PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU

Transkrypt

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU
U N I W E R S Y T E T U KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2014 roku
Dnia 30 października 2014 roku w Sali Senackiej odbyło się posiedzenie Senatu Uczelni.
Obradom przewodniczył JM Rektor ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński. Rektor
rozpoczął obrady modlitwą.
I Sprawy organizacyjne
1. Na początku został przyjęty porządek obrad.
2. Powołano komisję skrutacyjną w składzie: dr Robert Oktaba (przewodniczący), Ewelina
Ligęza, Maciej Witak, Dominik Szymański.
3. Informacje Rektora
Ksiądz Rektor wręczył mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas
nieokreślony dla prof. dr hab. Radosława Zenderowskiego. Prof. Zenderowski podziękował i
podkreślił więź z Uniwersytetem oraz dumę z bycia studentem, a później pracownikiem
UKSW.
Ksiądz Rektor podziękował członkom Senatu za udział w inauguracji roku akademickiego
oraz w otwarciu budynku Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych. CLNP pomoże
wzmocnić potencjał badawczy dla nauk przyrodniczych. Ksiądz Rektor pochwalił również
organizatorów konferencji „Śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki - nowe fakty", która odbyła
się 15 października 2014. Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, co
skłania do zadania pytanie czy warto organizować tak wiele konferencji, czy może lepiej
organizować sympozja rzadziej i skupić się na tych wydarzeniach, które spotykają się z
dużym zainteresowaniem odbiorców.
Ksiądz Rektor poinformował, że odbyły się posiedzenia KRASPu i KRUPu na których była
obecna Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spotkania były poświęcone omówieniu
bieżących spraw, a przede wszystkim nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym.
Jednocześnie Ksiądz Rektor poinformował, że dla kadry zarządzającej Uniwersytetu zostanie
zorganizowane szkolenie poświęcone interpretacji zapisów ustawy.
W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości Rektor poinformował o możliwości
dołączenia do organizowanego w tym dniu marszu „Razem dla Niepodległej" połączonego ze
złożeniem wieńca pod pomnikiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
7
Ksiądz Rektor przekazał informację o włączeniu w skład Senatu dwóch nowych
przedstawicieli studentów: pani Aleksandry Olszewskiej i pana Krystiana Sowińskiego.
1
Ksiądz Rektor przypomniał, że w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych
zostanie odprawiona Msza Święta za zmarłych pracowników i studentów Uniwersytetu. Msza
zostanie odprawiona 4 listopada w Kościele na Bielanach o godzinie 12:00.
Ksiądz Rektor poinformował, że Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
wynegocjował korzystne warunki nabycia prawa do użytkowania wieczystego część gruntów
przy ul. Wóycickiego oraz ul. Samogłoska w Warszawie, oraz prawa własności
nieruchomości budynkowych na cele oświatowe i naukowe. Koszt zakupu działek i
nieruchomości to 4,6 min złotych, opłata ta została obniżona pod warunkiem przeznaczenia
ziemi na budowę obiektu sportowego.
Prorektor ds. finansowych i infrastruktury prof. UKSW dr hab. Jerzy Cytowski
poinformował, że Rada Wydziału Teologicznego została przymusowa wyznaczona przez
Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i
zobowiązana do opłacenia kosztów tego postępowania. Osoba zainteresowana i pracodawca
odmówiły pokrycia kosztów postępowania habilitacyjnego. Mimo odwołania się uczelni od
tej decyzji Uniwersytet otrzymał odpowiedź, że jest zobowiązany do pokrycia tych kosztów
na podstawie zapisów Ustawy o Stopniach i Tytułach Naukowych.
Ksiądz Rektor zwrócił się z prośbą, aby nie kierować do niego podań o sfinansowanie
konferencji naukowych. Podkreślając, że środki finansowe zostały rozdzielone na Wydziały
w związku z tym on nie dysponuje funduszem na pokrycie tego typu kosztów. Należy
zwrócić uwagę na to, aby konferencje finansować z opłat konferencyjnych. Ponadto Ksiądz
Rektor zwrócił uwagę na fakt. że często środki na Wydziałach nie są przyznawane osobom,
które są najbardziej aktywne na wydziałach oraz instytutom, które wypracowały środki
wydziału apelując, aby dysponowanie środkami było uzależnione od zaangażowania
pracowników w prace Wydziału i zysków przynoszonych przez instytuty.
