zawładNęło MiasTeM - Gazeta Wodzisławska

Transkrypt

zawładNęło MiasTeM - Gazeta Wodzisławska
Polecamy w sierPniowej gazecie
Poznaj koncepcję zagospodarowania terenu muszli w Parku Miejskim – s. 3 | Rodzinny Park Rozrywki ma już rok! – s. 4-5 | Karol Podwojski i jego rekord – s. 5 |
Światowe Dni Młodzieży także u nas – s. 6 | Tu znajdą najlepszą pomoc – s. 7 | O szczepieniach raz jeszcze – s. 10 | Wasze jubileusze – s. 11. |
WODZISŁAWSKA
BEZPłATNy MiESięCZNiK
SPOłECZNO-KuLTuRALNy
DLA MiESZKAńCóW
WODZiSłAWiA ŚLąSKiEGO
NR 8/2016 (111)
iSSN1233-9652
Reggae
Co na 20
urodziny?
Oczywiście
dobra
zabawa
WPWD Dziupla
zawładNęło
MiasTeM
To była wyjąTkowa 13. edycja FesTiwalu Reggae - Najcieplejsze
Miejsce Na zieMi i To pod wieloMa względaMi. spełNiający
oczekiwaNia FaNów liNe up, widowiskowe koNceRTy, NiezawodNa
publiczNość i świeTNa aTMosFeRa - To wszysTko spRawiło, że dwa
FesTiwalowe dNi zapaMięTaMy Na długo.
Takiego zainteresowania imprezą jeszcze nie
było. Festiwal zorganizowano po raz pierwszy
na stadionie miejskim, dzięki czemu w rytmach muzyki reggae bawić się mogło znacznie więcej osób. – Nowe miejsce sprawiło, że
poczuliśmy się tak, jakbyśmy go organizowali
po raz pierwszy – mówi Rafał Karwot, lider
Tabu. – Zastanawialiśmy się, czy uda nam się
stworzyć ten sam klimat, jaki towarzyszył nam
w parku. I udało się to znakomicie, bo tak naprawdę atmosferę tworzą ludzie, a nie miejsce – dodaje. Frekwencja była imponująca, bo
na scenie gościły gwiazdy muzyki reggae. To
między innymi Mesajah, Vavamuffin, Zion
Zabawy było co niemiara
Wodzisławska Placówka Wsparcia
Dziennego „Dziupla” w tym roku
świętuje 20 lat swojej działalności.
Z okazji jubileuszu opiekunowie i wychowankowie ośrodka organizują
szereg wydarzeń. Przykładem może
być happening „Lokomotywa”, który
poprowadził Witold Bornikowski
na rynku. We wspólną zabawę
w rytm nadawany przez zespół Bebiki
włączyły się przede wszystkim dzieci.
Ale to nie jedyna taka akcja. Z okazji
urodzin „Dziupli” w Muzeum otwar to
wystawę por tretów ludzi miasta wykonanych przez dzieci. Co jeszcze robiły dzieci z okazji jubileuszu? Bawiły
się z cieniami, montowały drogowskazy szczęścia i tworzyły kolorowe
obrazy na piasku.
Nie zabrakło też różnego rodzaju zabaw w Rodzinnym Parku Rozrywki,
którym nie bez kozery przyświecała
liczba 20. Podczas podchodów szukano więc 20 ukrytych kopert, do wykonania było 20 skoków na skakance
czy 20 odbić piłeczką. A żeby pozostawić po sobie jakiś znak, wychowankowie kolorową kredą ozdabiali
podłoże, rysując liczbę 20. ak
Train, Habakuk, Tabu i Grubson porwali publiczność.
Stadion miejski otworzył przed organizatorami nowe możliwości. Pierwszy raz koncerty
trwały dwa dni i to na dwóch scenach – głównej i soundsystemowej. Przy tej drugiej stworzono specjalną strefę z plażą, na której można
było odpocząć na przygotowanych pod palmami leżakach. Na festiwalowiczów czekała bogata oferta gastronomiczna, a także okazjonalne upominki i inne gadżety. Goście z całej Polski mogli skorzystać z miejsca pod namiot i bawić się z nami przez dwa dni. Organizatorzy
nie zapomnieli także o tym, że festiwal chętnie
odwiedzają całe rodziny, między innymi dlatego dla rodziców i ich najmłodszych pociech
przygotowane zostało specjalne miejsce do karmienia i przewijania, które cieszyło się dużym
zainteresowaniem. Niezapomniany Festiwal
Reggae – Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi zorganizowali dla miasta Wodzisławia Śląskiego
Wodzisławskie Centrum Kultury i zespół Tabu. Sponsorem festiwalu był właściciel marki
Lech oraz Restauracja Pilsner Pub. Zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji na s. 8-9.
Więcej zdjęć z imprezy można znaleźć na Facebooku. Polecamy fanpage: Miasto Wodzisław Śląski.
Kino pod
chmurką
Już 14 sierpnia
zapraszamy na drugą
edycJę plenerowego
Kina letniego w parKu
„trzy wzgórza”!
Pierwszą wybraną przez internautów
produkcją, którą zobaczymy tego
wieczoru, jest „Zaginiona dziewczyna”
w reżyserii Davida Finchera. Jednak
zanim zagłębimy się w ten pełen intryg
dreszczowiec, mamy również coś do
zaproponowania dla młodszych
kinomaniaków. W związku z tym
zapraszamy do głosowania. Tym
razem do wyboru są następujące
tytuły: Opowieści z Narnii: Podróż
Wędrowca do Świtu, Alwin i wiewiórki:
Wielka Wyprawa, Epoka lodowcowa:
Wędrówka kontynentów, Percy
Jackson: Morze Potworów, Eragon.
A swój cenny głos możecie oddać na
Facebooku. Szukajcie wydarzenia:
Plenerowe Kino Letnie - 2 edycja.
Głosować można do 5 sierpnia!
RATUSZ
RATUSZ
zdaniem Prezydenta
szanowni Czytelnicy,
sce czy odświeżona formuła. Dziś
możemy śmiało powiedzieć – 13.
edycja Najcieplejszego Miejsca
Na Ziemi okazała się sukcesem.
Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że zawsze są rzeczy, które
można poprawić. I będziemy
nad nimi pracować.
Dziękuję wszystkim mieszkańcom miasta, którzy bawili się
z nami podczas festiwalu. To dla
mnie ogromna radość widzieć tylu wodzisławian spędzających
wspólnie czas w tak pozytywnej
atmosferze.
Przy okazji dziękuję za wszystkie
urodzinowe życzenia. Dziękuję
za wielką życzliwość, za pamięć
i za każde dobre słowo.
Obaw przed tegorocznym festiwalem było wiele. Byliśmy zmuszeni poszukać nowego miejsca,
w którym mógłby się odbyć.
Przenosimy imprezy na stadion
wiązały się z dużym wyzwaniem
organizacyjnym. Nie wiedzieliśmy, jak sprawdzi się nowe miej-
Osp Kokoszyce do modernizacji
stał odznaczony st. sierż. Łukasz Rybicki, który przez ponad 20 minut prowadził reanimację mężczyzny, tym samym
ratując mu życie. Specjalne wyróżnienie oraz słowa uznania
od Komendanta Wojewódzkiego Policji otrzymała także Urszula Króliczek, koordynator
Wydziału Finansów i Zaopatrzenia jednostki.
Następnie po okolicznościowych przemówieniach Starosty
Powiatu Wodzisławskiego Ireneusza Serwotki i Prezydenta
Miasta Wodzisławia Śląskiego
Mieczysława Kiecy, budynek
komendy został poświęcony
przez ks. Janusza Badurę. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Komendant Wojewódzki
Policji w Katowicach insp.
Krzysztof Justyński, Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Katowicach insp. Piotr
Kucia, Komendant Powiatowy
Policji w Wodzisławiu Śląskim
mł. insp. Jarosław Grudziński,
Starosta Powiatu Wodzisławskiego Ireneusz Serwotka oraz
Prezydent Miasta Wodzisławia
Śląskiego Mieczysław Kieca.
Oprócz kadry kierowniczej
garnizonu śląskiego, w wydarzeniu udział wzięły władze samorządowe, przedstawiciele
służb mundurowych, związków
zawodowych oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z Policją. Po zakończeniu
oficjalnej części uroczystości,
wszyscy mogli zobaczyć odnowione pomieszczenia wodzisławskiej komendy. Dla gości
przygotowano pokaz sprzętu policyjnego a na najmłodszych
uczestników czekał Sznupek maskotka wodzisławskiej policji
ufundowana przez miasto Wodzisław Śląski i wręczona symbolicznie przez Prezydenta Miasta. KPP
Zmiana harmonogramu wywozu śmieci
www.facebook.com/
Gazetawodzislawska
Pisz • komentuj
ProPonuj
zDjęCia z lipCOwyCh
wyDarzeń na faCebOOKu
gazety wODzisławsKiej
WODZISŁAWSKA
Redakcja: 44-300 Wodzisław Śl.,
ul. ks.płk. W. Kubsza 17, tel. 32 454 72 03
e-mail: [email protected]
Redaktor naczelny: Anna Szweda-Piguła
Dziennikarze: Agnieszka Kozielska,
Magdalena Szymańska.
Reklama: [email protected]
Wydawca: Wodzisławskie Centrum Kultury
Nakład: 18 500 egzemplarzy
Projekt graficzny: emildesign
Skład i druk: Silesia Press Agencja
Dziennikarska
Wydrukowano w: Drukarnia Polskapresse
Sp. z o.o., Sosnowiec
www.gazeta.wodzislaw-slaski.pl
Redakcja nie zwraca niezamówionych
materiałów; zastrzega sobie prawo
do dokonywania skrótów, przeredagowań
i zmiany tytułów. Redakcja przyjmuje
materiały wyłącznie w postaci
elektronicznej.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam,
ogłoszeń i listów.
2
Przypominamy, że z dniem 1 sierpnia 2016 roku, zmieniony został harmonogram
wywozu odpadów komunalnych. Wszelkie informacje dotyczące harmonogramu
wywozu zarówno odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
w zabudowie wielolokalowej, jak również w zabudowie jednorodzinnej oraz terminy
odbioru zużytych leków z aptek znaleźć można na miejskiej stronie internetowej:
www.wodzislaw-slaski.pl.
500 + w naszym mieście
W ciągu trzech pierwszych miesięcy funkcjonowania programu „Rodzina 500 +” rodzice i opiekunowie złożyli w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim 3205 wniosków,
z czego 790 wpłynęło drogą elektroniczną. Do dziś wydano 2590
decyzji, co stanowi ponad 80 proc.
wniosków.
Najwyższe jak dotąd świadczenie trafiło do rodziny z siedmiorgiem dzieci. Jako że wszystkie dzieci w rodzinie uprawnione są
do wsparcia z programu, będzie ona
otrzymywała wsparcie w wysokości 3 500 zł miesięcznie.
Łącznie na świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu „Rodzina 500+” Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodzisławiu Śląskim wypłacił
już w sumie 5 030 194,40 zł.
Przypomnijmy, program „Rodzina 500 +” ruszył 1 kwietnia. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie wypłacane
jest na każde drugie i kolejne dziecko. Jeżeli w rodzinie dochód na osobę nie przekracza 800 zł, świadczenie wypłacane jest także na pierwsze
dziecko. W przypadku rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne – kryterium dochodowe
wynosi 1200 zł. Osoby, które złożyły wniosek w ciągu pierwszych
3 miesięcy trwania programu (tj.
od 1 kwietnia do 1 lipca br.), dostaną
wyrównanie wstecz od 1 kwietnia.
Natomiast rodzinom, które wniosek
złożyły po 1 lipca świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. MOPS
DODajmy, że DO prOgramu
mOżna DOłąCzyć w DOwOlnym
mOmenCie. wniOsKi mOżna sKłaDać
OsObiśCie w sieDzibie miejsKiegO
OśrODKa pOmOCy spOłeCznej
w wODzisławiu śląsKim przy ul.
DaszyńsKiegO 3, wysłać pOCztą
lub przez internet KOrzystająC
z banKOwOśCi eleKtrOniCznej,
systemu emp@tia, platfOrmy
epuap Oraz pue zus
Koncepcja ma być skonsultowana z konserwatorem zabytków
Do tej pory odbyły się trzy spotkania. Wszystkie miały formę
otwartą. Wodzisławianie zainteresowani przyszłym wyglądem
wspomnianego terenu aktywnie
brali w nich udział.
Podczas pierwszego spotkania dokonano analizy SWOT terenu parkowego – określono jego mocne i słabe strony, a także
jego szanse i zagrożenia. Już
wtedy można było dostrzec, że
mieszkańcy mają odmienne wizje odnośnie do zmian terenu.
Jedni chcieliby, by część łącząca
tzw. Mały Rynek i park została
zagospodarowana, innym zale-
żało na ich rozłączeniu. Nacisk
położono także na potrzebę oddzielenia przystanków autobusowych od parku, co miałoby spełniać także funkcję wygłuszającą.
Większości zależało jednak
na pozostawieniu w tej części
parku obiektu o charakterze kulturalnym.
Na drugim spotkaniu doprecyzowano oczekiwania mieszkańców.
W czasie ostatniego, trzeciego
spotkania zaprezentowano wstępną, filmową koncepcję zagospodarowania terenu wokół obiektu.
Jej założenia mają wytyczać kie-
runek podejmowanych w przyszłości działań.
filmOwą KOnCepCję znaleźć mOżna na miejsKiej
strOnie internetOwej:
www.wODzislaw-slasKi.pl
Każdy miał możliwość odniesienia się do przedstawionej wizji.
Zdania były podzielone. Część
zainteresowanych chciałaby powrotu do tradycyjnej formy, inni
stwierdzili, że nowoczesna konstrukcja spełniłaby ich oczekiwania. Mieszkańcy pytali m.in.
o materiały, z których będzie budowany nowy obiekt czy możliwości impregnacji drewna.
Zwrócono uwagę na konieczność poszerzenia schodów, a także na elementy wody, które powinny przyciągnąć w to miejsce
jeszcze więcej osób. Skupiono się
także na kwestiach spornych, np.
oddzieleniu parku od centrum
handlowego przy pomocy ściany – z jednej strony „lustrzanej”,
z drugiej: umożliwiającej prezentację historii miasta.
Szeroko omawiano element łączący Mały Rynek z parkiem. Zaproponowana wersja najbardziej
spodobała się przedsiębiorcom
oraz osobom handlującym na starówce. Zwrócili oni uwagę, iż zaplanowane zmiany powinny uaktywnić ruch w centrum miasta.
– Obecnie wstępna koncepcja
zagospodarowania terenu wokół
obiektu w Parku Miejskim jest
uszczegóławiana. Liczę, iż architekci pochylą się również nad uwagami, jakie zostały wniesione podczas ostatniego spotkania. Wiemy,
że koncepcja musi zostać skonsultowana również z konserwatorem
zabytków – powiedziała zastępca
prezydenta miasta Barbara Chrobok. – Przygotowana koncepcja nie
tylko pozwala wykorzystać istniejący obiekt muszli, ale również
umożliwi w przyszłości organizowanie imprez kulturalnych, o co zabiegały różne grupy – dodała. bpm
Dołącz do programu Rodzina 3 +
86 policjantom wręczono nominacje na wyższe stopnie policyjne
Z okazji święta
miasto Wodzisław
Śląski ufundowało
policjantom
maskotkę śląskiej
policji – Sznupka,
który będzie im
towarzyszył
w spotkaniach
z najmłodszymi
sierpień 2016 nr 8
Od czterech lat w Wodzisławiu
Śląskim prężnie działa program
wsparcia dla rodzin wielodzietnych. Mowa o programie „Rodzina 3 +”, z którego do tej pory korzysta już 2 394 mieszkańców naszego miasta. Kto może sięgnąć
po taką kartę?
