UchwataNrVI/23/2007 Rady Gminy Golub

Transkrypt

UchwataNrVI/23/2007 Rady Gminy Golub
GMINY
UchwataNrVI/23/2007
Rady Gminy Golub-Dobrzyn
z dnia 27 marca 2007 roku
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiazku ziozenia oswiadczenia
lustracyjnego oraz o skutku niedopelnienia tego obowiazku.
A/a podstawie art. 4 pkt 32, art. 8 pkt 31, art. 56 ust. 1 i 2 oraz art. 57 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organow bezpieczenstwa
patistwa z lat 1944-1990 oraz tresci tych dokumentow/Dz.U. z 2006 r. Nr 218 poz.1592, Nr 249, poz.
1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162./
Rada Gminy uchwala, co nast^puje:
§ 1. Powiadamia si§ Pani^ Wand§ Klugowska^, pelniapa^ funkcje^ Sekretarza Gminy o obowiazku
ztozenia Radzie Gminy oswiadczenia dotyczapego pracy lub stuzby w organach bezpieczenstwa
pahstwa lub wspotpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
zwanego dalej ,,oswiadczeniem lustracyjnym", w terminie jednego miesiapa od dnia dorepzenia
powiadomienia.
§ 2. Skutkiem niedopetnienia obowiazku ztozenia oswiadczenia lustracyjnego przez osob§ zobowiazana^
do jego ztozenia jest pozbawienie z mocy prawa tej osoby petnionej przez ni^ funkcji publicznej
z dniem, w ktorym uptynaj termin do ztozenia oswiadczenia.
§ 3. Wzor oswiadczenia lustracyjnego stanowi zatapznik nr 1 do ustawy z dnia 18 pazdziernika 2006 r,
o ujawnianiu informacji o dokumentach organow bezpieczenstwa pahstwa z lat 1944-1990 oraz tresci
tych dokumentow.
§ 4. Wykonanie uchwaty powierza si§ Przewodniczapemu Rady Gminy.
§ 5. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
Przewodni^zacy.Rady Gminy
fajasz