KARTA USŁUG - Umorzenie, odroczenie raty

Transkrypt

KARTA USŁUG - Umorzenie, odroczenie raty
URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.
ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp.
tel. 61 2822001, fax 61 2822724,
e-mail: [email protected], www.ksiaz-wlkp.pl
O.0143.47.2013
UZYSKANIE DECYZJI W SPRAWIE UMORZENIA
ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ,
ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY PŁATNOŚCI
PODATKU LUB ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY
ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMI
Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek - druk dostępny w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. pokój nr 17 oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu w zakładce Poradnik Klienta.
2. Oświadczenie o stanie majątkowym.
3. Oświadczenie o osiąganych dochodach składającego wniosek oraz osób pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym – w przypadku osób fizycznych.
4. Rachunki np. za gaz, energie elektryczną, czynsz, telefon, koszty leczenia, itp. (do wglądu).
5. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy finansowej lub innej z Ośrodka Pomocy Społecznej –
w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności.
6. Oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej – w przypadku
osób fizycznych prowadzących działalność oraz osób prawnych.
7. Zaświadczenia o pomocy de minimis,
otrzymanej w ciągu trzech ostatnich lat
poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy – w przypadku osób
fizycznych prowadzących działalność oraz osób prawnych ubiegających się o pomoc
de minimis.
8. Bilans za poprzedni rok obrachunkowy – w przypadku osób prawnych.
9. Sprawozdanie kwartalne o przychodach, kosztach i wyniku finansowym – w przypadku osób
prawnych.
10. Pisemne wyjaśnienie dotyczące sytuacji ekonomicznej oraz określenie kierunku działania
w celu poprawy sytuacji finansowej – w przypadku osób prawnych.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Książu Wlkp.
Referat Finansowy
Stanowisko ds. budżetu i opłat lokalnych
Pokój nr 17
tel. 61 2822001 wew.15 lub 61 2828188, e-mail: [email protected]
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych do 60 dni.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydawana jest decyzja administracyjna.
OPŁATY
Brak.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.
ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp.
tel. 61 2822001, fax 61 2822724,
e-mail: [email protected], www.ksiaz-wlkp.pl
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu,
za pośrednictwem Burmistrza Książa Wlkp. w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz.404 ze zm.).
DODATKOWE INFORMACJE
1. Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności.
2. W przypadku, gdy środek transportowy stanowi współwłasność kilku podmiotów z wnioskiem
o odroczenie terminu płatności podatku/zaległości podatkowej muszą zwrócić się wszyscy
współwłaściciele danego środka transportowego.
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 11.04.2013r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty