Regulamin porządku domowego obowiązującego w Spółdzielni M…

Transkrypt

Regulamin porządku domowego obowiązującego w Spółdzielni M…
Regulamin porządku domowego
obowiązującego w Spółdzielni
Mieszkaniowej "PROJEKTANT" w Rzeszowie
Przepisy ogólne.
I. Przepisy porządkowe obowiązujące na terenie nieruchomości.
1. Osoby przebywające na terenie nieruchomości obowiązane są do zachowania ciszy w godzinach nocnych,
tj. od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano. W godzinach tych naleŜy w szczególności:
- ściszyć odbiorniki radiowe i telewizyjne
- zaprzestać głośnej gry na instrumentach muzycznych, głośnego śpiewu itp.
- zaprzestać wykonywania wszelkich prac remontowych mieszkania.
2. Trzepanie dywanów, odzieŜy i pościeli moŜe się odbywać w miejscach na ten cel przeznaczonych w
czasie od godziny 8.00 do godziny 20.00 z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych.
3. Wykonywanie głośnych prac remontowych jest dozwolone w godz. od 8.00 do godz. 20.00 z wyjątkiem
niedziel i dni świątecznych.
4. Śmieci, odpady pochodzące z gospodarstw domowych naleŜy wyrzucać do pojemników specjalnie do
tego przeznaczonych. Zabronione jest zanieczyszczanie odpadami otoczenia zbiorników. Zabronione jest
wyrzucanie do pojemników jw. odpadów wielkogabarytowych i gruzu.
5. Wykonywanie przez mieszkańców czynności mogących spowodować uszkodzenie posadzki na klatce
schodowej jest niedopuszczalne.
6. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez mieszkańców czynności mogących spowodować
zanieczyszczenia miejsc słuŜących do wspólnego uŜytku mieszkańców (klatek schodowych, podwórza)
np. przez czyszczenie obuwia, trzepanie odzieŜy na klatkach. Zakazuje się wyrzucania przez okna bądź
wynoszenie i rozsypywanie odpadów lub resztek Ŝywności w celu dokarmiania dzikiego ptactwa na
terenie całej nieruchomości, a takŜe na chodniku przed budynkiem.
7. Niedopuszczalne jest urządzanie palarni papierosów na klatkach schodowych.
8. Zabronione jest wyrzucanie niedopałków papierosów przez okna.
9. Instalowanie na balkonie lub ścianie budynku anten telewizyjnych i radiowych dozwolone jest po
uzyskaniu zgody administracji budynku i uiszczeniu jednorazowej opłaty montaŜowej. W przypadku
uszkodzenia jakichkolwiek elementów budynku w czasie instalowania anteny, koszty naprawy i
ewentualne szkody spowodowane tym uszkodzeniem w pełnej wysokości ponosi uŜytkownik danej
anteny. Wysokość jednorazowej opłaty ustala Zarząd (maksymalna kwota - 60 zł)
10. W lokalach mieszkalnych dozwolone jest posiadanie psów i kotów o ile ilość tych zwierząt nie wskazuje
na prowadzenie hodowli. Posiadanie tych zwierząt nie moŜe spowodować zagroŜenia zdrowia i Ŝycia
innych mieszkańców, ani zakłócać ich spokoju. Właściciele psów i kotów obowiązani są do przestrzegania
przepisów sanitarno-porządkowych oraz wnoszenia z tego tytułu opłat w wysokości ustalonej przez
Zarząd Spółdzielni. Psy powinny być wyprowadzane na smyczy. Zabronione jest wypuszczanie psów i
kotów na teren nieruchomości bez nadzoru właściciela. Zabronione jest wyprowadzanie psów i kotów na
place zabaw. Właściciel psa lub kota /obowiązany jest do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych
przez zwierzę w miejscach przeznaczonych do wspólnego uŜytku przez wszystkich mieszkańców.
11. Nie jest dozwolone przechowywanie na balkonach (tarasach itp.) przedmiotów oszpecających wygląd
budynków.
12. Mieszkańcy obowiązani są do usuwania w okresie zimowym śniegu i lodu z balkonów.
13. Nie jest dopuszczalne umieszczanie przez mieszkańców w miejscach wspólnego uŜytkowania (np. w
bramach, klatkach schodowych, strychach, podwórzach) Ŝadnych przedmiotów (np. worków z odpadami,
skrzynek, pudeł, rowerów, butów itp.)
14. Parkowanie pojazdów motocyklowych i samochodowych jest dopuszczalne w miejscach do tego
przeznaczonych z zachowaniem zasady, Ŝe parkowanie tych pojazdów nie moŜe utrudniać komunikacji,
nie zagraŜa bezpieczeństwu i nie zakłóca spokoju pozostałym mieszkańcom.
15. Skrzynki na kwiaty, doniczki itp. umieszczone na parapetach okien i balkonach powinny być naleŜycie
zabezpieczone. Podlewanie kwiatów powinno odbywać się w taki sposób aby woda nie przeciekała na
niŜsze piętra lub ulicę.
16. Z terenów przyblokowych moŜna korzystać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
17. Grupowanie się dzieci i młodzieŜy na klatkach schodowych, korytarzach piwnic jest niedopuszczalne.
II. Obowiązki mieszkańców związane z zajmowaniem przez nich lokali
1. Mieszkańcy winni korzystać ze swoich lokali mieszkalnych oraz urządzeń wspólnych zgodnie z zasadami
współŜycia społecznego, tak aby nie było to uciąŜliwe dla innych mieszkańców, w szczególności aby nie
zakłócało ich spokoju w pracy i wypoczynku.