– Program „Rodzina 3+” przeznaczony jest dla rodzin składających się z rodziców wychowujących troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, gdy dziecko
uczy się lub studiuje oraz dla rodzin
zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego. Bycie rodziną wielodzietną lub
zastępczą to w zasadzie jedyny warunek przystąpienia do programu.
Nie liczy się żadne kryterium dochodowe – przypomina Anna Szweda-Piguła, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.
sierpień 2016 nr 8
my – od optyka, przez uczelnie
wyższe, place zabaw, sklepy sportowe, ubezpieczania czy restauracje.
Ze szczegółowymi opisami zniżek
zapoznać się można tutaj: http://wodzislaw-slaski.pl/rodzina-3 bpm
W program zniżek dla rodzin
wielodzietnych włączyła się większość miejskich jednostek, oferując
rabaty finansowe naprowadzone zajęcia, wejściówki do obiektów, jak
również pierwszeństwo przy zapisach. W ramach „Rodzina 3+”
uczestnicy programu objęci są darmowymi szczepieniami profilak-
tycznymi, jak również pierwszeństwem przy zapisie najmłodszych
do przedszkoli czy żłobka. Do projektu włączyły się również wodzisławskie firmy i przedsiębiorcy.
Nachwilę obecną20 podmiotów respektuje kartę „Rodzina3+” wswoich placówkach. Zakres objętych
promocją usług jest ogro-
KażDy z przeDsiębiOrCów,
Który ChCiałby włąCzyć się
DO prOgramu, Który
z pOwODzeniem OD 4 lat
funKCjOnuje na terenie
naszegO miasta, mOże tO
zrObić przesyłająC swOje
zgłOszenie na aDres:
urząD miasta
ul. bOgumińsKa 4b
biurO prezyDenta miasta
44-300 wODzisław śląsKi
lub na aDres mailOwy:
rzeCzniK@wODzislaw
-slasKi.pl
Już 10 sierpnia odbędą się uroczyste obchody dnia patrona naszego miasta – świętego Wawrzyńca.
Uroczystości rozpoczną się
o go dzi nie 18.00 mszą świę tą
w kościele Wniebowzięcia Najświęt szej Ma ryi Pan ny. Pod czas mszy będzie miało miejsce
wrę cze nie wyjąt kowej wo dzi sławskiej na gro dy – Zło te go
Wawrzyna. To prestiżowe wyróż nie nie wrę cza ne jest rok rocz nie oso bom bądź in sty tu cjom ma ją cym zna czą cy
wpływ na rozwój i rozsławianie
naszego miasta.
Po mszy nastąpi przejście
na rynek pod figurę świętego
Wawrzyńca, gdzie na zakończenie uroczystości odbędzie się
wspólna modlitwa. bpm
zacienienie ogródków
jordanowskich
Agnieszka Kozielska
• zaprojektowanie magazynu na sprzęt,
• zaprojektowanie pomieszczenia wspólnego dla garażu i magazynu na sprzęt, w którym powinien znaleźć się węzeł sanitarny, pomieszczenie socjalne
oraz pomieszczenie gospodarcze,
• przeprojektowanie zagospodarowania terenu
z uwzględnieniem wjazdu i wyjazdu do nowej części obiektu,
• projekty branżowe dla istniejącej i nowo projektowanej
części budynku zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie tj.: instalacje wod-kan., instalacje c. o., instalacje wentylacyjne, instalacje elektryczne (w tym nisko-prądowe i trójfazowe), instalacje p. poż. Red.
Tegoroczne obchody Święta
Policji w Wodzisławiu Śląskim
odbyły się na placu wewnętrznym gruntownie odnowionego
budynku Komendy Powiatowej
Policji w Wodzisławiu Śląskim.
Powitaniem i przedstawieniem
gości, uroczystość rozpoczął
Komendant Powiatowy Policji
w Wodzisławiu mł. insp. JaroGrudziński,
który
sław
przy okazji święta został oficjalnie powołany na to stanowisko.
W dalszej części uroczystości,
Komendant Wojewódzki Policji
w Katowicach insp. Krzysztof
Justyński wraz z Komendantem
Powiatowym Policji w Wodzisławiu Śląskim mł. insp. Jarosławem Grudzińskim wręczyli 86 policjantom nominacje
na wyższe stopnie policyjne
oraz wręczyli listy gratulacyjne
czterem pracownikom cywilnym tej komendy. Brązową Odznaką Zasłużony policjant zo-
15 lipca w wodzisławskiM MagisTRacie odbyło się TRzecie spoTkaNie
doTyczące zagospodaRowaNia TeReNu, kTóRy zajMuje sTaRa Muszla
w paRku MiejskiM. Mieszkańcy zobaczyli FilMową koNcepcję
pRzygoTowaNą pRzez aRchiTekTów, kTóRa zosTała opRacowaNa
Na podsTawie zgłaszaNych podczas wcześNiejszych spoTkań uwag.
zdjęcia: Klaudia Bartkowiak
Budynek OSP Kokoszyce czeka rozbudowa i modernizacja. Ogłoszony został przetarg na wykonanie tego
zadania. Co będzie wchodzić w jego skład?
Wykonanie projektu budowlanego wraz z projektami branżowymi, które powinny obejmować m. in. takie elementy jak:
• rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP Kokoszyce o nową część o wymiarach 28 m x 12 m,
• wydzielenie w nowo projektowanej części budynku
garażu z boksem garażowym na wóz strażacki oraz
możliwością przejścia do istniejącej już części budynku, minimalna szerokość garażu wewnątrz powinna wynosić 5,50 m, natomiast wysokość 5,00 m,
22 lipca w wodzisławiu ŚląsKim odbył się uroczysty apel z oKazJi
Święta policJi połączony z ceremonią oddania do użytKu
wyremontowanego budynKu Komendy powiatoweJ policJi w wodzisławiu
ŚląsKim. uroczystego otwarcia i wręczenia aKtów mianowania
na wyższe stopnie policyJne doKonał Komendant woJewódzKi policJi
w Katowicach inspeKtor Krzysztof JustyńsKi. całą galę uŚwietniła
orKiestra Komendy woJewódzKieJ policJi w Katowicach oraz Kompania
reprezentacyJna ŚląsKieJ policJi.
święto patrona naszego
miasta już wkrótce
UM
dopiero co minął wyjątkowy
weekend w naszym mieście, podczas którego już 13. raz bawiliśmy się wspólnie podczas festiwalu Najcieplejsze Miejsce
Na Ziemi. Imprezę odwiedziły tysiące gości z Wodzisławia Śląskiego, jego okolic, ale też z całego kraju. Na stadionie gościliśmy
osoby z Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańska czy Zielonej Góry. Większość z nich była w naszym mieście nie po raz pierwszy.
Możemy być dumni, że w naszym mieście odbywa się wydarzenie, które już na stałe wpisało
się na listę letnich, wartych uwagi
imprez w Polsce.
Filmowa koncepcja
zagospodarowania
terenu w parku Miejskim
święto policji i uroczyste
otwarcie komendy
wwodzisławiu śląskim
Ogródki jordanowskie w Rodzinnym Parku Rozrywki są ulubionym miejscem zabawy najmłodszych użytkowników parku. – W upalne dni na terenie
ogródków nie ma miejsca, aby
choć na chwilę schronić się
przed słońcem, co jest uciążliwe
zwłaszcza dla rodziców dzieci ba-
wiących się na placu zabaw.
Trwają prace nad projektem zacienienia części ogródków jordanowskich. Mamy nadzieję, że
jeszcze w tym sezonie znajdzie
się tam trochę strefy wolnej
od słońca – informują pracownicy
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Centrum”. Red.
Czekają nas zmiany na ulicy
radlińskie Chałupki
Inwestycja pod nazwą „Przebudowa ulicy Radlińskie Chałupki” przewiduje wykonanie następujących prac:
• budowę drogi gminnej o szerokości 4,5/5,00m i długości 839 m,
• budowę kanalizacji deszczowej,
• budowę prefabrykowanego muru oporowego,
• budowę bariery energochłonnej.
Wykonawca, który zostanie wyłoniony w przetargu, będzie miał
czas do 30 czerwca 2017 roku na wykonanie inwestycji, którą musi objąć 36 miesięczną gwarancją.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Biuro Obsługi
Klienta, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śląski, w terminie
do 9 sierpnia do godz. 10.30.
3
MIASTO
MIASTO
Mamy wspaniały park!
Z okazji pierwszych urodzin parku
24 lipca przygotowano Festiwal
Atrakcji. Imprezie towarzyszyła wymarzona pogoda, niespodzianki i nagrody oraz wiele ciekawych wydaTu można spędzać czas na wiele sposobów
4
Obiekt ulokowany jest między trzema
wielkimi wodzisławskimi osiedlami:
XXX-lecia PRL, Piastów oraz Dąbrówki. Na terenie parku znajduje się wielki
tor rowerowy o łącznej powierzchni
20 400 metrów kwadratowych, cieszący
się dużym zainteresowaniem gości teren
rekreacyjny zamyka się w przedziale 1500 metrów kwadratowych a ulokowany nieopodal osiedla XXX-lecia PRL
amfiteatr jest w stanie pomieścić około 500 osób. Goście Rodzinnego Parku
Rozrywki „Trzy Wzgórza” mogą miło
spędzić czas na specjalnie przygotowanych miejscach do grillowania (park dysponuje czterema takimi stanowiskami),
osoby preferujące aktywny tryb życia
mogą korzystać z kilometrów ścieżek
pieszych, rowerowych. Ciekawą atrakcją
jest strzelnica laserowa oraz zróżnicowana pod kątem trudności, dwukilometrowa ścieżka zdrowia, na której na użytkowników czeka wiele wyzwań. Strefa
Rekreacji, poza wspomnianymi już stanowiskami grillowymi oddaje do dyspozycji gości także teren wydzielony
na ognisko a także: tor do buli, tor do gry
w kapsle, stoły do gier planszowych, kręgle rosyjskie.
„Trzy Wzgórza” to także imponujące
labirynty rozlokowane na terenie ponad
6 000 metrów kwadratowych, wyposażone w 600 przęseł, ogrodzony plac zabaw
ulokowany na terenie 5 900 metrów kwadratowych, liczne tory rowerowe z przeszkodami o różnym stopniu zaawansowania (BMX racing, slop style, dirt jumping oraz tor pumptruck), tor dla modeli
zdalnie sterowanych, boisko wielofunk-
cyjne, jeden z większych i lepiej wyposażonych w skali kraju skate park, a także park linowy, gdzie pod czujnym
okiem instruktorów, z użyciem sprzętu
asekuracyjnego, można przemieszczać
się na wysokości kilku metrów nad ziemią przez teren zalesiony. Park linowy
oddaje gościom parku takie atrakcje, jak:
wieża mocy, most zwodzony, kładki,
skoki indiańskie, zjazdy tyrolkowe, makarony równoległe.
Na terenie parku działa wypożyczalnia sprzętów, które ułatwią pełne wykorzystanie bogatej oferty Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”. Wstęp
na teren parku pozostaje dar mowy
a większość atrakcji jest bezpłatna.
W centrum parku ulokowanego przy torze dla pojazdów zdalnie sterowanych
nie mogło także zabraknąć części socjalnej, w tym także osobnego pomieszczenia dla matek i dzieci.
Przez ten rok mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego, ale nie tylko, z chęcią korzystali z wypożyczalni sprzętu zlokalizowanego na jego terenie. Jeśli chodzi
o rok 2015, to statystyki przedstawiają
następująco – od lipca do listopada sprzęt
był wypożyczany 5366 razy, co daje
średnio 1073 wypożyczeń miesięcznie.
Natomiast w tym roku, począwszy
od kwietnia, kiedy wypożyczalnia po sezonie zimowym została ponownie otwarta, skorzystano z niej 3303 razy, co daje 826 wypożyczeń miesięcznie.
Mija rok, a na terenie „Trzech
Wzgórz” odbyło się wiele ciekawych
imprez. Oczywiście początkiem było
wielkie otwarcie Rodzinnego Parku
rzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Odbył się zlot modelarzy RC, turniej
koszykówki i gry w bule. Nie zabrakło animacji dla najmłodszych z Zoolandią, a o zabawę przy dźwiękach
muzyki zadbał zespół Lenox. Chłopaki z grupy Street Workout udowodnili, że nie trzeba korzystać z profesjonalnej siłowni, by zadbać o wysportowaną sylwetkę i dobrą formę. Można było przyłączyć się do treningu fitness i zumba FitOlki, wziąć udział
w marszu nordic walking i treningu
biathlonowym UKS Strzał Jedynka.
Na skate parku obserwowaliśmy deskorolkowe ewolucje, a na torze do roChłopaki
werów BMX emocjonujące zawody.
z grupy
Razem z Teatrem Classic Balanga
Street
chętni uczyli się trudnej sztuki choWorkout
dzenia po linie. W zabudowie kontepokazali
nerowej można było zwiedzić wystaniemałe
wę przedstawiającą jak przebiegała
umiejętności
budowa naszego parku. ak
MOSiR oprócz zajęć sportowych organizuje także wycieczki
W bibliotece głównej nie zabrakło zajęć pobudzających wyobraźni
i kreatywności
Linarium niezmiennie cieszy się powodzeniem
Rozrywki, które odbyło się 26 lipca
i dzięki licznym atrakcjom przyciągnęło
tysiące odwiedzających. Kolejną imprezą były XVII Światowe Letnie Igrzyska
Polonijne, które na Trzy Wzgórza zawitały 4 sierpnia. Polonusi rywalizowali
w dyscyplinie Nordic Walking. Kolejny
imprezowy termin to22 sierpnia – odbył
się wtedy I Nocny Bieg z Gwiazdami,
w którym udział wzięło prawie
130 osób. Najlepsi zawodnicy w BMX
Racing zawitali do parku 6 września
na finałową edycję Pucharu Polski.
Zwycięzcą klasyfikacji generalnej został
Bartosz Giemza, który wielokrotnie prowadził zajęcia dla dzieci i młodzieży
na torach rowerowych na terenie Trzech
Wzgórz. 3 października odbyły się zawody biathlonowe „I Ty możesz zostać
biathlonistą” organizowane przez UKS
Strzał Wodzisław. Jak się okazało, zawody organizowane w Wodzisławiu Śląskim cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. To dopiero początek...
Tor modeli zdalnie sterowanych, we
współpracy z grupą RC Śląsk gościł
pierwszy Zlot Miłośników Modeli RC.
Wydarzenie odbyło się 25 października.
Z racji tego, iż dużą liczbę odwiedzających park stanowią rowerzyści nie mogło
zabraknąć imprezy rowerowej. Dlatego
też 18 października z Rodzinnego Parku
Rozrywki wyruszył I Wodzisławski Rajd
Rowerowy. Ścieżkami miasta przejechało około 50 osób.
Wiadomo, że w sezonie zimowym
imprez plenerowych jest mniej, ale
i na to znaleźliśmy sposób – chociażby
wystawa obrazów sur realistycznych,
która odbyła się 28 stycznia. Z imprez,
które na długo zapadną w pamięć
wszystkim uczestnikom koniecznie trzeba wymienić jeszcze Puchar Polski
BMX Racing 2016, który rozegrany został 22 maja, Tur niej Streetball’owy
i Motoryzacyjny Dzień Dziecka, zorganizowany 4 czerwca czy „Wodny Piknik”, który prawdziwe tłumy ściągnął
11 czerwca. To w dalszym ciągu nie koniec – hitem okazało się Plenerowe Kino Letnie, które miało miejsce 1 lipca – ci, którzy nie mogli się pojawić, będą mogli nadrobić to 14 sierpnia.
Wielkim podsumowaniem pierwszego roku funkcjonowania naszej dumy był
Festiwal Atrakcji, który 24 lipca odbył
się na „Trzech Wzgórzach”. bpm
inwestyCja OKazała się strzałem
w DziesiątKę! pOtwierDzają tO
ChOCiażby statystyKi ODwieDzin
wypOżyCzalni sprzętu.
jeśli ChODzi O rOK 2015, tO
statystyKi przeDstawiają
następująCO – OD lipCa
DO listOpaDa sprzęt był
wypOżyCzany 5366 razy, CO Daje
śreDniO 1073 wypOżyCzeń
miesięCznie. natOmiast w tym
rOKu, pOCząwszy OD Kwietnia,
KieDy wypOżyCzalnia pO sezOnie
zimOwym zOstała pOnOwnie
Otwarta, sKOrzystanO
z niej 3303 razy, CO Daje
826 wypOżyCzeń miesięCznie
sierpień 2016 nr 8
Karol podwojski pobił rekord w szczytnym celu!
23 lipca rodzinny parK rozrywKi na KilKa godzin stał się wodzisławsKim pit-stopem. to właŚnie w wodzisławiu ŚląsKim zatrzymało się na postóJ dwóch
uczestniKów międzynarodowego raJdu motocyKlowego „race to home”. Już wiemy! Karol podwoJsKi pobił zeszłoroczny reKord na trasie
londyn-wodzisław ŚląsKi-londyn. na „trzech wzgórzach” Kibicowali mu inni motocyKliŚci i mieszKańcy wodzisławia ŚląsKiego.
Rajd przebiegał przez sześć państw,
zgodnie z obowiązującymi na ich terenie
przepisami ruchu drogowego. Start miał
miejsce 22 lipca w Londynie, w Anglii,
półmetkiem był Wodzisław Śląski. Karol
i towarzyszący mu motocyklista zatrzymywał się jedynie podczas przeprawy
Eurotunelem, tankowania i właśnie Wodzisławskiego PIT-STOPU.
Impreza rozpoczęła się przed południem. Obecni na „Trzech Wzgórzach”
śledzili trasę uczestników rajdu przy pomocy aplikacji Pinpointpal. Inni motocykliści, którzy przybyli do Rodzinnego
Parku Rozrywki, wyjechali naprzeciw
dwójce do węzła Mszana przy A1. Razem z uczestnikami wrócili potem do Rodzinnego Parku Rozrywki. Cóż to było
za powitanie! Karol i Tomasz nie kryli zaskoczenia.
Nie zabrakło sesji zdjęciowej z bohaterami rajdu, prezentów od władz miasta,
pokazu pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku zdarzenia z udziałem
motocyklisty czy rozmów o motocyklach
i przygotowaniu motocyklisty na trasę.
Po przeglądzie motocykli oraz odpoczynku Karol i Tomasz wyruszyli z powrotem do Londynu. Karol Pobił rekord!
Trasę przebył w czasie krótszym niż rok
temu. Zajęło mu to 36 godzin i 51 minut.
sierpień 2016 nr 8
Klaudia Bartkowiak
Kilkanaście zróżnicowanych atrakcji dla
wszystkich pokoleń, kilka kilometrów
różnorodnych ścieżek dla tych, którzy lubią spędzać czas aktywnie oraz dla tych,
którym bliska jest rodzinna rekreacja.
Dużo zieleni i miejsc, jakich nie znajdziemy nigdzie indziej w promieniu kilkudziesięciu, a nawet kilkuset kilometrów. Jedno z najwyższych, a z pewnością najwyżej położone w Polsce linarium, największa w Polsce pagórkowata
powierzchnia pokryta bezpiecznym poliuretanem. Do tego tory rowerowe, największy na Śląsku skate park, wspaniały
plac zabaw, kompleks niespotykanych
labiryntów czy tory wraz z wypożyczalnią modeli jeżdżących. To wszystko,
a nawet o wiele więcej, tak blisko siebie
znajdziemy tylko w jednym miejscu – Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy
Wzgórza”.
Ten wyjątkowy, wypełniony atrakcjami park powstał z myślą o stworzeniu
miejsca nietuzinkowego, pozwalającego
na rozrywkę i rekreację całym rodzinom.
Dzięki inwestycji niegdyś niemal nieużytkowany teren, dziś staje się rekreacyjnym sercem miasta i okolic. To idealne miejsce dla całej rodziny. Wodzisławski Rodzinny Park Rozrywki „Trzy
Wzgórza” posiada linarium o wysokości
niespełna 13 metrów, będące jedną
z trzech największych w Polsce konstrukcji tego typu. Łączna powierzchnia
ścieżek i ciągów pieszo-jezdnych wynosi aż 31.113 metrów kwadratowych, zaś
sam park zajmuje imponujący obszar
24 hektarów, czyniący go jednym
z większych parków tego typu na Śląsku.
Zagraj w kapsle, bule czy kręgle rosyjskie – park to umożliwia
Dzięki animacjom dzieci nie mogły narzekać na nudę
Agnieszka Kozielska
26 LiPCA MiNął DOKłADNiE ROK,
ODKąD MOżEMy KORZySTAć
Z ATRAKCJi RODZiNNEGO PARKu
ROZRyWKi TRZy WZGóRZA.
NA POWiERZChNi PRAWiE 24 hA
ZNAJDuJE Się KiLKA KiLOMETRóW
RóżNORODNyCh ŚCiEżEK, DużO
ZiELENi, NAJWyżEJ POłOżONE
LiNARiuM W POLSCE i NAJWięKSZA
W KRAJu PAGóRKOWATA
POWiERZChNiA POKRyTA
BEZPiECZNyM POLiuRETANEM. NiC
DZiWNEGO, żE MiEJSCE TE JEST
ChęTNiE ODWiEDZANE PRZEZ
MiESZKAńCóW NiE TyLKO
WODZiSłAWiA ŚLąSKiEGO, ALE TEż
OKOLiCZNyCh MiEJSCOWOŚCi.
Parki linowe lubiane są zwłaszcza przez młodszych użytkowników
niektóre zajęcia w ramach Akcji Lato
w Mieście. Co roku placówki miejskie organizują szereg zajęć dla dzieci i młodzieży. Sprawdźcie, co działo
się do tej pory i na co jeszcze możemy
liczyć.
zdjęcia: Agnieszka Kozielska
zdjęcia: Anna Szweda-Piguła, Magdalena Szymańska, Agnieszka Kozielska
Chętnych do nauki chodzenia po linie było wielu
Zawody rowerowe – niejedne mamy już za sobą
Dom z wyobraźni w bibliotece głównej, egzotyczna sawanna w bibliotecznych filiach, zabawa w archeologów
z Muzeum czy przemierzanie górskich szlaków z Miejskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji Centrum – to tylko
MOSiR
26 lipca MiNął dokładNie Rok, od chwili, kiedy RodziNNy paRk RozRywki oTwoRzył swoje podwoje. TyM saMyM
wodzisław śląski, ale RówNież okoliczNe Miejscowości, zyskały Nowy TeReN wypoczyNkowo-RekReacyjNy,
zlokalizowaNy Na powieRzchNi pRawie 24 ha.
dostarcza nam wiele
radości już od roku
trwa akcja lato
Cóż to było za powitanie! Karol i Tomasz nie kryli zaskoczenia
W zeszłym roku było to 37 godzin
i 51 minut. Gratulacje! War to przypomnieć, że celem „Race To Home” było
nie tylko zrobienie blisko 3500 km w jak
najkrótszym czasie, bez dłuższych przystanków. Rajdowi przyświecała także
szczytna idea: co roku Karol Podwojski
wybiera organizację, której przekazuje
wsparcie. Podczas poprzedniej edycji
była to Fundacja Rak’n’Roll. Trzecią, tegoroczną edycję zadedykował Fundacji
Dzieciom. bpm
5
MIASTO
MIASTO
fundusz alimentacyjny od a do z
kto może ubieGać się
o świadczenie?
Fundusz alimentacyjny – to pomoc materialna udzielana przez
państwo dzieciom, których rodzic
nie płaci zasądzonych alimentów,
a ich egzekucja jest bezskuteczna.
Świadczenia przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, gdy uczy się
w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25 lat, a gdy
posiada orzeczenie o znacznym
stopniu niepełnosprawności –
bezterminowo. Warto przy tym
zaznaczyć, że o pieniądze ubiegać
się można, gdy dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725 zł.
terminy
W przypadku gdy kompletny
wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy
okres świadczeniowy zostanie
złożony do dnia 31 sierpnia 2016
roku, ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik
następuje do dnia 31 października 2016 roku. Natomiast, gdy
osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres świadczeniowy
złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 wrze-
śnia do dnia 31 paździer nika 2016 roku, ustalenie prawa
do świadczeń oraz wypłata
świadczeń za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2016 roku.
miejsce składania
dokumentów
Wnioski można składać osobiście w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wodzisławiu Śląskim przy
ul. Daszyńskiego 3, pocztą lub
przez Internet korzystając z systemu Emp@tia, platformy ePUAP
oraz PUE ZUS.
Szczegółowy informacji można zasięgnąć w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim – Dział Świadczeń
Rodzinnych i Alimentacyjnych,
nr telefonu 662 093 648. MOPS
poczuliśmy przedsmak
światowych Dni młodzieży
Pielgrzymi z Włoch, Niemiec
i Por tugalii zrobili sobie w naszym mieście przystanek w podróży na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. 21 lipca w Ro-
dzinnym Parku Rozrywki ciepłe
przyjęcie zgotowali im wodzisławianie dzięki wydarzeniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie
Kahal, a goście chętnie korzystali
z atrakcji naszego parku. Wspólne śpiewanie, dawanie świadectwa, radość, a nawet łzy wzruszenia – tego wszystkiego można było doświadczyć. ak
Papieroplastyka, rzeźbiarstwo,
decoupage, malowanie farbami,
wykonywanie biżuterii i plener
malarski – to tylko niektóre
z atrakcji warsztatów plastycznych organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodzisławiu Śląskim.
Zajęcia odbywają się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 3. Mają charakter zamknięty. Biorą
w nich dzieci uczestników projektu „Lepsze Jutro”, który jest współfinansowany ze środków unijnych.
Projekt „Lepsze Jutro” Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w ramach poddziałania 9.1.6
– Program aktywnej integracji
osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt współfinansowany jest
od czeRwca pRzy ul. RzeczNej działa doM dla osób bezdoMNych TowaRzysTwa święTego bRaTa albeRTa.
akTualNie Mieszka w NiM dziesięć osób, kTóRe walczą o lepszą pRzyszłość.
MOPS
Od 1 sierpnia można składać
wnioski o ustalenie prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017. Z Funduszu
można otrzymać do 500 zł
na jedno dziecko, trzeba jednak
spełniać odpowiednie kryteria.
warsztaty plastyczne w ramach
programu „Lepsze jutro”
zdjęcia: Klaudia Bartkowiak
Zajęcia odbywają się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 3. Mają
charakter zamknięty
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym
celem jest aktywna integracja
i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecz-
nej i zawodowej mieszkańców
Wodzisławia Śląskiego z rodzin
przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym. MOPS
promują lokalną twórczość
i historię regionu
zdjęcia: Agnieszka Kozielska
W GALERii TOWARZySTWA
MiłOŚNiKóW ZiEMi
WODZiSłAWSKiEJ „ART
WLADiSLAviA”, Z OKAZJi
JuBiLEuSZu 50-iSTNiENiA
ORGANiZACJi, 21 LiPCA ODByłO
Się iNSPiRuJąCE SPOTKANiE,
NA KTóRyM PRACE
ZAPREZENTOWAł POChODZąCy
Z DZiELNiCy KOKOSZyCE
ARTySTA – ZyGMuNT łACiOK.
Tego dnia znamienici goście mogli także zobaczyć wystawę fotografii ze zbiorów Stefanii Klimek. Spotkanie otworzył Kazimierz Cichy, prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Wodzisławskiej, który krótko zaprezentował
historię tej najstarszej lokalnej organizacji pozarządowej. Zaznaczył, że historię można podzielić
na dwa etapy. Pierwszy to czas
dawnego ustroju i drugi, kiedy
po zmianie systemu politycznego
organizacja odrodziła się w nowym kształcie. W niezwykle
emocjonującym wystąpieniu
Zygmunt Łaciok przedstawił
swoje dzieła i inspiracje, jakie ich
Kącik z myślą o najmłodszych
6
aby rodzice stojący w kolejce mogli cały czas mieć swoje pociechy
na oku.
– Często zdarza się, że
do ośrodka przychodzą rodzice
z dziećmi. Dla maluchów dziesięciominutowe czekanie w kolejce
to wieczność. Dlatego postanowiliśmy wygospodarować miejsce,
w którym maluchy będą mogły
zabić nudę w czasie, gdy ich rodzice będą załatwiać swoje spra-
Zygmunt Łaciok opowiadał o swojej twórczości
powstaniu towarzyszyły. Mimo
niezwykle ciężkich doświadczeń,
zwłaszcza w ostatnich czasach
podkreślił, że nadal będzie tworzył swoje dzieła. Niestety poważna choroba nie pozwoliła Stefanii Klimek uczestniczyć w spotkaniu. Warto zaznaczyć, że była
ona inicjatorką i realizatorką wystawy zdjęć obrazujących wydarzenia z okresu ostatniego
ćwierćwiecza Towarzystwa. Stefania Klimek, jako pierwsza
przez 15 lat zajmowała się prowadzeniem galerii „Art Wladislavia”. lena
To osoby w różnym wieku, od
23 do ponad 60 lat. Miejsc do dyspozycji w pomieszczeniach w sumie jest 14. Mężczyźni sami sobie
gotują, utrzymują czystość, dbają
o otoczenie. Regularnie korzystają
z pomocy specjalistów i terapii, bowiem działania ukierunkowane
na wychodzenie z bezdomności to
nie tylko zapewnienie dachu
nad głową. To przede wszystkim
próba rozbudzenia tkwiącego
w osobach bezdomnych potencjału, a co za tym idzie wspieranie ich
w znalezieniu zatrudnienia. To także umożliwienie im aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym
i kulturalnym. – Bardzo zależy mi
na tym, by nie czuli się gorsi,
a mieli poczucie akceptacji przez
znaczną część społeczeństwa. To
podstawa, na której budować można dalsze plany na przyszłość – zaznacza Urszula Ledwik prezes wodzisławskiego koła Towarzystwa
Świętego Brata Alberta.
Wychodzenie z bezdomności to
proces. Wsparcie zatem nie może
być doraźne, a powinno opierać się
na długofalowej współpracy i konkretnym programie. Osoby borykające się z tym problemem muszą
być w pewnym zakresie kontrolowane, ale i wzmacniane, gdyż tylko
wtedy będą w stanie sprostać zadaniu. – Bardzo bym chciała, by był to
proces drabinkowy, składający się
z kilku etapów. Po pierwsze pobyt
w schronisku czy w domu, tak jak
w naszym przypadku, potem
mieszkanie rotacyjne, gdzie koszty
utrzymania pokrywają osoby objęte pomocą, ale jednocześnie dalej
mają nadzór pracownika socjalnego. To ważne, by mogli się z nim
konsultować i otrzymywać wsparcie. Wszystko po to, by po jakimś
czasie, gdy faktycznie mocno staną
na nogach, rozpoczęli samodzielne
życie. Wnioski o przyznanie mieszkania już są złożone – podkreśla.
wy – mówi Elwira Palarczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu
Śląskim.
