REGULAMIN KONKURSU - Play Woodstock Challenge

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU - Play Woodstock Challenge
REGULAMIN KONKURSU
„Wymyśl atrakcję na Przystanek Woodstock 2017”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Akcja promocyjna, organizowana przez Organizatora w terminie i na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie, prowadzona jest pod nazwą „Wymyśl atrakcję na
Przystanek Woodstock 2017” [dalej: „Konkurs”].
2. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs, w
szczególności określa warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora
oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu [dalej: „Regulamin”].
3. Organizatorem Konkursu oraz przyrzekającym nagrody w Konkursie jest Plej sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Chorągwi Pancernej 43, kod pocztowy 02-951, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000338644, NIP 1132778398, REGON 142037355, o kapitale
zakładowym 50.000,00 zł [dalej: „Organizator”].
4. Fundatorem nagród w Konkursie jest P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Taśmowej 7, kod pocztowy 02-677, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000217207, NIP 9512120077, o kapitale zakładowym 48.856.500,00
zł, właściciel sieci komórkowej działającej pod marką Play [dalej: „Fundator”].
5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie
poprzez stronę internetową playwoodstockchallenge.pl .
6. Konkurs organizowany będzie w okresie od dnia 13 lipca 2016 roku do dnia 16 lipca 2016
roku godz. 23:59:59.
7. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej
playwoodstockchallenge.pl przez cały czas trwania Konkursu.
8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną,
grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. Nr 0, poz. 471, tj.).
9. Organizator jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 921 kodeksu
cywilnego.
10. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
1.
1.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące
warunki [dalej: „Uczestnik”]:
a) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
c) w dniu zgłoszenia do Konkursu ma co najmniej 18 lat i posiada pełną zdolność do
czynności prawnych; osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, a w tym
osoba małoletnia, która ukończyła lat trzynaście, może brać udział w Konkursie
wyłącznie jeśli uzyskała zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie i akceptację
postanowień Regulaminu oraz przetwarzanie danych osobowych w celach
przeprowadzenia Konkursu,
d) posiada konto w serwisie internetowym Facebook.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uczestnikiem Konkursu nie mogą być osoby będące pracownikiem Organizatora
Konkursu, Fundatora nagród lub podmiotów, które brały udział w organizowaniu i
przeprowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób
stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz ich współmałżonkowie, wstępni, zstępni,
rodzeństwo, powinowaci do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym lub
ich małżonkowie.
Poza warunkami określonymi w § 2. ust. 1. lit. a) – d) Regulaminu, warunkiem
uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie zadania konkursowego w okresie od dnia 13
lipca 2016 roku do dnia 16 lipca 2016 roku godz. 23:59:59 poprzez ukończenie gry online
na stronie internetowej playwoodstockchallenge.pl i udzielenie odpowiedzi na pytanie
ukazujące się po ukończeniu ww. gry [dalej: „Odpowiedź”], a także dokonanie zgłoszenia
do Konkursu na zasadach określonych w § 3. ust. 1 Regulaminu.
Łączne spełnienie wszystkich wymagań z § 2. ust. 1 - 3 powyżej stanowić będzie zgłoszenie
udziału w Konkursie i uprawnia Uczestnika do wzięcia udziału w Konkursie.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału w Konkursie lub zgłoszenie
po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.
§ 3. ZASADY KONKURSU
Aby dokonać zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy przesłać Odpowiedź
Organizatorowi za pośrednictwem posiadanego konta w serwisie internetowym
Facebook, przy użyciu usługi Facebook Connect służącej identyfikacji Uczestnika, a także:
a) potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptację jego postanowień
poprzez kliknięcie odpowiedniego pola zgody,
b) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich udostępnionych danych osobowych w celach
związanych z Konkursem poprzez kliknięcie odpowiedniego pola zgody.
Pełną odpowiedzialność za treść Odpowiedz ponosi Uczestnik. Uczestnik może przesłać
wyłącznie Odpowiedź, do której posiada pełne i wyłączne prawa autorskie.