Prorektor ds. nauki i rozwoju, prof. dr hab. Cezary Mik poinformował, że Uniwersytet
Nawarry prywatny uniwersytet założony w Pampelunie w 1952 roku jest zainteresowany
współpracą z UKSW. Uniwersytet prowadzi studia na wielu kierunkach, włącznie z
medycyną, która cieszy się opinią najlepszej w kraju. Uczelnia ma 4 kampusy w Madrycie,
Barcelonie i San Sebastian oraz cieszy się dobrą renomą w Hiszpanii.
Ksiądz Rektor podziękował, że dzięki pracy pracowników Uniwersytetu zwiększyła się ilość
profesorów wizytujących. Wciąż nie jest to wystarczająca ilość, ale można zaobserwować
znaczący wzrost.
Prorektor ds. studenckich i kształcenia ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała przedstawił
wyniki rekrutacji zaznaczając, że nastąpił spadek liczby kandydatów na studia 1-go stopnia (z
9307 na 8034), a wzrost liczby kandydatów na studia 2-go stopnia (z 1912 na 2001) oraz
niewielki spadek liczby kandydatów na studia jednolite (z 3105 na 3011). Można zauważyć
wzrost liczby osób przyjętych na studia 1-go (z 2574 na 2635) i 2-go stopnia (z 1316 na 1403)
2
l
oraz niewielki spadek liczby osób przyjętych na studia jednolite (z 655 na 590). Liczba
kandydatów na studia jest mniejsza o 11 %, co nie przełożyło się na spadek liczby przyjętych
na studia - odnotowano nieznaczne zmniejszenie - o 2%. Spadek liczby przyjętych dotyczył
wszystkich rodzajów studiów niestacjonarnych (w zeszłej rekrutacji przyjęto: 1507 osób,
obecnie: 1295 osób - spadek o 14%) oraz studiów stacjonarnych magisterskich jednolitych (w
zeszłej rekrutacji: 655 osób, obecnie: 590 - spadek o 10%). Wzrost ogólnej liczby przyjęć na
studiach stacjonarnych (w zeszłej rekrutacji: 4545 osób, w obecnej: 4628) - o 2%.
Ksiądz Prorektor podkreślił, że kluczowe znaczenie będzie miała zmiana zapisów w ustawie
ws. zwiększania limitów przyjęć na studia. Nowe zapisy pozwalają podnieść limit osób
przyjętych tylko o 2% liczby osób przyjętych na studia w roku poprzednim. Limity będą
dotyczyły Wydziałów, Wydział może dokonywać pewnych zmian w ramach własnej
struktury.
Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną ks. dr hab. Mieczysław Ozorowski, prof. UKSW
zapytał czy w przypadku gdy kierunek nie został uruchomiony z powodu braku kandydatów
oznacza to wygaszenie kierunku. Prorektor Bała poinformował, że limit dotyczy wydziału, w
przypadku, gdy wydział ma jeden kierunek, który nie został uruchomiony oznacza to jego
wygaszanie.
Dziekan Wydziału Teologicznego, ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik zapytał, czy limit liczby
studentów odnosi się do studiów pierwszego i drugiego stopnia czy też obejmuje studia
doktoranckie.
Ksiądz Prorektor doprecyzował, że dotyczy to liczby studentów pierwszego i drugiego
stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, nie obejmuje studiów doktoranckich.
Ksiądz Prorektor Bała podkreślił, że mimo mniejszej rekrutacji są kierunki, na których
przyjęto dużo kandydatów, np. na filozofii przyjęto 100 osób. co jest ewenementem w skali
kraju. Taka liczba studentów filozofii została przyjęta tylko na Uniwersytecie Warszawskim,
Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Adama Mickiewicza, pozostałe uczelnie przyjęły
na filozofię jedynie po kilka, kilkanaście osób.
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. UKSW dr hab. Marek Michalski podkreślił, że
prawo na UKSW jest na drugim miejscu w kraju pod względem liczby kandydatów. Prorektor
Mik podkreślił, że na prawo na UKSW przyjmuje się 300 osób, więc gdyby liczba osób
przyjętych była mniejsza pewnie UKSW zajęłoby pierwsze miejsce w tym rankingu.
Ksiądz Prorektor Bała poinformował, że od przyszłego roku każdy Wydział będzie
zobowiązany do określenia ile ma miejsc dla studentów studiujących na drugim kierunku.
Ponadto jedną w poważniejszych zmian jest uznawanie efektów uczenia się. Lylko wydziały
posiadające uprawnienia habilitacyjne będą mogły przeprowadzać taką procedurę, jest ona
płatna. Osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe i zdobyły określone umiejętności
będą przyjmowane na wyższe lata po przejściu procedury uznania efektów uczenia się. Do
3
czerwca 2015 roku musi zostać podjęta stosowna uchwała w tej sprawie. Ponadto istotną
zmianą, jaką wprowadza nowelizacja ustawy jest kwestia profilu ogólno akademickiego bądź
praktycznego, zmiana dotyczy przede wszystkim kierunków nie posiadających uprawnień do
nadawania stopnia doktora. Wydziały powinny podjąć decyzję w jakim kierunku będą
zmierzać. Ksiądz Prorektor zapowiedział powołanie zespołu roboczego, który przygotuje
propozycje aktów prawnych do stycznia 2015 roku.
Ksiądz Rektor podkreślił, że liczba studentów jest bardzo ważna, ale podkreślił, że dotacja
podstawowa pokrywa jedynie 15% kosztów funkcjonowania uczelni, stąd kluczowe
znaczenie mają granty, projekty i współpraca międzynarodowa.
Kierownik Biura Informacji i Promocji pani Iwona Bandych podziękowała wydziałom, które
współpracują z Biurem między innymi biorąc udział w pokazowych zajęciach w szkołach. P.
Bandych szczególnie podkreśliła udział Wydziałów: Teologicznego; Prawa i Administracji;
Nauk Humanistycznych i Społecznych; Matematyczno-Przyrodniczych, Szkoła Nauk
Ścisłych. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej ma własną inicjatywę Akademię Młodego
Filozofa, która pełni funkcję promocyjną. W ramach promocji przedstawiciele Uniwersytetu
uczestniczą we wszystkich targach i spotkaniach, które są bezpłatne oraz blisko współpracują
z wieloma liceami. Pani Bandych poinformowała także, że od tego roku wszelkie zamówienia
na materiały promocyjne będą przechodziły przez Biuro Informacji i Promocji.
II Sprawy personalne
4. Uchwała w sprawie nadania Medali Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
4.1. Uchwała w sprawie nadania Medalu Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie p. Barbarze Cygan-Przygońskiej, Firma Toyota Marki.
Ksiądz Rektor przedstawił sylwetkę kandydatki do medalu
Za
37
Przeciw
Wstrzymujący
1
1
Głosowało
39
4.2. Uchwała w sprawie nadania Medalu Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie p. Elżbiecie Lanc, Wicemarszałek Województwa
Mazowieckiego.
Ksiądz Rektor przedstawił sylwetkę kandydatki do medalu
Za
34
wstrzymujący
0
Przeciw
0
4
Głosowało
34
4.3. Uchwała w sprawie nadania Medalu Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie p. Mateuszowi Morawieckiemu, prezesowi zarządu Banku
BŻ WBK.
Ksiądz Rektor przedstawił sylwetkę kandydata do medalu
Za
Przeciw
38
0
wstrzymujący
2
Głosowało
40
4.4. Uchwała w sprawie nadania Medalu Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie p. Wiesławowi Raboszczukowi, dyrektorowi Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Ksiądz Rektor przedstawił sylwetkę kandydata do medalu
Za
Przeciw
38
1
wstrzymujący
2
głosowało
41
4.5. Uchwała w sprawie nadania Medalu Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie p. Danucie Wielgomas, współwłaścicielce firmy Dawtona.
