy przyjmować
wartość otrzymaną dla pręta, który uległ zniszczeniu w trakcie badania.
5.7. Pobieranie próbek do badań
Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-N-03010:1983.
®
AT-15-4314/2015
str. 9/40
5.8. Ocena wyników badań
Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne.
6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE
6.1.
Aprobata Techniczna ITB AT-15-4314/2015 zastępuje Aprobatę Techniczną ITB
AT-15-4314/2008.
6.2.
Aprobata Techniczna ITB AT-15-4314/2015 jest dokumentem stwierdzającym
przydatność łączników prętów zbrojeniowych LENTON do stosowania w budownictwie w
zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty.
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby,
których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i
stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich
właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności,
wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-4314/2015 i
oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.3.
Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów
o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. —
Prawo własności przemysłowej (test jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z późniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.
6.4.
ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne
naruszenie praw wyłącznych i nabytych.
6.5.
Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za
właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za
właściwe ich zastosowanie.
6.6.
W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów
związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie łączników prętów
zbrojeniowych LENTON, należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom
Aprobacie Technicznej ITB AT-15-4314/2015.
®
AT-15-4314/2015
str. 10/40
7. TERMIN WAŻNOŚCI
Aprobata Techniczna ITB AT-15-4314/2015 ważna jest do 25 marca 2020 r.
Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej
Wnioskodawca, lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki
Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu
ważności tego dokumentu.
Koniec
INFORMACJE DODATKOWE
Normy związane
PN-EN 10277-2:2009
Wyroby stalowe o powierzchni jasnej. Warunki techniczne
dostawy. Część 2: Stale konstrukcyjne ogólnego stosowania
PN-EN 10277-5:2009
Wyroby stalowe o powierzchni jasnej. Warunki techniczne
dostawy. Część 5: Stale do ulepszania cieplnego
PN-EN 1992-1-1:2010
Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1:
Reguły ogólne i reguły dla budynków
PN-EN 22768-1:1999
Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych
bez indywidualnych oznaczeń tolerancji
PN-EN ISO 6892-1:2010
Metale. Próba rozciągania. Część 1: Metoda badania w
temperaturze pokojowej
PN-N-03010:1983
Statystyczna kontroli jakości. Losowy wybór jednostek produktu
do próbki
®
AT-15-4314/2015
str. 11/40
Badania i oceny
1) NE-548/A/99. Opinia na temat przydatności zestawy łączników do prętów ze stali
BSt 500 S
firmy
ERICO
(Holandia)
oraz
cech
identyfikacyjnych
i
właściwości
technicznych, które należy potwierdzić w celu udzielenia aprobaty technicznej. Zakład
Modernizacji i Remontów Obiektów Budowlanych ITB, Warszawa 2000 r.
2) NW-0534/A/08. Opinia dotycząca przydatności zestawu łączników LENTON firmy ERICO
oraz potwierdzenie właściwości technicznych w celu nowelizacji aprobaty technicznej. Zakład
Konstrukcji i Badań Wytrzymałościowych ITB, Warszawa 2008 r.
3) LK00-1879/14/Z00NK. Raport z badań wraz z oceną wyników dotyczący łączników
zbrojeniowych LENTON w wersjach S13N, P14LN, P15 produkcji holenderskiej firmy ERICO
Europe B.V. Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB, Warszawa 2014 r.
®
AT-15-4314/2015
str. 12/40
RYSUNKI I ZAŁĄCZNIKI
Rysunek 1.
Łączniki prętów zbrojeniowych typu LENTON
— wersje wykonania łączników ..................................................................... 14
Rysunek 2.
Łączenie prętów zbrojeniowych łącznikami LENTON
w wersji EL-A12N .......................................................................................... 14
Rysunek 3.
Łączenie prętów zbrojeniowych łącznikami LENTON
w wersji EL-P13LN ........................................................................................ 15
Rysunek 4.
Łączenie prętów zbrojeniowych łącznikami LENTON
w wersji EL-P14LN ........................................................................................ 16
Rysunek 5.
Łączenie prętów zbrojeniowych łącznikami LENTON
w wersji EL-P15 ............................................................................................. 17
Rysunek 6.
