Logiki Nexo - suplement | Podlewanie

Transkrypt

Logiki Nexo - suplement | Podlewanie
System firmy Nexwell przeznaczony do sterowania inteligentnym domem
Logiki Nexo | Podlewanie
Suplement instalatora
Niniejszy suplement pozwoli Państwu zapoznać się ze sposobami wykorzystania Nexo do kontroli systemu zraszaczy ogrodowych w oparciu o czas, czujnik
wilgotności gleby oraz czujnik deszczu.
UWAGA Zamieszczone logiki mają charakter ilustracyjny i przy ich zastosowaniu należy uwzględnić specyfikę instalacji oraz pozostałych elementów konfiguracji systemu.
Stopnie trudności: ● - łatwe, ●● - średnie, ●●● - zaawansowane, ●●●● - b. trudne
1 | Uruchomienie zraszania w oparciu o czas ●
2
2 | Uruchomienie zraszania w oparciu o czas i czujniki wilgotności gleby ●
3
3 | Uruchomienie zraszania w oparciu o czujnik deszczu ●●
4
Nexwell | Suplement instalatora
Logiki Nexo | Zraszacze
1 | Uruchomienie zraszania w oparciu o czas ●
Zastosowanie
Kolejność programowania automatyki
Ogród, szklarnia itp.
Warunki techniczne
•
3 wyjścia sterujące pracą poszczególnych elektrozaworów zraszaczy
(zraszacz1, zraszacz2, zraszacz3)
Zasada działania
Codziennie o godzinie 21:00 system uruchamia sekwencję w wyniku działania której zraszacze przez kilka minut, jeden po drugim, zraszają ogród.
Kolejność działań sekwencji:
włącz zraszacz1 → odczekaj 10 min → wyłącz zraszacz1 → odczekaj 5 sek →
włącz zraszacz2 → odczekaj 10 min → wyłącz zraszacz2 → odczekaj 5 sek →
włącz zraszacz3 → odczekaj 10 min → wyłącz zraszacz3
Sekwencja
•
Dodaj sekwencję o nazwie Podlewanie
•
Dodaj działanie 1 → Ustaw wyjście zraszacz1 na stan Włącz (bez
oczekiwania)
•
Dodaj działanie 2 → Ustaw wyjście zraszacz1 na stan Wyłącz (czas
oczekiwania przed akcją 10 minut)
•
Dodaj działanie 3 → Ustaw wyjście zraszacz2 na stan Włącz (czas
oczekiwania przed akcją 5 sekund)
•
Dodaj działanie 4 → Ustaw wyjście zraszacz2 na stan Wyłącz (czas
oczekiwania przed akcją 10 minut)
•
Dodaj działanie 5 → Ustaw wyjście zraszacz3 na stan Włącz (czas
oczekiwania przed akcją 5 sekund)
•
Dodaj działanie 6 → Ustaw wyjście zraszacz3 na stan Wyłącz (czas
oczekiwania przed akcją 10 minut)
Logika
•
Dodaj logikę o nazwie Podlewanie (aktywacja logiki: Moment czasowy)
•
Dodaj warunek (warunek stały: Prawda)
•
Dodaj akcję (uruchom operację działań na sekwencji Podlewanie)
•
Uzupełnij tabelę prawdy (szybkie ustawianie: 2)
•
Wyzwalanie logiki (godz aktywności: 21, minuty aktywności: 00)
•
Zakończ
•
Testuj
21:00
Włącz zraszacz1 na 10 min > Wyłącz
Następnie Włącz zraszacz2 na 10 min > Wyłącz
Następnie Włącz zraszacz3 na 10 min
Szybkie ustawianie: 2
Zalety
•
A1
Podlewanie
W1
Oszczędność czasu (działanie automatyczne)
Wady
•
Nawadnianie bez uprzedniego sprawdzenia warunków pogodowych
(wilgotności gleby, deszczu)
↑
Nexwell Engineering | [email protected] | www.nexwell.eu | Nexo | Inteligentny dom
2
Nexwell | Suplement instalatora
Logiki Nexo | Zraszacze
2 | Uruchomienie zraszania w oparciu o czas i czujniki wilgotności gleby ●
Zastosowanie
Kolejność programowania automatyki
Ogród, szklarnia itp.
