Uchwała Rady Gminy Mrozy z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie

Transkrypt

Uchwała Rady Gminy Mrozy z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
UCHWAŁA NR VI/33/07
RADY GMINY MROZY
z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Florianów”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust.
2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 92, poz. 880
ze zm.) Rada Gminy Mrozy uchwala co następuje:
§ 1.
Opiniuje pozytywnie projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Florianów”,
przedłożony przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, z uwagami
dotyczącymi umożliwienia korzystania z dróg na terenie rezerwatu właścicielom
gruntów przyległych do rezerwatu oraz możliwości modernizacji nawierzchni tych
dróg. Szczegółowy opis uwag w załączeniu.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
mgr Marek Rudka
UZASADNIENIE
Przedstawiona Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody przez Radę Gminy
Mrozy opinia w sprawie projektu planu ochrony dla rezerwatu „Florianów”, w
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały nie jest sprzeczna z
polityką rozwoju Gminy Mrozy.

Podobne dokumenty