Chemia

Komentarze

Transkrypt

Chemia
Lp.
1
2
3
4
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Rok studiów,
semestr
5
Rodzaj zajęć i
liczba godzin
Punkty ECTS
(1 pkt = 25-30g)
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
CHEMIA
Instytut Ochrony Środowiska
PPWSZ-OŚ-1-116-s
PPWSZ-OŚ-1-115-n
Ochrona Środowiska, stopień I, profil ogólno akademicki
Tryb studiów
Rok studiów
Semestr
Wykłady
Ćwiczenia
Studia stacjonarne
I
I
30
30
Studia niestacjonarne
I
I
30
30
5 ECTS
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
6
Pracochłonność
Wykłady
30
7
8
9
10
Suma
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
Cel przedmiotu
Ćwiczenia/
seminaria
30
Konsultacje
obowiązkowe
1
Praca własna studenta
Egzaminy
Projekty/
opracowania
Nauka
własna
2
20
42
62
63
-
Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz (wykłady), dr Maciej Hodorowicz (ćwiczenia)
Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz (egzaminator), dr Maciej Hodorowicz
(zaliczający)
Wiedza chemiczna z zakresu szkoły średniej
C1 – umiejętność opisu właściwości pierwiastków i związków chemicznych oraz
stanów materii;
C2 – umiejętność opisu podstawowych typów reakcji chemicznych za pomocą
równań;
C3 – umiejętność wykonania obliczeń chemicznych;
C4 – umiejętność otrzymywania i identyfikacji prostych związków chemicznych;
C5 – umiejętność pomiaru lub wyznaczania wartości oraz oceny wiarygodności
wielkości fizykochemicznych;
C6 – umiejętność bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcja i utylizacja
odpadów chemicznych;
Odniesienie
do efektów
kierunkowy
ch
Odniesienie
do efektów
obszarowych
W1
Interpretuje podstawowe
zagadnienia z zakresu chemii
ogólnej w nawiązaniu do uzyskanej
wiedzy o ochronie środowiska.
K_W02
K_W13
P1A_W02
P1A_W03
P1A_W09
U1
Potrafi opracować i zaprezentować
zadane zagadnienie z zakresu
chemii ogólnej. Student potrafi
dokonać opisu podstawowych
typów reakcji chemicznych za
pomocą równań, umie wykonywać
podstawowe obliczenia chemiczne
oraz wykazuje umiejętność
bezpiecznego postępowania z
chemikaliami i dokonywać selekcji,
utylizacji odpadów chemicznych;
K_U08
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne)
Wiedza
11
Inne
Efekty
kształcenia
Umiejętności
P1A_U09
P1A_U10
Kompetencje
społeczne
K1
Efekt kształcenia
12
13
Forma i
warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
Treści
merytoryczne
przedmiotu













14
Wykaz
literatury
podstawowej
15
Wykaz
literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)






rozumie potrzebę ochrony
środowiska i troski o jego kondycję
we współczesnym świecie
K_K04
P1A_K04
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
Opis budowy materii, omówienie podstawowych pojęć i praw
chemicznych, określenie wpływu wiązań chemicznych na
właściwości substancji chemicznych.
Umiejętność przewidzenia jakie produkty powstają w
W1
typowych reakcjach nieorganicznych, omówienie teorii
kwasów i zasad i jej zastosowanie w teorii elektrolitów
(pisemny egzamin semestralny, udział w dyskusjach
ćwiczeniowych, okresowe pisemne prace kontrolne)
Opracowanie w formie eseju zadanego zagadnienia z zakresu
chemii środowiska (zadanie semestralne).
U1
Czytelne i ciekawe opracowana prezentacja zadania
semestralnego (prezentacja multimedialna, udział w
dyskusjach ćwiczeniowych, okresowe prace kontrolne).
Wypowiedzi w czasie zajęć; wykazywanie zależności
K1
przyczynowo-skutkowych w ramach prezentacji zadania
semestralnego.
Pierwiastki chemiczne i układ okresowy pierwiastków.
Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne,
budowa materii - rodzaje wiązań,
równowagi w roztworach, reakcje kwas - zasada,
obliczanie pH roztworów,
roztwory buforowe,
hydroliza,
reakcje strącania osadów,
koloidy i ich podział,
podstawy elektrochemii
klasyfikacja metod analitycznych,
analiza jakościowa i ilościowa wybranych jonów nieorganicznych, analiza
objętościowa.
F. A. Cotton, G. Wilkinson, D. L. Gaus, Chemia nieorganiczna – podstawy,
PWN, Warszawa 1995
Bielański, Podstawy chemii Nieorganicznej, (wydanie V zmienione PWN)
J. McMurry, Chemia organiczna, PWN Warszawa 2000
Atkins, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 2000
K. Pigoń, Z. Ruziewicz, Chemia fizyczna, PWN Warszawa 1980
H. Hart, L.E. Craine, D. J. Hart, Chemia organiczna. Krótki kurs, PZWL
Warszawa 1999
Czasopisma chemiczne polskie i zagraniczne

Podobne dokumenty