Niedopuszczalne jest przesyłanie przez Uczestnika Odpowiedzi, do której prawa
przysługują osobom trzecim.
Niedopuszczalne jest przesyłanie przez Uczestnika Odpowiedzi, której treść jest
identyczna z treścią Odpowiedzi przesłanej wcześniej przez tego samego lub innego
Uczestnika.
Niedopuszczalne jest przesyłanie przez Uczestnika Odpowiedzi, która zawiera treści
bezprawne, obraźliwe, sprzeczne z obowiązującym prawem, propagujące przemoc,
naganne moralnie, naruszające dobre obyczaje lub sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego, a także zawierającej treści reklamujące konkurentów Organizatora lub
Fundatora, bądź towary lub usługi tych konkurentów.
Organizatorowi przysługuje prawo do usunięcia Odpowiedzi, co do której poweźmie
uzasadnione podejrzenie, iż zawarte w niej treści mogą stanowić naruszenie praw
autorskich lub innych praw, w tym praw osobistych osoby trzeciej, bądź ich umieszczenie
jest niedopuszczalne zgodnie z postanowieniami § 3. ust. 3. lub 4. Regulaminu.
Uczestnik, którego Odpowiedź została usunięta na podstawie § 3. ust. 5. Regulaminu traci
prawo udziału w Konkursie, a zgłoszenie udziału w Konkursie tego Uczestnika uważa się
za nieważne.
7.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem
Konkursu, a w szczególności Uczestników, którzy:
a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie,
b) wykorzystują więcej niż jedno konto w serwisie internetowym Facebook do zgłaszania
udziału w Konkursie,
c) podejmowali lub podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia
zabezpieczeń Konkursu albo wykorzystania jego luk lub wpływania w jakikolwiek inny
sposób na jego działanie.
8. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie
Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub telefonicznie; podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać
od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
9. Laureatów Konkursu wyłoni Komisja składająca się z przedstawiciela Organizatora i
przedstawiciela Fundatora [dalej: „Komisja”].
10. Skład Komisji ustala Organizator, a przedstawiciel Organizatora kieruje pracami Komisji i
ma decydujący głos w kwestiach spornych związanych z pracami Komisji.
11. Po zakończeniu Konkursu, w dniu 20 lipca 2016 roku Komisja wybierze spośród
Uczestników:
a) dwóch Laureatów „Nagrody Woodstock”, których Odpowiedzi na pytanie
konkursowe ocenione zostaną przez Komisję jako najbardziej odpowiadające hasłom
promowanym przez Festiwal Przystanek Woodstock, tj. miłość, przyjaźń i muzyka,
b) trzech Laureatów „Nagrody PLAY”, których odpowiedzi na pytanie konkursowe
ocenione zostaną przez Komisję jako najbardziej odpowiadające hasłom
promowanym przez markę PLAY, tj. „Clear – Wszystko jasne”, „Close – Jesteśmy
blisko”, „Can do – Damy radę” i „Człowiek z pasją”,
c) pięciu Laureatów „Nagrody Kreatywnej”, których odpowiedzi na pytanie konkursowe
ocenione zostaną przez Komisję jako najbardziej interesujące, oryginalne i twórcze
[dalej: „Laureat”].
12. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną w dniu 20 lipca 2016 roku na stronie internetowej
playwoodstockchallenge.pl .
§ 4. NAGRODY
1.
2.
Nagrodami w Konkursie są:
a) dwie sztuki „Nagrody Woodstock”, tj. zestaw składający się z telefonu HTC Desire 620
i słuchawek Creative WP-450 – o wartości 1050 złotych brutto każda, przy czym
każdemu z Laureatów, o których mowa w § 3. ust. 11. lit. a) Regulaminu przydzielona
zostanie jedna „Nagroda Woodstock”,
b) trzy sztuki „Nagrody PLAY”, tj. telefon HTC Desire 620 – o wartości 600 złotych brutto
każda, przy czym każdemu z Laureatów, o których mowa w § 3. ust. 11. lit. b)
Regulaminu przydzielona zostanie jedna „Nagroda PLAY”,
c) pięć sztuk „Nagrody Kreatywnej”, tj. głośniki X-mini uno – o wartości 81 złotych brutto
każda, przy czym każdemu z Laureatów, o których mowa w § 3. ust. 11. lit. c)
Regulaminu przydzielona zostanie jedna „Nagroda Kreatywna”.