Ksiądz Rektor przedstawił sylwetkę kandydatki do medalu
Za
Przeciw
wstrzymujący
Głosowało
37
0
3
40
4.6. Uchwała w sprawie nadania Medalu Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie p. Andrzejowi Wielgomasowi, współwłaścicielowi firmy
Dawtona.
Ksiądz Rektor przedstawił sylwetkę kandydata do medalu
Za
36
Przeciw
1
wstrzymujący
Głosowało
1
38
4.7. Uchwała w sprawie nadania Medalu Uniwersytetu Kardynała
Wyszyńskiego w Warszawie p. Janowi Żychlińskiemu, Wicestaroście
Warszawskiego Zachodniego.
Ksiądz Rektor przedstawił sylwetkę kandydata do medalu
Za
38
Przeciw
0
wstrzymujący
1
5
głosowało
39
Stefana
Powiatu
6. Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu ks. dra hab. Marka Skierkowskiego
na stanowisku profesora nadzwyczajnego na 5 lat (WT)
Prorektor prof. dr hab. Cezary Mik przedstawił sylwetkę kandydata
Ks. prof. Czekalski poinformował, że senacka komisja zapoznała się z dokumentacją
wszystkich przedłożonych w dniu dzisiejszym głosowań, w każdym Komisja głosowała za
przyjęciem tych kandydatur. Niemniej wątpliwości komisji wzbudziło włączenie do porządku
obrad głosowań nad zatrudnieniem profesorów wizytujących.
Wynik głosowania niejawnego:
Za
36
Przeciw
wstrzymujący
2
1
głosowało
39
7. Uchwala w sprawie opinii o zatrudnieniu ks. dra hab. Wojciecha Klują na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat (WT)
Prorektor prof. dr hab. Cezary Mik przedstawił sylwetkę kandydata
Wynik głosowania niejawnego:
Za
35
Przeciw
wstrzymujący
0
1
głosowało
36
8. Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu ks. dra hab. Marka Tatara na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat (WT)
Prorektor prof. dr hab. Cezary Mik przedstawił sylwetkę kandydata
Wynik głosowania niejawnego:
Za
Przeciw
35
0
wstrzymujący
2
głosowało
37
9. Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu dra hab. Witolda Starnawskiego na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat (WNP)
Prorektor prof. dr hab. Cezary Mik przedstawił sylwetkę kandydata
Wynik głosowania niejawnego:
6
Za
Przeciw
wstrzymujący
37
0
0
głosowało
37
lO.Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu ks. dra hab. Jacka Grzybowskiego na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat (WFCH)
Prorektor prof. dr hab. Cezary Mik przedstawił sylwetkę kandydata
Wynik głosowania niejawnego:
Za
Przeciw
35
0
wstrzymujący
1
głosowało
36
11. Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu dra hab. Jacka Tomczyka na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na okres 5 łat (WFCH)
Prorektor prof. dr hab. Cezary Mik przedstawił sylwetkę kandydata
Ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik zwrócił się z pytaniem^czy tasprawa t ,
^ ^
skonsultowana z Wielkim Kanclerzem, ze względu na niejasność co do stanu diKdlumiegó
kandydata do zatrudnienia. Pani Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, prof. dr hab.
Anna Latawiec wyjaśniła, że według jej wiedzy nie ma żadnego dowodu na tego typu
wątpliwości, a nie należy opierać się na niesprawdzonych informacjach. Niemniej ze względu
na specyfikę środowiska naukowego^ z którym współpracuje dr hab. Tomczyk używa on
jedynie tytułów naukowych.
2
0
GłosowanieVzostało przełożone na naatępne posiedzenie—oonatu do czasu wyjaśnienia
podniesionych wątpliwości.
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie prof. dra Gianfranca Bastiego
na stanowisko profesora wizytującego na okres 2 tygodni (WFCH)
Punkt został zdjęty z porządku obrad, prorektor ks. prof. Maciej Bała wyjaśnił, że profesor
wizytujący nie liczy się do algorytmu, do algorytmu potrzebny jest profesor z zagranicy,
cudzoziemiec. Ponadto profesor wizytujący nie jest zatrudniony na podstawie umowy o
pracę, więc nie ma potrzeby, aby to było głosowane na senacie.
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie prof. dra Mario de Cara
na stanowisko profesora wizytującego na okres 2 tygodni (WFCH)
Punkt został zdjęty z porządku obrad.
