minimalna prędkość procesora 2.66GHz, cache min 8MB Ram min

Transkrypt

minimalna prędkość procesora 2.66GHz, cache min 8MB Ram min
Rzeszów, 2012-08-16
ZAPYTANIE OFERTOWE
w związku z realizacją projektu pn.
„Badania wdrożeniowe innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia
schorzeń kardiologicznych z wykorzystaniem systemów holterowskich”
realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
I.Dane Zamawiającego:
Prywatny Gabinet Lekarski Tadeusz Bednarczyk z siedzibą:
ul. Seniora 4
35-311 Rzeszów
adres poczty elektronicznej: [email protected]
tel. 600899475, faks 017-8538858
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest: Tadeusz Bednarczyk
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zakup oprogramowania dedykowanego w zakresie systemu elektronicznej rejestracji pacjentów System
powinien uwzględniać funkcje bazy danych, koordynacji świadczeń, rejestracji on-line, terminarza, opcję
powiadamiania oraz opcję statystyczno-analityczne, jak również transfer, obróbkę i archiwizację dany ch
medycznych różnych standardów). System zapewniać będzie najwyższe standardy ochrony danych
osobowych i medycznych. Wymagana skalowalność systemu dla dalszego rozwoju o funkcje wspomagające
zarządzanie i statystykę wewnętrzną.
2.
Zakup serwera (1 szt.) do obsługi systemu
medycznymi. Podstawowe parametry:
rejestracji pacjentów, transferu i zarządzania
danymi
minimalna prędkość procesora 2.66GHz, cache min 8MB
Ram min 6GB, dysk min 2x250GB, FIX SATA, DVD, 350W p/s, HWRAID,
Tower + Windows Server 2008 R2 Foundation 1 CPU POL (15 cal)
oprogramowanie antywirusowe
monitor LCD 19
peryferia mysz i klawiatura
III. Termin wykonania zamówienia:
1.
Przedmiot ww. umowy winien zostać zrealizowany nie później niż do 30-09- 2012 r.
IV. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:
1. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2. Wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia muszą mieć odzwierciedlenie w treści złożonej
oferty. Nie dopuszcza się ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego na etapie prac nad
przedmiotem zamówienia.
3. Pisemną ofertę należy przedłożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej bądź też
osobiście, na adres wskazany w punkcie I niniejszego dokumentu.
V. Miejsce i termin składania ofert oraz ich otwarcia:
Termin składania ofert upływa dnia 28-08-2012 r. o godz. 16:00 Oferty złożone po tym terminie nie zostaną
rozpatrzone. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
VI. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione wg kryterium cena-100%.

Podobne dokumenty