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym
od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wydanie nagród, o
których mowa w ust. 1 powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Fundator, jako
płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem
Nagród Laureatowi obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego
zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości
Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej
zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w
Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Laureat oświadcza, że
wyraża zgodę, aby kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego
rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w
Konkursie.
Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 4778,55 zł złotych (słownie: cztery tysiące
siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 55/00).
Nagrodzonym w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości nagród ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian
za nagrody określone w Regulaminie.
Po opublikowaniu wyników Konkursu nastąpi weryfikacja danych osobowych Laureatów,
na zasadach określonych w § 5. Regulaminu.
§ 5. ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD
W terminie 10 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu wskazanej w § 3. ust.
12. Regulaminu, Organizator skontaktuje się z Laureatami za pośrednictwem serwisu
internetowego Facebook w celu:
a) poinformowania Laureata o przyznaniu nagrody,
b) ustalenia imienia i nazwiska, adresu Laureata dla doręczeń w Polsce oraz numeru
telefonu Laureata,
c) poproszenia o wypełnienie zgodnie z instrukcją i przesłanie Organizatorowi
oświadczenia związanego z koniecznością uiszczenia podatku od osób fizycznych
związanego z wydaniem nagrody oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych
prawem lub Regulaminem dla wydania nagród, a w tym dokumentów
potwierdzających tożsamość Laureata i oświadczenia Laureata potwierdzającego
zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację,
d) poproszenia o przesłanie oświadczenia opiekuna prawnego Laureata, który nie ma
pełnej zdolności do czynności prawnych, zawierającego zgodę tego opiekuna na
udział Uczestnika w Konkursie i akceptację postanowień Regulaminu oraz
przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia Konkursu.
Uczestnik nagrodzony ma 7 dni od otrzymania wiadomości, o której mowa w § 5. ust. 1.
Regulaminu na wysłanie odpowiedzi drogą wiadomości e-mail na wskazany przez
Organizatora adres o przyjęciu lub odrzuceniu nagrody.
Brak odpowiedzi lub niedotrzymanie terminu, o których mowa w § 5. ust. 2. Regulaminu
oznacza odrzucenie nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Fundatora.
Po wypełnieniu przez Uczestnika wszystkich formalności o których mowa w § 5. ust. 1.
Regulaminu, Organizator prześle nagrodę na własny koszt na wskazany przez Laureata
adres przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.
5.
6.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
W wypadku, gdy Laureat nie dopełni wszystkich formalności, o których mowa w § 5. ust.
1. Regulaminu w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości, o której mowa w § 5. ust. 1.
Regulaminu, nagroda pozostaje własnością Fundatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Uczestnika
Konkursu, które uniemożliwiają dostarczenie nagrody, to jest odmowę odbioru nagrody,
lub niepodanie prawdziwych danych koniecznych celem doręczenia nagrody lub jej
opodatkowania.
Nagrody nieodebrane przez Laureata pozostają własnością Fundatora.
Laureat zobowiązuje się do nieprzenoszenia roszczenia o wydanie nagrody na osobę
trzecią.
§ 6. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
Dane osobowe Uczestników i Laureatów Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1182 ze zm.) [dalej: „uodo”]. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,
lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Każdej osobie przysługuje prawo
dostępu do treści jej danych osobowych i ich poprawiania.
Administratorem danych, w rozumieniu art. 7 uodo, danych osobowych Uczestników
Konkursu jest Fundator.
Administrator danych, w celu przeprowadzenia Konkursu, powierzy Organizatorowi na
podstawie art. 31 uodo, przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do
należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe
Uczestników zostaną usunięte.
