Regulamin mundurowy w Gimnazjum im. Ignacego Dzialyńskiego w

Transkrypt

Regulamin mundurowy w Gimnazjum im. Ignacego Dzialyńskiego w
Strona |1
Regulamin mundurowy w Gimnazjum im. Ignacego Dzialyńskiego
w Golubiu – Dobrzyniu
I.
Postanowienia ogólne.
1.
Regulamin mundurowy określa wygląd zewnętrzny uczniów klasy innowacyjnej o profilu
mundurowym w Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu – Dobrzyniu.
2.
Mundur jest zewnętrznym znakiem przynależności ucznia do klasy mundurowej, elementem
wyróżniającym, ale i zobowiązującym.
3.
Uczeń zobowiązany jest dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny, w tym:
 staranne uczesanie (dziewczęta – włosy spięte, chłopcy – krótkie),
 brak dodatkowych elementów biżuterii (kolczyki, pierścionki, łańcuszki, bransoletki),
 brak ekscentrycznego upiększania ciała (widoczny makijaż, paznokcie, włosy w
nienaturalnej kolorystyce, tatuaże skóry).
4.
Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur, utrzymywać go w każdych okolicznościach w
stanie zapewniającym możliwie wysoki poziom wyglądu zewnętrznego oraz mieć świadomość, że
swoim wyglądem, postawą i postępowaniem reprezentuje Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego
w Golubiu – Dobrzyniu.
5.
Umundurowanie ucznia powinno być zawsze zgodne z postanowieniami niniejszego
regulaminu, który reguluje dyscyplinę ubioru w klasie.
6.
Przy noszeniu umundurowania obowiązują następujące zasady:
 uczniowie tej klasy będą wyróżniać się mundurami zakupionymi ze środków Rady
Rodziców, środków pozyskanych od sponsorów, organu prowadzącego,
 uczniowie mają prawo noszenia munduru w czasie zajęć szkoleniowych, -uroczystości, na
które zostaje zaproszona klasa, uroczystości szkolnych.
7.
Uczniowie klasy mundurowej są zobowiązani do reprezentowania gimnazjum i klasy
podczas uroczystości szkolnych i państwowych:
 Święto Niepodległości – 11 listopada
 Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – 13 kwietnia
 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 Dzień Patrona Gimnazjum
 uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego
 Rocznica Zbrodni Wołyńskiej
 Rocznica Powstania AK
 inne na podstawie decyzji Dyrektora szkoły.
Strona |2
8.
W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu, Statutu Gimnazjum lub
notoryczne opuszczanie zajęć lekcyjnych i szkoleniowych, uczeń klasy mundurowej może zostać
ukarany zawieszeniem w prawach członka klasy mundurowej.
9.
Zawieszenie w prawach ucznia klasy mundurowej polega na zakazie noszenia
umundurowania i niemożliwości otrzymywania nagród wynikających z przynależności do grupy
szkoleniowej, nie zwalnia natomiast ucznia z udziału w zajęciach i uroczystościach (uczestnictwo w
stroju cywilnym).
10.
Uczeń klasy innowacyjnej o profilu mundurowym, który otrzyma Naganę Dyrektora,
wynikającą z naruszenia postanowień Statutu Gimnazjum, zostaje zawieszony w prawach członka
klasy mundurowej na okres 1 miesiąca, w którym jest zobowiązany do poprawy zachowania.
II.
Podstawowy ubiór ucznia.
1.
Podstawowym ubiorem ucznia klasy mundurowej jest mundur polowy WP składający się z:
 beretu barwy obowiązującej w WP,
 bluzy polowej,
 spodni polowych,
 trzewiki desantowe, czarne,
 pasa głównego brezentowego,
 peleryny przeciwdeszczowej
2.
Dodatkowymi elementami munduru mogą być:
 kurtka zimowa
 koszule mundurowe barwy khaki z krótkim rękawem i dwiema kieszeniami na piersiach
 uzupełnieniem ubioru podstawowego w porze chłodnej mogą być: rękawiczki, szalik,
czapka zimowa barwy khaki.
Zabrania się uczniom klasy mundurowej:
 użytkowania przedmiotów mundurowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, np. noszenie
pasa głównego na biodrach, niedopinania obuwia.
3.
Zamiennie do części ubioru podstawowego w porze ciepłej oraz w pomieszczeniach
zamkniętych mogą być używane:
 w czasie zajęć sportowych – koszulka z krótkim rękawem, spodenki jednolite w całej klasie
oraz obuwie sportowe,
 w czasie zajęć teoretycznych lub na terenie obozowisk – koszulka z krótkim rękawem barwy
zielonej lub czarnej, noszonej do spodni z pasem głównym, jednakowej dla całej grupy
szkoleniowej.
III.
Wymogi w stosunku do uczniów klasy, objętej szkoleniem.
