Główny cel projektu Cele szczegółowe projektu: Prace projektowe

Komentarze

Transkrypt

Główny cel projektu Cele szczegółowe projektu: Prace projektowe
Upper Secondary Education according to "ET2020".
From School to University and Labour market.
Główny cel projektu
Głównym celem projektu jest porównanie różnych systemów edukacyjnych na
poziomie szkół ponadgimnazjalnych (ogólnokształcących i zawodowych), procedur rekrutacji
do szkół wyższych oraz możliwości znalezienia pracy na rynku europejskim, jak również
wspieranie mobilności studentów i uczniów, wymiana metodologii nauczania zgodnie
z celami zawartymi w ET 2020.
Cele szczegółowe projektu:
 Porównanie oferty edukacyjnej szkół średnich w poszczególnych krajach.
 Analiza prestiżu kształcenia zawodowego w różnych krajach.
 Analiza procedur rekrutacji do szkół wyższych.
 Propagowanie potrzeby mobilności wśród uczniów i studentów.
 Upowszechnianie różnych europejskich programów w ramach Lifelong Learning Programme.
 Dzielenie się nowymi metodami nauczania.
 Praktykowanie technologii e-learning’u: Moodle, Dokeos, Caroline lub Chamilo.
 Analiza przyczyn przedwczesnego kooczenia nauki przez uczniów w poszczególnych krajach.
 Wymiana doświadczeo edukacyjnych pomiędzy uczniami i nauczycielami poszczególnych
krajów.
 Analiza zalety i wady tzw. „gap year”.
 Wybór wspólnych metod nauczania odnoszących się do rozwoju kluczowych kompetencji.
Prace projektowe skierowane są na:
 Poszukiwania sposobów współpracy szkół ponadgimnazjalnych ze szkołami wyższymi.
 Określenia zależności między szkołą a lokalnym rynkiem pracy.
 Określenia kluczowych kompetencje i podstawowych umiejętności.
 Rozwoju aktywnego obywatelstwa europejskiego.
 Wspieraniu mobilności i wymian uczniów, studentów i nauczycieli w ramach programu LLP.
1

Podobne dokumenty