Harmonogram konferencji

Transkrypt

Harmonogram konferencji
SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W MAŁOPOLSCE
- BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI, SKUTECZNE DZIAŁANIE I INTERWENCJA
Plan konferencji
15 czerwca 2011 r.
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
Rejestracja uczestników
Otwarcie konferencji
Rafał Baraoski - Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Krakowie
Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
insp. Andrzej Rokita - Małopolski Komendant Wojewódzki Policji
Prezentacja wniosków z badania „Przemoc w rodzinie w opinii
Małopolan”
Małgorzata Szczygieł - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
projekt „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej”
Badania a praktyka
Iwona Wiśniewska - Dyrektor krakowskiego Ośrodka dla Osób Dotkniętych
Przemocą
11.30 - 11.40
Ogłoszenie wyników Małopolskiego Konkursu na najlepsze działania
interdyscyplinarne prowadzone w ramach projektu „Przeciw przemocy.
Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej”
11.40 - 12.00
Prezentacja zwycięskiej Powiatowej
Interdyscyplinarnego roku 2011
12.00 - 12.15
Dyskusja
12.15 - 12.30
Przerwa kawowa
Koalicji oraz Gminnego Zespołu
PRZEMOC SEKSUALNA - DIAGNOZA I PRZECIWDZIAŁANIE
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
Pomoc osobom doświadczającym przemocy seksualnej - aspekt
psychologiczny, prawny, instytucjonalny
Krzysztof Korona - Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, Polskie
Towarzystwo Psychologiczne
Zagrożenia związane z identyfikacją ofiar i sprawców przestępstw
seksualnych
podinsp. Paweł Golonka - Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej
Policji w Krakowie
13.30 - 14.00
Zagrożenia seksualne w Internecie wobec dzieci i młodzieży
Agnieszka Pawłowska - Fundacja „Kidprotect”
14.00 - 14.30
Podsumowanie konferencji
14.30 - 15:00
Lunch

Podobne dokumenty