Ogłoszenie o zamówieniu

Transkrypt

Ogłoszenie o zamówieniu
Zakład Komunikacji Miejskiej
w Gdańsku Sp. z o.o.
80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000186615; REGON: 192993561; NIP: 204 0000 711
kapitał zakładowy: 69 171 000 PLN
tel. Centrala 58 341-00-21 23; fax 58 341-80-80
e-mail: [email protected]; internet: www.zkm.pl; skr.poczt. 141
Nr post. 5/520/SN/2017
Gdańsk, dnia 24.01.2017r.
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk,
ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy na „Zakup koncentratu do chłodnic”.
1. Termin wykonywania zamówienia – dwa lata od dnia podpisania umowy.
2. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
•
•
•
•
•
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,
posiadają wiedzę i doświadczenie,
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
nie podlegamy wykluczeniu na podstawie ust. V pkt. 6 i 7 SIWZ.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, można uzyskać na naszej
stronie internetowej www.gait.pl – przetargi.
4. Kryteria dokonywania oceny: cena – 100 %.
5. Termin składania ofert upływa dnia 14.02.2017 r. o godz. 930.
6. Otwarcie ofert dnia 14.02.2017 r. godz. 1000 w siedzibie Gdańskich Autobusów i
Tramwajów, ul. Jaśkowa Dolina 2 pok. nr 7 lub 20.
7.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.

Podobne dokumenty