Punkt wyposażony jest w kolorowy stolik i krzesełko, kolorowanki, bloki do rysowania i kredki. Niewykluczone, że w przyszłości wzbogaci się o kolejne
przedmioty potrzebne do kreatywnego spędzania wolnego
czasu przez maluchy. Red.
Koleje Śląskie zachęcają do podróżowania jednośladem i zwiedzania atrakcji naszego regionu.
Od 1 sierpnia rowerowe wycieczki po niektórych turystycznych zakątkach Śląska będą jeszcze prostsze – na wybranych trasach obsługiwanych przez KŚ rower będzie
można przewozić bezpłatnie.
Bezpłatny przewóz rowerów
będzie obowiązywać we wszystkich pociągach rozkładowych KŚ
w następujących relacjach: Katowice – Tarnowskie Góry – Lubli-
niec – Częstochowa, Rybnik – Żory – Pszczyna, Wodzisław Śląski – Chałupki – Racibórz, Katowice – Oświęcim oraz
Cieszyn – Czechowice-Dziedzice. Dzięki temu rowerzyści zyskają lepszy dostęp do szeregu atrakcji turystycznych – poczynając
od wyjątkowych obiektów industrialnych, z których słynie województwo śląskie, poprzez różnego rodzaju zabytki historyczne, aż
po urokliwe zakątki przyrody. Co
istotne dla rowerzystów, podróż
nieść im pomoc. Bezdomność dotyka ludzi w różnym wieku, zaś
granica, by znaleźć się po tej drugiej stronie jest naprawdę cienka.
Wiele zależy od tego w jakim środowisku wyrastamy. Jak wygląda
nasze dzieciństwo, okres dorastania, jakie mamy wzorce i wsparcie
rodziny. Są osoby bezdomne
z własnego wyboru, które świadomie decydują się na takie życie, ale
są też bezdomni, którymi los,
wbrew ich woli, pokierował w taki, a nie inny sposób. Jedni chcą
tak żyć, bo to dla nich wygodne,
a inni szukają, czasami bezskutecznie, pomocnej dłoni, bo sami,
choć bardzo chcą, nie potrafią wyrwać się z tego marazmu. – Zadanie to nie jest łatwe, ale jak najbardziej wykonalne. Z bezdomności
można wyjść i czuję ogromną satysfakcję, gdy kolejnym podopiecznym sztuka ta udaje się –
mówi Urszula Ledwik. Przy ulicy
Rzecznej mieszkają wyłącznie
mężczyźni.
Wsparcie zwiększa motywację
i nadaje jeszcze większy sens podejmowanym krokom. Na początku pojawiały się negatywne opinie. Okoliczni mieszkańcy trochę
bali się, jak to mówili „takiego sąsiedztwa”. Dlatego przed otwarciem domu pracownicy socjalni
starali się im wytłumaczyć, że takie obawy są przesadzone.
– Można stwierdzić, że po paru tygodniach zaczynają inaczej
patrzeć na zjawisko bezdomności.
Nawet nawiązuje się współpraca
miedzy nimi. Co więcej, przekonaliśmy się, że są wokół nas ludzie,
którzy naprawdę chcą pomóc i robią to bezinteresownie – podkreśla
Ledwik.
I jak dodaje jej marzeniem jest
otworzenie spółdzielni socjalnej.
Aktywizacja zawodowa to zatem
kolejny cel Towarzystwa. Nawiązano już kontakt z firmami, które
zainteresowane są współpracą.
– Mamy spawacza, kierowcę,
to są ludzie mający konkretny fach
w ręku, których coraz lepiej poznaję. Z niektórymi spotykałam się
już w schronisku. Tu jednak przyjęliśmy zasadę, że zaczynamy
od zupełnie czystej karty. To, co
było pozostawiliśmy za sobą.
Wszystkim nam zależy na dobrej
atmosferze. I mam nadzieję, że
z tym, czego nauczą się tutaj, pójdą dalej, w samodzielne, satysfakcjonujące ich życie. Muszą cały
czas mieć cel i dążyć, do jego realizacji – puentuje.
Dodajmy, że zarząd główny
Towarzystwa Świętego Brata
Alber ta mieści się we Wrocławiu. lena
Pomoc z zewnątrz
Budujące jest to, że w działania Towarzystwa włączają się inni: przyjaciele, stowarzyszenia, władze
miasta czy parafie, którym los drugiego człowieka nie jest obojętny.
bezDOmnOść DOtyKa luDzi
w różnym wieKu, zaś
graniCa, by znaleźć się
pO tej Drugiej strOnie jest
naprawDę CienKa
W domu Towarzystwa Świętego Alberta mieszka 10 mężczyzn, wolne miejsca czekają na osoby chcące zmienić swoje życie
Warto zaznaczyć, że w domu
Towarzystwa Świętego Brata Alberta znajdują się osoby, które tej
zmiany szczerze chcą, mocno
zmotywowane i zaangażowane.
wyszli z inicjatywą
Jak zrodził się pomysł stworzenia
takiego miejsca w naszym mieście? Sygnały do MOPS docierały
od samych zainteresowanych.
– Zgłaszały się do mnie osoby, bardzo dobrze rokujące na wyjście
z bezdomności, będące w trakcie
bądź już po terapii, które prosiły
o realne wsparcie. Te sugestie stały
się dla nas kolejnym impulsem
do tego, by dla bezdomnych z Wodzisławia Śląskiego stworzyć alternatywę – mówi Urszula Ledwik, zajmująca się tematem bezdomności od kilkunastu lat.
Tak zrodził się pomysł otwarcia domu pod pieczą Towarzystwa Świętego Brata Alberta dla
osób
bezdomnych,
które
po pierwsze chcą uporać się z nałogiem, po drugie chcą podjąć zatrudnienie, myślą o założeniu rodziny, czyli walczą o to, by prowadzić normalny tryb życia. Idea
ta spotkała się z ogromnym
wsparciem włodarzy miasta. – Tak powstało stowarzysze-
nie, któremu powierzono otwarcie domu dla bezdomnych.
Otrzymaliśmy od miasta do zaadaptowania budynek przy ulicy
Rzecznej – dodaje koordynator. – To nie jest schronisko, z rozmysłem używamy określenia
„dom”. Ma to bowiem być miejsce, z którym jego mieszkańcy
będą się utożsamiać i czuć się jak
u siebie – zaznacza.
I tak też się dzieje. Dom został
przygotowany dla osób bezdomnych, ale i z ich udziałem. Wspólnie przeprowadzano remont pomieszczeń, a i teraz dbanie o powierzone otoczenie leży w gestii
mieszkańców domu. Wsparcie
okazały osoby ze wspólnoty Domowego Kościoła, osoby ze Stowarzyszenia „KAHAL”, sponsorzy, znajomi i ludzie dobrej woli.
Zaangażował się także Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Centrum”. – Została nam podarowana część wyposażenia, w tym niezniszczone łóżka, szafy, które trafiły do domu, pochodziły z nieczynnego hotelu zlokalizowanego
na terenie jednostki – mówi
koordynator. Przypomnijmy, że remont trwał od 1 kwietnia. Dom
„Albert” Towarzystwa Świętego
Brata Alberta otwarto 17 czerwca.
motywujące działania
Głównym założeniem pobytu jest
całkowita abstynencja alkoholowa.
Osoby, które zamieszkują dom,
muszą być po terapii, albo być
w trakcie leczenia. To jest podstawowa zasada, której nie można w żaden sposób obejść. Terapie
są obowiązkowe. Na każde spotkania ze specjalistami, osobami życzliwymi zainteresowani chodzą dobrowolnie. – Jest grupa mężczyzn
„Józefki”, którzy przychodzą
do nas. To panowie, którzy mają
pracę, rodziny, ale przez rozmowę
i spotkania i modlitwę motywują
naszych podopiecznych. Jest to
niezwykle cenne, mówią także
o swoich problemach i sposobie
radzenia sobie z nimi. Podkreślają,
że ucieczka w alkohol, nałóg to
żadne rozwiązanie. A raczej błędne koło, z którego radykalnie trzeba się wyrwać. Zaś trudności życiowe rozwiązać w inny sposób – opowiada Urszula Ledwik.
Co więcej, opiekunem domu jest
człowiek, który był osobą bezdomną, ale radykalnie zmienił
swoje życie. Znalazł pracę, ma
mieszkanie i teraz, idąc za przykładem tych, którzy kiedyś jemu podali pomocną dłoń, stara się wesprzeć obecnych mieszkańców oraz
tu rodzina była w centrum uwagi
Ciekawa propozycja dla miłośników
jednośladów. sprawdź szczegóły
W imprezie wzięli udział pielgrzymi i mieszkańcy
Od kilku dni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim działa kącik dla
dzieci. To miejsce, w którym milusińscy w czasie załatwiania
przez opiekunów urzędowych
spraw mogą poświęcić czas zabawie.
Kącik znajduje się na parterze
budynku przy punkcie obsługi
klienta. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Został tak usytuowany,
Mają możliwość i chcą realnie
zmienić swoje życie
łącząca pociąg i rower stwarza
możliwości na planowanie wycieczki bez potrzeby jej rozpoczęcia i zakończenia w tym samym
miejscu. Bezpłatny przewóz rowerów może się także okazać ciekawą opcją dla osób, które mieszkają bądź pracują w miejscach
nieco oddalonych od stacji kolejowych. W takim przypadku połączenie pociągu i roweru może stanowić dobrą (a na pewno zdrowszą) alternatywę dla podróży samochodem. Red.
sierpień 2016 nr 8
Chętnych do wspólnej zabawy nigdy nie brakowało
sierpień 2016 nr 8
Od września 2015 roku Wodzisławskie
Centrum Kultury rozpoczęło cykl bezpłatnych zajęć zatytułowanych „Bawmy
się razem – cykl zajęć dla dzieci i rodziców”. – Z racji dużego zainteresowania,
jakim cieszą się od lat Rodzinne Spotkania z Teatrem, postanowiliśmy jeszcze
bardziej uatrakcyjnić i urozmaicić ofertę
skierowaną do rodzin. Zajęcia mają na celu integrację rodzin poprzez wspólną zabawę i edukację oraz doświadczania radości wspólnego przebywania – mówi
dyrektor WCK Krzysztof Jaroch.
Zajęcia są bezpłatne i odbywają się
w każdą ostatnią niedzielę miesiąca
przed spektaklami w ramach Rodzinnych
Spotkań z Teatrem, które w instytucji kultury odbywają się już od kilku lat.
– Chcielibyśmy, by mimo nieustającego
pośpiechu i braku czasu, na który cierpi
większość z nas, ten jeden dzień w miesiącu był takim swoistym świętem rodziny, podczas którego przebywamy z najbliższymi i poświęcamy im całą uwagę – mówi Izabela Sobota z Działu
Projektów i Animacji Kulturalnej..
Co miesiąc do przeprowadzania zabaw z dziećmi WCK zaprasza lokalne firmy zajmujące się działalnością edukacyjną i artystyczną dla dzieci. Do tej pory odbyły się takie warsztaty jak: „Muzycznotęczowy świat – zabawy językowe z tęczowymi instrumentami – Szkoła Pascal
Connect, zabawy językowe z Centrum Językowym Perfectum, „Zabawki z domowej szafki” Centrum Diagnozy i Terapii
(Gabinet logopedyczny LOGOPUS
i Centrum Rozwoju Osobistego i Neuroterapii GALLUS), zabawy z Kreatornią
Studio, animacje z aktorami Teatru Szydło działającego w WCK, warsztaty artystyczne z „Tyglem Rozmaitości”. W zajęciach wzięło udział ok. 200 dzieci i rodziców. Finałem całego cyklu była impreza,
która w WCK miała już swoją czwartą
edycję – „Rodzina razem się trzyma”.
Uczestnikom zaproponowano różnego
rodzaju zajęcia, warsztaty, animacje, specjalistyczne porady. – Już dziś zapraszamy na kolejne odsłony spotkań „Bawmy
się razem”. Liczymy, że kolejne firmy
i instytucje zechcą do nas dołączyć
i wspierać w działaniach – zachęca Izabela Sobota. ak
7
NAJCIEPLEJSZE MIEJSCE NA ZIEMI - REGGAE FESTIWAL
NAJCIEPLEJSZE MIEJSCE NA ZIEMI - REGGAE FESTIWAL
zdjecia: Magdalena Szymańska, Agnieszka Kozielska, Anna Szweda-Piguła
reggae zawładnęło miastem
Niezwykle żywiołowy był koncert zespołu
Vavamuffin
Od Pozyton Sound rozpoczęliśmy festiwalową
zabawę
Można było zdobyć autograf ulubieńców
Koncert z przesłaniem. Tak zapamiętamy Mesajah
Artyści mieli świetny kontakt z publicznością
Na to, co działo się na scenie, reagowano żywiołowo
Festiwalowa publiczność - niezastąpiona
Oryginalny i kolorowy - taki jest nasz festiwal
Atmosfera była jak zawsze bardzo przyjazna
Grubson z ekipą dali niesamowity koncert
Sekcja dęta Tabu grała także z Zion Train
Panowie chętnie korzystali z możliwości przystrzyżenia brody
Cheeba po raz kolejny wcielił się w rolę
festiwalowego konferansjera
Mali, duzi - wszyscy bawili się znakomicie
Bawiliśmy się w znakomitym nastroju
Habakuk gościł na scenie w sobotę
Na występ Tabu czekaliśmy z niecierpliwością
Kolorytu imprezie dodawali szczudlarze
Roots Rockets to grupa z charyzmą
8
Wierni fani po raz kolejny gościli w Wodzisławiu
Koncert Grubsona zapamiętamy na długo
sierpień 2016 nr 8
Bez Jahzgh to niezła dawka energii
sierpień 2016 nr 8
Na naukę chodzenia na szczudłach chętnych nie
brakowało
Mesajah porwał tłumy
9
LUDZIE
LUDZIE
Złote gody obchodzili w Pałacu Ślubów
BoHaterKa wydania
zalecam rodzicom,
by szczepili swoje dzieci
Jakie są wskazania do szczepienia?
Czynne uodparnianie dzieci po ukończeniu drugiego miesiąca życia, młodzieży
i dorosłych przeciwko zakażeniom wywołanym przez Neisseria meningitidis
grupy C.
Kto powinien poddać się szczepieniu?
Szczepienie przeciw meningokokom należy do szczepień z grupy zalecanych,
o których lekarz ma obowiązek poinformować rodziców. Szczepienie to jest zalecane niemowlętom, ale także dzieciom
starszym i młodzieży oraz osobom z grup
ryzyka (brak śledziony, niedobory odporności, zakażenia HIV).
10
W mieście trwa akcja szczepień. Głos w tej sprawie na czerwcowej konferencji
zabrała Maria Kotowska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jak przebiega choroba? Kiedy pojawiają się
pierwsze objawy?
