formularz ofertowy - Powiatowy Urząd Pracy

Transkrypt

formularz ofertowy - Powiatowy Urząd Pracy
PowiatowyUrzqd Pracy
Ul. Ko5ciuszki118
14-500Braniewo
PR.572-80/JP/2013
(znaksprawy)
Braniewo,dnia03.04.20
13
(miejscowoSd,
data)
F'ORMULARZ OFERTOWY
Wypelnia zamawiajqcy:
I.
2.
3.
4.
5.
6.
Powiatowy UrzqdPracy w Braniewie, ul. KoSciuszki I 18, 14-500 Braniewo: zapraszado
zloheniaoferty na: promocjg projekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego (opis przedmiotu
zam6wienia znajduje sig w zalqcznikach nr 1-3)
Ofertg nalezy sporzqdzi(,w formie pisemnej, w jEzyku polskim orazprzesla(,listownie, faxem
lub drog4 elektroniczn4 w terminie do dnia: 05.04.2013 do godz. 12.00
OsobaupowaZnionado kontaktu z Wykonawcami : Judyta Polak tel.: 055 644 3218,
[email protected], [email protected]
Termin realizacji zam6wienia: 30.04.2013
Warunki platnoSci:na podstawie faktury VAT' platne do 14 dni po otrzymaniu faktury,
na kaild4 czgfi( zam6wienia oddzielna faktura
Kryteria wyboru oferty:
a) termin realizacji zam6wienia
b) cena
Z up" sT"AX{OSTY
lke
€SolJrzqdu
Pracy
wBranlewie
WypetniaWykonawca:
CzpS(l
dot. kalendarzy ksi42kowych w ramach projektu ,,Inwestycja w kwalifikacje" wsp6lfinansowanegoze
Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego X'unduszuSpolecznegoPoddzialanie 6.1.2 PO KL
l. Nazwa i adreswykonawcy:
J.
N I P :. . .
4 . Nr rachunku bankoweso
............REGON
5. OferujEwykonanieprzedmiotu
zam6wieniazaaenenetto:
...
(slownie:
p o d a t eVkA T . . .
% w w y s o k o S.c. .i. . .
. . . . . . . . .z. l
slownie:...
cenabrutto
.......21(slownie;
.........21
. . . . .. . . . . . . . . )
. . .. . . . .... .. . . )
6. Termin realizacji zam6wienia :
7. WyraZamzgodgnawarunkiplatnoSciokreSlone
przezZamawiaj4cego.
8. OSwiadczam,
ze zapoznalem
sigz opisemprzedmiotuzam6wieniai nie wnoszgdo niego
zastrzeLen.
(datai podpisWykonawcy)
CzpSdII
dot. promocji projektu ,,Kwalifikacje i doSwiadczeniena I miejscu" wsp6lfinansowanegoze Srodk6w Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpolecznegoPoddzialanie 6.1.1 PO KL
L Nazwa i adreswykonawcy:
2 . Osobaupowazniona
do kontaktuzZamawiajqcym:
a
J.
NIP:...
4 . Nr rachunkubankoweso
......REGON
5 . Oferujgwykonanieprzedmiotuzam6wienia
za celenetto:...
(slownie:
podatekVAT............%wwysokoSci
.......21
slownie:...
cenabrutto
.......zl (slownie;
... ......2I
...............)
. . .. . . . . )
.........)
6 . Termin r ealizaciizam6wienia:
7 . Wyra2am zgodg na warunki plabroSciokresloneprzezZamawiajqcego.
8 . oswiadczam,2e zapoznalemsig z opisem przedmiotu zam6wieniai nie wnoszq do niego
zastrzeZen.
(datai podpisWykonawcy)
CzgS6III
dot. promocji projektu ,,Nowe szansena zatrudnienie" wsp6lfinansowany ze Srodkdw Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu SpolecznegoPoddzialanie 6.1.3 PO KL
L Nazwa i adreswvkonawcv:
2 . OsobaupowaZnionado kontaktu z Zamawiajqcym:
i.
A
NIP:...
Nr rachunkubankowego
.........REGON
5 . Oferujgwykonanieprzedmiotu zamowieniaza cenenetto: ...
(slownie:
p o d a t eV
k AT ...
slownie:...
cenabrutto
o %w w y s o k o S c. .i . . . .
.........21
............)
. . . . . . . . . .z l
. . .. . . . . . . . . . . . )
.....,. zl (slownie;
'.....'........-,
6 . Termin r ealizacii zam6wienia :
7. Wyralam zgodgna warunki platnoSciokresloneprzez Zamawiaj4cego.
8 . oswiadczam,2e zapoznalemsiq z opisem przedmiotu zam6wieniai nie wnoszg do niego
zastrzehefi.