Warunki techniczne
•
•
3 wyjścia sterujące pracą poszczególnych elektrozaworów zraszaczy
(zraszacz1, zraszacz2, zraszacz3)
Czujnik wilgotności gleby
Zasada działania
Codziennie o godzinie 21:00 system sprawdza czy czujnik wilgotności jest nieaktywny. Gdy warunek ten jest spełniony (co oznacza brak opadów) zostaje
uruchomiona sekwencja w wyniku działania której zraszacze przez kilka minut, jeden po drugim, zraszają ogród.
Kolejność działań sekwencji:
włącz zraszacz1 → odczekaj 10 min → wyłącz zraszacz1 → odczekaj 5 sek →
włącz zraszacz2 → odczekaj 10 min → wyłącz zraszacz2 → odczekaj 5 sek →
włącz zraszacz3 → odczekaj 10 min → wyłącz zraszacz3
Sekwencja
•
Dodaj sekwencję o nazwie Podlewanie
•
Dodaj działanie 1 → Ustaw wyjście zraszacz1 na stan Włącz (bez
oczekiwania)
•
Dodaj działanie 2 → Ustaw wyjście zraszacz1 na stan Wyłącz (czas
oczekiwania przed akcją 10 minut)
•
Dodaj działanie 3 → Ustaw wyjście zraszacz2 na stan Włącz (czas
oczekiwania przed akcją 5 sekund)
•
Dodaj działanie 4 → Ustaw wyjście zraszacz2 na stan Wyłącz (czas
oczekiwania przed akcją 10 minut)
•
Dodaj działanie 5 → Ustaw wyjście zraszacz3 na stan Włącz (czas
oczekiwania przed akcją 5 sekund)
•
Dodaj działanie 6 → Ustaw wyjście zraszacz3 na stan Wyłącz (czas
oczekiwania przed akcją 10 minut)
Logika
•
Dodaj logikę o nazwie Podlewanie (aktywacja logiki: Moment czasowy)
Dodaj warunek (stan czujki wilgotności: Czuwa)
•
Dodaj akcję (uruchom operację działań na sekwencji Podlewanie)
•
Uzupełnij tabelę prawdy (szybkie ustawianie: 2)
•
Wyzwalanie logiki (godz aktywności: 21, minuty aktywności: 00)
•
Zakończ
•
Testuj
21:00
Czuwa
Włącz zraszacz1 na 10 min > Wyłącz
A1
Podlewanie
Stan czujki wilgotności
W1
Szybkie ustawianie: 2
Następnie Włącz zraszacz2 na 10 min > Wyłącz
Następnie Włącz zraszacz3 na 10 min
Zalety
•
•
Oszczędność czasu (działanie automatyczne)
Oszczędność wody (zraszanie zostanie aktywowane jeśli gleba nie jest
wilgotna)
Wady
•
Nie stwierdzono
↑
Nexwell Engineering | [email protected] | www.nexwell.eu | Nexo | Inteligentny dom
3
Nexwell | Suplement instalatora
Logiki Nexo | Zraszacze
3 | Uruchomienie zraszania w oparciu o czujnik deszczu ●●
Zastosowanie
Kolejność programowania automatyki
Logika 1
•
Dodaj logikę o nazwie Deszcz (aktywacja logiki: Zmiana warunków)
•
Dodaj warunek (stan czujki deszczu: Aktywna)
•
Dodaj akcję (ustaw zmienną wirtualną na wartość: 1)
•
Uzupełnij tabelę prawdy (szybkie ustawianie: 2)
Ogród, szklarnia itp.