Dane osobowe Uczestników Konkursu (w zakresie: nick w serwisie internetowym
Facebook) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu przez okres od
rozpoczęcia Konkursu do ogłoszenia wyników Konkursu.
Dane osobowe Uczestników Konkursu, którzy wnieśli reklamacje (w zakresie: imię,
nazwisko, adres korespondencyjny oraz dane zamieszczone w treści reklamacji) będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celach dowodowych przez okres
przedawnienia roszczeń.
Dane osobowe Laureatów Konkursu (w zakresie: imię, nazwisko, adres do wysyłki
nagrody, numer telefonu, adres e-mail oraz numer dokumentu tożsamości, na podstawie
którego możliwa będzie weryfikacja danych Laureata) będą przetwarzane w celu
dostarczenia nagrody, w celach dowodowych przez czas przedawnienia roszczeń oraz w
celu i przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane osobowe Laureatów Konkursu
będą przetwarzane przez odpowiednio: Organizatora oraz Fundatora jako niezależnych
administratorów danych w rozumieniu art. 7 uodo.
§ 7. SWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin
świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy.
Organizator udostępnia Uczestnikom usługę polegająca na dostępie do strony
internetowej playwoodstockchallenge.pl i udostępnionych w ramach tej strony
funkcjonalności.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator,
Użytkownik powinien dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące
wymagania techniczne:
a) komputer z internetową przeglądarką WWW,
b) połączenie z siecią Internet,
c) poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna,
d) zarejestrowane i aktywne konto w serwisie internetowym Facebook.
Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia
korzystanie przez Uczestnika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób
uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę
usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla
właściwości świadczonej usługi, a także umożliwia jednoznaczną identyfikację stron usługi
świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w
innych podobnych wypadkach, Organizator może powiadomić o nich Uczestnika poprzez
informację na stronie internetowej playwoodstockchallenge.pl .
Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki
techniczne:
a) kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem,
b) zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.
Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub akceptacja
przez Uczestnika Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem Umowy.
Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili
cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w
oparciu o niniejszy Regulamin dokonuje się na podstawie prośby Uczestnika o usunięcie z
bazy danych.
Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio
postanowienia § 9. Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług
drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w
tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
§ 8. PRAWA AUTORSKIE
Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że jest autorem wszelkich utworów
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631, t.j.), które powstały w związku z wykonaniem zadania
konkursowego wskazanego w § 2. ust. 3. Regulaminu [dalej: „Utwór”].
Uczestnik oświadcza, że:
a) wykorzystanie Utworu przez Organizatora i Fundatora zgodnie z Regulaminem i
udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami jest zgodne z obwiązującymi
przepisami prawa, nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich
i praw osobistych,
b) przysługuje mu prawo do wykonania zadania konkursowego wskazanego w § 2. ust.
3. Regulaminu i wyrażenia oświadczeń objętych treścią Regulaminu,
c) posiada wyłączne prawo do udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z
opracowań Utworu oraz ponosi pełną odpowiedzialność zarówno wobec
3.
4.
5.
6.
Organizatora, jak i Fundatora, z tytułu niezgodności z prawdą ww. oświadczeń,
zobowiązuje się również zwolnić Organizatora lub Fundatora od jakiejkolwiek
odpowiedzialności w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem, w szczególności w
przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
Z chwilą przesłania Odpowiedzi zgodnie z treścią § 3. ust. 1. Regulaminu, Uczestnik, bez
dodatkowego wynagrodzenia, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, udziela
Organizatorowi, a także Fundatorowi niewyłącznych i nieograniczonych czasowo oraz
terytorialnie licencji, a także zezwolenia i zgody na korzystanie, jak i rozporządzanie
Utworem, według uznania zarówno przez Organizatora, jak i Fundatora, na wszystkich
istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na
polach wymienionych w ust. 4. poniżej oraz w zakresie prawa wykonywania i zezwalania
na wykonywanie praw zależnych do Utworu na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych.
