Raport bie ący: 19/2007 Data: 2007-04

Transkrypt

Raport bie ący: 19/2007 Data: 2007-04
Raport bieżący:
19/2007
Data:
2007-04-23
Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy
Zarząd Spółki ELEKTROBUDOWA SA informuje, że
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą wypłaty dywidendy za 2006
rok w wysokości 2,00 zł na 1 akcję. Zarząd zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu ustalenie prawa do
dywidendy na dzień 6 czerwca 2007 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2007 r.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Jacek Faltynowicz
Jan Wilk
Prezes Zarządu
Prokurent

Podobne dokumenty