Warunki techniczne
•
•
3 wyjścia sterujące pracą poszczególnych elektrozaworów zraszaczy
(zraszacz1, zraszacz2, zraszacz3)
Czujnik deszczu
Zasada działania
Gdy czujnik wilgotności zmienia stan na aktywny, ustawiony zostaje znacznik
opadów (wartość zmiennej wirtualnej jest ustawiana na 1). Codziennie o godzinie 21:00 system sprawdza wartość znacznika - jeśli nie jest on ustawiony
(co oznacza, że opadów nie było), zostaje uruchomiona sekwencja w wyniku
działania której zraszacze przez kilka minut, jeden po drugim, zraszają ogród;
w przeciwnym wypadku sekwencja nie jest uruchamiana, a znacznik opadów
zostaje wyzerowany (wartość zmiennej wirtualnej jest ustawiana na 0).
Kolejność działań sekwencji:
Włącz zraszacz1 → odczekaj 10 min → Wyłącz zraszacz1 → odczekaj 5 sek →
Włącz zraszacz2 → odczekaj 10 min → Wyłącz zraszacz2 → odczekaj 5 sek →
włącz zraszacz3 → odczekaj 10 min → Wyłącz zraszacz3
Stan czujki deszczu
Aktywny
Sekwencja
•
Dodaj sekwencję o nazwie Podlewanie
•
Dodaj działanie 1 → Ustaw wyjście zraszacz1 na stan Włącz (bez
oczekiwania)
•
Dodaj działanie2 → Ustaw wyjście zraszacz1 na stan Wyłącz (czas
oczekiwania przed akcją 10 minut)
•
Dodaj działanie 3 → Ustaw wyjście zraszacz2 na stan Włącz (czas
oczekiwania przed akcją 5 sekund)
•
Dodaj działanie 4 → Ustaw wyjście zraszacz2 na stan Wyłącz (czas
oczekiwania przed akcją 10 minut)
•
Dodaj działanie 5 → Ustaw wyjście zraszacz3 na stan Włącz (czas
oczekiwania przed akcją 5 sekund)
•
Dodaj działanie 6 → Ustaw wyjście zraszacz3 na stan Wyłącz (czas
oczekiwania przed akcją 10 minut)
Logika 2
•
Dodaj logikę o nazwie Podlewanie (aktywacja logiki: Moment czasowy)
•
Dodaj warunek (wartość zmiennej wirtualnej: większa od 0)
•
Dodaj akcję 1 (uruchom operację działań na sekwencji Podlewanie)
•
Dodaj akcję 2 (ustaw zmienną wirtualną na wartość: 0)
•
Dodaj akcję 3 (wyświetl komunikat → Deszcz; nie podlewam)
•
Uzupełnij tabelę prawdy (szybkie ustawianie: 1.2.2)
•
Testuj
•
Zakoncz
W1
A1
Deszcz
Ustaw znacznik opadów
21:00
Czy padało?
Tak
Szybkie ustawianie: 2
Resetuj znacznik opadów
W1
Włącz zraszacz1 na 10 min > Wyłącz
Następnie Włącz zraszacz2 na 10 min > Wyłącz
Następnie Włącz zraszacz3 na 10 min
A1
A2
A3
Podlewanie
Nie
Szybkie ustawianie: 1.2.2
Zalety
•
•
Oszczędność czasu (działanie automatyczne)
Oszczędność wody (zraszanie zostanie aktywowane jeśli w ciągu ostatnich 24 godzin nie było opadu deszczu)
Wady
•
Czujnik deszczu zareaguje nawet w przypadku małych opadów, które
mogą nie zagwarantować odpowiedniej wilgotności gleby
↑
Nexwell Engineering | [email protected] | www.nexwell.eu | Nexo | Inteligentny dom
4

Podobne dokumenty