(datai podpisWykonawcy)
KAPITAI
LUDZKI
NARODOWA
STRATEGIA
SP6INOSCI
Opis przedmiotu zam6wienia dot. kalendarzy ksi4Zkowych w ramach projektu
ze Srodk6w Unii Europejskiej w
,,Inwestycjaw kwalifikacje" wsp6lfinansowanego
ramachEuropejskiegoFunduszuSpolecznego
Poddzialanie6,1,2PO KL
Kalendarz ksiqZkowy14 szt.
1. FormatA 5 dziennyoprawaVivella
2 . 3 6 8stro no d 0 1 .0 .2
1 0 1 3r. - 3 L12.2013
r.
3. kolortasiemkiburgund,
4. papier:offsetbialy 70glm,
5. mapy na r,lyklejkach, adresy ministerstw, urzgd6w centralnych oraz urzqdy
marszalkowskie,
kalendarium:jeden dziefina stronie(z wyj4tkiem sob6ti niedziel),
(zintegrowanyz blokiem).
notesteleadresowy
Oprawa:
Matowa, gladka i migkka powierzchnia mateialu. W nagl6wku kalendarza na oprawie
widnie6 majq logotypy Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. Na
Srodkukalendarzawidniei ma rok kalendarzowy 201212013oraznazwaprojektu,,Inwestycja
w kwalifikacje". W stopce kalendarza widniei ma informacja: Projektodawca: Powiatowy
UrzqdPracy w Braniewie oraz logo UrzEdu.
Wykonanie niniejszych dokument6w powinno byd zgodnie z wytycznymi dotycz4cymi
oznaczeniaprojekt6w w ramach PO KL z dnia 04.02.2009 r., kt6re dostqpne se na stronie
http://www,up.gov.pl/pokl/?pageid:14w punkcie Promocja i informacja. Opracowanie
wzoru/ szaty grafrcznejkalendarzamazostadprzedloZonedo akceptacjiZarnawiaj4cemu.
Z ttq" S-n'i\F{OS-i'\
wBraniewre
zgduPracY
Projekt Inwestycjaw la,ualifikacjewsp6lfinansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.
KAPITAI
LUDZKI
NARODOWA STRATECIA
SPOINOSCI
Opis przedmiotu zamdwienia dot. promocji projektu ,,Kwalifikacje i doSwiadczeniena I
miejscu" wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
FunduszuSpolecznegoPoddzialanie6.1.1PO KL
Opis plakaty promuj4cego projekt
1. FormatA 2
2. Papierkreda135g
3. IloS650 sztuk
W nagl6wku plakatu widnie6 maj4logotypy Unii Europejskiejoraz ProgramuOperacyjnego
KapitaN Ludzki oraz informacja Projekt ,,Kwalifikacje i doSwiadczenie na I miejsku"
wsp6lfinansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego. W
stopce widnie6 ma informacja Projektodawca: Powiat braniewski/
Powiatowy Urzqd Pracy w Braniewie. Wykonanie niniejszych dokument6w powinno by6
zgodnie z wytycznvmi dotyczqcymr oznaczenia projekt6w w ramach PO KL z dnia
04.02.2009r., kt6re dostqpnes4 na stroniehttp://www.up.gov.pl/pokl/?pageid:14w punkcie
Promocja i informacja. Opracowanie wzorul szaty grafrcznejplakatu ma zostac przedloaone
do akceptacji Zamawiaj4cemu.
Opis teczki firmowej promujqcej projekt
1. FormatA 4
2. Nadruk w pelnym kolorze
3. Material: karton kreda
4. Wykoriczenie - folia btysk
5. IloSi 85 sztuk
W nagl6wku teczki widnie6 maj4 logotypy Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego
Kapital Ludzki oraz informacja Projekt ,,Kwalifikacje i doSwiadczenre na I miejsku"
wsp6lfinansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego. W stopce widnied ma informacja Projektodawca: Powiat braniewski/
Projekt Kwalifikacje i doiwiadczenie na I miejsca wsp6lfinansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.