Obraz kliniczny jest różnorodny, od łagodnej choroby z gorączką do posocznicy i/lub ZOMR. Choroba początkowo
o łagodnym przebiegu może rozwinąć się
w postać piorunującą i doprowadzić
w ciągu kilku godzin do zgonu. W pierwszych godzinach często występują objawy ze strony górnych dróg oddechowych,
takie jak: katar, zapalenie gardła, gorączka, brak apetytu oraz nudności, wymioty,
drażliwość, ból głowy. Są to więc niecharakterystyczne objawy kliniczne, do złudzenia przypominające objawy powszechnie występujących zakażeń wirusowych. Objawy charakterystyczne dla
posocznicy i ZOMR pojawiają się później. U niemowląt obserwuje się nadwrażliwość na dotyk i światło, bodźce
słuchowe, nieutulony płacz i tętnienie ciemiączka. Dzieci starsze zgłaszają bóle
głowy, obserwuje się też narastające zaburzenia świadomości. U części chorych
występuje wysypka krwotoczna, która
nie znika pod naciskiem np. szklanką.
Dla lekarza badającego pacjenta w początkowym stadium choroby może być to
duży problem diagnostyczny.
Jak wygląda leczenie?
Postępowanie lecznicze polega na jak
najszybszym rozpoczęciu dożylnej antybiotykoterapii o szerokim spektrum, podawaniu leków przeciwzakrzepowych
oraz ciągłym monitorowaniu stanu pacjenta. Konieczne jest przetransportowanie pacjenta do dobrze wyposażonego
oddziału intensywnej opieki medycznej.
Jakie są sposoby ochrony
przed zakażeniami wywołanymi przez
meningokoki?
Meningokoki to bardzo groźne drobnoustroje przed którymi jedyną, dostępną
formą profilaktyki są szczepienia. Szczepionka stosowana przez nas to: NeisVac-C.
Jaka jest skuteczność szczepionki przeciw
meningokokom typu C?
Od wprowadzenia szczepionki NeisVac-C w 2000 roku do lipca 2008 roku poda-
no na świecie 26 mln dawek i stwierdzono tylko cztery przypadki nieskuteczności szczepienia, tzn. mimo szczepienia
wystąpiły zachorowania na zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii
Neisseria meningitidis grupy C.
Czy te szczepionki są bezpieczne?
Stosowana przez nas szczepionka jest
bezpieczna. Jak każdy lek, może oczywiście powodować działania niepożądane,
są to najczęściej łagodne objawy miejscowe, takie jak: rumień i naciek w miejscu
podania szczepionki. Rzadko występuje
ból głowy, objawy rzekomo grypowe,
uczucie rozbicia i zmęczenia. Jednak
z kilkuletniej obserwacji mogę powiedzieć, że dzieci dobrze tolerują tę szczepionkę.
Pani Doktor, kiedy jest najlepszy czas
na szczepienia przeciwko meningokokom?
Szczepienie możemy przeprowadzić już
od drugiego miesiąca życia, jeżeli rodzice wyrażą taką wolę. Chciałabym, żeby
rodzice nie odwlekali decyzji o przeprowadzeniu szczepienia, gdyż zgodnie z zaleceniami ekspertów szczepienia rozpoczęte wcześnie najlepiej chronią dzieci.
Im wcześniej dziecko otrzyma ochronę
tym lepiej.
Gdzie można zgłosić się na szczepienie i co
należy ze sobą zabrać?
Szczepienia odbywają się w NZOZ
„Na Żeromskiego” z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Żeromskiego 18
A (budynek Poradni mieści się za apteką
całodobową „Vivax”). Rejestracja oraz
więcej informacji na temat programu od-
Co jeszcze chciałaby Pani powiedzieć
rodzicom z naszego miasta, którzy wahają
się co do szczepienia?
Sukcesy programów szczepień ochronnych są imponujące. Zapadalność na wiele groźnych i niekiedy śmiertelnych chorób zakaźnych spadła wielokrotnie. Rodzice wyolbrzymiają ryzyko odczynów
poszczepiennych, a zapominają o korzyściach wynikających ze szczepień
i o tym, że przechorowanie danej choroby niesie za sobą ogromne ryzyko wraz
z realnym zagrożeniem życia. Szczepienia ochronne są jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej efektywnych inwestycji w zdrowie dziecka. Chciałabym, żeby
rodzice konsultowali się z pediatrami
i poważnie rozważali możliwość szczepienia. Bardzo do tego zachęcam.
Taka uroczystość to świetna okazja do wspomnień
praca receptą na długie życie
Rodowita Kokoszyczanka dzięki serdecznemu usposobieniu zyskuje
przychylność innych ludzi
Dziękuję za rozmowę.
ak
takiego jubileuszu można tylko pozazdrościć
energiczna i uŚmiechnięta – taK dwoma słowami można oKreŚlić
magdalenę nadolsKą, Która 16 lipca Świętowała 95. urodziny.
Agnieszka Kozielska
Czy szczepionkę przeciwko meningokokom
można łączyć z innymi szczepieniami?
NeisVac-C możemy stosować jednocześnie ze szczepionkami stosowanymi
w programie szczepień ochronnych.
bywa się w dni powszednie w godzinach
od 9.00 do 18.00 pod numerami telefonów: 791 651 434, 791 651 404.
Zapisy na szczepienia będą przyjmowane tylko do 30 września 2016 roku.
Realizacja szczepień przewidywana jest
natomiast do 15 listopada 2016 roku. Daty i godziny szczepień ustalane są z rodzicami indywidualnie. Na szczepienie należy przynieść książeczkę zdrowia dziecka, a w przypadku rodzin wielodzietnych
kartę „Rodzina 3+”.
Jeszcze do 90. roku życia jeździła
samochodem. Mieszka sama,
a pomaga jej opiekunka, która towarzyszy jej między innymi
w wyprawach do biblioteki. Jubilatka bowiem uwielbia książki.
Przed wojną uczęszczała
do czteroletniej szkoły handlowej
w Rybniku. – Z Kokoszyc do Wodzisławia chodziłam pieszo.
Stamtąd pociągiem jeździłam
do Rybnika – wspomina solenizantka. Zajmowała się księgowością w różnych zakładach pracy.
Od 1967 roku pracowała na Ko-
palni 1 Maja aż do emerytury. – Nie wytrzymała jednak długo. Już po dwóch tygodniach
wróciła do pracy. Mama musiała
być ciągle w ruchu – śmieje się jej
córka Janka. Zmusiła ją do tego
poniekąd sytuacja, w której się
znalazła. W 1965 roku straciła
męża i od tego czasu musiała sama dbać o swoją rodzinę. – Po śmierci taty mama wróciła do pracy. To były ciężkie czasy,
ale dawałyśmy radę. Mama bardzo dobrze szyła. Przerabiała
ubrania na starej singerce. Dzięki
niej byłyśmy wraz z siostrą najładniej ubranymi dziewczynkami
we wsi – opowiada córka.
Praca na etacie, wychowywanie dzieci, zajmowanie się domem i szycie nie były jedynym
zajęciem jubilatki. Hodowała
kaczki, gęsi, kury, króliki i barany. Zajmowała się też czereśniowym sadem. Choć sama zaprzecza ze względu na swą wrodzoną
skromność, świetnie gotowała. – Mama nauczyła się robić
pierogi specjalnie dla taty, ale
piekła też wspaniałe ciasta – mówi córka.
Pani Magdalena w wolnych
chwilach czyta książki, słucha radia i ogląda telewizję. Ma ciekawą przeszłość, w czasie wojny
działała w konspiracji. Chętnie
sięga pamięcią do tamtych czasów i z rozrzewnieniem o nich
opowiada. Ale przede wszystkim
z dumą mówi o swych dwóch córkach. Jubilatka doczekała się
czworga wnuków i dwojga prawnuków. Z okazji urodzin życzenia zdrowia i pomyślności złożyli
pani Magdalenie prezydent miasta Mieczysław Kieca i kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Mirosława Meisel. ak
Z jakimi odczynami poszczepiennymi Pani,
jako lekarz praktyk ma styczność
najczęściej?
Najczęściej spotykam się z łagodnymi
odczynami poszczepiennymi, są to: guzek podskórny w miejscu wstrzyknięcia,
miejscowy obrzęk, ból w miejscu iniekcji, gorączka. Objawy te mogą pojawić
się w ciągu paru godzin po szczepieniu.
Możemy je łagodzić lekami przeciwgorączkowymi i przeciwbólowymi (Paracetamol, Ibuprofen) oraz miejscowo zastosować Altacet.
nieustannie dbamy o to, co nas łączy
Czy Pani, jako pediatra zaleca rodzicom
szczepienia przeciwko meningokokom?
Ze względu na zagrożenie, jakie niesie
za sobą zakażenie meningokokami z grupy C, zalecam rodzicom szczepienie
dzieci. Obserwowany wzrost liczby zachorowań w grupie wiekowej od zera
do czterech lat potwierdza zasadność
szczepień w tych grupach. Zagrożenie ze
strony meningokoków rośnie w dużych
skupiskach, w otoczeniu dużej grupy
dzieci, które to – w związku z naturalnym
brakiem ograniczeń w kontaktach między sobą – nawzajem przekazują sobie
bakterie.
Wzrost liczby zachorowań obserwowany jest także w grupie nastolatków
i młodych dorosłych, co wynika z zachowań ryzykownych, sprzyjających tym za-
55 lat wspólnego życia mają za sobą Teresa
i Władysław Szymurowie. Z tej okazji gratulacje i życzenia szanownym jubilatom złożył prezydent miasta Mieczysław Kieca. Para nie mogła być obecna podczas uroczystości, która miała miejsce 8 czerwca w Urzędzie Stanu Cywilnego, na jaką zaproszono małżonków świętujących szmaragdowe gody.
Spotkanie w domu jubilatów było także znamienitą okazją do wspomnień. Po raz pierwszy
małżonkowie spotkali się, gdy pan Władysław był
w III klasie technikum samochodowego. – Teresa od razu wpadła mi w oko, ale o snuciu jakichkolwiek planów na przyszłość nie było mowy.
Było na to zdecydowanie za wcześnie. To było
pierwsze zauroczenie, ale na tyle silne, że miało
swój ciąg dalszy – mówi z uśmiechem jubilat.
Los im sprzyjał. Po raz drugi spotkali się
w Wodzisławiu Śląskim, gdy po służbie wojskosierpień 2016 nr 8
sierpień 2016 nr 8
wej pan Władysław rozpoczął pracę w urzędzie
miasta, w wydziale komunikacji. Jak okazało
się, tam zatrudniona była także jego przyszła
małżonka, z tym że w dziale geodezji. – Nie było łatwo, musiałem konkurować z innym kandydatem. Znajomi mówili mi nawet, że nie mam
szans. Ale nie poddawałem się – dodaje.
I udało się. Znajomość przerodziła się
w przyjaźń, a ta w prawdziwą, szczerą miłość. – Widocznie byliśmy sobie przeznaczeni
na dobre i na złe – zaznacza jubilatka.
Po roku i dwóch miesiącach bycia razem stanęli na ślubnym kobiercu. Uroczystość weselna odbywała się w domu w Turzy Śląskiej,
przy pięknej pogodzie, dokładnie 5 i 6 sierpnia. – Ponieważ był to czas żniw ojciec drugiego dnia zagonił nas do pracy. Był nieugięty, wyciągnął maszynę do młócenia zboża i każdemu
przydzielił obowiązki – wspomina pani Tere-
Odwiedziny najbliższych jubilatka ceni sobie ponad wszystko
Pogodne usposobienie, ogrom
życzliwości dla innych, pracowitość. Tak w kilku słowach scharakteryzować można osobowość Heleny Rogoś, która skończyła 90 lat
życia. Solenizantka tak zacny jubileusz świętowała w gronie najbliższych, na wsparcie których zawsze
może liczyć. Z tej okazji serdeczne
życzenia i gratulacje jubilatce złożył także prezydent miasta Mieczysław Kieca.
– Zawsze znajdzie dla nas czas.
Jest wesoła i nigdy na nas nie krzyczy – mówią zgodnie prawnukowie, którzy chętnie odwiedzają
prababcię w jej rodzinnym domu.
Ta dba o to, by pociechy nie nudziły się w jej towarzystwie. Przykła-
sa. – Moja rola polegała na przecinaniu związanych snopków i podawaniu ich dalej – dodaje.
Nowy członek rodziny, czyli zięć też miał okazję do tego, by wykazać się w pracy na roli.
Jak mówią zgodnie małżonkowie, receptą
na udany związek jest po pierwsze wzajemne
zrozumienie, po drugie – tolerancja, a po trzecie,
i to przede wszystkim szczera miłość, która polega także na umiejętności wybaczania błędów. – Mamy różne temperamenty. Żona jest
spod znaku skorpiona, a ja ryb. I to ona zawsze
stawia na swoim – dodaje żartobliwie jubilat. – Ale cenię w niej wszystko. To wspaniały
człowiek – dodaje.
Małżonkowie delektują się każdą wspólnie
spędzoną chwilą. Lubią rowerowe i piesze wycieczki po bliskiej ich sercu okolicy. – Im jesteśmy starsi, tym bardziej dbamy o to, co nas łączy – zaznacza jubilatka. lena
dowo pierwsze lekcje szycia i szydełkowania najmłodsi odbywali
właśnie pod jej czujnym okiem.
Helena Rogoś nie pracowała
zawodowo, za to pieczołowicie zajmowała się domowym ogniskiem
oraz gospodarstwem. Praca na roli
oraz dbanie o najbliższych wymagały wiele poświęcenia i zaangażowania. Ale dawały też sporo radości. Do dziś w rodzinnym gronie
najbliżsi wspominają kozę „przeskoczka”, sianokosy i smakowite
własne przetwory.
– Co tu dużo mówić, do tej pory mama chętnie pomagałaby
w codziennych czynnościach,
na co sędziwy wiek i zdrowie już
do końca nie pozwalają – mówi
córka. – Nawet teraz, kiedy przygotowywaliśmy jej imprezę urodzinową chciała nas odciążyć. Taka już
jest, zawsze dawała od siebie jak
najwięcej – dodaje.
Jej otwartość i serdeczność doceniają nie tylko członkowie rodziny, ale isąsiedzi. Pamiętają oodwiedzinach i, co więcej, zadbali o to, by
w dniu urodzin do jubilatki trafił pokaźny bukiet kwiatów. Znana jest jej
życzliwość, ale i dobra kuchnia.
Do dziś synowa wspomina smakowite obiady odpustowe, na których
obowiązkowo pojawiała się kaczka,
rolady i sporej wielkości kotlety.
Z gotowaniem była za pan brat,
do niedawna jej obowiązkowym
przedobiednim zajęciem było obieranie ziemniaków. Wolne chwile
spędzała na czytaniu. Stara się być
na bieżąco z wydarzeniami, które
dzieją się na świecie. Regularnie
śledzi telewizyjne programy informacyjne i... z zacięciem ogląda mecze piłkarskie. Z ogromnym zapałem komentowała rozgrywki Mistrzostw Europy w tej dyscyplinie.
Sportowe emocje studzi pobytem
w ogrodzie, gdzie delektuje się tym,
co dookoła. – Dajcie mi spokój
z mieszkaniem na blokach – mówi
z uśmiechem jubilatka. – Właściwe
otoczenie i dobre zdrowie to są rzeczy najważniejsze – dodaje z przekonaniem. lena
Magdalena Szymańska
Pani Doktor, w życiu codziennym rodzice
muszą podejmować wiele trudnych decyzji
związanych z rozwojem i zdrowiem swoich
dzieci. Część z nich dotyczy rozszerzenia
zakresu uodporniania dzieci przeciw
chorobom zakaźnym. Rodzice każdego dnia
są poddawani medialnej ofensywie, także
w tej istotnej dla nich kwestii zdrowia
dziecka. Odbierają różnorodne, często
sprzeczne informacje na temat
bezpieczeństwa i skuteczności szczepień.
