Zwrot projektu

Transkrypt

Zwrot projektu
……………………………..
/imię i nazwisko nabywcy/
……………………………..
/adres/
……………………………..
/telefon/
…………………………….
/e-mail/
.............................................
/miejscowość, data/
KB Projekt
ul. Cystersów 7B
31-553 Kraków
tel. 12 414 35 06, 12 414 35 34
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAKUPU
Informuję, iż odstępuję od umowy sprzedaży i zwracam zakupiony gotowy projekt
o symbolu ……………………………………… i nazwie …………………………………
W załączeniu faktura VAT nr …………………..….. z dnia ……………………………….
Proszę o zwrot na podany nr konta bankowego: ……………………………………………
Jednocześnie oświadczam, iż projekt nie nosi śladów użytkowania, nie został skopiowany i
nie został wykorzystany z żaden sposób, który mógłby naruszyć prawa autorskie KB Projekt
………………………………………..
/czytelny podpis nabywcy/
Załączniki:
1. Kopia dowodu zakupu

Podobne dokumenty