Wzór protokołu odbioru PDF, 347 kB

Transkrypt

Wzór protokołu odbioru PDF, 347 kB
Załącznik nr 3 do umowy nr
………………
z dnia ………….…………………
Protokół odbioru przedmiotu umowy
sporządzony w dniu ………………….…. na podstawie umowy ……………………………...
z dnia ………...........………….....
pomiędzy:
Zamawiającym:
Skarbem Państwa – Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie ul. Miodowa 15, 00-952
Warszawa, NIP: 525-19-18-554 zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
Wykonawcą:
…………………………………………………………………………………………….......,
………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Przedmiot umowy:
Świadczenie
usługi
gastronomiczno-hotelarskiej
polegającej
na
zapewnieniu
sali
konferencyjnej, wyżywienia, noclegu wraz ze śniadaniem według menu hotelowego, parkingu,
nagrywania audio, tłumaczenia ustnego, sporządzania stenopisów/stenogramów, usług
pozostałych dla uczestników posiedzenia Komitetu Sterującego oraz seminarium pn.:
„Deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych z wykorzystaniem środków EFRR i EFS na lata
2014-2020”
Termin realizacji umowy: ……...……
Wartość umowy: …………….………
Wykonawca wykonał usługę a Zamawiający przyjął ją.
……………………………
…………………………
Ze strony Zamawiającego
Ze strony Wykonawcy
Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Uwagi Wykonawcy.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………
…………………………
Ze strony Zamawiającego
Ze strony Wykonawcy

Podobne dokumenty