Do szczepień zalecanych przez lekarzy
pediatrów należą szczepienia przeciwko
meningokokom. Szczepienia te są w tej
chwili realizowane w naszym mieście. Czy
warto z nich skorzystać? Jeśli tak, dlaczego?
Meningokoki to bakterie będące przyczyną zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
(ZOMR) i posocznicy zwanej sepsą. Inwazyjna Choroba Meningokokowa (IChM)
należy do najważniejszych problemów
zdrowia publicznego ze względu na jej
piorunujący przebieg kliniczny. Bardzo
istotne jest wczesne rozpoznanie zakażenia, jak najszybsza hospitalizacja oraz
wdrożenie właściwego leczenia, gdyż
w każdym przypadku zachorowania istnieje bezpośrednie zagrożenie życia. Co
dziesiąta osoba umiera w wyniku zakażenia meningokokami, a u 20 proc. pacjentów występują trwałe powikłania, takie
jak: uszkodzenie słuchu, niedowład kończyn, padaczka i inne problemy neurologiczne. Są to bakterie przenoszone przez
bliski kontakt z nosicielem np. poprzez
kichnięcie, kaszel, a nawet picie z jednego
kubka. Ich nosicielstwo jest w Polsce powszechne. Znaczenie profilaktyki szczepionkowej jest więc ogromne.
każeniom, takich jak chociażby: picie
z jednej butelki lub szklanki, używanie
wspólnych kosmetyków np. szminki, lizanie wspólnych lizaków lub lodów, jedzenie tej samej kanapki, palenie tego samego papierosa, pocałunki.
Moje dzieci i ja również jesteśmy zaszczepieni.
Magdalena Szymańska
Trwa akcja szczepień przeciwko meningokokom grupy C współfinansowana przez Urząd Miasta. W ramach programu szczepione są dzieci urodzone
w 2014 roku, zameldowane na stałe
w Wodzisławiu Śląskim. Rodzice ponoszą tylko 50 proc. kosztów szczepienia.
Dzieci z rodzin wielodzietnych, będących
uczestnikami programu „Rodzina 3+”,
szczepione są bez dopłaty rodziców, a cały koszt pokrywa miasto. Na pytania dotyczące infekcji wywołanych przez bakterie meningokokowe odpowiada lek. Jadwiga Rakszawska, pediatra, pulmunolog z Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej „Na Żeromskiego”.
Agnieszka Kozielska
50 lat temu w obecności urzędnika stanu
cywilnego i duchownego powiedzieli sobie sakramentalne tak. Dziś są wzorem
dla młodego pokolenia. Dziewięć małżeństw świętowało 27 lipca jubileusz złotych godów. Z tej okazji w Pałacu Ślubów
prezydent miasta Mieczysław Kieca odznaczył ich medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Nie zabrakło życzeń,
gratulacji i momentów wzruszenia.
Wspaniały prezent sprawił też jubilatom
zespół Nie dejmy się, który za sprawą
piosenek z dawnych lat wywołał niejeden
uśmiech na ich twarzach.
Medalami odznaczeni zostali wodzisławianie: Maria i Jerzy Grzegoszczykowie, Elżbieta i Jan Koleczkowie, Jadwiga
i Henryk Kozłowscy, Danuta i Witold
Oszczapińscy, Ewa i Janusz Radomscy,
Teresa i Jan Sowa, Halina i Władysław
Zientala. Wśród jubilatów znalazły się też
pary z Marklowic: Helena i Franciszek
Bojda oraz Anna i Jerzy Juraszkowie. ak
Jak przekonywali jubilaci, szczera miłość to uczucie, które
cementuje związek
11
KULTURALNY WODZISŁAW
we wrześniu ruszą nabory
1. Koło wokalne Sinestima – 7 i 14
września, godz. 19.15, sala nr 12,
młodzież pow. 15 lat
2. Zespół taneczny Miraż – 15 września,
godz. 17: 00, sala nr 7, dzieci od 5 lat
3. Młodzieżowy Teatr Szydło – 15 września, godz. 16: 00, sala klubowa,
młodzież pow. 15 lat
4. Dziecięcy Teatr Szydełko – 20 września godz. 16: 00, sala klubowa,
dzieci pow. 7 lat
5. Grupa seniorów Nie Dejmy Sie – 7 i 14 września godz. 15: 00, sala nr 7
6. Akademia filmowa – 27 września, godz. 17: 30, sala nr 12, młodzież
pow. 15 lat
7. Klub Tańca Towarzyskiego SPiN – 27 września, godz. 17: 00, sala klubowa
(dzieci 7-11 lat), młodzież poniedziałki i czwartki, godz. 16: 00 w SP3
8. Warsztaty bębniarskie – 19 i 26 września, godz. 16: 00 dzieci od 7
lat, 17: 00 młodzież i dorośli, sala nr 7
9. Zespół Pieśni i Tańca vladislavia – 7,12,15 września, godz. 16: 00-18: 00
dzieci 4-7 lat, 13 września, godz. 16: 00-19: 00 młodzież 8-16 lat oraz
dorośli, sala nr 18 10. Teatr Tańca Memento – 12 września godz. 17: 00 dzieci od 5-14
lat, 18: 30 od 15 lat, sala klubowa
11. Plastyka – 15 września, godz. 17: 00 sala nr 21, dzieci od 3 lat, młodzież,
dorośli
12. Ceramika – 15 września, godz. 16: 00 sala nr 21, dzieci od 3 lat,
młodzież, dorośli
13. Kreatywna Kraina Malucha – 27 października, godz. 15: 00, sala nr 17,
dzieci 2-3 lat
14. Modelarnia Szkutnicza – 15 września, godz. 16: 00, sala nr 32, młodzież
pow. 15 lat
15. Legomaniacy – 19 września, godz. 17: 00, sala nr 12, dzieci od 7-12 lat
16. Klub Młodego Odkrywcy – 19 września, godz. 16: 00, sala nr 12, dzieci
od 6-12 lat
17. Lekcje pianina – 7, 14, 21 września, godz. 16: 00, sala nr 17, dzieci,
młodzież, dorośli
18. Kabaret Wodzisławski – od stycznia 2017 r.
19. Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa – nabór stały
Zajęcia odbędą się pod warunkiem skompletowania grup.
dą mogli napić się prawdziwego
Oktoberfest Bier oraz spróbować
specjałów kuchni Oktoberfest,
w tym oczywiście golonki po bawarsku! Red.
Zeszłoroczna impreza przypadła nam do gustu
Oktoberfest Wodzisław Śląski to
impreza nawiązująca tradycją
do Oktoberfest – największego
festynu ludowego na świecie.
W tym roku tradycję bawarskiego
święta będzie można poczuć
w Wodzisławiu Śląskim już
po raz drugi.
Podczas imprezy będzie można spróbować prawdziwego piwa
Oktoberfest Bier, specjalnie warzonego na Oktoberfest w Monachium, zjeść golonkę po bawarsku, czy kiełbaski monachijskie.
Impreza rozpocznie się tego samego dnia, co w Monachium,
czyli 17 września (sobota), a oficjalnego odszpuntowania pierw-
szej beczki dokona Mieczysław
Kieca, prezydent miastaWodzisławia Śląskiego. W specjalnie
przygotowanym na te wydarzenie
namiocie, usytuowanym na
rynku, bawić będziemy się do 25
września. Oprócz piwa i specjalnego menu, na Oktoberfest Wodzisław Śląski nie zabraknie odpowiedniej oprawy muzycznej.
Podczas koncer tów w bawarski
klimat wprowadzą uczestników
zaproszone zespoły. – Gwarantujemy dobrą zabawę. Skocznie, bawarsko i w odpowiednim stylu – zachęcają organizatorzy.
Podczas wodzisławskich dożynek chmielnych uczestnicy bę-
OKtOberfest, we wrześniu?
przy szKlaneCzCe złOtegO
trunKu, CzęstO paDa pytanie,
a DlaCzegO OKtOberfest jest
we wrześniu? spieszymy
z wyjaśnieniem:
OKtOberfest zawDzięCza
swOją nazwę traDyCji
bawarsKiej. faKtyCznie KieDyś
ODbywał się w paźDzierniKu.
jeDnaK pOD KOnieC XiX wieKu
uznanO, że należy pOCząteK
OKtOberfest przenieść
na wrzesień. i taK mOnaChijsKi
festyn KażDegO rOKu
rOzpOCzyna się w trzeCią
sObOtę września – wyjaśniają
OrganizatOrzy
więCej infOrmaCji
znajDziesz na:
OKtOberfestwODzislaw. pl.
Vladislavia godnie reprezentowała
nas w europie na festiwalach
ZPiT Vladislavia
Tańczysz, śpiewasz, malujesz, rzeźbisz, układasz klocki lego, masz talent aktorski, a może kochasz kino?
Być może to tylko Twoje marzenia?
Czas je spełnić i rozwinąć swój talent. Amatorski Ruch Artystyczny
„ARA” działający w Wodzisławskim Centrum Kultury zaprasza
na nabór do zespołów, sekcji i kół
zainteresowań na sezon 2016/2017.
Wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski, Europy i Świata,
najlepsza kadra instruktorska, bogata i ciekawa oferta zajęć od dwu
do stulatka, konkurencyjne ceny zajęć i w końcu świetna zabawa
i możliwość twórczego spędzenia
czasu wolnego – to wszystko oferuje ARA. Nie zastanawiaj się
i przyjdź lub zapisz swoje dziecko
na zajęcia.
Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza wszystkie chętne dzieci, młodzież oraz dorosłych na nabory do zespołów, grup artystycznych i kół zainteresowań. Większość zespołów zamyka nabór
po skompletowaniu grup na jesieni.
Istnieją jednak koła, które przyjmują członków przez cały rok.
wyjątkowe dożynki chmielne
Czas na podsumowanie
Amatorski Ruch Artystyczny działa w Wodzisławskim Centrum Kultury i zrzesza kilkanaście zespołów, grup artystycznych i kół zainteresowań. W ramach „ARA” instruktorzy prowadzą zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, performatywne, muzyczne,
filmowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
W „ARA” swoje talenty rozwija niemalże 800 członków z Wodzisławia Śląskiego oraz okolic. Grupy
zdobywają co roku wiele prestiżowych nagród
na konkursach ogólnopolskich, a także o zasięgu europejskim i randze światowej. Nasze grupy znane są
nie tylko w kraju, ale także po za jego granicami.
sezon 2015/2016 Przeszedł
do historii. czas na krótkie
Podsumowanie w liczbach
Z zajęć ARA korzystało około 800 uczestników
od 2 – 90 lat każdego tygodnia. W ubiegłym sezonie
w Wodzisławskim Centrum Kultury działało 19 różnych zespołów lub sekcji, co razem daje 45 różnych
grup. Ofertę ARA ubogacały zajęcia rekreacyjno-sportowe. – Zorganizowaliśmy osiem sekcji, co daje wynik 13 grup wiekowych. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 16: 00 do 22: 00,
w soboty od 9: 00 do 12: 00. Codziennie korzystaliśmy
z dziewięciu sal w Wodzisławskim Centrum Kultury
oraz sześciu sal gimnastycznych i auli w okolicznych
szkołach – podsumowują działacze. Red.
europejskie Dni Dziedzictwa z udziałem
wodzisławia śląskiego
Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady
Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków.
W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady
Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993
roku.
Europejskie Dni Dziedzictwa
to największy w Europie projekt
społeczno-edukacyjny, a także
najważniejsze święto zabytków
kultury Starego Kontynentu.
Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury eu-
12
ropejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.
Co roku we wrześniu kraje,
w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania
szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne
imprezy towarzyszące skierowane
do różnorodnej grupy odbiorców,
co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.
Również nasze miasto bierze
udział w tym wydarzeniu. W ramach tegorocznych EDD
11 września w niedzielę zapraszamy na zwiedzanie Muzeum
w Wodzisławiu Śląskim oraz
na wycieczkę tematyczną w teren.
Celem wycieczki będą dwa gro-
dziska średniowieczne, znajdujące się na obszarze dużego kompleksu leśnego, położonego koło
Lubomi w powiecie wodzisławskim. Zlokalizowane blisko siebie
lubomskie stanowiska archeologiczne, tj. grodzisko i tzw. gródek
stożkowaty, stanowią doskonałe
przykłady wczesno- i późnośredniowiecznego, drewniano-ziemnego założenia obronnego.
To jednak nie wszystko. Podczas EDD zapraszamy także
do bezpłatnego zwiedzania neogotyckiego kościoła parafialnego
w Wodzisławiu Śląskim – jednego z najstarszych miast Górnego
Śląska. W programie również
koncert organowy dla zorganizowanych grup. Red.
Młodsza grupa występowała we Włoszech
Co łączy Słowenię, Włochy i Wodzisław Śląski? Międzynarodowe Festiwale Folklorystyczne, na których
Zespół Pieśni i Tańca Vladislavia od 5 do 19 lipca prezentował rodzimy folklor. Starsza grupa jako jedyna z Polski wzięła udział w „Mediterranean International Folklore Festival” w miejscowościach Piran,
Portorož i Koper. Aby wystąpić podczas festiwalu grupa musiała przejść proces kwalifikacyjny. Vladislavia
oceniana była przez komisję, w skład której wchodzili
międzynarodowi folkloryści, przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Piran” oraz zarząd festiwalu.
Pod uwagę brane były takie czynniki, jak: jakość prezentowanego folkloru, oryginalność, stroje, muzyka
oraz referencje grupy z poprzednich festiwali. Ostatecznie do udziału zakwalifikowało się dziewięć zespołów z całej Europy. – Zespół Vladislavia z powodzeniem prezentuje wysoki poziom artystyczny, co
pozwala na promocję Wodzisławia Śląskiego również
poza granicami naszego kraju. Cieszę się, że kolejny
zespół z Wodzisławskiego Centrum Kultury odnosi
międzynarodowe sukcesy – mówi Krzysztof Jaroch,
dyrektor WCK.
35. osobowa grupa wraz z kapelą dała pięć koncertów, każdy w innym miejscu, które spotkały się z wielkim zainteresowaniem. Zresztą, nie tylko taniec okazał
się mocną stroną zespołu, ale także kuchnia. – Zespoły, które brały udział w wydarzeniu, prezentowały swoje tradycyjne specjały. Polskie kiełbasy, oscypki, miody i bigos robiły furorę wśród obecnych – mówi Dominika Brzoza-Piprek, kierownik Vladislavii. Wyjazd
był świetną okazją do namacalnego spotkania z tradycją i kulturą innych państw. Na członkach zespołu
ogromne wrażenie wywarły występy innych grup
z Chorwacji, Słowenii, Węgier, Czech i Serbii. Cudne
krajobrazy, przepiękne zabytki, pyszne owoce – to
wszystko było na wyciągnięcie ręki. Dodatkowo zespół
zwiedził Muzeum Soli i zobaczył pola, z których odzyskuje się sól. – Wyjazd można było zaliczyć do bardzo intensywnych. Codzienne występy do późnych godzin nocnych i mnóstwo kilometrów pokonanych pieszo sprawiło, że wracaliśmy do domów bardzo zmęczeni, ale szczęśliwi – mówi kierownik grupy, która
na odpoczynek nie miała w ogóle czasu. Dzień przyjazdu ze Słowenii był jednocześnie dniem wyjazdu
na kolejny festiwal, tym razem z młodszą grupą.