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dra Krzysztofa Laudańskiego
na stanowisko profesora wizytującego na okres 2 tygodni (WFCH)
Punkt został zdjęty z porządku obrad.
7
^
15.Uchwała zmieniająca Uchwałę nr 127/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie
powołania komisji senackich na kadencję 2012-2016
15.1. Ze składu Komisji ds. Nauki i Kadr Naukowych odwołanie ks. prof. dra hab.
Grzegorza Leszczyńskiego (WPK)
Za
37
Przeciw
0
Wstrzymujący
0
głosowało
37
15.2. Do składu Komisji ds. Nauki i Kadr Naukowych powołanie ks. prof. UKSW dra
hab. Arkadiusza Domaszka (WPK)
Za
Przeciw
35
0
wstrzymuj ący
1
głosowało
36
15.3. Ze składu Komisji Statutowej odwołanie prof. dr hab. Kingi Suwińskiej (WBNS)
Za
37
15.4. Do składu Komisji
Gromadzkiej (WBNS)
Za
34
Przeciw
0
Statutowej
wstrzymujący
1
powołanie prof. UKSW
Przeciw
2
wstrzymujący
0
głosowało
38
dr hab. Grażyny
głosowało
36
III Sprawy finansowe
16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego
części nieruchomości uregulowanej w K W Nr WA1M/00426628/4 oraz części
nieruchomości uregulowanej w K W Nr WA1M/00311551/4, położonych w Warszawie w
Dzielnicy Bielany w rejonie ul. Samogłoska i ul. Wóycickiego wraz ze sprzedażą
naniesień na realizację inwestycji na cele oświatowe i naukowe niezwiązane z
działalnością zarobkową, położonych w Warszawie, w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Kanclerz mgr Mariusz Wielec wyjaśnił, że uchwała dotyczy terenu w rogu między ul.
Żubrową a Wóycickiego, znajduje się tam również budynek 12. W przypadku prawa
użytkowania wieczystego płaci się pierwszą ratę. która wynosi około 600 tys. zł, pozostałe
raty płaci się w trakcie użytkowania. W przypadku nabycia nieruchomości znajdujących się
na tym terenie należy zapłacić w momencie podpisywania umowy, stąd opłata ponad 4 min zł
za budynek numer 12.
Wynik głosowania jawnego:
8
Za
36
wstrzymujący
0
przeciw
0
głosowało
36
IV Sprawy organizacji Uniwersytetu
17. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 32/2014 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2014 r. w
sprawie Misji i Strategii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
na lata 2014 - 2020
Prorektor prof. Cezary Mik poinformował o przedłużeniu czasu na przyjęcie misji i strategii
Wydziałów do 31 grudnia 2014 roku.
Prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski zauważył, że w niektórych przypadkach możliwość
realizacji strategii wydziału wymaga pewnych regulacji formalnych i zmian w skali całej
uczelni. Prorektor Mik zaproponował, aby zaznaczyć w dokumencie wydziałowym, że
realizacja zadania uzależniona jest od wprowadzenia określonych zmian na uczelni.
Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, dr hab. Tadeusz Kamiński zapytał,
czy strategia będzie mogła zostać zmieniona. Prorektor Mik wyjaśnił, że podobnie jak każdy
inny dokument strategię będzie można zmienić uchwałą Rady Wydziału.
Wynik głosowania jawnego:
Za
36
przeciw
Wstrzymujący
0
0
głosowało
36
V Sprawy kształcenia
18. Uchwala zmieniająca Uchwałę Nr 19/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. w
sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne
Prorektor prof. Maciej Bała wyjaśnił, że Uchwała jest dopracowaniem elementu, który często
był przedmiotem nieporozumienia między dziekanatami a Kwesturą. Ponieważ terminy opłat
są wyznaczone na 10 grudnia o zwolnieniu z opłat i przesunięcia terminu decyduje Dziekan.
Nowe zasady określają, że jeżeli Dziekan nie wpisze daty wystawienia wpłaty
poszczególnych rat terminem płatności będzie 14 dzień po podpisaniu decyzji.
