droga osp żabnica - Urząd Gminy Węgierska Górka

Transkrypt

droga osp żabnica - Urząd Gminy Węgierska Górka
MODERNIZACJA PLACU PRZY
STRAśNICY W śABNICY
GMINA WĘGIERSKA GÓRKA
INWESTOR:
URZĄD GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
PROJEKTOWAŁ:
Mgr inŜ. Wojciech KUPCZAK
VIII’2007
OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO MODERNIZACJI PLACU
PRZY STRAśNICY W śABNICY
GMINA WĘGIERSKA GÓRKA.
1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora – Urząd Gminy Węgierska Górka
1.2. Pomiary terenowe sytuacyjne
1.3. Inwentaryzacja drogi
1.4. Mapy ewidencyjne oraz zasadnicze
1.5. Adekwatne normy i przepisy budowlane
2. PołoŜenie drogi
Przedmiotowa droga znajduje się na terenie Węgierskiej Górki. Przyjęto lokalny
układ odniesienia . Długość drogi /poszczególne odcinki – patrz przedmiar
robót/ .
Szerokość nawierzchni j.w. Projektowana modernizacja wykonana zostanie w
obrębie istniejącego pasa drogi gminnej bez naruszenia prawa własności osób
trzecich.
3. Stan istniejącej drogi.
Droga.
Nawierzchnię istniejącej drogi stanowi nawierzchnia z ubytkami oraz koleinami,
zniszczona wskutek opadów atmosferycznych oraz jej eksploatacji.
Ogólnie droga jest w złym stanie technicznym i nie nadaje się do dalszej
eksploatacji bez przeprowadzenia niniejszej modernizacji.
4. Projektowane zmiany
Korytowanie – pod nawierzchnię z kostki betonowej.
Podbudowa z pospółki 10cm
Podbudowy z tłucznia 10cm.
Kostka brukowa 8cm
Skropienie naw. asf. oraz wykonanie w-wy ścieralnej 5cm
Poprawa istniejącego odwodnienia z korytek.
Roboty naleŜy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
UŜyte materiały muszą posiadać wszystkie wymagane przepisami
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy, warstwy
nawierzchni podlegają zgłoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.
Wielkość i zakres robót musi być zgodna z przedmiarem robót oraz
kosztorysem a takŜe zgodna ze SST które są integralną częścią niniejszego
opracowania.

Podobne dokumenty