7th International Festival Folklore, Choirs & Orchestras „Gioiello dell`Adriatico” w Rimini we Włoszech był kolejnym przystankiem na festiwalowej mapie Vladislavii. Wodzisławskiemu zespołowi towarzyszył „Mały Śląsk” z Radzionkowa. Dzieci występowały z reprezentacjami z Francji, Serbii, Węgier, Litwy
i Turcji. – Zwiedziliśmy miasto, podróżowaliśmy pociągiem do Wenecji, chodziliśmy na plaże, gdzie powstawały wspaniałe budowle z piasku. Uczestnicy naszej wyprawy to dzieci w wieku od 6 do 14 lat i muszę
je bardzo pochwalić za to, że bez marudzenia pokonywały naprawdę duże odległości. Także za to, że starszaki opiekowały się maluchami – mówi z dumą Brzoza-Piprek. Instruktorzy dbali o to, by dzieci nawet przez
moment się nie nudziły. Przez cały pobyt zdobywały
punkty za zadania. A tych było sporo. Uczyły się włoskich słówek, przedstawiały scenki parodiujące instruktorów, bawiły się w podchody – to tylko niektóre
z nich. Pobyt we Włoszech był dla nich niezapomnianą przygodą, łączącą w sobie zabawę oraz wszechstronną edukację regionalną i kulturalną. ak
sierpień 2016 nr 8
sierpień 2016 nr 8
13
MIASTO
SPORT W MIEŚCIE
biegaNie
siatkarki zOrzy piąte na Ogólnopolskiej Olimpiadzie bielecka wicemistrzynią polski
młodzieży. zasłużyły na brawa
jest jak nałóg
MOSiR
biegali wieczorową porą
9 lipca na terenie Rodzinnego
Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”
w Wodzisławiu Śląskim odbył
się II Nocny Bieg z Gwiazdami.
Na stracie zawodów stanęło 283
uczestników. Wśród mężczyzn
najlepszy okazał się Dawid Malina, który dystans 5 kilometrów
pokonał w ciągu 15 minut i 35 sekund, poprawiając jednocześnie
rekord trasy ustanowiony
przed rokiem przez Mateusza
Wolnika. Kolejne miejsca na podium przypadły zawodnikom
z Ukrainy. Na drugim stopniu stanął Andrzej Starzyński. Trzecią
lokatę wywalczył Ruslan Savchuk. Wśród pań tryumfowała
Valentina Kiliarska, również
14
z Ukrainy, z czasem 18 minut i 12
sekund. Za nią uplasowały się wodzisławianki Dominika Bielecka
i Agata Warło.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody pieniężne. Najlepszym zawodnikiem z Wodzisławia Śląskiego okazał się Krzysztof Bartosik. Najlepszą wodzisławianką
niezmiennie Dominika Bielecka. Organizatorami imprezy byli
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Centrum, MKP Odra Centrum oraz Wodzisławska Akademia Biegania. Sponsorzy:
MONSUN, Agro Wodzisław, FitOlka, InfoSafe, STIHL Michał
Czok. Red.
nia. Bardzo dużo mu
zawdzięczam – mówi
o swym poprzedniku
Stachowski. – To, że
stałem się aktywny fizycznie, że poszerzyłem ofertę firmy o medale i puchary,
że poznałem
mnóstwo wspaniałych ludzi – to przede
wszystkim jego zasługa.
Był człowiekiem zawsze
chętnym do pomocy, ratował z opresji. Zawsze mogłem na niego liczyć, był
dobrym przyjacielem, nigdy mnie nie zawiódł – puentuje. ak
najbliższa
impreza fOrmy tO
10 CrOss wODzisławsKi,
Który ODbęDzie się
7 sierpnia na OśrODKu
balatOn
O gODzinie 11.00
Dziesięciokilometrową trasę pokonali z kijkami
Codzienny trening to dla
nowego prezesa czysta
przyjemność
rowerem po okolicy
zagrasz i wypoczniesz
Od maja Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji „CENTRUM” organizuje cykl rajdów rowerowych dla
wszystkich miłośników jazdy
na dwóch kółkach. Raz w miesiącu miłośnicy rowerów spotykają
się we wspólnym gronie, a następnie ruszają w trasę.
Kolejna edycja miała miejsce
w niedzielę, 17 lipca. Prawie 30 rowerzystów ruszyło w 25 kilometrową trasę. Jak ona przebiegała?
– Trasa Rowerowa nr 283
o długości 2,9 km bierze swój początek w miejscu, gdzie od ulicy
Kokoszyckiej odbija i prowadzi
ostro w dół ulicą Krupińskiego.
Miejsce to znajduje się tuż za osiedlem Piastów. Nietrudno zauważyć tam znak początku tras rowerowych, tablice z kierunkami jaz-
Turniej siatkówki plażowej na środku rynku? Czemu nie. Do połowy
września można zagrać właśnie
w tę grę. Ale nie tylko. W ogródku
piwnym organizatora wypożyczyć
można także zestaw do badminto-
dy i mapę tras rowerowych. Trasa
oznaczona jest znakami w kolorze
czarnym. Trasa na odcinku 2,0 km
pokrywa się z trasą o numerze 314
oznaczoną znakami w kolorze niebieskim, trasa 314, w kierunku
Pszowa trasa 315-316 (zielona),
kierunek Pszów ul. Kołłątaja – aż
do Zawady – Kąty Zawadzkie – ul.
Oraczy do Kokoszyc przez Wypandów trasa 317 (niebieska) – Dom Rekolekcyjny w Kokoszycach – ul. Osadnicza – Gosław do ul. Czyżowickiej i na trasę 317 – do stadionu MOSIR i dalej trasą rowerową 317 przez
ul. Kopernika do Balatonu – informowali organizatorzy.
Wyprawę można zaliczyć
do udanych – kolejna edycja przewidziana jest na 28 sierpnia. bpm
Katarzyna
Szymańska
i Martyna
Jachimowicz
rozegrały
bardzo
dobre
zawody
na. Jest też coś dla obserwatorów
tej dyscypliny – wygodne leżaki
plażowe i zacienione miejsce. Bardzo możliwe, że na rynku odbędą
się turnieje organizowane przez zainteresowane kluby siatkarskie. ak
64 zawodników wystar towało 17 lipca
w III Mistrzostwach Powiatu Wodzisławskiego w Nordic Walking, które odbyły się
na ośrodku Gosław Sport Center w Wodzisławiu Śląskim. Przed startem uczestnicy mistrzostw uczcili minutą ciszy Ś. P. Zbigniewa
Marszałkowskiego, byłego prezesa klubu.
Uczestnicy mieli do pokonania 10 km trasy,
która wiodła asfaltowymi ulicami Jedłownika
oraz polnymi duktami. Mniej wprawni kijkarze
mogli zmagania skończyć po – jednej – 5 km
pętli. – Trasa zawodów nie była zbyt wymagająca, jednak ostatnie ulewy sprawiły, że była
bardzo grząska. Na trasie pojawili się starzy kijkowi wyjadacze jak i debiutanci. Oczywiście
najliczniej reprezentowana była ekipa gospodarzy wodzisławskiej Formy. Pojawiła się również
liczna drużyna Wesoły Borsuk Team – mówi
Ireneusz Stachowski, prezes Formy.
Organizatorzy uhonorowali pucharami
i nagrodami pierwszych trzech zawodników
z każdej kategorii wiekowej. Dla wszystkich
przygotowano pamiątkowe, odlewane medale
oraz posiłek.
Zawody wygrał Piotr Niechwiejczyk ze
Świętochłowic przed Pawłem Mencewiczem
oraz Jarosławem Reclikiem (oboje KS Forma
Wodzisław Śląski). Wśród pań najlepsza była
Marzena Spychała z Białej. Drugie miejsce zajęła Janina Gapińska, a trzecie Wiesława Pogorzelska.
Pomimo sezonu urlopowego frekwencja
dopisała. Wielu zawodników zdecydowało się
na start w ostatniej chwili.
Zawody organizowane były przez Klub
Sportowy Forma Wodzisław Śląski w ramach
realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Powiecie
Wodzisławskim w 2016 roku. Red.
Utytułowana
zawodniczka
to powód do dumy
Kolejny start zakończył na podium zdobyli trzy medale na mistrzostwach polski
Magdalena Szymańska
To propozycja dla miłośników ruchu na świeżym powietrzu
brawo Klaudia!
WyDAWAć By Się MOGłO, żE GWiAZDy
EKRANu MAJą WięKSZą Siłę PRZEBiCiA,
JEŚLi ChODZi O DOTARCiE
DO SZERSZEGO GRONA ODBiORCóW.
OKAZAłO Się JEDNAK, żE „RAZEM
MOżEMy WięCEJ”.
Pod tą nazwa kryła się grupa, która
brała udział w akacji „Zaloguj się
do pomagania” organizowanej przez
Karmimy Psiaki. Polegała ona na zebraniu jak największej ilości karmy dla
wybranego przez siebie schroniska.
Dzięki pomocy Klaudii Szubert z Wo-
dzisławia Śląskiego, która zaangażowała się w pomoc Stowarzyszeniu Koty, Psy i My czyli wodzisławskiemu
przytulisku, udało zebrać się aż 179 kg
karmy.
Taka ilość karmy, którą młoda wodzisławianka zebrała wraz z innymi
mieszkańcami miasta i okolic, którym
nie jest obojętny los zwierząt, oznacza 1883 nakarmionych psiaków!
Warto tutaj podkreślić, że to wynik
lepszy niż ten, który osiągnęły gwiazdy takie jak Honorata Skarbek czy
Martyna Wojciechowska. Red.
sierpień 2016 nr 8
Mowa o Jerzym Bularzu, który
po raz kolejny potwierdził wysoką formę w zawodach. Tym
razem zajął trzecie miejsce
w rozegranych w przedostatni
weekend lipca w Szczytnie zawodach Modeli klas NSS. Pasjonat modelarstwa i instruktor Szkutniczego Klubu Modelarskiego, jaki działa w Wodzisławskim Centrum Kultury, star tował w klasie
NSS – B. To kolejne miejsce
na podium i kolejny powód
do satysfakcji.
Jerzy Bularz od lat przekazuje wiedzę i dzieli się doświadczeniem na temat konstruowania modeli okrętów
wojennych, statków i jachtów
w WCK, jak i z powodzeniem
bierze udział w ogólnopolskich, regionalnych i międzynarodowych zawodach modeli
pływających. Zdobył wiele tytułów, w tym przede wszystkim należy wspomnieć o wywalczonym tytule Mistrza Pol- Szczytno okazało się bardzo szczęśliwe dla modelarza,
który prowadzi klub szkutniczy w WCK
ski w Rogoźniku. lena
sierpień 2016 nr 8
Od 8 do 10 lipca na trasach w Czarnym
Borze rozegrane zostały zawody Mistrzostw Polski w biathlonie letnim.
Pierwszy dzień i bieg indywidualny
odbył się podczas niesamowitego upału. W tych trudnych warunkach znakomicie spisał się Fabian Suchodolski
na dystansie 2 km zajmując 5. pozycję,
a w młodziczkach młodszych Paulina Nowak, która wywalczyła 7. lokatę.
Kolejny dzień zmagań dla zawodników „Strzału” okazał się bardzo udany.
Dwa brązowe medale wywalczyły sztafety chłopaków w kategoriach młodzików w składzie: Szymon Konieczny, Paweł Kowol oraz Adam Zając. Drugą
sztafetę w młodzikach młodszych reprezentowali: Fabian Suchodolski, Kacper
Brzóska oraz Rafał Zając. Trudną rywalizację na wysokim czwartym miejscu
zakończyły dziewczyny: Paulina Nowak,
Weronika Górecka oraz Sylwia Bażan.
W biegu sprinterskim fenomenalną
dyspozycję biegową oraz strzelecką zaprezentowała utalentowana Paulina Nowak zdobywając brązowy medal. Równie dobrze wypadła Sylwia Bażan zajmując 6. pozycję. W młodzikach po raz
kolejny wysoko uplasował się Adam
Edyta Zając
Dobry humor nie opuszczał zawodników mimo późnych godzin nocnych
Nowy prezes duży nacisk chciałby kłaść
na zwiększenie świadomości co do mądrego, bezpiecznego treningu. Chce, by wszyscy trenujący wiedzieli, w jaki sposób budować formę i unikać kontuzji. Ważna jest
też dla niego baza treningowa. – W środy
i piątki za niewielką odpłatnością korzystamy z obiektów na Gosławiu. Wielki ukłon
należy się Darkowi Kozielskiemu za taką
możliwość – mówi. Z kolei w niedzielę korzystamy z krytej Pływalni Manta. – Będę
zabiegał o możliwość dodatkowych treningów fitness i crossfit. Jeżeli będziemy mieli
taką możliwość na pewno postaramy się
o środki z miasta i powiatu. Stawiamy też
na współpracę z innymi klubami i współorganizację imprez– wylicza Stachowski.
Siedziba Formy mieści się na os. 1 Maja
w lokalu wynajmowanym bezpłatnie w budynku spółdzielni Marcel. Dyżury odbywają się w czwartki od 17.00 do 19.00. Każda
osoba zapisana do klubu, a aktualnie Forma
liczy około 170 członków, opłaca składki
w wysokości 60 zł na rok. – Nasi klubowicze nie tylko biegają. Jest sekcja siatkówki,
są zwolennicy morsowania, a także entuzjaści chodzenia z kijkami – mówi prezes.
– Gdy poznałem Zbyszka, nie wiedziałem nawet, jak wyglądają buty do biega-
ósemki turnieju i zakończyła przygodę katowiczanek z finałami OOM. Czwarty mecz Olimpiady był dla siatkarek plażowych z Wodzisławia Śląskiego prawdziwym horrorem. W meczu z USA Beach Volley Lubsko potrzeba było tie-breaka do wyłonienia zwyciężczyń, ale
i tym razem górą były podopieczne trenera
Mariusza Lechowicza, które wygrały 2:1
(21:23, 21:15, 15:9), co dało im awans do najlepszej szóstki rywalizacji. Do strefy medalowej potrzeba było jeszcze tylko
jednego zwycięstwa. Niestety, na drodze do półfinału stanęły ponownie siatkarki z Iławy.
Drużyna, z którą wodzisławiankom grało
się bardzo niewygodnie, podobnie jak w pierwszym spotkaniu,
wykazała się dużo większym doświadczeniem i nasze siatkarki
musiały uznać wyższość rywalek,
przegrywając ze MKS Zryw-Volley Iława 0:2 (15:21, 11:21).
Ostatecznie para MKS ZORZA Wodzisław Śląski została
sklasyfikowana na bardzo dobrym V miejscu, najwyżej ze śląskich drużyn, co pozwoliło na odebranie nagrody za II miejsce w klasyfikacji
województw w piłce siatkowej plażowej
kobiet Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich 2016. Red.
kich wysokich miejsc. Jest to nieprawdopodobnym osiągnięciem,
biorąc pod uwagę to, że polskie
biathlonistki należą do ścisłej czołówki świata.
– Był to udany debiut Dominiki, która niespełna dwa miesiące
temu rozpoczęła strzelanie, a już
osiąga wyniki na poziomie najwyższej rangi w nowej dyscyplinie. Świadczy to o wysokiej klasie sportowej Dominiki. Od tego
sezonu na prośbę trenera kadry
biathlonu, Tomasza Sikory, Dominika w sezonie zimowym 2016/2017 wzmocni również reprezentację polskich biathlonistek. Nie oznacza to jednak,
że nie pojawi się na trasach biegowych. Od tego sezonu będzie reprezentowała nowo powstały
Klub Sportowy SKI TEAM Wodzisław Śląski, do którego już niedługo
przejdą biegacze i biegaczki narciarskie
z MKS Wodzisław
Śląski – mówi
trener Krzysztof
Skorupa. Red.
