powiatowy konkurs fotograficzny - Zespół Szkół im. M.Skłodowskiej

Transkrypt

powiatowy konkurs fotograficzny - Zespół Szkół im. M.Skłodowskiej
POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY „MOJE ROMANTYCZNE
MIEJSCA, MOJE MAGICZNE PRZESTRZENIE…”
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH
Pod patronatem
Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego pana Radosława Mołonia
Organizator Konkursu
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE
W SZCZAWNIE- ZDROJU
ul. Kolejowa 2
Kontakt: 74 843 26 07
e-mail: [email protected]
www.ceramik.edu.pl
Konkurs fotograficzny
"Moje niezwykłe miejsca, moje
magiczne przestrzenie…”
Regulamin konkursu (2011/2012)
1. Postanowienia ogólne
Cel:
Celem konkursu jest wszechstronna prezentacja fotografii związanej z urokami powiatu
wałbrzyskiego, jego zabytkami, miejscami ciekawymi, romantycznymi. Ideą zawodów jest
popularyzacja regionu oraz mobilizacja osób fotografujących do realizacji prac
fotograficznych w szerokim zakresie tematyki. Celem zawodów jest również promocja
uzdolnionych autorów.
2. Zasady konkursu
Tematy:
Prace na konkurs będą przyjmowane w następujących tematach:
- romantyczne miejsce
- ciekawy pejzaż
- architektura stara i nowa
Terminy:
Prace na konkurs we wszystkich dostępnych tematach można zgłaszać począwszy od 1 lutego
2011 - do 1 kwietnia 2012 roku (gimnazja) oraz od 1 lutego do 15 maja (szkoły
ponadgimnazjalne)
Wyniki konkursu w poszczególnych grupach tematycznych będą opublikowane w dniu
Drzwi Otwartych – 13 kwietnia 2012 roku w budynku Zespołu Szkół im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju w sali nr 19 ( w kategorii szkół gimnazjalnych) oraz
podczas Dni Szczawna-Zdroju 16 czerwca 2012 podczas wernisażu prac fotograficznych (w
kategorii szkół ponadgimnazjalnych). Na wernisażu będą prezentowane nagrodzone
zdjęcia w obu kategoriach.
Zgłaszanie zdjęć:
1. Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się za pomocą nośników pamięciowych. Na
płycie lub pendrivie należy umieścić dowolną ilość zdjęć i przekazać je
organizatorowi. Na zdjęciach nie mogą znajdować się żadne znaki identyfikujące
autora.
Zdjęcia można też
przekazać drogą mailową na adres
foto.sklodow[email protected]
2. Imię, nazwisko wykonawcy fotografii oraz temat, powinny być podane na płycie
przekazanej do sekretariatu Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju lub, w przypadku zdjęć
przekazanych drogą mailową, w treści listu.
Zasady oceny i wyboru zwycięzców:
1. Oceny zdjęć dokonają jurorzy wybrani przez organizatora, wśród których znajdą się
m.in. specjaliści z dziedziny fotografiki.
Deklaracje:
1. Przekazanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba przekazująca
zdjęcie jest autorem/autorką załączonych fotografii. Prawa osób portretowanych
zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie ich oraz
przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury.
2. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów konkursu
Nagrody:
1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca, a także dla
autorów zdjęć wyróżnionych.
Uwagi:
1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu
2. Organizator nie zwraca nadesłanych zdjęć i zastrzega sobie prawo do publikacji
nagrodzonych i wyróżnionych prac bez zgody autorów i honorarium.
3. Osobą odpowiedzialną za przebieg Konkursu jest Iwona Czech.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu
jego zakończenia.
Informacje na temat konkursu będą publikowane na stronie www.ceramik.edu.pl