Łącznik LENTON w wersji EL-D14N nakręcany na pręt zbrojeniowy ............. 18
Rysunek 7.
Łącznik LENTON w wersji EL-S13N nakręcany na pręt zbrojeniowy ............. 18
Załącznik 1
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX-A12N do
łączenia prętów zbrojeniowych o tej samej średnicy w przedziale
10 ÷ 40 mm ................................................................................................... 19
Załącznik 2
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY-A12N do
łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale
12/10 ÷ 18/14 mm .......................................................................................... 20
Załącznik 3
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY-A12N do
łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale
18/16 ÷ 22/16 mm .......................................................................................... 21
Załącznik 4
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY-A12N do
łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale
22/18 ÷ 28/14 mm .......................................................................................... 22
Załącznik 5
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY-A12N do
łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale
28/16 ÷ 32/22 mm .......................................................................................... 23
Załącznik 6
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY-A12N do
łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale
32/25 ÷ 40/32 mm .......................................................................................... 24
Załącznik 7
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX-P13N do
łączenia prętów zbrojeniowych o tej samej średnicy w przedziale
10 ÷ 40 mm ................................................................................................... 25
Załącznik 8
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY-P13LN
do łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale
12/10 ÷ 18/14 mm .......................................................................................... 26
Załącznik 9
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY- P13LN
do łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale
18/16 ÷ 22/16 mm .......................................................................................... 27
®
AT-15-4314/2015
str. 13/40
Załącznik 10 Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY- P13LN
do łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale
22/18 ÷ 28/14 mm .......................................................................................... 28
Załącznik 11 Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY- P13LN
do łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale
28/16 ÷ 32/25 mm .......................................................................................... 29
Załącznik 12 Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY- P13LN
do łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale
32/28 ÷ 40/32 mm .......................................................................................... 30
Załącznik 13 Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX-P14LN do
łączenia prętów zbrojeniowych o tej samej średnicy w przedziale
10 ÷ 40 mm ................................................................................................... 31
Załącznik 14 Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY- P14LN
do łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale
12/10 ÷ 18/14 mm .......................................................................................... 32
Załącznik 15 Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY- P14LN
do łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale
18/16 ÷ 22/16 mm .......................................................................................... 33
Załącznik 16 Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY- P14LN
do łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale
22/18 ÷ 28/14 mm .......................................................................................... 34
Załącznik 17 Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY- P14LN
do łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale
28/16 ÷ 32/25 mm .......................................................................................... 35
Załącznik 18 Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY- P14LN
do łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale
32/28 ÷ 40/32 mm .......................................................................................... 36
Załącznik 19 Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX-P15 do
łączenia prętów zbrojeniowych o tej samej średnicy w przedziale
10 ÷ 40 mm ................................................................................................... 37
Załącznik 20 Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX-D14N do
kotwienia prętów zbrojeniowych w strefie przypodporowej elementów
żelbetowych, przedział średnicy pręta 10 ÷ 32 mm ........................................ 38
Załącznik 21 Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX-D14N do
