Trygonometria I seria 1. Dla dowolnej liczby naturalnej n

Transkrypt

Trygonometria I seria 1. Dla dowolnej liczby naturalnej n
Trygonometria I seria
1. Dla dowolnej liczby naturalnej n przyjmujemy xn = n · sin n◦ . Udowodnij, że
x2 + x4 + . . . + x180 = 90 · ctg1◦ .
2. Udowodnij, że dla każdej liczby naturalnej n i każdej liczby rzeczywistej x z przedziaÃlu
(0, π) zachodzi równość
sin x +
sin 3x
sin(2n − 1)x
+ ... +
> 0.
3
2n − 1
3. Dla danych liczb rzeczywistych a1 , a2 , . . . , an oraz b1 , b2 , . . . , bn rozważmy funkcje, f
określona, wzorem
n
X
f (x) =
ai cos(bi + x).
i=1
Udowodnij, że jeśli f (0) = f (1) = 0, to f (x) = 0 dla każdego x.
Trygonometria II seria
4. Udowodnij, że jeśli cos x = cos y oraz sin x = − sin y, to sin(1998x) + sin(1998y) = 0.
5. Udowodnij, że dla dowolnej liczby naturalnej n oraz dowolnej liczby rzeczywistej x
zachodzi nierówność
n
X
n
| cos(2k x)| ≥ .
2
k=0
6. Niech P bedzie
takim wielomianem dwóch zmiennych, że dla każdej liczby rzeczywistej
,
t zachodzi równość P (cos t, sin t) = 0. Udowodnij, że istnieje wielomian dwóch zmiennych Q
taki, że
P (x, y) = (x2 + y 2 − 1) · Q(x, y)
Trygonometria III seria
7. Znajdź wszystkie wspóÃlmierne z π liczby α takie, że cos α jest wymierne.
q
p
√
2,
a
=
2 − 4 − (an )2 . Oblicz
8. Ciag
(a
)
zadany
jest
w
nast
epuj
acy
sposob:
a
=
n+1
n
1
,
,
,
lim 2n an .
n→∞