Wsparcie psychologiczne w pracy socjalnej

Transkrypt

Wsparcie psychologiczne w pracy socjalnej
Pracownia Psychologiczna
Magdalena Szutarska
Poznań, os. Wichrowe Wzgórze 11c
zaprasza na szkolenie:
Wsparcie psychologiczne w pracy socjalnej:
Podstawy interwencji kryzysowej
12 – 13.05.2011
Celem szkolenia jest dostosowanie teoretycznych podstaw pomocy
psychologicznej do specyfiki pracy pracowników socjalnych, zarówno w obszarze relacji
pracownik – podopieczny, jak i w sensie instytucjonalnym, czyli wskazania na konieczność
organizowania wsparcia psychologicznego w miejscu pracy.
Ciągła styczność z wydarzeniami traumatycznymi będąca udziałem pracowników
socjalnych stwarza ryzyko wtórnej urazowości bądź traumatyzacji kumulacyjnej. Właściwy
wgląd intrapsychiczny ma podstawowe znaczenie w kontekście udzielania pomocy
psychologicznej podopiecznym. Znajomość mechanizmów i świadomość tego, że
indywidualna reakcja na uraz może szkodliwie wpłynąć na skuteczność udzielania pomocy,
stanowi przesłankę merytoryczną, do tego, aby stworzyć w miejscu pracy warunki dla
doświadczania wsparcia emocjonalnego, a w sytuacjach szczególnych możliwości
korzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej.
Kryzys jest sytuacją szczególną, jest stanem załamania, bezsilności, poczucia
braku kontroli i doświadczania własnej sytuacji życiowej w kategoriach trudności nie do
zniesienia, trudności wyczerpującej zasoby odpornościowe i naruszającej mechanizmy
radzenia sobie. Człowiek w kryzysie:
„(…) staje oko w oko z sytuacją, co do której jest przekonany, że nie da się z niej
uciec, nie da się jej dłużej znieść i nigdy się nie skończy”.
Richard K. James, Strategie interwencji kryzysowej, Warszawa 2008
Aby wiedzieć czym jest kryzys, należy wejść w pozycję percepcji jego ofiary,
przyjrzeć się poszczególnym obszarom funkcjonowania psychicznego i w zależności od
wyniku tej oceny, dostosować określony rodzaj interwencji. Interwencja kryzysowa, bo o
niej mowa jest odrębną dyscypliną wiedzy w obszarze pomocy psychologicznej. Jest
procedurą działania w sytuacjach kryzysowych, ukierunkowaną na zahamowanie
krwawienia emocjonalnego i zapewnienie bezpieczeństwa osobie w kryzysie.
Zapraszamy Państwa, tj. pracowników placówek pomocy społecznej na
2 - dniowy warsztat szkoleniowy (praca z wykorzystaniem metod aktywizujących i
interakcyjnych, analiza studium przypadku, case study, prezentacja multimedialna).
Program warsztatu:
Dzień 1 (godz. 9.00 – 15.30):




Kryzys psychologiczny a wydarzenie traumatyczne – zakres definicyjny.
Istota doświadczania kryzysu. System Oceny Selekcyjnej.
Procedura interwencji kryzysowej.
Podstawowe umiejętności interwenta.
Dzień 2 (godz. 9.00-15.30):




Kryzys zagrożenia życia – strategie interwencji.
Żałoba po stracie – strategie interwencji.
Stres pourazowy w pracy socjalnej.
Instytucjonalne środki zaradcze – wsparcie psychologiczne w miejscu pracy.
Warsztat poprowadzi:
Wioletta Wardziak – Lubka: doświadczony psycholog w zakresie pracy konsultacyjno –
terapeutycznej, interwencyjnej i szkoleniowej. Pracuje z klientem indywidualnym, z
zespołami pracowniczymi oraz z kadrą zrządzającą w obszarze wsparcia
psychologicznego i doradztwa. Szkoli z zakresu:


interwencji kryzysowej, organizowania wsparcia psychologicznego w miejscu pracy
oraz wczesnej profilaktyki uzależnień, profilaktyki zachowań agresywnych i
prewencji naruszeń w relacjach międzyludzkich – mobbing, molestowanie
seksualne,
budowania i zarządzania zespołami, komunikacji, motywowania, zarządzania
konfliktem w miejscu pracy, mediacji oraz optymalizacji kompetencji emocjonalnych
i społecznych.
Więcej informacji o prowadzącym na stronie: www.pracownia-psychologiczna.edu.pl
Kontakt i zapytania:
Wioletta Wardziak – Lubka: tel. 888 34 32 65, [email protected]
Cena dwudniowego warsztatu wynosi 250 zł od osoby.
Miejsce szkolenia: Pracownia Psychologiczna Magdalena Szutarska
Poznań, os. Wichrowe Wzgórze 11c
(blok za Pizza Hut, na domofonie 2, schodami w dół i prawo)
Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie szkoleniowej jest przesłanie formularza
zgłoszeniowego na adres e-mail: [email protected] w terminie nie później niż 10
dni przed datą rozpoczęcia szkolenia oraz dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 70 zł
na nr konta:
Magdalena Szutarska
ul. Długa 25a, Murowana Goślina
14 1020 4027 0000 1602 0124 0902
z dopiskiem: imię, nazwisko, szkolenie – interwencja Poznań 2011