kotwienia prętów zbrojeniowych w strefie przypodporowej elementów
żelbetowych, pręt o średnicy 40 mm .............................................................. 39
Załącznik 22 Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX-S13N do
kotwienia prętów zbrojeniowych w miejscu łączenia elementu
żelbetowego z elementem stalowym ............................................................. 40
®
AT-15-4314/2015
str. 14/40
Rysunek 1. Łączniki prętów zbrojeniowych typu LENTON — wersje wykonania łączników
a) EL-A12N, b) EL-P13LN, c) EL-P14LN, d) EL-P15, e) EL-D14N, f) EL-S13N
Rysunek 2. Łączenie prętów zbrojeniowych łącznikami LENTON w wersji EL-A12N
®
AT-15-4314/2015
str. 15/40
Rysunek 3. Łączenie prętów zbrojeniowych łącznikami LENTON w wersji EL-P13LN
®
AT-15-4314/2015
str. 16/40
Rysunek 4. Łączenie prętów zbrojeniowych łącznikami LENTON w wersji EL-P14LN
®
AT-15-4314/2015
str. 17/40
Rysunek 5. Łączenie prętów zbrojeniowych łącznikami LENTON w wersji EL-P15
®
AT-15-4314/2015
str. 18/40
Rysunek 6. Łącznik LENTON w wersji EL-D14N nakręcany na pręt zbrojeniowy
Rysunek 7. Łącznik LENTON w wersji EL-S13N nakręcany na pręt zbrojeniowy
®
AT-15-4314/2015
str. 19/40
Załącznik 1
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX-A12N
do łączenia prętów zbrojeniowych o tej samej średnicy w przedziale 10 ÷ 40 mm
®
AT-15-4314/2015
str. 20/40
Załącznik 2
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY-A12N
do łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale 12/10 ÷ 18/14 mm
®
AT-15-4314/2015
str. 21/40
Załącznik 3
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY-A12N
do łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale 18/16 ÷ 22/16 mm
®
AT-15-4314/2015
str. 22/40
Załącznik 4
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY-A12N
do łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale 22/18 ÷ 28/14 mm
®
AT-15-4314/2015
str. 23/40
Załącznik 5
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY-A12N
do łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale 28/16 ÷ 32/22 mm
®
AT-15-4314/2015
str. 24/40
Załącznik 6
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY-A12N
do łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale 32/25 ÷ 40/32 mm
®
AT-15-4314/2015
str. 25/40
Załącznik 7
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX-P13N
do łączenia prętów zbrojeniowych o tej samej średnicy w przedziale 10 ÷ 40 mm
®
AT-15-4314/2015
str. 26/40
Załącznik 8
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY-P13LN
do łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale 12/10 ÷ 18/14 mm
®
AT-15-4314/2015
str. 27/40
Załącznik 9
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY- P13LN
do łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale 18/16 ÷ 22/16 mm
®
AT-15-4314/2015
str. 28/40
Załącznik 10
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY- P13LN
do łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale 22/18 ÷ 28/14 mm
®
AT-15-4314/2015
str. 29/40
Załącznik 11
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY- P13LN
do łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale 28/16 ÷ 32/25 mm
®
AT-15-4314/2015
str. 30/40
Załącznik 12
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY- P13LN
do łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale 32/28 ÷ 40/32 mm
®
AT-15-4314/2015
str. 31/40
Załącznik 13
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX-P14LN
do łączenia prętów zbrojeniowych o tej samej średnicy w przedziale 10 ÷ 40 mm
®
AT-15-4314/2015
str. 32/40
Załącznik 14
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY- P14LN
do łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale 12/10 ÷ 18/14 mm
®
AT-15-4314/2015
str. 33/40
Załącznik 15
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY- P14LN
do łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale 18/16 ÷ 22/16 mm
®
AT-15-4314/2015
str. 34/40
Załącznik 16
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY- P14LN
do łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale 22/18 ÷ 28/14 mm
®
AT-15-4314/2015
str. 35/40
Załącznik 17
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY- P14LN
do łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale 28/16 ÷ 32/25 mm
®
AT-15-4314/2015
str. 36/40
Załącznik 18
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX/YY- P14LN
do łączenia prętów zbrojeniowych o różnych średnicach w przedziale 32/28 ÷ 40/32 mm
®
AT-15-4314/2015
str. 37/40
Załącznik 19
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX-P15
do łączenia prętów zbrojeniowych o tej samej średnicy w przedziale 10 ÷ 40 mm
®
AT-15-4314/2015
str. 38/40
Załącznik 20
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX-D14N
do kotwienia prętów zbrojeniowych w strefie przypodporowej elementów żelbetowych,
przedział średnicy pręta 10 ÷ 32 mm
®
AT-15-4314/2015
str. 39/40
Załącznik 21
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX-D14N
do kotwienia prętów zbrojeniowych w strefie przypodporowej elementów żelbetowych,
pręt o średnicy 40 mm
®
AT-15-4314/2015
str. 40/40
Załącznik 22
Łącznik prętów zbrojeniowych LENTON w wersji EL-XX-S13N
do kotwienia prętów zbrojeniowych w miejscu łączenia elementu żelbetowego
z elementem stalowym

Podobne dokumenty