MKS Wodzisław Śląski
Stachowski biega już od kilku lat. Zaczęło się przypadkiem od odwiedzin jego
sklepu, który wtedy znajdował się na ulicy
Krótkiej, przez zmarłego niedawno prezesa Formy Zbigniewa Marszałkowskiego.
Przy okazji nawiązywania współpracy, były prezes zaprosił go na trening.
– Od razu przeciągnęli mnie na 10 km,
ledwo zipałem. Po trzech treningach pojechałem z zawodnikami Formy na pierwsze swoje zawody – Bieg Przesiedleńczy
w Lubomi. Miałem nadzieję, że będą
za nimi truchtał, a okazało się, że po trzystu metrach już zniknęli mi z oczu. I tak
się zaczęło, choć początkowo stwierdziłem, że taki wysiłek to nie dla
mnie – wspomina Stachowski. Aktualnie
trenuje siedem razy w tygodniu. Pięć dni
przeznacza na bieg, pozostałe na crossfit.
Choć nie jest zwolennikiem długich dystansów, udział w maratonach ma już
za sobą. Jego najlepszy czas to 3,30 godz.
Dlaczego biega? Bo jest to nałóg, z którego ciężko się uwolnić. Za każdym razem,
gdy odpuszcza trening, pojawiają się wyrzuty sumienia.
Ściśle współpracował ze Zbyszkiem
Marszałkowskim, wiedział, jakie sprawy
należy dokończyć i też z racji tego zdecydował się na pełnienie funkcji prezesa. – Na pewno będziemy kontynuować
imprezy, takie jak Bieg Twardziela, Ja
i Maraton oraz Festiwal Biegowy. Zobaczymy, czy inne również. Obecnie jest
bardzo wiele imprez biegowych w Polsce, ciężko nam konkurować z miastami, które mają na nie duży budżet i bogate pakiety startowe – wyjaśnia prezes.
Fakt ten nie przeszkadza jednak w organi za cji mniej szych, bardziej ka me ral nych zawodów. – Coraz więcej osób biega, cho dzi z kij ka mi. Wystarczy spojrzeć na Ro dzin ny Park Roz ryw ki. To
bardzo cieszy, natomiast 90 proc. z tych
osób nie jest zainteresowana rywalizacją, ciężko jest namówić kogoś do startu,
dlatego mamy wahania frekwencji na zawodach – dodaje.
Barbara Kowalczyk
Klub sportowy forma
wodzisław ŚląsKi ma
nowego prezesa. został
nim ireneusz stachowsKi,
Który z pewnoŚcią będzie
Kontynuował organizacJę
więKszoŚci imprez swoJego
poprzedniKa. ale nie tylKo.
W kolejnym spotkaniu rywalkami wodzisławianek były koleżanki z reprezentacji województwa
śląskiego, wicemistrzynie Śląska – para UKS
Źródełko Katowice. W dotychczasowych meczach, zarówno w finale Mistrzostw Śląska, jak
i w półfinale OOM, rozgrywanym w Starym Sączu górą były katowiczanki, lecz tym razem
po ostatnim gwizdku to siatkarki ZORZY mogły unieść ręce w geście tryumfu. Wygrana 2:0 (21:18, 21:18)
dała im awans
do najlepszej
MKS ZORZA
W Obornikach Śląskich 20 – 21 lipca rozegrano Turniej Finałowy Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w sportach letnich 2016. W zmaganiach kadetek, a były to jednocześnie Mistrzostwa Polski w tej kategorii wiekowej, wzięło
udział 16 najlepszych par plażowych z całego
kraju. W gronie tym znalazła się para wodzisławskiej ZORZY – Katarzyna Szymańska
i Martyna Jachimowicz. Nasze brązowe
medalistki Mistrzostw Śląska rozegrały bardzo dobre zawody, odnosząc zwycięstwa nad bardziej utytułowanymi rywalkami i zajmując świetne V miejsce, co walnie przyczyniło się do zdobycia II miejsca w klasyfikacji województw.
W pierwszej rundzie podopieczne trenera Mariusza Lechowicza zagrały bardzo
ciężkie spotkanie z jednymi z faworytek
turnieju, mistrzyniami województwa
warmińsko-mazurskiego – parą MKS
Zryw-Volley Iława. Niestety, pomimo
ofiarnej walki wodzisławianki przegrały 0:2 (20:22, 13:21), co postawiło je
w bardzo trudnej sytuacji, gdyż każda
kolejna porażka eliminowała je z turnieju. Swój drugi mecz Kasia i Martyna rozegrały z TPS Lublin. Był to
bardzo wyrównany pojedynek. Siatkarki ZORZY zdołały przychylić
szalę wygranej na swoją korzyść,
zwyciężając 2:0 (21:18, 21:19).
Od 2 do 4 lipca w Czarnym
Borze rozegrano Mistrzostwa
Polski w biathlonie letnim. W tym
roku wśród najlepszych polskich
biathlonistek wystartowała biegaczka narciarska z Wodzisławia
Śląskiego Dominika Bielecka – wielokrotna Mistrzyni Polski
seniorek w biegach narciarskich,
uczestniczka Mistrzostw Świata.
Zawodniczka KS SKI TEAM
Wodzisław Śląski zajęła drugie
miejsce w sprincie tuż za utytułowaną biathlonistką Moniką Hojnisz. W biegu indywidualnym
również pokazała duże walory
biegowe zajmując 4 miejsce.
W porównaniu do pozostałych zawodniczek strzelanie Dominiki
jest słabsze, mimo tego jej znakomity bieg pozwolił na zajęcie ta-
Sukcesy zawodników cieszą trenerkę Edytę Zając
Zając kończąc rywalizację na 6. pozycji. W młodzikach młodszych bardzo
dobrze spisał się młody biathlonista Fabian Suchodolski, któremu zabrakło jedynie 6 sekund do miejsca na podium.
Ostatecznie zajął 6. lokatę.
– Trzeba pamiętać, że są to zawody
ogólnopolskie najwyższej rangi,
na które zjawiają się zawodnicy z całego kraju. Frekwencja wśród sportow-
ców młodszych jest z roku na rok większa, tym bardziej cieszą nas wyniki
osiągnięte przez naszych zawodników,
którzy zawsze są w czołówce najlepszych w Polsce – mówi Edyta Zając.
Na gratulacje zasługują pozostali
wodzisławscy biathloniści, między innymi: Dawid Kufieta, Sławomir Kopacz, Szymon Strzelczyk oraz Julia
Kałuża. Red.
15
WYDARZENIA W MIEŚCIE
reklama
Kalendarium nadcHodzącycH wydarzeń
punkt informacji turystycznej na lato
Wakacje, a Ty Nie maSz PomySłu jak je SPęDzić?
WSTąP Do PuNkTu iNfoRmacji TuRySTyczNej
W WoDziSłaWiu ŚląSkim i DoWieDz Się, gDzie WaRTo
Pojechać, co zWieDzić lub W jakim WyDaRzeNiu Wziąć
uDział.
Punkt informacji Turystycznej to nie tylko miejsce dla turysty, ale
też mieszkańca. Ofer ta przewodników i map jakimi dysponujemy
wybiega poza obszar Wodzisławia Śląskiego. Stąd też, planując
weekendową wycieczkę lub wakacje niedaleko domu, warto odwiedzić PiT i zasięgnąć informacji o ciekawych miejscach w okolicy.
Oprócz informatorów turystycznych dotyczących miasta, powiatu i regionu, dysponujemy przewodnikami i mapami z całego województwa.
u nas zaopatrzysz się w darmowe mapy najciekawszych atrakcji turystycznych Śląska czy też słynnego Szlaku Zabytków Techniki.
Jeśli nie planujesz żadnych wyjazdów, ale chcesz spędzić ciekawie
i aktywnie wolny czas w mieście, również możesz skorzystać z pomocy pracownika PiT. Chętnie podpowie, gdzie war to wybrać się
na wycieczkę rowerową, udzieli informacji o ośrodkach spor tu i rekreacji, czy okolicznych zabytkach. Ponadto uzyskasz informacje
o nadchodzących wydarzeniach spor towych i kulturalnych w całym
województwie. Przypominamy również, że w PiT istnieje możliwość
wypożyczenia audioprzewodnika. To małe i proste w obsłudze urządzenie nawigacyjne daje możliwość odbycia niezwykłej wycieczki
po wodzisławskiej starówce. Pozwala poznać skrywane za fasadą
budynków tajemnice, uruchamia wyobraźnię i edukuje.
informacje, które przekazuje lektor podczas wycieczki nie są przeładowane, a czas zwiedzania z audioprzewodnikiem trwa niespełna 30 minut. Dlatego też jest to idealna propozycja dla dzieci jak
i dorosłych. Za wypożyczenie audioprzewodnika pobierana jest
zwrotna kaucja. Dodatkowo istnieje możliwość ściągnięcia audiowycieczki na urządzenie mobilne ze strony: http://silesia.travel/pl-PL/Audiowycieczki/Pokaz/117444/wodzislaw-slaski-przechadzka
-po-starowce
Zapraszamy serdecznie do odwiedzania Punktu informacji Turystycznej, który mieści się w budynku Muzeum przy ul. Ks. Płk. W. Kubsza 2.
Tel.: 32 724 82 32, e-mail: [email protected].
godziny otwarcia PiT w czasie wakacji:
• poniedziałek, wtorek, czwartek od 9:00 do 15:30;
• środa od 9:00 do 17:00;
• piątek od 9:00 do 14:00. Red.
miejSka i PoWiaToWa biblioTeka PubliczNa
3. 08
godz. 10.00 – Five o’clock, czyli herbatka u królowej
Elżbiety
godz. 12.00 – Drzewko szczęścia / Filia nr 9
Kokoszyce
4. 08
godz. 10.00 – Spotkajmy się pod wieżą Eiffla
8. 08
godz. 10.00 – Palce lizać, czyli italiano, italiano!
godz. 12.00 – Quizy i łamigłówki dla dzieci / Filia nr 9
Kokoszyce
9. 08
godz. 10.00 – A to Polska właśnie
godz. 15.00 – Zabawy z książką / Filia nr 5 Radlin
10. 08
godz. 10.00 – Andersen to… Duńczyk?
godz. 12.00 – Butelkowe kwiaty / Filia nr 9 Kokoszyce
11. 08
godz. 10.00 – Z Grecją na wesoło
16. 08
godz. 15.00 – Zakładki do książek / Filia nr 5 Radlin
23. 08
godz. 15.00 – Przygody Euzebiusza / Filia nr 5 Radlin
30. 08
godz. 15.00 – Nela na tropie przygód / Filia nr 5 Radlin
miejSki oŚRoDek SPoRTu i RekReacji
6. 08
godz.8.00 Wyjazd w góry – Złatna – Rysianka –
Lipowska – ujsoły (obowiązują wcześniejsze zapisy)
godz. 10.00 Turniej open Siatkówki Plażowej / Balaton
8. 08
godz. 10.00 ii Turniej Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn”
szkół podstawowych i gimnazjalnych / boisko SP 5
napisz mrożący krew w żyłach kryminał
13. 08
godz.8.00 Wyjazd do Jury - Ojców – Dolina Prądnika –
Góra Chełmowa (obowiązują wcześniejsze zapisy)
14. 08
godz. 21.30 Kino Letnie / RPR Trzy Wzgórza
16. 08
godz. 8.00 Wycieczka do ogrodu zoologicznego
20. 08.
godz.8.00 Wyjazd do Jury - Skarżyce – Okiennik Wielki
– Morsko – Góra Zborów - Podlesice (obowiązują
wcześniejsze zapisy)
21. 08
godz. 14.00 RC Offroad Racing – Edycja 5 / RPR Trzy
Wzgórza
27. 08
godz.8.00 Wyjazd w Góry Opawskie – Jarnołtówek –
Kopa Biskupia – Pokrzywna (obowiązują wcześniejsze
zapisy)
28. 08
godz. 12.00 Rajd rowerowy. Start – RPR Trzy
Wzgórza. Meta – Balaton
3. 09
godz.8.00 Wyjazd do Jeseniki – Karlova Studanka –
Ludwikov –vrbno pod Pradedem (obowiązują
wcześniejsze zapisy)
muzeum
4. 08
godz. 10.00 Warsztaty archeologiczne (obowiązują
zapisy)
11. 08
godz. 10.00 Zabawy dawne i niedawne
25. 08
godz. 10.00 Spotkania z mozaiką (obowiązują zapisy)
reklama
Już JESiENią ZALEJE NAS POTężNA FALA
KRyMiNAłu. STANiE Się TO ZA SPRAWą
FESTiWALu KRyMiNAłu „PANi ZABiJA PANA”
ORGANiZOWANEGO PRZEZ STOWARZySZENiE
SATuRATOR. Jednak zanim to nastąpi, stowarzyszenie ogłasza konkurs literacki „Zabij nas tekstem”. – Zachęcamy do napisania opowiadania kryminalnego, którego akcja toczy się w powiecie wodzisławskim. W konkursie mogą wziąć udział
pełnoletni mieszkańcy powiatu wodzisławskiego, którzy w terminie do 15 września 2016 r.
prześlą mrożące krew w żyłach opowiadanie – mówią organizatorzy.
Objętość opowiadania nie może przekroczyć 20 stron tekstu w formacie A4 (czcionka
Times New Roman 12, interlinia 1,5). Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe o wartości: 300 zł za pierwsze miejsce, 200 zł za drugie miejsce i 100 zł za trzecie
miejsce. Więcej informacji, regulamin oraz
kar ta zgłoszenia na stronie stowarzyszenia
http://saturator.org.pl. Konkurs na opowiadanie „Zabij nas tekstem” jest realizowany w ramach projektu „Pani zabija pana – Festiwal
Kryminału” współfinansowanego ze środków
Powiatu Wodzisławskiego. Red.
symPatyczne czworonogi szuKają nowego domu
brego – piękny posłuszny biszkoptowy pies w typie
labradora, uwielbia długie spacery, wodne zabawy
i drapanko, polecany do domu bez dzieci
ina – sunia pełna energii, uwielbia ruch i spacery
16
Toto – ogromny przytulas, wciąż zabiega o uwagę, sam
szuka ręki, gdy choć na chwilę przestaje się go głaskać
Rusałka – w typie norwega leśnego, kotka o cudownym
charakterze, ok. dwuletnia wysterylizowana
Reksio – sympatyczny, lgnący do ludzi psiaczek, który
po latach na łańcuchu marzy o życiu u boku kochającego
człowieka
Tola – ok. pięciomiesięczna kotka, wspaniały towarzysz
rodziny, przyjazna dla dzieci, przyzwyczajona do psiaków
Szakal – piękny, młody pies pełen pozytywnej energii,
uwielbiający kontakt z ludźmi, zabawę i spacery
kocie maluchy – w punkcie na nowy dom czeka cała
ekipa kociej młodzieży, w pełni już samodzielnej, gotowej
na brykanie i zabawy już we własnych domkach
isiek – starszy piesek szukający spokojnego domku,
w którym będzie mógł poczuć się szczęśliwie i bezpiecznie
informacje
w sPrawie
adoPcji:
rafał 605 109 891,
ewelina 696 251 200
sierpień 2016 nr 8

Podobne dokumenty