2. Właściciel lub lokator lokalu mieszkalnego lub uŜytkowego jest obowiązany utrzymywać zajmowany lokal
i przynaleŜne do niego pomieszczenia we właściwym stanie sanitarnym i technicznym.
3. Właściciele bądź najemcy lokali zobowiązani są do utrzymywania czystości na terenie przyległym do
danego lokalu zgodnie z odrębnym regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
4. Właściciele bądź lokatorzy zobowiązani są do ogrzewania lokali w okresie sezonu grzewczego i
utrzymywania, w nich stałej temperatury +16oC. W przypadku nie ogrzewania lokali i nie utrzymywania
w nich stałej temperatury +16oC zobowiązani są do wnoszenia tzw. opłaty stałej za niedogrzewanie
lokali sąsiadujących z danym lokalem. Wysokość opłat jw. ustala Zarząd Spółdzielni w oparciu o średnie
zuŜycie w przeliczeniu na l metr kw. w danym budynku.
5. Naprawy wykonywane przez mieszkańców w lokalach na własny koszt:
- naprawa podłóg, posadzek i wykładzin polegająca na uzupełnianiu bądź usunięciu niewielkich
uszkodzeń
- naprawa powierzchni ściennych wykładanych płytkami ceramicznymi
- dopasowanie i naprawa stolarki okiennej i drzwiowej bez konieczności jej wymiany
- naprawa i wymiana okuć oraz zamków okiennych i drzwiowych
- wymiana uszkodzonego oszklenia okien, świetlików i drzwi
- naprawa odbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w lokalu, polegająca na usuwaniu
uszkodzeń bądź wymianie zuŜytych elementów (np. wymianie baterii, kranów, pływaków, spłuczek,
desek sedesowych itp.)
- usuwanie zatkanych przewodów odpływowych od urządzeń sanitarnych w lokalu (np. zlewów, wanien,
umywalek, mis klozetowych itp.) do pionów zbiorczych
- naprawa i wymiana osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej w lokalu (np. przełączników,
gniazdek, bezpieczników itp.)
- konserwacja i naprawa kuchni gazowych i elektrycznych oraz wymiana ich elementów (np. kurków,
dysz, spiral, palników itp.)
6. Poza wymienionymi naprawami właściciel bądź lokator lokalu jest obowiązany do likwidacji skutków
zniszczeń powstałych z jego winy oraz w związku z niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem
ciąŜących na nim obowiązków.
7. Zarówno właściciele jak i lokatorzy lokali mieszkalnych obowiązani są do udostępnienia swoich
pomieszczeń celem usunięcia awarii, okresowych przeglądów instalacji gazowej, elektrycznej oraz
przewodów kominowych itp. po uprzednim pisemnym powiadomieniu na tablicach ogłoszeń w danym
budynku.
8. Koszty napraw szkód w częściach wspólnych budynku wynikłe z winy mieszkańców obciąŜają
mieszkańców, którzy je spowodowali.
9. Koszty remontów i napraw części wspólnych nieruchomości obciąŜają ogół właścicieli danego budynku
zgodnie z postanowieniami paragrafu 63 Statutu Spółdzielni.
10. Bez zgody Spółdzielni mieszkańcom nie wolno czynić Ŝadnych zmian naruszających konstrukcję i wygląd
zewnętrzny budynku.
11. Mieszkańcy są obowiązani do przestrzegania Przepisów Sanitarnych i PrzeciwpoŜarowych, jak równieŜ
przepisów dotyczących uŜywania instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej,
energii elektrycznej itp. a szczególnie zasad współŜycia społecznego.
12. Zabronione jest zatykanie kratek wentylacyjnych i nawiewnych.
III. Przepisy porządkowe dotyczące piwnic.
1. Piwnica jest pomieszczeniem przynaleŜnym do lokalu. Dostęp do piwnic powinien być mieszkańcom stale
zapewniony. JeŜeli główne wejście do piwnic jest zamykane administracja domu jest obowiązana
zapewnić mieszkańcom dostęp do piwnic zaopatrując ich odpłatnie w klucze.
2. Przy korzystaniu z piwnic i strychu mieszkaniec obowiązany jest przestrzegać przepisy obowiązujące w
zakresie ochrony p.poŜ. W szczególności niedozwolone jest przechowywanie tam materiałów
łatwopalnych lub wybuchowych oraz palenie papierosów i uŜywanie otwartego ognia.
3. Strych-suszarnia słuŜy wyłącznie do suszenia bielizny i nie wolno tam przechowywać Ŝadnych
przedmiotów.
4. Zabronione jest przechowywanie w korytarzach jakichkolwiek przedmiotów.
5. Mieszkaniec obowiązany jest chronić przed zniszczeniem urządzenia techniczne znajdujące się w
piwnicach przynaleŜnych do ich lokali (np. wodomierze, zawory wodociągowe itp.). Dostęp do tych
urządzeń winien być udostępniany przez mieszkańca osobie upowaŜnionej przez administrację lub
pracownikom przedsiębiorstw do których naleŜą te urządzenia (zakład gazowniczy itp.).
Uchyla się "Regulamin porządku domowego " uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/99
Regulamin uchwalono w dniu 19.04.2000 (Uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/2000 z dnia 19.04.2000)