Regulamin Varmia Musica Academia 1. Varmia Musica Academia

Transkrypt

Regulamin Varmia Musica Academia 1. Varmia Musica Academia
Regulamin Varmia Musica Academia
1. Varmia Musica Academia (dawniej: Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzyki Dawnej w Lidzbarku
Warmińskim) to warsztaty muzyczne przygotowujące uczestników do koncertowego wykonania
rozmaitych form muzyki instrumentalnej oraz wokalno-instrumentalnej (głównie XVII, XVIII i XIX
wiecznej). Skierowane są głównie do studentów lub absolwentów akademii i uniwersytetów
muzycznych, uczniów szkół muzycznych oraz profesjonalnych muzyków chcących poszerzyć swoją
wiedzę i nabyć nowych umiejętności w zakresie wykonywania muzyki odleglejszych epok. Uczestnicy
przez ponad tydzień będą mogli korzystać z codziennych zajęć indywidualnych z wysokiej klasy
specjalistami w swoich dziedzinach, brać udział w licznych wykładach i dyskusjach poruszających
istotne zagadnienia związane z tzw. historyczną praktyką wykonawczą oraz prezentować swoje
umiejętności podczas popołudniowych i wieczornych koncertów, współtworząc tym samym program
festiwalu Energa Varmia Musica. Instrumentaliści będą mieli okazję, aby zaznajomić się ze specyfiką
pracy w barokowej orkiestrze oraz szansę nabycia doświadczenia koncertowego, tak niezbędnego w
ich przyszłych karierach. Dla śpiewaków jest to także szansa zmierzenia się z niezwykle ciekawym
repertuarem i możliwość prezentacji efektów swojej pracy podczas licznych ku temu okazji. Warsztaty
adresowane są także do zespołów kameralnych, zarówno tych działających na stałe jak i tworzonych
ad hoc. Specjalnie dobrani w tym celu wykładowcy, wykorzystując swoje doświadczenie w
kameralistyce, prowadzić będą osobne, niezależne od indywidualnych, zajęcia. Dodatkowym walorem
tegorocznej edycji kursu będą spotkania ze specjalistami, którzy wszystkim zainteresowanym pomogą
odpowiedzieć na pytania dotyczące radzenia sobie z tremą i stresem oraz skutecznego zarządzania
swoją karierą. Podczas kursu przewidywane są także spotkania i konsultacje z budowniczymi
instrumentów.
2. Uczestnictwo obejmuje
· 5 x 45 min zajęć indywidualnych
· pracę z akompaniatorem oraz/lub możliwość udziału w zespołach kameralnych
· możliwość udziału w koncertach uczestników i podwieczorkach muzycznych
· udział w wykładach i seminariach
· udział w zajęciach dodatkowych:
-Jak radzić sobie z tremą?
3. Całkowita cena warsztatów wynosi 1000 zł i obejmuje czynne uczestnictwo w warsztatach oraz
wszystkich wykładach i zajęciach dodatkowych. W cenę nie są wliczone są noclegi.
5. Zajęcia Zajęcia indywidualne, warsztaty i wykłady odbywać się będą w następujących miejscach:
Szkoła Muzyczna I st. ul. Orła Białego 10 Lidzbark Warmiński
Zamek Biskupów Warmińskich Muzeum Warmii i Mazur – oddział w Lidzbarku Warmińskim pl.
Zamkowy 1 Lidzbark Warmiński
Hotel Krasicki**** pl. Zamkowy 1/7 Lidzbark Warmiński
Oranżeria Kultury Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim ul. Józefa Wierzbickiego
3 Lidzbark Warmiński
6. Warunkiem uczestnictwa w kursie osób niepełnoletnich jest przedstawienie przy rejestracji
pisemnego oświadczenia wyrażającego zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział osoby
niepełnoletniej w kursie. Organizatorzy nie zapewniają nadzoru nad uczestnikami. Rodzice lub
opiekunowie prawni zobowiązują się do pokrycia wszelkich kosztów za szkody wyrządzone przez
nieletniego osobom trzecim oraz kosztów wynikających z wyrządzonych przez nieletniego szkód
materialnych. Rodzice lub opiekunowie prawni zrzekają się wszelkich roszczeń wobec organizatorów
związanych z pobytem niepełnoletniego na Varmia Musica Academia.

Podobne dokumenty