regulamin - Jaworzyna Śląska

Transkrypt

regulamin - Jaworzyna Śląska
REGULAMIN
CEL KONKURSU: Kultywowanie i popularyzacja tradycji ludowej i dziedzictwa kulturowego.
I. Konkurs jest kierowany do mieszkańców Gminy Jaworzyna Śląska.
II. Udział w konkursie polega na wykonaniu pisanki wielkanocnej. Pisanka powinna być wykonana
samodzielnie, w wybranej technice ręcznej.
III. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę (pisankę).
IV. W konkursie obowiązują następujące kategorie wiekowe:
a) Przedszkole,
b) Szkoła Podstawowa,
c) Gimnazjum,
d) Szkoła średnia i dorośli.
V. Pracę razem z kartą zgłoszenia należy dostarczyć na adres Organizatora: Samorządowy Ośrodek
Kultury i Biblioteka Publiczna, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska.
VI. Termin nadsyłania prac upływa 07.04.2014 r. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą
brane pod uwagę przez jury!
VII. Organizator powoła jury do oceny nadesłanych prac.
VIII. Termin i miejsce ogłoszenia werdyktu i wręczenia nagród: 13.04.2014 r., godz. 16:00 podczas
Jarmarku Wielkanocnego w SOKiBP.
IX. Organizator funduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe. Nagrody i
dyplomy nie będą wysyłane pocztą, należy je odebrać osobiście w dniu 13.04.2014 r., w przypadku
nieodebrania nagrody staje się ona własnością Organizatora.
X. Postanowienia końcowe:
1. Wszystkie prace stają się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do dysponowania nimi
bez zgody autora.
2. Uczestnik konkursu (a w przypadku nieletniego uczestnika jego opiekun prawny) wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych związku z organizacją konkursu.

Podobne dokumenty