UNIAIUROPEJSKA
EUROPUSKI
FUNDUSZ
SPOTECZNY
KAPITAT
LUDZKI
NARODOWA
sTRATECIA
5POJNOSCI
Powiatowy Urzqd Pracy w Braniewie. Wykonanie niniejszych dokument6w powinno by6
zgodnie z v'rytycznymi dotyczqcymi oznaczenia projekt6w w ramach PO KL z dnia
04.02.2009r., kt6re dostgpnes4 na stroniehttp://www.up.gov.pl/pokl/?paeeid:14w punkcie
Promocja i informacja. Opracowanie wzorul szaty grafrcznejteczki ma zostal przedNoaone
do
akceptacji Z amawiaj qcemu.
Opis notesu firmowego
L FormatA 5 (148 mm x 210 mm)
2. Druk jednostronny(1+0)
3. Papieroffset 80 g
4. IloS685 sztuk
W nagl6wku notesu widnied majq logotypy Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego
Kapital Ludzki oraz informacja Projekt ,,Kwalifikacje i doSwiadczenie na I miejsku"
wsp6lfinansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego. W
stopce widniei
ma informacja Projektodawca: Powiat braniewski/
Powiatowy Uruqd Pracy w Braniewie. Wykonanie niniejszych dokument6w powinno by6
zgodnie z wytycznymi dotyczqcymi oznaczenia projekt6w w ramach PO KL z dnia
04.02.2009r., kt6re dostEpnes4 na stroniehttp://[email protected]
w punkcie
Promocja i informacja. Opracowanie wzorul szaty grafrcznej notesu ma zostal przedLoaone
do akceptacjt Zamawiaj4cemu.
iT\
"CLK
ektor
Braniewir
Pracvrv
Projekt KwaliJikacje i do{wiadczenie na I miejscerwsp6lf,rnansowanyze Srodk6w Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.
uNtAEURoPETSKA
T .*;_l
KAPITAT
LUDZKI
.
EUROPEJsKII r
-FUNDUSZ
sPor.EczNY
. -|
NARODOWA STRA]ECIA 5PO]NOSCI
I
|
ZaN4czniknr3
Opis przedmiotu zam6wienia dot. promocji projektu ,,Nowe szanse na zatrudnienie"
wsp6lfinansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego
Poddzialanie6.1.3PO KL
Opis teczki firmowej promujqcej projekt
1. FormatA 4
2. Nadruk w pelnym kolorze
3. Material: karton kreda
4. Wykoriczenie- folia blysk
5. IloS6350 sztuk
W nagl6wku teczki widniei majq logotypy Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego
Kapital Ludzki oraz informacja Projekt ,,Nowe szansena zalrudnienie" wsp6lfinansowany ze
Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.W stopce
widnie6 ma informacja Projektodawca: Powiatowy Uruqd Pracy w Braniewie. Wykonanie
niniejszych dokument6w powinno by6 zgodnie z wytycznymi dotycz4cymi oznaczenia
projekt6w w ramach PO KL
z dnia 04.02.2009 r., kt6re dostEpne se na stronie
lrttp://www.up.gov.pl/pokl/?paeeid:14w punkcie Promocja i informacja. Wz6r teczki
dot4czonydo dokumentacji niniejszegopisma. (zaL.La)
Opis notesu firmowego
1. FormatA 5 (148 mm x 210 mm)
2. Druk jednostronny(1+0)
3. Papieroffset 80 g
4. IloSd350 sztuk
W nagl6wku notesu widnie6 majq logotypy Unii Europejskiejoraz Programu Operacyjnego
Kapital Ludzki oraz informacja Projekt ,,Nowe szansena zatrudnienie" wsp6lfinansowany ze
Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.W stopce
Projekt,J{oweszansena zatrudnienie"wsp6lfinansowany
ze Srodk6wUnii Europejskiej
w ramachEuropejskiego
Funduszu
Spolecznego
UNIAEUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ
SPOT,ECZNY
KAPITAI
LUDZKI
NARODOWA STRATECIA
5POJNOSCI
widnie6 ma informacjaProjektodawca:PowiatowytJrzqd Pracy w Braniewie.Wykonanie
niniejszych dokument6wpowinno byi zgodnie z v,rytycznymidotyczqcymi oznaczenia
projekt6w w ramach PO KL z dnia 04.02.2009r., kt6re dostgpne se na stronie
http;//rryWw.up.eov.pl/pok!/?pageid:14
w punkcie Promocja i informacja. Wzbr notesu
dolqczony
do dokumentacji
pisma(zal.2.b)
niniejszego
rt urP" t-
h{ tri'['v
t
y F ek t o r
hncvwBraniewtr
llrr'adn
Projekt ,Jr{oweszansena zatrudnienie" wsp6lfinansowanyze Srodk6w Unii Europejskiej
w ramach EuropejskiegoFunduszuSpolecznego