Strona |3
Uczeń ma prawo :
1.
 rozwijania swoich zainteresowań z zakresu przysposobienia obronnego, wojskowego,
edukacji dla bezpieczeństwa, pod kierunkiem nauczycieli i przedstawicieli służb
mundurowych,
 do pełnego korzystania z lekcji, które stanowią główną formę nauczania i wychowania,
Uczeń ma obowiązek :
2.
 dbać o dobre imię gimnazjum,
 przestrzegać postanowień Statutu Gimnazjum oraz zasad i porządku w czasie lekcji,
 przestrzegać zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w szkole regulaminami,
 punktualnie przychodzić na zajęcia lekcyjne, a w przypadku zastępstw powinien przebywać
w wyznaczonych miejscach ( czytelnia, świetlica),
 zachowywać się zgodnie z normami i zasadami, przeciwstawiać się przejawom wulgarności
i brutalności,
 szanować poglądy innych ludzi ich godność i wolność,
 bronić słabszych.
3.
Uczniów klasy mundurowej obowiązuje przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie
Gimnazjum w Golubiu – Dobrzyniu oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum.
4.
Uczniowie klasy mundurowej objętej szkoleniem bezwzględnie muszą podporządkować
się przepisom BHP, na zajęciach sportowych, zajęciach praktycznych, przemarszach poza teren
szkoły.
5.
W czasie zajęć praktycznych, uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania
regulaminów oraz podporządkowania się poleceniom kadry szkoleniowej.
6.
W czasie zajęć praktycznych uczniowie mają obowiązek być umundurowani.
IV.
Oznaki klasowe oraz zasady ich noszenia.
1.
Znakiem ucznia klasy mundurowej jest naszywka wykonana według wzoru zatwierdzonego
przez Dyrektora szkoły, zawierająca nazwę gimnazjum, noszona na lewym rękawie bluzy i kurtki
zimowej.
V.
Zasady nadawania stopni i nagrody.
1.
Kadeci będą zdobywać umiejętności i wiedzę oraz kształtować postawy, które skutecznie
zbudują ich przyszłe kwalifikacje zawodowe wymagane w służbach mundurowych.
2.
Uczniowie klasy mundurowej z chwilą rozpoczęcia nauki w Gimnazjum im. Ignacego
Działyńskiego mają nadawany automatycznie stopień młodszego kadeta.
3.
Kolejne stopnie, aż do stopnia kadeta dyplomowanego, nadawane będą po każdym
Strona |4
semestrze.
4.
Uzyskanie kolejnego stopnia uzależnione będzie od ocen : z zachowania i z przedmiotów
nauczanych w klasyfikacji semestralnej i końcoworocznej. Ocena z zachowania nie może być
niższa niż „dobra”. Kadet nie może mieć żadnej oceny „niedostatecznej”.
5.
Kadeci klasy mundurowej z racji pełnionej roli reprezentacyjnej podczas ważnych
uroczystości, świąt państwowych, to uczniowie o wysokim morale oraz nienagannej kulturze
osobistej.
6.
Za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w czasie zajęć lekcyjnych i szkoleniowych,
uczeń kończący szkolenie, może decyzją Dyrektora szkoły zostać odznaczony plakietą pod nazwą
„Absolwent Szkolenia”.
VI.
Stopnie awansu.
1.
Osiągnięcia w nauce i zachowanie mają wpływ na możliwość awansu. Awansowanie
odbywa się po klasyfikacji semestralnej i rocznej.
2.
Klasę objętą innowacją będziemy traktować jako grupę kadetów, co oznacza, iż z każdym
semestrem uczniowie będą zdobywać kolejne szczeble awansu w postaci belek przyszywanych na
strojach ujednoliconych.
3.
Wyniki w nauce i zachowanie, pozwalające uzyskać awans na poszczególne stopnie:
 MŁODSZY KADET – stopień nadawany automatycznie z chwilą rozpoczęcia nauki w
Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego,
 KADET – stopień nadawany młodszemu kadetowi, który w klasyfikacji semestralnej lub
rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 3.0 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej
dobre zachowanie,
 STARSZY KADET – stopień nadawany kadetowi, który w klasyfikacji semestralnej lub
rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 3.20 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej
dobre zachowanie,
 NADKADET - stopień nadawany starszemu kadetowi, który w klasyfikacji semestralnej
lub rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 3.30 (bez ocen niedostatecznych) i co
najmniej dobre zachowanie,
 KADET Z KLASĄ – stopień nadawany nadkadetowi, który w klasyfikacji semestralnej lub
rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 3.50 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej
bardzo dobre zachowanie,
 KADET DYPLOMOWANY – stopień nadawany kadetowi z klasą, który w klasyfikacji
semestralnej lub rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 4.0 (bez ocen
niedostatecznych) i co najmniej bardzo dobre zachowanie lub wzorowe.