OŚWIADCZENIE dotyczące stażu pracy - Egzaminy

Transkrypt

OŚWIADCZENIE dotyczące stażu pracy - Egzaminy
…………………………………………………..
Miejscowość, data
………………………………………….
Imię i nazwisko
………………………………………….
………………………………………….
Adres
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STAŻU PRACY
Oświadczam, że posiadam następujący staż pracy i doświadczenie zawodowe:
LP.
NAZWA ZAKŁADU PRACY
OKRES
ZATRUDNIENIA
STANOWISKO
(OD – DO)
…………………………………………………..
Czytelny podpis osoby składającej Oświadczenie
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
1z1

Podobne dokumenty