Za
37
przeciw
Wstrzymujący
0
0
9
głosowało
37
VI Inne sprawy
Ksiądz Rektor przypomniał, które wydziały zobowiązały się do opieki nad grobami:
- ks. prof. Ryszard Rumianek - Biuro Rektorskie
- ks. prof. Jan Czuj - WNHiS
- ks. prof. Józef Iwanicki - WFCH
- ks. prof. Wincenty Kwiatkowski - WT
- ks. prof. Remigiusz Sobański - WPK
- ks. prof. Jan Łach - ks. prof. dr hab. Józef Kloch
- ks. prof. Jan Stępień - WSnR
Prorektor prof. Maciej Bała odpowiadając na pytanie ws. godzin rektorskich na czas Mszy
Świętej odprawianej 4 listopada wyjaśnił, że mimo godzin rektorskich na Mszy nie ma dużej
ilości uczestników, stąd decyzja o zwolnieniu studentów zajęć powinna być podejmowana na
wydziałach. Przede wszystkim decyzja w sprawie godzin dziekańskich należy do Dziekanów,
ponadto każdy wykładowca może zdecydować czy chce przyjść ze studentami.
Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych, dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz prof. UKSW
zaproponowała, aby 4 listopada równolegle odprawić Mszę Świętą w kaplicy Kampusu przy
ul. Wóycickiego. Prorektor Maciej Bała odpowiadając na prośbę zobowiązał się do
odprawienia Mszy w kaplicy na Młocinach.
19. Wolne wnioski
Prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski zadał pytanie ws. oceny pracowników według
załącznika nr 4. prorektor Mik wyjaśnił, że zrobi spotkanie, na którym zostaną wyjaśnione
wszystkie wątpliwości w tej sprawie, zwłaszcza w kwestii oceny osób zatrudnianych w
trakcie roku akademickiego.
Ksiądz Rektor zaznaczył, że kluczowe znaczenie ma występowanie o projekty. Prorektor Mik
poinformował, że będzie postulował, aby uzyskanie zatrudnienia na stanowisku adiunkta było
uzależnione od złożenia projektu badawczego, niekoniecznie uwieńczonego uzyskaniem go.
Ponieważ na Wydziałach wnioski składają wciąż te same osoby, podczas gdy wiele osób nie
podejmuje tego wysiłku.
Profesor UKSW dr hab. Tomasz Chachulski wyraził wątpliwość czy zmuszanie do składania
projektów nie wpłynie negatywnie na jakość składanych wniosków. Prorektor Mik
potwierdził, że też rozważał ten problem, niemniej tego typu działanie może zablokować
drogę do zdobycia projektu przez pracownika. Podobnie należy przyjrzeć się podwyżkom,
często jedyną motywacją była działalność organizacyjna, a nie publikacje bądź składanie
wniosków lub zdobycie grantu. Oczywiście działalność organizacyjna jest ważna, ale nie
powinna być jedynym czynnikiem przy podwyżkach.
Ksiądz Rektor podkreślił, że zwiększyła się ilość wniosków składanych o projekty.
Jednocześnie podkreślił, że część pracowników UKSW prowadzi projekty poza uczelnią tym
10
samym pozbawiając jednostkę macierzystą korzyści z tytułu realizacji tego typu
przedsięwzięcia. Prorektor Mik podkreślił, że kluczowe znaczenie ma, aby UKSW było
uwzględnione jako jeden z realizatorów projektu.
Prorektor Mik poinformował, że duża ilość książek wydanych przez Wydawnictwo UKSW
leży w magazynach, stąd będzie przygotowana lista tych publikacji, które będzie można
nabyć za symboliczną opłatę, dzięki temu magazyny UKSW zostaną opróżnione.
20. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Wynik głosowania jawnego:
Za
29
przeciw
0
wstrzymujący
głosowało
0
29
sekretarz
dr Dominika Dzwonkowska
REKTOR
pwf. dr hab. Stanisław Dziekański
11
liczba kandydatów ns poszczególnych studiach
w latach 2013 i 2014
11/19/2014
Przyjęci na .,. tu di a
Przyjęci na studia
wiatach 2013 i 2014
r
••--p-- -
i przyj ijci na sti iclia - tabela
Rok
2013
niestacjonarne
1 stopień
II stopień
mgr
stacjonarne
1 stopień
li stopień
mgr
2014
niestacjonarne
1 stopień
II stopień
mgr
stacjonarne
1 stopień
II stopień
mgr
Kandydaci Przyjęci
6052
19132
2939
1507
1513
680
687
452
739
375
16193
4545
10564
2574
2186
1316
3443
655
17099
S923
2597
1295
1317
571
669
437
611
287
14502
4628
8969
2635
2258
1403
3275
590
W stosunku do roku poprzedzającego - spadek
o 1 1 % liczby kandydatów, co nie przełożyło się
na spadek liczby przyjętych na studiach odnotowano nieznaczne zmniejszenie - o 2%.
Spadek liczby przyjętych dotyczył wszystkich
rodzajów studiów niestacjonarnych (w zeszłej
rekrutacji przyjęto: 1507 osób, obecnie: 1295
osób - spadek o 14%) oraz studiów
stacjonarnych magisterskich jednolitych (w
zeszłej rekrutacji: 655 osób, obecnie: 590 spadek o 10%).
Wzrost ogólnej liczby przyjęć na studiach
stacjonarnych (w zeszłej rekrutacji: 4545
o s ó b , w obecnej: 4628) - o 2%.
2
11/19/2014
tudiow stacjonarnych
Przyjęci
n; i studia
stacjonarne
Archeologia
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Biologia
Chemia
Dziennikarstwo ogólne
Edukacja medialna i dzienni karstu.
Ekonomia
Filologia klasyczna (specjalność)
Filologia polska
Filozofia
fliyk.
: ywrli;ac|i Śródziemnomorskiej
Informatyka
Integralna pomoc i
Komunikacja rr
"•-•''atern-ji y-k.j
Muzeologia
Nauki orodiinl
Ochro
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Politologia
Prawo kanoniczne - specjalność kanoniczna
Prawo kanoniczne - specjalność kanonie z no-cywil na
Psychologia
Religioznawstwo
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Teologia - specjalność nauczycielsko-katechetyczna, stacjonarn
Teologia ogólna
'rzyjęci na studia niestacjonarne
Kierunki s t u d i ó w niestacjonarnych
Administracja
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Ekonomia
Europeistyka
Filologia polska
Filozofia
I stopień
II stopień
98
Suma k o ń c o w a
153
251
114
114
94
94
3
21
3
33
54
0
Filozofia
Historia
5
Historia Cywilizacji Ś r ó d z i e m n o m o r s k i e j
0
Historia sztuki
8
Informatyka
mgr
0
0
0
13
18
11
19
0
9
0
9
19
19
38
4
0
4
Nauki o rodzinie
17
20
37
Ochrona ś r o d o w i s k a
12
11
23
104
154
258
Kulturoznawstwo
Matematyka
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Politologia
Praca socjalna
38
3
38
4
7
14
14
Prawo
177
177
Prawo kanoniczne - specjalność kanoniczna
12
12
Psychologia
64
64
Religioznawstwo
0
0
Socjologia
8
19
27
Stosunki m i ę d z y n a r o d o w e
0
0
0
Teologia o g ó l n a (Warszawa)
34
34
3
11/19/2014
Liczb?
Lic ba osób na miejsce w rekrutacj 2014/2015
11,02
t kanonu*
3,??
ISeipier ;< iKtwo Wewnętnne
Adrr.lr-,i<-.tniqa
5.91
3.33
Dztenmitarstwo ogólne
Pedagogika
3,08
informatyka
' h-srma
2.91
2,34
2,78
międzynarodowe
Poittoiogla
• uropeistyka
Pedagogika specjalna
socjologia
Archeologia
fiosjriKi
•
Prawotranoniexn« - spfti jalnoic k a n o n K j n a
Ochrana
dńhr
Historia
Ochrona srodowKka
Filologia polska
kultury i środowiska
Matematyk a
ftaca ".ocjaina
2.55
2.2
2.09
2,04
1,75
L,66
1^1
L.6
1,58
1,57
1,53
1,5
1.22
1,16
10
4