Karta zgłoszenia tematu pracy dyplomowej

Transkrypt

Karta zgłoszenia tematu pracy dyplomowej
Załącznik nr 1
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Kierunek studiów:
Specjalność:
Karta zgłoszenia tematu pracy dyplomowej
Nazwisko i imię studenta
wykonującego pracę
Proponowany temat pracy
lub dziedzina i zakres
Sugerowany promotor
Data zgłoszenia
Zaakceptowany temat
Podpis promotora
Zatwierdził Kierownik jednostki
dydaktycznej (katedry /zakładu)
Załącznik nr 2
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Kierunek studiów:
Specjalność:
Karta pracy dyplomowej
Nazwisko i imię promotora
Nazwisko i imię studenta
wykonującego pracę
Rok akademicki
....../......
Temat pracy
Rodzaj pracy
Inżynierska
Rodzaj studiów
Dzienne
Licencjacka
Kierunek studiów
Specjalność
Zakres pracy – układ pracy
1.Wstęp
2............................
3............................
............................
............................
............................
x. Podsumowanie i wnioski
Literatura
Spisy tablic i rysunków
Podpis promotora
Data złożenia karty
Magisterska
Zaoczne
Załącznik nr 3
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Kierunek studiów:
Specjalność:
Karta konsultacyjna
Temat pracy:
Imię i nazwisko studenta:
Promotor pracy:
Lp.
Uwagi promotora
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pracę przyjmuję i dopuszczam
do egzaminu dyplomowego
Data
Podpis promotora
Załącznik nr 4
Rektor
Wyższej Szkoły Zarządzania
Ochroną Pracy w Katowicach
Wniosek Komisji Egzaminu Dyplomowego
z dnia………… do Rektora o wyróżnienie pracy dyplomowej
........................................................................
Imię i nazwisko dyplomanta
………………………………………………………..
Kierunek/specjalność
Komisja Egzaminu Dyplomowego w składzie:
1. ………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………...
4. ………………………………………………………………………..
Stawia wniosek do Rektora WSZOP o wyróżnienie pracy dyplomowej inżynierskiej /
licencjackiej / magisterskiej napisanej pod opieką
…………………………………………………..………
Tytuł pracy:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Uzasadnienie:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Podpisy Komisji:
Załącznik nr 5
………………………………………………………………
(imię i nazwisko studenta)
……………………………............................
(kierunek studiów)
……………………………..................................................
(nr albumu)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż przedłożona praca dyplomowa na temat:…………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……
została wykonana przeze mnie samodzielnie, nie narusza praw autorskich, interesów
prawnych i materialnych innych osób.
…………………………………………………………………….
(data i podpis)