Licencja udzielona jest dla każdego z ww. podmiotów z osobna. Licencja udzielona zostaje
dla potrzeb prawidłowej realizacji Konkursu i ogłoszenia jego wyników, a Uczestnik
wyraża zgodę, aby treść Odpowiedzi była widoczna dla wszystkich osób odwiedzających
stronę internetową: playwoodstockchallenge.pl i inne miejsca, w których Organizator lub
Fundator udostępnią Odpowiedź.
Licencja, o której mowa w § 8. ust. 3. Regulaminu, obejmuje prawo do udzielania dalszych
licencji (sublicencji), w szczególności Organizator, jak i Fundator, ma prawo przeniesienia
uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania,
bez wynagrodzenia z tego tytułu dla Uczestnika.
Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu, Uczestnik będący Laureatem Konkursu, bez
dodatkowego wynagrodzenia, w zamian za przyznaną nagrodę, przenosi na Organizatora
wszelkie prawa do stworzonego przez niego Utworu, w tym w szczególności autorskie
prawa majątkowe oraz prawa zależne, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czy
też ilościowych, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, a w szczególności na
następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu,
systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i
zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór w całości lub w
części utrwalono, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa
oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania Utworu, w całości lub w części, w sposób inny niż
określony powyżej w pkt b) - publicznego wykonania, wystawienia, odtworzenia,
nadawania i reemitowania a także publicznego udostępniania pracy konkursowej, w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie lub Intranecie,
d) wykorzystywanie Utworu do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych
Organizatora lub Fundatora bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu,
Internecie, Intranecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie
ze względu na potrzeby promocji lub reklam,
e) wprowadzanie Utworu w całości lub części do sieci komputerowych, w tym do sieci
Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Utworu w całości lub
w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez
ograniczenia.
7. Korzystanie z Utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 6. powyżej, może
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami
innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub
innych modyfikacji, itd.
8. Organizatorowi przysługuje prawo do dokonywania i zezwalania na dokonywanie
wszelkich przeróbek, zmian w nagrodzonych Utworach, według uznania Organizatora, a
w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych, prawo do
korzystania i rozpowszechnia opracowań (prawo wykonywania zależnych praw autorskich
do Utworu).
9. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Utworu a odmowa rozpowszechniania
nie wymaga uzasadnienia.
10. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich
praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców. Oznaczanie Utworu
nazwiskiem (pseudonimem) ich twórcy zależy od uznania Organizatora, na co Uczestnik
wyraża nieodpłatnie zgodę.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
§ 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu, muszą być pod rygorem
nieważności złożone na piśmie w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu na adres siedziby
Organizatora lub mailowo na adres [email protected].
O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji złożonej na piśmie decyduje data stempla
pocztowego placówki pocztowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a reklamacji
złożonej mailowo data wysłania wiadomości email na adres Organizatora wskazany w §
9. ust. § Regulaminu.
Reklamacja powinna zawierać informację, że dotyczy konkursu „Wymyśl atrakcję na
Przystanek Woodstock 2017”, dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny,
adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
Reklamacje złożone po terminie i reklamacje niespełniające warunków, o których mowa
w § 9. ust. 3 Regulaminu nie będą rozpatrywane.
Organizator rozpatrzy reklamację w terminie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej
otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu
reklamacyjnym lub pocztą na podany adres.
Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyklucza
dochodzenia przez Uczestnika swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
W przypadku uwzględnienia reklamacji terminy wymienione wcześniej w Regulaminie
będą ustalane indywidualnie z Laureatem wyłonionym w toku postępowania
reklamacyjnego.
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.
5.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy
kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane
podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżące po stronie
Uczestników.
Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, iż zwalnia serwis Facebook z
jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z udziałem Uczestnika w Konkursie.
Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani
przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
Regulaminu wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2016 roku.
Warszawa, dnia 13 lipca 2016 roku

Podobne dokumenty