Wniosek o wydanie dziennika budowy

Transkrypt

Wniosek o wydanie dziennika budowy
Oława, dnia ................................ r.
Inwestor: ............................................................
..........................................................................
..........................................................................
Starostwo Powiatowe w Oławie
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. 3 Maja 1
55-200 Oława
Wniosek
o rejestrację dziennika budowy
Stosownie do § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 ze zm.) wnoszę
o wydanie i rejestrację dziennika budowy dla inwestycji polegającej na :
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
adres: .......................................................................................................................................................
zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę
Nr .......................z dnia ................................znak sprawy AB ....................................
Załącznik :
-
dziennik budowy
upoważnienie od inwestora
...................................................
(podpis)
NR dziennika budowy ..........................................................
Data wydania: .........................................................................
Opłata skarbowa: ...................................................................
stan: czerwiec 2008

Podobne dokumenty