wersja PDF - Instytut Fizyki PAN

Komentarze

Transkrypt

wersja PDF - Instytut Fizyki PAN
Nr 136
Reforma Nauki
Od pewnego czasu słyszymy o reformie nauki,
którą ma zamiar przeprowadzać obecny rząd.
Pomimo upływu czasu w moim przekonaniu nadal
nie wiadomo, na czym ma ona polegać i jakie cele
„przyświecają” tym działaniom. Usłyszeliśmy
ostatnio o łączeniu instytutów PAN w jakieś bliŜej
nieokreślone konsorcja. Po co – tego nie wiadomo,
moŜna się tylko domyślać. Z tych domysłów mogę
stwierdzić, Ŝe jak zwykle, ta kolejna reforma na
pewno nie rozwiąŜe podstawowych problemów
związanych z nauką i szkołami wyŜszymi w tym
kraju.
Na to, aby problemy rozwiązywać, trzeba je
najpierw określić, co chyba nie zostało zrobione.
Zarówno nauki jak i szkolnictwo wyŜsze w Polsce
cierpią na szereg powaŜnych problemów.
Podstawowym jest oczywiście brak pieniędzy,
które na dodatek są często źle wykorzystywane.
Dość wspomnieć, Ŝe Instytut Weizmanna w Izraelu
osiąga roczne przychody z patentów w okolicy 5
miliardów dolarów (czyli około 4 razy więcej niŜ
całe wydatki na naukę w Polsce). Opowiadanie, Ŝe
w wyniku reformy nauki w Polsce zmieni się jej
chroniczne niedofinanansowanie wygląda jak znane
stwierdzenie płk. RŜysko: „Z pustego to i Salamon
nie naleje”. Wykorzystywanie funduszy w ramach
projektów zamawianych jest przykładem ich złego
wykorzystywania, gdyŜ prawie Ŝaden z tych
grantów nie skończył się wdroŜeniami.
Innym problemem są kadry naukowe. Dęte
konkursy na stanowiska profesorskie na najbardziej
renomowanych uczelniach polskich (czego miałem
okazję doświadczyć) są właśnie przykładem na
negatywną selekcję tej kadry.
Oczywiście, to są tylko niektóre przykłady
problemów, które dotyczą nauki w Polsce. Na to na
pewno nie przynosi odpowiedzi przygotowana
reforma. W tej sytuacji zapewne muszą nam
wystarczyć igrzyska, czyli lustracja pracowników
naukowych.
śyczę wszystkim interesującej zabawy. AS
P.S. Z bardziej optymistycznych wiadomości:
Prezes Akademii Prof. dr hab. Michał Kleiber
został Przewodniczącym Zespołu ds. Naprawy
PZPN. Serdecznie gratulujemy!
15-go marca weszła w Ŝycie tzw. „ustawa
lustracyjna”, która dotyczy osób pełniących
funkcje publiczne. Takimi osobami, w rozumieniu
19 marca 2007 r.
ustawy, są m.in. pracownicy naukowi, naukowodydaktyczni lub dydaktyczni zatrudnieni na
stanowisku profesora zwyczajnego, profesora
nadzwyczajnego, profesora wizytującego, docenta,
adiunkta lub starszego wykładowcy. Załącznikami
do ustawy są wzory oświadczeń o pracy lub
słuŜbie w organach bezpieczeństwa państwa lub
współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca
1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
Obowiązek
złoŜenia
oświadczenia
obejmuje osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia
1972 r. Osoby podlegające ustawie zostaną
poinformowane na piśmie przez Dyrektora
Instytutu o konieczności złoŜenia oświadczenia
lustracyjnego. Przekazane do Sekcji Kadr
i Rachuby Płac oświadczenia, oddane w zaklejonych kopertach, zostaną bezpośrednio przekazane
do IPN-u. Tekst ustawy oraz jej nowelizacji
dostępne są odpowiednio na następujących stronach
sieciowych:
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&i
d=WDU20062181592
oraz
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&i
d=WDU20070250162
Forma drukowana tekstu ustawy oraz konsultacje
dotyczące je treści dostępne są takŜe u Radcy
Prawnego Instytutu, pani Krystyny Luty.
Rozwiązanie umowy na wynajęcie kwatery
w Zakopanem. W związku z niepełnym
wykorzystaniem kwatery, na podstawie opinii
Komisji Socjalnej, Dyrektor podjął decyzję
o rozwiązaniu umowy dotyczącej wynajmy
kwatery. Z kwatery moŜna będzie skorzystać
jeszcze do końca września. Zaoszczędzone
pieniądze zostaną wykorzystane na drugi karnet do
opery oraz na około 40 karnetów basenowych,
kaŜdy z 50% odpłatnością.
Redagują: L. Sirko i A. Suchocki

Podobne dokumenty